16
โจ้ดมาย ชา แต้ม ลีน เมอ จี่ต่าง ย่าง
กงา นองนา เฟบี กงู คริสเตียนม้องน้าม มาง อางเลิ่ง แฮ้ง จี่ น้า ปี่ ล่า ปานา เป. ค่าบาย่า นี้ม้า เคนเครีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ล่ากาน อือ ปล่องฮูปล่องพลา แง. ยางนา แม่นแนฮูพลาลาบตอน คูโว! นอง พาจาว มาง ชฺ้าง เพล่อ คูชี แฮ้งนา ซู้ม แน เป, แน ยาง นองนา บ้าเจอ ปล่อง ปี่ ล่า ซี้ เวิม ปล่อง โว! ไม้ ยา ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า ปล่องฮูปล่องพลา แง, แน ตื่ง กงานา คาตา ย้า.
ปริส‌สิลลา แน อาควิลลา เย่ดนา ม่า ล่าโว กงา เย่ดนา โมงซฺ้า แงแน. เย่ด กงา ล่ากานว่าช่าง. เย่ด กงาก้อง ทื่งกง่า ย้า พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ แง. เย่ด กงานา ปล่อง ล่าแง, ท้าน ย้า ซฺี้ นา บ่าแค. กงา เย่ด กงานา ปล่อง ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ม น้อ, ยาว เย่ด กงานา ปล่อง ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ม อือย่า กงา แอ่ แน บ่าอ่า. จ้า ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ อางมู โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง เพล่อ ชี อือ คาตา ย้า บ่าลู่ม คู. พาจาว มาง ชฺ้าง ปริส‌สิลลา แน อาควิลลา เย่ด ยู้ม โย้เวอ ช้อน ลางกา ชี อือนา ม่า ล่าโว, กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน.
เอเปเนทัส กงา อางช่าง ลาก มางนา ม่า ล่าโว, กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน. ยา เอเชีย* 16:5 เอเชีย แควน นี้ย่า อามือ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่งกลาป่ากย่า นื้งชฺ่าตี แฮ้งย้า เป. แควน โย้เวอ ฮากฮู่ เวอ พระเยซูคริสต์ นา นืงบาชี ชี มาง ย้าเป. มารีย์ นา ม่า ล่า โว กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน, ยา นอง ปาปาย ย้า ล่ากาน ว่า เมิ่ด แง. อันโดรนิคัส แน ยูนีอัส เย่ดนา ม่า ล่าโว, กงา เย่ดนา โมงซฺ้า แงแน. เย่ด กงา ยิวชฺ้าง อางช่าง, กงาก้อง ทื่งกง่า แน คอก เวอ อางดื้ง กางซื้ง ย้า, แน ศิษย์เอก อือ อางมู โย้เวอ เย่ดนา อางแบกงากา, แน นาบาตา ย้า แบแม่นแม่น แง, แน เย่ด กงา ฮู่ เวอ ย้า พระเยซูคริสต์ นา นืงบาชี แง. อัมพลีอาทัส นา ม่า ล่าโว กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน, ยา กงา คริสเตียน อางช่าง ลาก มาง ย้า. อูรบานัส กงู ล่ากานว่าช่าง ม่างนา ม่า ล่าโว กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน, ยา กงู แม้แน ย้า พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ แง, แน สทาคิส กงา อางช่าง ลาก มางนา ม่า ล่าโว กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน. 10 อาเป็ลเลส นา ม่า ล่าโว, กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน. ยางนา นืงบาเจ้อฮู ญา. แน ยา คริสเตียน ม้าม้า เพล่อ ชี. อาริสโทบูลัส ยู้มชฺ้าง อือนา ม่า ล่าโว, กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน. 11 เฮโรดิโอน กงา ยิวชฺ้าง อางช่าง ม่างนา ม่า ล่าโว, กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน. นารซิสสัส ยู้ม เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา ม่า ล่าโว, กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน. 12 ตรีเฟนา แน ตรีโฟสา เย่ดนา ม่า ล่าโว, กงา เย่ดนา โมงซฺ้า แงแน. เย่ด จี่วีดอางซื้ง มาง ปาปาย ย้า ล่ากาน ว่า เมิ่ด แง. เปอร์ซิส กงา อางช่าง ลาก มางนา ม่า ล่าโว, กงา ยางนา โมงซฺ้า แงแน. ยา จี่วีดอางซื้ง มาง ปาปาย ย้า ล่ากาน ว่า เมิ่ด แง. 13 รูฟัส แน ยาง อางบา มาง เย่ดนา ม่า ล่าโว, กงา เย่ดนา โมงซฺ้า แงแน. รูฟัส จี่วีดอางซื้ง มาง แช้ยู้ ชี มาง ย้า. แน ยาง อางบา ม้า กงา อางบา แน ทื่อช่างกานญา.
14 อาสินครีทัส, ฟเลโกน, เฮอร์เมส, ปัทโรบัส, เฮอร์มาส, แน คริสเตียนม้องน้าม ยองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี อือนา ม่า ล่าโว กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน. 15 ฟีโลโลกัส, ยูเลีย, เนเรอัส, เนเรอัส อางป่อ, โอลิมปัส, แน พาจาว มาง ชฺ้าง ยองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี อือนา ม่า ล่าโว กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน. 16 มย้าง ลางกา ยาว เป-ลอ ลางกา โว, ไม้ เป-ลอ ลางกา นี้ย่า ฮายแบ ปี่ แง ลากฮูม ลางกา แงแน. นู้เวอ คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค อือ กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าง, ยองมู นี้ย่า นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา โมงซฺ้า ล่า คูแง แน.
