3
พาจาว มาง ย่าเจ่น อือ
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, ม้าม้า นี้ย่า ค้าแต้ เวอ กงา นองนา บ่าจี่ ช่าง ล่า กงา กา, ชฺ้าง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ม่า ฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ เค่ คูชี อือนา จี่ช่าง ชี แฮ้งแม้แน. จ้า แฮ้เมอ เวอ กงา นองนา จี่ช่าง ล่าย่า, ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา จี่ช่าง ชี แฮ้งแม้แน. นองมู นี้ย่า คริสเตียนชฺ้าง อางมู โย้เวอ ย่าแน่ อางอี อือ ช้อด ย้าเป. แน กงา นองนา ฮ่าง บ่าปี่ จฺ่า ล่า, ไม้ นอ บ่าจฺ่า กงา กางซื้ง. จ้า กงา นองนา นืงชา ล้าง ต้าง ปี่ ล่าง เป, แน นอ อามือ เคอ ย้า ฮ่าง บ่าจฺ่า กงา กา. ไม้ นอ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ แม้แน จี่วีด ไจ จาดื้ง คูแง. นอ เจอค้อย ลางกา แง, แน ซีแล ลางกา แง. นี้แม้แนยาว นอ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ แม้แน ตานฮา อางจา แน จี่วีด ไจ คูง ลา? นองมู นี้ย่า ทื่อบ่า นี้แม้แน จี่ แง, “กงา เปาโล ศิษย์” แน. จ้า ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ นี้แม้แน จี่ แง, “กงา อปอลโล ศิษย์” แน. นอง นี้แม้แน ฮา นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ ฮา ชี แฮ้งแม้แน บ่ากงา ฮา ลา?
อปอลโล อ่าซ่าง? แน เปาโล อ่าซ่าง? กงูมู นี้ย่า พาจาว มาง ย่าเจ่น กานแอ, แน กงู นองนา ซฺื่ย พาจาว มางนา เจ่อ ล่า ปี่ ล่าแง. กงูมู คาโคลาโค นี้ย่า จี่วีดอางซื้ง มาง ม่า ล่ากาน ว่า ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า ล่ากาน ว่า แง. กงาย่า อางคลาอางซ้าง อางนือ คลาฮู ล้อย้า, แน อปอลโล มือ ล้างล่องฮู ล้อย้า. จ้า พาจาว ม้า อางคลาอางซ้าง อางนือ แฮ้งนา ฮาย แต่ ฮื่อ มอง ล้า ปี่ฮู มาง แน ทื่อช่างกานญา. นี้แม้แนยาว ชฺ้าง อางคลาอางซ้าง อางนือ คลาฮู, แน ล้างล่องฮู มาง เย่ด ชฺ้าง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า เป. จ้า ชฺ้าง ปีนแตปีนนา ม้าย่า พาจาว มาง ย้าเป, ไม้ ยา อางคลาอางซ้าง อางนือ แฮ้งนา ฮาย แต่ ฮื่อ มอง ล้า ปี่ ป้าน่อ. ชฺ้าง อางคลาอางซ้าง อางนือ คลาฮู, แน ล้างล่องฮู มาง เย่ด พาจาว มางนา ล่ากาน ปล่อง ว่า ชี เป, แน พาจาว มาง เย่ดนา ก่ามป่อน ปี่ แง, เย่ด ล่ากาน ว่า ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป. อปอลโล ไกง้ย่า ล่ากานว่าช่าง เพล่อ ลางกา แง, ไม้ กงูมู นี้ย่า พาจาว มาง ล่ากาน แฮ้ง ปล่อง ว่า กาแง. นองมู นี้ย่า พาจาว มาง น่า ย่าง ย้าเป, แน พาจาว มาง ยู้ม ชฺอ ชีย้าง ย้าเป.
