15
คริสเตียนม้องน้าม อือนา ฮาย นืงบาจาบ ปี่ โว!
กงูมู ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ชี อือ เวอ, ชฺ้าง อางอี้ แน เจ่อ ชี อือนา โอ้ด โว! แน ค่าตอง นืงบาจาบ แฮ้ง แอ่ แน บ่าฮา คูโจ! กงูมู คาโคลาโค นี้ย่า คริสเตียนม้องน้าม อือนา ฮาย นืงบาจาบ ปี่ ปาว, ไม้ ยองนา จองไจ กงา ปี่ เซฺ้อ, แน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ ปี่ เซฺ้อ. จาว่าแน พระเยซูคริสต์ จี่วีด ไจ ยาง อางโต นา ฮาย นืงบาจาบ ปี่ แงแน ยาว, อ่าซ่าง มาง ยางนา บ่า จี่ ฮูย้า. จ้า ชฺ้าง อือ ยางนา จี่ ฮูย้า ชี แฮ้ย่า, ไม้ ยาง พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“พาจาว เวอ, ชฺ้าง อือ นางนา จี่ ฮูย้า ล่า เมอ, กงานา จี่ ฮูย้า ล่าชี่ แน ทื่อช่างกานญา” แน. 15:3 สดุดี 69:9
ค้าแต้ พระคัมภีร์ เวอ กูย่างกูเจ้อ แต้ม ชี ชี แฮ้ย่า กงูนา ม่าอู่บ ล่าง, ไม้ กงูนา ก่ามโอ่ด แน นืงบาแฮ่ง จา ปี่ ล่าง แนนอ, ไม้ กงู ก่ามโอ่ด แน นืงบาแฮ่ง จา ยาว กงูนา ฮาย นืงบาแก่น ปี่ ล่าง น้อ. พาจาว ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ก่ามโอ่ด แน นืงบาแฮ่ง ปี่ มาง เวอ, ยองมู แฮ้งนา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน จี่วีด ไจ จาดื้ง ปี่ คู ปาว, ยอง พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เพล่อ ชี แฮ้งนา ซูม แน. ไม้ ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ทื่งกง่า แน นางนา สรรเสริญ ฮา ปี่ แง แนนอ. นา พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง อางโบ้ง มาง ย้าเป.
ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือก้อง อางเลิ่ง อางแม่น เคอ แอ ชีย้าง
นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม อือนา นอง อางช่าง เพล่อ ปี่ ปาว. พระเยซูคริสต์ นองนา ยาง อางช่าง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน, ไม้ ชฺ้าง อือนา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ง แนนอ. กงา นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เกิ้ด ยิวชฺ้าง อือนา ปล่อง ลือ ชี แฮ้ย่า ฮาย มย้าง ปี่ แง, พาจาว ม้า อางซืออางปลอง, แน ยา ยิวชฺ้าง อือ อางฮู่ อางพี่ อือนา ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน ม้าม้า ย้า ฮา แงแน. แน ไม้ ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา พาจาว มาง ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ชี แฮ้ง สรรเสริญ ฮา ปี่ แง แนนอ. พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“นี้งย้า กงา นางนา ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือก้อง ทื่งกง่า แน โญกญอ จ่า ล่าง นี้ย่า,
แน กงาย่า นางนา เพ่งฮ่าว สรรเสริญ ฮา ล่าง” แน. 15:9 สดุดี 18:49
10 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี แล่ชี่,
“ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ เวอ, พาจาว มาง ชฺ้าง อือก้อง ทื่งกง่า แน กย่างม่อนซ้า คูโว!” แน. 15:10 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:43
11 แน พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี แล่ชี่,
“ยิวชฺ้างบ่าอ่า คาโคลาโค อือ เวอ, จี่วีดอางซื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา คูโว!
ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด อือ เวอ, ยางนา สรรเสริญ ฮา คูโว!” แน. 15:11 สดุดี 117:1