17 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงา นองนา ป้า ล่า ปานา, ชฺ้าง ฮากนา ฮา ซีแล อางมู เปิ่ง ลางกา ปี่ อือนา, แน ฮากนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ อือนา แล่มล้าง คูโว! ยองมู นี้ย่า ม่าอู่บจี่ต่าง นอง กงากย่า กงาแบ ชี แฮ้งแม้แน บ่าฮา คู. ชฺ้าง นี้อือ ก้อง เว่อ แน ฮื่น โว! 18 ไม้ ชฺ้าง นี้อือ พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา ล่ากาน บ่ากงา ว่า ปี่, ยอง นี้แม้แน ฮา คูชี นี้ย่า, ไม้ ค่าตอง ตานฮา แฮ้ง ปาปาย นอ, แน ชฺ้าง นี้อือ จี่ต่าง อางน้าบื้อ แน จี่ซ้อ จี่ต่าง อือ ไจ ชฺ้าง อางซือ อือนา จ้อบ แง. 19 ชฺ้าง คาโคลาโค พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี อือย่า นอง พาจาว มางนา น้าจ่า ชี่ อางเลิ่ง แฮ้ง กงากย่า ญ้า. แฮ้งย้า กงา นาบาตา แน กย่าง นี้ย่า. กงา นอง ปาปาย ย้า กย่าง แง. กงา นองนา อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แฮ้ง วี่ไซป้านญา จา ปี่ ล่า ซี่ค้า. จ้า กงา นองนา อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา แฮ้ง วี่ไซป้านญา บ่าจา ปี่ ล่าซี่. 20 บ่ามล่าง ยาว พาจาว ชฺ้าง อือนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ฮู มาง, นองนา ฮาย ซาตานแด่ย่ายอคา เพล่อ ชี มางนา ก่าจ่า ปี่ ล่าง.
พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.
21 ทิโมธี กงา ล่ากานว่าช่าง ม่าง กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าแง, ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน. ลูสิอัส, ยาโสน, โสสิปาเทอร์ ยองมู แฮ้ง คาตา ย้า กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าแง, ยอ นองนา โมงซฺ้า ล่าคูแง แน. ยองมู นี้ย่า กงา ยิวชฺ้าง อางช่าง อือ ย้าเป.
22 กงา เทอร์ทิอัส เป. อามือ กงา โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ แต้ม แง, เปาโล ม่าย แต้ม ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน. กงา นองนา โมงซฺ้า ล่าแง. กงา คริสเตียนชฺ้าง นอง แม้แน ย้าเป.
23 กายอัส กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าง, ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน, กงา ยาง ยู้ม โย้เวอ ดื้ง แง, แน คริสเตียนม้องน้าม อือ แมก่า มย้าง ลางกา ซี้ เมอ ยาง ยู้ม โย้เวอ ย้า แล ช้อน กาแง. เอรัสทัส แน ควารทัส เย่ด กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าแง, เย่ด นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน. เอรัสทัส อางเมิง นี้เมิง ก้อง เวอ พลู้ อางเลิ่ง แฮ้ง ฮูพลา มาง ย้า. ควารทัส ยา กงู คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง ย้า. 24  16:24 ข้อ 24 นี้ย่า จี่ต่างก่ามแท้ อางอ้าน ปาบ ทื่อบ่า อือ ก้อง นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, “พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว, อาเมน” แน.
โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ พาจาว มางนา จี่ สรรเสริญ ฮา ย้าง
25 พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คูโว! ยา กงา อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ชี แฮ้ง ไจ นอง เจ่อ แฮ้งนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แก่นคา ปี่ ล่าแง. อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ย่า พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง แฮ้งย้า เป. พาจาว ม้า นี้เลิ่ง โชง ชี ชี ต่องก่าต่าง เมอ จาย ย้าเป. 26 จ้า อามือ พาจาว ม้า ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด อือนา ฮาย อางเลิ่ง นี้เลิ่ง กงาแบ กงามย้าง ปี่ง ญ้า. ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา อางเลิ่ง นี้เลิ่ง ม่าย แต้ม ปี่ชี่, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ยางนา นืงบาชี ปี่ แง, แน น้าจ่า ปี่ง แนนอ. พาจาว นี้ม้า ค้าแต้ เวอ แน อามือ แน กาญ่าม เวอ พาจาว เพล่อ แล มาง ย้าเป.
27 พาจาว นี้ย่า ทื่อม่าง ญา จา แง. ยา วี่ไซป้านญา ปลื้ง ย้า จา แง. ยางนา สรรเสริญ ฮา คูโว!
พาจาว เวอ, พระเยซูคริสต์ ปาปาย แน ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา นาง ล่าที่ แฮ้ง กงามย้าง แล ปี่ ปาว.

*16:5 16:5 เอเชีย แควน นี้ย่า อามือ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่งกลาป่ากย่า นื้งชฺ่าตี แฮ้งย้า เป.

16:24 16:24 ข้อ 24 นี้ย่า จี่ต่างก่ามแท้ อางอ้าน ปาบ ทื่อบ่า อือ ก้อง นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, “พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว, อาเมน” แน.