10 กงาย่า พาจาว มาง ล่ากาน ว่า กงา ปี่ ล่าง แฮ้งล่อ ย้า ว่า แอ, แน กงาย่า ล่ากาน ว่า ชี แอ ยู้ม ชฺอ ซ้าล้า ยอคา มาง แม่น แน เสาเอก พูม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, แน อามือ ชฺ้าง ทื่อบ่า อืม กงา เสาเอก พูม ชี ชี อางท่า โย้เวอ ยู้ม ชฺอ แล แล่แง. จ้า อ่าซ่าง เสาเอก อางท่า นี้ ยื้ง ก้อง ยู้ม ชฺอ แล แล่แง, แม่น แน แล่มล้าง โว บ้าเจอล้อแม้ ยู้ม ชฺอ แล แล่แง แน, 11 ไม้ พาจาว ม้า เสาเอก ทื่อยื่ง นี้ง ญา แต่ง ชี แง, แน พาจาว มาง เสาเอก พูม ชี ชี แฮ้ย่า พระเยซูคริสต์ ย้าเป. 12 ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า ค่าม, พลู้, เพชร, พลอย, ล่าไม, บู่ก่า อางกือ, เฟิ่ง อือ ไจ เสาเอก ท่า แฮ้ ยื้ง ก้อง ยู้ม ชฺอ แล แล่แง. 13 ยาว กงูมู นี้ง เจ้ง ย้า กงามย้าง แง, ค่าตอง ล่ากาน ว่า ชี แฮ้ย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน, ไม้ พระเยซูคริสต์ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ, ยา ชฺ้าง อือนา กูย่างกูเจ้อ ย้า ฮาย มย้าง ปี่ แง, แน แฮ้นืง พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง อือนา ต้าดต่อน แง, แน ยา บี่ท่อ เวอ ทื่งกง่า แน ลือ แง, แน บี่ท่อ แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ แง, ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ล่ากาน แฮ้ย่า อางแม่น ม้าม้า ล่าแน. 14 อ่าซ่าง ล่ากาน แฮ้ง เสาเอก ท่า แฮ้ ยื้ง ก้องเวอ โอ้ด ดื้ง กงากา แง, ชฺ้าง แฮ้ ม้า ก่ามป่อน กงาบู้ แง. 15 จ้า อ่าซ่าง ล่ากาน แฮ้ง บี่ท่อ จฺ่อ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า พาจาว มาง ก้อง ก่ามป่อน บ่ากงาบู้, จ้า ยา กงาปูน แล่แง. ชฺ้าง บี่ท่อ อางจฺ่อ เวอ ฮื่น อ่อก ล้า ชี อือ แม้แน ย้า.
16 นองมู นี้ย่า บ่าแบ ล่า นอ พาจาว มาง ยู้ม ย่าง ล้อย้า, ไม้ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า นอง นืงบา โย้เวอ ดื้ง แง. 17 อ่าซ่าง พาจาว มาง ยู้ม แฮ้ง ก่างพยา ปี่ง. พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้มางนา ก่างพยา ปี่ แง, ไม้ พาจาว มาง ยู้ม นี้ย่า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง, แน นอ พาจาว มาง ยู้ม ย่าง ย้าเป.
18 ค่าตอง นา บ่าจ่อบ จ่าแล่ โจ! นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง เย้ง แง ค่าตอง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ แม้แน แอ้น แงแน. ชฺ้าง แฮ้มางนา ชฺ้าง อางจ่าง เพล่อ ปี่ โว! ไม้ ชฺ้าง แฮ้มางนา ชฺ้าง อางแอ้น ม้าม้า เพล่อ ปี่ แง แนนอ. 19 ไม้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อางแอ้น อือย่า พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ชฺ้าง อางจ่าง เพล่อ แง. พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, “พาจาว ม้า ชฺ้าง อางแอ้น อือ วี่ไซป้านญา แฮ้ง ไจ ยองนา ชู แง” แน. 3:19 โยบ 5:13 20 แน พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี แล่ชี่, “จี่วีดอางซื้ง ม้า อางแบ ย้า ชฺ้าง อางแอ้น อือ ก่ามกืด แฮ้ย่า เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา” แน. 3:20 สดุดี 94:11
21 นี้แม้แนยาว ชฺ้าง อือ อางเลิ่ง ฮา ชี อือนา บ่า จี่โอ่ด กา โจ! ไม้ ม้าม้า นี้ย่า พาจาว ม้า กูย่างกูเจ้อ นอง กงา คู ซี้ง อือ นองนา ปี่ ล่าง ญ้า เป. ไม้ นองนา จองไจ กงา ปี่ ล่าง แนนอ. 22 แน พาจาว ม้า เปาโล, อปอลโล, เปโตร ยองนา นองนา ปี่ ล่าง ญ้า. แน ยา ชฺ้างอางเมิง, จี่วีด อางแต่, อางซฺี้, อามือ อางญ่าม, จ้างจ้าง อางญ่าม นี้ง นองนา ปี่ ล่าง ญ้า, ไม้ นองนา จองไจ กงาบู้ ปี่ ล่าแง แนนอ. 23 แน นอ พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง, แน พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง ชฺ้าง เป.

3:19 3:19 โยบ 5:13

3:20 3:20 สดุดี 94:11