12 ค้าแต้ เวอ 600 ปี ล่อซฺ่า นี้งย้า พระเยซู บ่าเกิ่ด กาซื้ง เมอ อิสยาห์ มาง มอ ชี ชี, แน ยา พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี,
“ก่าซ้าด ดาวิด * 15:12 ก่าซ้าด ดาวิด อิสราเอลชฺ้าง อือ ก่าซ้าด. พระเยซู อางเจ้อ นี้ มาง ก้อง ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี. อางอ่าน อือ อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง จา แง.
ยา ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา กงาฮูพลา แง.
แน ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือย่า ยางนา นืงบาแก่นจ่า คูแง” แน. 15:12 อิสยาห์ 11:10
13 พาจาว ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ฮาย นืงบาแก่น ปี่ มาง เวอ, ยองนา ฮาย กูญ่าม แน กย่างม่อนซ้า ปี่ ปาว, แน ยองนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว, ยอง นางนา นืงบาชี ล่าชี่ แฮ้งนา ซูม แน, ไม้ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา ฮาย ยองนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน นืงบาแก่น แล แล่ ปี่ง แนนอ.
เปาโล ยาง ล่ากาน แฮ้ง อู่บ ชีย้าง
14 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงา อางแบ ย้า นองมู นี้ย่า ชฺ้าง นาบาตา แม่น แน. นอ กูย่างกูเจ้อ ย้า แบ คูแง. นี้แม้แนยาว นองมู นี้ย่า ม่าอู่บ กา อางกงา เป. 15 จ้า กงา โจ้ดมาย แต้ม อางเลิ่ง ทื่อบ่า อือ นองนา ม่า ล่าจอ กา ชี นี้ย่า, ไม้ นองนา บ่าลู่ม ปี่ ล่า แนนอ. กงา นี้แม้แน ฮา จอ กา ชี นี้ย่า, ไม้ พาจาว ม้า กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง. แฮ้งย้า กงานา นี้แม้แน ล่ากาน ว่า ปี่ ล่าแง. 16 ยา กงานา พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น เพล่อ ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ล่ากาน ว่า ปี่ ปี่ ล่าแง, แน กงาย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว แง ปุโรหิต อือ แม้แน ย้า, ไม้ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา ฮาย ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ แง แนนอ. ยาว กงาม ยองนา พาจาว มางนา ท่าน ปี่ แง, ไม้ ยองนา พาจาว มาง อางเกิ่งท่านเซฺ่อ นืงบาจาบ อือ แม้แน เพล่อ ปี่ แง แนนอ. 17 กงา พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง. นี้แม้แนยาว กงาย่า พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ นี้งนา บ่าซ่าจอ เป. 18-19 กงา ค่าตอง นา จี่โอ่ด จ่าแล่ง นี้งนา ซฺ่าจอ แง. จ้า กงา พระเยซูคริสต์ กงานา อางเลิ่ง ม่ายฮา ปี่ ล่าชี่ อือ ฮา แฮ้งนา บ่าซ่าจอ เป. ยา กงานา จี่ ปี่ ล่าแง แน ล่ากาน ว่า ปี่ ล่าแง, แน ยา พาจาว มาง อางค่องอางล้า มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮา แง, ไม้ ชฺ้าง อือนา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แง แนนอ, แน กงานา ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ซฺื่ย พาจาว มางนา เจ่อ ล้า ปี่ ล่าแง แนนอ. นี้แม้แนยาว กงา พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางแม่น คาโคลาโค แฮ้ง ป่าว กว่า ต้าว ย้าเป. เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จาย อิลลีริคุม แควน ประเทศ อิตาลี่ โย้เวอ เคอ ย้า. 20 กงาย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว ซี้ แง. ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ อางเม้ง แฮ้ง บ่ากงากย่า กาซื้ง อือ อางมู โย้เวอ, ไม้ กงาย่า ฮาก อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ม่าอ่าน โย้เวอ บ่าป่าว ม่า แล แล่ซี่ เป. 21 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“ชฺ้าง อ่าซ่าง มาง บ่าม่า กางซื้ง อือ กงามย้าง แง,
