เปาโล โครินธ์ อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม เคอ ชีย้าง
1 โครินธ์
เปาโล โจ้ดมาย แต้ม ชี นี้ ไล ช่าบ้าบ. แน ยา โครินธ์ อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ แต้ม เคอ ชี. แน โจ้ดมาย 1 โครินธ์ 2 โครินธ์ นี้ย่า เปาโล โครินธ์ อางเมิง เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา แต้ม เคอ ชีย้าง ย้า. โครินธ์ อางเมิง นี้ ประเทศ กรีก ต่องปี่ ป่ากย่า ดื้ง แง. โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ โย้เวอ ต่องก่า จี่ต่าง แฮ้ย่า, เปาโล คริสเตียนชฺ้าง อือ อางเลิ่ง อางตูกอางพาน จา ชี แฮ้ง จี่ เคอ แง, แน ยา คริสเตียนม้องน้าม อือ ยางนา อางเลิ่ง น้าท้าม ชี อือ แต้ม ม่า แง, บ้าเจอล้อแม้ ฮา แงแน. เปาโล อางเลิ่ง ปีนแตปีนนา แต้ม ชี แฮ้ย่า อางเลิ่ง นี้อือ ย้าเป, คริสเตียนชฺ้าง อือ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ อางเลิ่ง แฮ้ง, อางบี่อางบล้อง ยู้ อางเลิ่ง แฮ้ง, ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา อางเลิ่ง แฮ้ง, อางบี่อางบล้อง ว่าง กา อางเลิ่ง แฮ้ง, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง พรสวรรค์ จาย ลือ ชี อางเลิ่ง แฮ้ง, แน อางเลิ่ง กาบ่ากาเจ้อ อือ คาตา ย้า. 1 โครินธ์ ปาบ นู้เวอ อางเลิ่ง นาบาตา แน อ้าน คาแม้แน ชี่ แฮ้ย่า บทที่ 13 โย้เวอ อางเลิ่ง แต้ม ชี แฮ้งย้า เป. บทที่ 13 โย้เวอ เปาโล ลาก อางเลิ่ง อือ แต้ม เคอ ชี, แน ยา เย้ง แง ชฺ้าง อือ ตูกพานลาบ้าบ เมอ, ลาก อางเลิ่ง นี้ย่า ยองนา อางปล่องปูน ปี่ กงา กา. ยาว บทที่ 15 โย้เวอ พระเยซู อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง เจ้ง ยา ม่า แบ ปี่ แง. 2 โครินธ์ ปาบ โย้เวอ เปาโล โครินธ์ ชฺ้าง อือนา ม่ายแบ ปี่ แง, ยอง อางมู โย้เวอ ยางนา อางเลิ่ง ค่าว จี่ ลางกา ชี แฮ้ย่า, อางเลิ่ง ม้าม้า บ่าอ่า แน. ยาว ยา ยองนา ม่ายแบ ปี่ แง, ชฺ้าง พระเยซู นา เค่ ชี อือ ม้าม้า นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป, ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่อ. โจ้ดมาย นี้ ม้า โสสเธเนส ไกง้ แต้ม แอ.
ไกง้ นองมู คริสเตียนม้องน้าม โครินธ์ อางเมิง ดื้ง อือนา แต้ม เคอ ล่าง. พาจาว ม้า นองนา แช้ยู้ ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าชี่, ไม้ พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้า, แน ยา นองนา แช้ยู้ ยาง ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าชี่, ยาง ชฺ้าง คาโคลาโค กูต่องกูตี่ เวอ ดื้ง ชี อือนา แช้ยู้ ชี แฮ้งแม้แน ย้า. ชฺ้าง นี้ อือย่า พระเยซูคริสต์ ยอง จี่วีดอางซื้ง มาง แน กงู จี่วีดอางซื้ง มาง อางเม้ง แฮ้ง ไจ อธิษฐาน ฮา ชี อือ ย้า.
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ‚ แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ‚ ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
เปาโล พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
กงาย่า กงา พาจาว มางนา อางเลิ้ง กาย้า นองนา ขอบคุณ ฮา ปี่ ล่าแง, ไม้ ยา นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง น้อ. ยาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้า. พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่ แฮ้ย่า, ไม้ นอง พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. นี้แม้แนยาว พาจาว ม้า นอง จี่วีด โย้เวอ อางเลิ่ง อางแม่น อือ กูย่างกูเจ้อ ย้า จา ปี่ แง. แน ยา นองนา ยาง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง กงาแบ ปี่ ล่าแง. แน ยา นองนา ยาง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง ฮากนา ม่า ปี่ ล่าแง. นอง นี้แม้แน เพล่อ คูชี นี้ย่า ฮาย มย้าง ปี่ แง, กงา นองนา พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง ม่า ล่าชี่ แฮ้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า กูย่างกูเจ้อ ย้าแน. อามือ นอง พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง นา ล่อ คู เมอ นอ พาจาว มาง ก่ามป่อน ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง กูย่างกูเจ้อ ย้า กงาบู้ คู แง, ไม้ นองนา พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ปี่ ล่าแง แนนอ. พระเยซู มือ นอง เจ่อ แฮ้งนา ฮา แก่นคา แล ปี่ ล่าแง, ไม้ นองนา พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าว ลือ แล่ แฮ้นืง เวอ เจิ้นเจ้อ อางซี บ่าปี่ จา ล่า แนนอ. ไม้ พาจาว ม้า นืงบาอางชี กงากา ม้าม้า ย้า. ยา นองนา แช้ ยาง อางย่า ม่าง อางช่าง เพล่อ ปี่ ล่าแง. ยาง อางย่า ม้า พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ย้า.
