2
พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี อางเลิ่ง ย่าง
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงา นองก้อง แอ เมอ พาจาว มาง อางเลิ่ง ม้าม้า อางโชฺง แฮ้ง ป่าว ม่า ล่า เมอ, จี่ต่าง นาบาตา น้าบื่อ แน ชี่ อือ แน จี่ต่าง วี่ไซป้านญา อางจา อือ บ่ากงา ไจ เป, ไม้ กงา นี้แม้แน เย้ง แง, กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ, กงา พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง แน ยาง ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี อางเลิ่ง แฮ้ง ญา จี่ แง. ม้าม้า นี้ย่า กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ ด่อย่า นา ดู่ง แง, แน แค แง ยื้กยื้ก ย้า. แน นองนา ม่าอู่บ ล่า เมอ กงา จี่ต่าง นี้ ชฺ้าง วี่ไซป้านญา เวอ จายล้า ชี อือ บ่ากงา ไจ นองนา ฮาย เจ่อ ปี่ ล่าเป. จ้า กงา ม่าอู่บ ล่าเมอ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า ยาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ นองนา ฮาย อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง แบ ปี่ ล่าแง, ไม้ นองนา ชฺ้าง วี่ไซป้านญา แฮ้ง ปาปาย แน บ่าปี่ เจ่อ ล่า แนนอ. จ้า นองนา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง ปาปาย แน เจ่อ ปี่ ล่าแง แนนอ.
พาจาว มาง วี่ไซป้านญา ย่าง
กงา นองนา อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่า ล่า เมอ, จี่ต่าง น้าบื้อ แน ชี่ อือ บ่ากงา ไจ เวิม, จ้า กงาย่า พาจาว มาง ก้อง วี่ไซป้านญา จายลือ ชี แฮ้ง ไจ ชฺ้าง พาจาว มางนา แก่นคา แน เจ่อ ชี อือนา ม่าอู่บ แง. วี่ไซป้านญา พาจาว มาง ก้อง จายลือ ชี นี้ย่า ชฺ้าง อือ วี่ไซป้านญา แฮ้งแม้แน บ่าอ่า, แน ชฺ้าง อือ ยอคา กาญ่าม เวอ ล่าที่ โค แอ อือ วี่ไซป้านญา แฮ้งแม้แน บ่าอ่า เป. จ้า กงา พาจาว มาง วี่ไซป้านญา โชง ชี ชีแฮ้ง ชฺ้าง อือนา บ่าปี่ มย้าง แฮ้ง ม่าอู่บ แง. พาจาว ม้าย่า ชฺ้างอางเมิง บ่าแต่ง ฮู่ เวอ ย้า เย้ง ชี ชี, ยาง วี่ไซป้านญา แฮ้ง ไจ กงูนา อางเลิ่ง อางแม่น อือ ฮา ปี่ ล่าแง แน. ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ยอคา อือย่า พาจาว มาง วี่ไซป้านญา นี้งนา บ่าแบกงา กา. ยอง อางแบกงากา แน อู้ ยอ จี่วีดอางซื้ง ล่าที่ อางจา มางนา ไม้กางเขน ท่า เวอ บ่าตื่อตี้ด ชี เป. พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“ม้างม้าเจ้อ อางเลิ่ง อางแม่น ชฺ้าง อือ บ่ากงามย้าง แน บ่ากงากย่า กางซื้ง,
แน ชฺ้าง อือ บ่าเย่ง เคอ กางอือ,
นี้อือเจ้อ พาจาว มาง, ชฺ้าง ยางนา ลาก อือนา ก่ามป่อน กอย ชี ปี่ชี่ แฮ้งย้า เป” แน. 2:9 อิสยาห์ 64:4
10 จ้า พาจาว ม้า ยาง อางค่องอางล้า แฮ้ง ไจ ฮา กงูนา ยาง อางเลิ่ง อางโชฺง แฮ้ง แบ ปี่ ล่าแง, ไม้ พาจาว มาง อางค่องอางล้า แฮ้ย่า กูย่างกูเจ้อ ย้า แบ แง, แน พาจาว มาง อางเลิ่ง โชง ชี ชี แฮ้ง คาตา ย้า แบ แง. 11 กงู ก่ามกืด คาโคลาโค นี้ย่า ค่าตอง นืงบา มาง ญา แบ แง. ทื่อช่างกานญา พาจาว มาง ก่ามกืด คาโคลาโค แฮ้ง พาจาว มาง อางค่องอางล้า มาง ญา แบ แง. 12 กงู อางแด่อางล้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ จายล้า ชี แฮ้งนา บ่ากงายู้ เป. จ้า กงูย่า อางค่องอางล้า พาจาว มาง ก้อง จายลือ ชี แฮ้ง ยู้ แง, ไม้ พาจาว มาง กงูนา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กูย่างกูเจ้อ แน แบ ปี่ แง แนนอ.
13 นี้แม้แนยาว กงู ชฺ้าง พาจาว มาง อางค่องอางล้า จา ชี อือนา อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง จี่ น้า ปี่ เมอ, กงู จี่ต่าง นี้ย่า ชฺ้าง วี่ไซป้านญา เวอ จายล้า บ่าอ่า, จ้า พาจาว มาง อางค่องอางล้า มาง ก้อง จายลือ แง. 14 ชฺ้าง พาจาว มาง อางค่องอางล้า แฮ้ง บ่าจา อือย่า, พาจาว มาง อางค่องอางล้า มาง อางเลิ่ง ม่า ชี แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู, ไม้ ยอ อางเลิ่ง อางจ่าง จองไจ บ่าจา แน เย้ง แง, แน ยอ บ่าน่าแบ กา, ไม้ พาจาว มาง อางค่องอางล้า แฮ้ย่า กงูนา ฮาย อางเลิ่ง นี้อือนา แบ ปี่ ล่าแง น้อ. 15 อ่าซ่าง พาจาว มาง อางค่องอางล้า แฮ้ง จา แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า ยางนา พาจาว มาง อางค่องอางล้า มาง ม่า ชี แฮ้ง กูเลิ่ง ย้า แบ แง. จ้า ชฺ้าง พาจาว มาง อางค่องอางล้า แฮ้ง บ่าจา อือย่า บ่าแบ เป ชฺ้าง พาจาว มาง อางค่องอางล้า จา ชี อือย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน. 16 พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“จี่วีดอางซื้ง มาง นืงบา โย้เวอ บ้าเจอ เย้ง แงแน อ่าซ่าง แบ แง?
แน ยางนา อ่าซ่าง ม่าอู่บ กงากา แง?” แน. 2:16 อิสยาห์ 40:13
จ้า กงู ก้อง พระเยซูคริสต์ นืงบา แฮ้ง จา แง. นี้แม้แนยาว กงู ยาง เย้ง แฮ้งแม้แน เย้ง เป.

2:9 2:9 อิสยาห์ 64:4

2:16 2:16 อิสยาห์ 40:13