แน ชฺ้าง บ่ากย่า กางซื้ง อือ กงาแบ แง” แน. 15:21 อิสยาห์ 52:15
เปาโล โรม อางเมิง เวอ แล แง แน กื้ดคาน ชีย้าง
22-23 กงา เย้ง ชี มล่าง คางญา นองนา บ่อซฺ้า แลล่าง แน. จ้า กงา ล่ากาน อางบย่า นองนา บ่าซฺ่า แล ล่า กงากา. จ้า อามื้อ กงาย่า แควน นี้อือ ก้องเวอ กงา ล่ากาน อือ ว่า เปิน โค ย่า. 24 กงาย่า นี้แม้แน เย้ง ชี แอ, ประเทศ สเปน โย้เวอ แก้บ้า ย่อ แล เมอ นองนา แว บ่อซฺ้า แล ล่าแง, แน น่อง โย้เวอ นองก้อง ทื่งกง่า แน ทื่อฟ่าง ดื้ง ยาว, นอ กงานา ประเทศ สเปน โย้เวอ ซฺาแล ปี่ ล่าง แน. 25 จ้า อามื้อ กงา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชา แล แง, ไม้ โย้เวอ พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ปล่อง แล แง แนนอ. 26-27 ไม้ มาซิโดเนีย แควน แน ประเทศ กรีก โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือ ยอง พลู้ แฮ้ง ช้อน ลางกา ชี, แน ยองมู นี้ย่า พลู้ ท่าน ชี แฮ้งนา บ่าเจอ คู, ไม้ เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พาจาว มาง ชฺ้าง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง อางตูกอางพาน อือนา ปล่อง แง แนนอ. แม่น คางญ้า ยอง แฮ้แม้แน ฮา คูชี แฮ้ย่า, ไม้ อางกง่าอางเกิง ม้าม้า นา จี่ เคิน ยาว, ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือย่า ยิวชฺ้าง อือนา กงาปล่อง แง, ไม้ ยิวชฺ้าง อือย่า ยองนา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง เปิ่ง ปี่ ป้าน่อ. นี้แม้แนยาว ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือย่า ยองนา อางเกิ่งไจเซฺ่อ อือ กงาเปิ่ง ปี่ แง. 28 กงาย่า ยอง พลู้ ช้อน ลางกา ชี แฮ้ง เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา ปี่ แล แง. ยาว กงาย่า ซฺ้อก ย้า ประเทศ สเปน โย้เวอ แล แง, แน ประเทศ สเปน โย้เวอ แล เมอ นองนา แว บ่อซฺ้า แลล่าง. 29 กงา อางแบ ย้า, กงา นองนา ซฺ้า แล ล่า เมอ, กงา นองนา พระเยซูคริสต์ ก่ามป่อน อางบย่า แฮ้ง เปิ่ง ปี่ ล่าง แน.
30 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เป, แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า นองนา กงานา ลาก ปี่ ล่าแง. นี้แม้แนยาว กงา นองนา ป้า ล่าปานา, กงานา ปีนแตปีนนา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าปาว. 31 พาจาว มางนา ป้า ปล่อง กงานา ยูเดีย แควน โย้เวอ ชฺ้าง บ่าเจ่อ อือก้อง กงาปูน ปี่ ล่า ปาว. แน เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ฮาย กงา พลู้ ฮ้าน ปี่ แล ชี แฮ้ง ยู้ ชี ปี่ ปาว. 32 ไม้ พาจาว มาง นืงบาจาบ ยาว, กงาม นองนา นืงบาจาบื่อ แน กงา บ่อซฺ้า แล ล่าง, แน กงูมู นี้ง มือ นืงบาแฮ่ง ปี่ กา แง.
33 พาจาว กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ชี่ มาง เวอ, ยองมู คาโคลาโค อือ ก้อง ดื้ง ล่า ปาว, อาเมน.

15:3 15:3 สดุดี 69:9

15:9 15:9 สดุดี 18:49

15:10 15:10 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:43

15:11 15:11 สดุดี 117:1

*15:12 15:12 ก่าซ้าด ดาวิด อิสราเอลชฺ้าง อือ ก่าซ้าด. พระเยซู อางเจ้อ นี้ มาง ก้อง ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี.

15:12 15:12 อิสยาห์ 11:10

15:21 15:21 อิสยาห์ 52:15