โครินธ์ อางเมิง คริสเตียนชฺ้าง อือ ซีแล ลางกา ชีย้าง
10 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง ม้า กงานา ล่าที่ ปี่ ล่าแง. นี้งย้า กงา นองมู คาโคลาโค นี้งนา ป้า ล่าง นี้ย่า. กงา นองนา ป้า ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ลางกา ปี่ ล่าแง. อางมู บ่าเปิ่ง ลางกา โจ! บ้าเจอ เย้ง เวิม แน บ้าเจอ ฮา เวิม ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ โว! 11 ไม้ อ่าป้อ คะโลเอ ยู้มชฺ้าง โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง. กงานา ม่า ล่าแง, นองมู นี้ย่า ซีแล ลางกา ชี แน. 12 นี้ย่า กงา นองมู คาโคลาโค บ่าตู กา แน จี่ แฮ้งนา จี่เคอ แง, ไม้ นองมู เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า นี้แม้แน จี่ แง, “กงา เปาโล อางมู” แน. บ่าอ่ายาว “กงา อปอลโล อางมู” แน. บ่าอ่ายาว “กงา เปโตร อางมู” แน. บ่าอ่ายาว “กงา พระเยซูคริสต์ อางมู” แน. 13 นอง อางมู เปิ่ง ลางกา ชี นี้ย่า นอ พระเยซูคริสต์ นา ต่อน เปิ่ง ลางกา แอ ลา? กงา ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ นองนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าชี่ ลา? นอง ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ คูชี นี้ย่า กงา อางมู เพล่อ แง แนลา? 14 กงา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง, ไม้ กงาย่า นองมู นี้งนา อ่าซ่าง มางนา ล้างตือพิธีบัพติศมา บ่ากงา ฮา ปี่. คริสปัส แน กายอัส เย่ด นา ฮา ปี่ ชี แฮ้ง ญา เป. 15 แฮ้งย้า อ่าซ่าง มาง นี้แม้แน บ่าจี่ กงา กาแง, “กงา ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ ยาว เปาโล อางมู เพล่อ แง” แน. 16 (โอ! อางอ้า ย้า, กงา สเทฟานัส แน ยาง ยู้มชฺ้าง อือนา คาตา ย้า ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ แอ. กงา เย้ง กาน ยาว กงา ยองมู นี้งนา ญา เป ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ แอ่.) 17 ไม้ พระเยซูคริสต์ กงานา ไจ ล้า ปี่ล่า ชี่ นี้ย่า, กงานา ชฺ้าง อือนา ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ ปี่ ล่าง บ่าอ่า, จ้า กงานา อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าแง. แน กงา อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว เมอ, กงาย่า ชฺ้าง อือ วี่ไซป้านญา แฮ้ง บ่าไจ เป, ไม้ จาว่าแน กงา ชฺ้าง อือ วี่ไซป้านญา แฮ้ง ไจ ยาว, ชฺ้าง อืม กงา จี่ อางคี่อางจ่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า กงานา เจ่อ ล่า คูแง. จ้า ยองมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี แฮ้มางนา นืงบาบ่าชี่ เป.
พระเยซูคริสต์ ม้า พาจาว มาง ล่าที่ แน วี่ไซป้านญา ย้าง ย้า
18 ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง ยอ นี้แม้แน เย้ง คูแง, พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี อางเลิ่ง แฮ้ย่า อางเลิ่ง อางจ่าง จองไจ บ่าจา แน. จ้า อามื้อ ยอ ล่าลูก เวอ ชา กลา แอ แง. ยาว จ้า กงูมู อามือ อางบล่าบ ชา ปูน แล่ชี่ อือย่า อางแบ คู ย้า พาจาว มาง ล่าที่ แน. 19 พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“กงา ชฺ้าง อางแอ้น อือ วี่ไซป้านญา แฮ้ง ก่างพยา ปี่ แง.
แน กงา ชฺ้าง อางแบอางบู้ อือ แบ ชีแฮ้ง ฮา เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา แน ฮา ปี่ แง” แน. 1:19 อิสยาห์ 29:14
20 อามือ จีน นู้เวอ ชฺ้าง อางแอ้น อือย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แง? โมเสส อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แง? ชฺ้าง อางแบอางบู้ อือย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แง? พาจาว ม้า กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง ญ้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ วี่ไซป้านญา นี้ย่า อางจ่าง แน, 21 ไม้ พาจาว ม้า วี่ไซป้านญา อางจา. ยา ชฺ้าง อือนา ค่าตอง วี่ไซป้านญา แฮ้ง ปาปาย แน ยางนา บ่าปี่ แบกงา กา. กงู ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ป่าว ม่า ชี แฮ้ย่า อางเลิ่ง อางจ่าง แม้แน จา แง. จ้า พาจาว ม้า ต้าดต่อน กงู อางเลิ่ง ป่าว ชี แฮ้ง ไจ ชฺ้าง ยางนา นืงบาชี ชี อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ แง. 22 ยิวชฺ้าง อือย่า พาจาว มาง อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮา ชี แฮ้ง มย้าง ซี้ แง, ไม้ ยอง บ่ามย่าง ยาว ยอ พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คู, แน กรีก ชฺ้าง อือย่า วี่ไซป้านญา ซฺ้า กว่า คูแง, ไม้ ยอง บ่ามย่าง ยาว ยอง มือ พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คู. 23 จ้า กงูมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ นา ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ซฺี้ ปี่ ยาว กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าชี่ อางเลิ่ง แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่า แง. แฮ้งย้า ยิวชฺ้าง อือ บ่าซอ คู แง, แน ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ นี้เลิ่ง นา อางเลิ่ง อางจ่าง แน เย้ง คูแง.
24 จ้า พาจาว มาง ชฺ้าง แช้ยู้ ชีอือ, ยิวชฺ้าง ล่า อ้าว ยิวชฺ้างบ่าอ่า เวิม, ยองมู นี้ย่า อางแบ คู พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง ล่าที่ แน วี่ไซป้านญา ย้าง ย้าแน, 25 ไม้ พาจาว มาง วี่ไซป้านญา อางจ่าง นี้ย่า ชฺ้าง อือ วี่ไซป้านญา อางแอ้น แฮ้ง ล่อบ่าปา แอ้น แล่แง, แน พาจาว มาง ด่อย่า นี้ย่า ชฺ้าง อือ แก่นคา แฮ้ง ล่อบ่าปา แก่นคา แล่แง.
26 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, เย้ง ฮู ปาว พาจาว มาง นองนา แช้ยู้ ล่า เมอ, นอ ชฺ้าง ล้อ อือ เจ้อ แน. ชฺ้าง อือ ก่ามกืด นู้เวอ ชฺ้าง อางแอ้น แน ชฺ้าง ล่าที่ อางจา แน ชฺ้าง อางจาอางปาง นี้ย่า อางบย่า แน บ่าจา เป. 27 จ้า พาจาว ม้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ฮาก ชฺ้าง อางจ่าง แน ฮ้าว อือนา แช้ยู้ ชี, ไม้ ชฺ้าง อางแอ้น อือนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่ แง แนนอ, แน ยา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ฮาก ชฺ้าง ล่าที่ บ่าจา แน ฮ้าว อือนา แช้ยู้ ชี, ไม้ ชฺ้าง ล่าที่ อางจา อือนา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ปี่ แง แนนอ. 28 พาจาว ม้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง ฮาก ฮูย้า ชี อือนา, แน ฮาก ช่า อือนา แช้ยู้ ชี. แน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ ปีนแตปีนนา บ่าอ่า แน ฮา อือนา แช้ยู้ ยาว ชฺ้าง อือ ปีนแตปีนนา แน ฮา กาง อือนา ก่างพยา แง แนนอ, 29 ไม้ อ่าซ่าง มางนา พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ บ่าปี่ จี่โอ่ด แนนอ.
30 พาจาว ม้าย่า กงูนา ฮา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ล่าแง, แน พระเยซูคริสต์ กงูนา ฮา พาจาว มาง วี่ไซป้านญา โย้เวอ จองไจ กงาบู้ ปี่ ล่าแง. แน ยา กงูนา ฮา พาจาว มาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าแง, แน กงูนา ฮา เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ ล่าแง. ยา ยาง อางโต แฮ้ง ท่าน ยาว กงูนา อางบล่าบชออ่อก ล่าง. 31 พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, “อ่าซ่าง จี่โอ่ด ซี้ แง, จี่วีดอางซื้ง มาง อางเลิ่ง ฮา ชี อือ จี่โอ่ด กาโน!” แน. 1:31 เยเรมีย์ 9:24

1:19 1:19 อิสยาห์ 29:14

1:31 1:31 เยเรมีย์ 9:24