14
ฮากนา บ่าต่าดบ่าต่อน โจ!
ชฺ้าง พาจาว มางนา อางอี้ แน เจ่อ ชี อือนา นอง อางมู ดื้ง ปี่ โว! จ้า ยอง นอง แม้แน อางเลิ่ง บ่าเย่ง อือนา ยองนา บ่า จี่เจ้ ช่าง โจ! ไม้ กาเทอกา ชฺ้าง เย้ง นี้ย่า บ่าตู่ กา. นี้เลิ่ง นา ฮู กาโน, ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า เย้ง คูแง ยอ จฺ่าเกิ่ง กูย่างกูเจ้อ ย้า จฺ่า กงากา แงแน. จ้า ชฺ้าง พาจาว มางนา อางอี้ แน เจ่อ ชี อือย่า ก่างพ่า แฮ้ง แอ่ ญา จฺ่า แง. อ่าซ่าง จฺ่าเกิ่ง กูย่างกูเจ้อ จฺ่า แง, ชฺ้าง ก่างพ่า แฮ้ง แอ่ แน จฺ่า อือนา บ่าฮูย้า โจ! อ่าซ่าง ก่างพ่า แฮ้ง แอ่ แน จฺ่า แง, ชฺ้าง จฺ่าเกิ่ง กูย่างกูเจ้อ จฺ่า อือนา บ่าต่าดบ่าต่อน โจ! ไม้ พาจาว ม้า ชฺ้าง แฮ้มางนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ง ญ้า. นอง เย้ง กานยาว ค่าตอง อ่าซ่าง เวอ? บ้าเจอฮาย ฮาก ย่าเจ่น อือนา ต้าดต่อน กว่า แง? ย่าเจ่น อือ ล่ากาน ว่า อางแม่น ล่า อ้าว ล่ากาน ว่า บ่าแม่น ล่า แน ชี่ นี้ย่า, ยอง เจ้านาย มาง ต้าดต่อน วา เป. จาว่าแน จี่วีดอางซื้ง มาง ย่าเจ่น อือนา ปล่อง ยาว, ยอง ล่ากาน ว่า แฮ้ง อางแม่น ย้า.
ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า นี้แม้แน เย้ง แง, พาจาว มางนา ไว้ นืง อางแม่น นี้ย่า บ่าตู่ กา. จ้า ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า นี้แม้แน เย้ง แง, พาจาว มางนา ไว้ นี้ย่า ล้อนืง ไว้ เวิม อางกงา ย้า, ไม้ อางนืง คาโคลาโค นี้ย่า อางแม่น กูนืง ย้าแน. กงูมู คาโคลาโค นี้ย่า อ่าซ่าง บ้าเจอล้อแม้ เจ่อ แง, แฮ้แม้แน ย้า ปีนแตปีนนา แน ทื้อ ฮายเค่ คูปาว. ชฺ้าง นี้แม้แน เย้ง คูง อือย่า พาจาว มางนา ไว้ นืง อางแม่น นี้ย่า บ่าตู่ กาแน. ยอง แฮ้แม้แน ย้า ฮา แง, ไม้ จี่วีดอางซื้ง มางนา นาบทื้อ น้อ, แน ชฺ้าง จฺ่าเกิ่ง กูย่างกูเจ้อ แน จฺ่า อือย่า ยอ จฺ่าเกิ่ง กูย่างกูเจ้อ ย้า จฺ่า คูแง, ไม้ จี่วีดอางซื้ง มางนา นาบทื้อ น้อ, ไม้ ยอ พาจาว มาง ยองนา ฮาย จฺ่าเกิ่ง กงาจฺ่า ปี่ชี่ แฮ้ง ขอบคุณ ฮา แง, แน ชฺ้าง จฺ่าเกิ่ง กูย่างกูเจ้อ แน บ่าจฺ่า คูง อือย่า ยอ ก่างพ่า แฮ้ง แอ่ แน จฺ่า คูแง, ไม้ จี่วีดอางซื้ง มางนา นาบทื้อ น้อ, แน ยอ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง. กงู จี่วีด จา ค่าตอง นา ทื่อม่าง แน จองไจ กงา ปี่ แงแน บ่าอ่า เป, แน กงู ซฺี้ ค่าตอง นา ทื่อม่าง แน จองไจ กงา ปี่ แงแน บ่าอ่า เป. ยาว กงู จี่วีดแต่จา นี้ย่า, ไม้ กงู ฮากนา ฮาย พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง มย้าง ปี่ แง. ทื่อช่างกานญา กงู ซฺี้ เวิม กงู ฮากนา ฮาย พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง มย้าง ปี่ แง เป. นี้แม้แนยาว กงู จี่วีด ไจ จาดื้ง แล แล่ง ลา? อ้าว ซฺี้ ล่าเวิม กงู พาจาว มาง ชฺ้าง เป. อางแบ ล่า พระเยซูคริสต์ บ้าเจอฮาย ซฺี้ ยาว จี่วีด จา แต่ล้า แล่ แงแน? ไม้ ยา ชฺ้าง อางแต่ แน ชฺ้าง อางซฺี้ อือ จี่วีดอางซื้ง เพล่อ แง น้อ. 10 ท้าว นองมู ก่างพ่า แฮ้ง แอ่ แน จฺ่า อือย่า บ้าเจอฮาย นอง ม้องน้าม จฺ่าเกิ่ง กูย่างกูเจ้อ แน จฺ่า อือนา ต้าดต่อน แง? แน นองมู จฺ่าเกิ่ง กูย่างกูเจ้อ แน จฺ่า อือย่า บ้าเจอฮาย นอง ม้องน้าม ก่างพ่า แฮ้ง แอ่ แน จฺ่า อือนา ฮูย้า แง? กงูมู คาโคลาโค นี้ย่า พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ กงาจูง ล่อ ยางนา ต้าดต่อน ปี่ แง. 11 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“จี่วีดอางซื้ง ม้า นี้แม้แน จี่ แง,
ชฺ้าง คาโคลาโค อือย่า กงานา ป่าตูคู บอกไว้ ล่า คูแง,
แน กงานา สรรเสริญ ฮา ล่า คูแง,
แน จี่ คูแง กงา พาจาว ม้าม้า มาง ย้า” แน. 14:11 อิสยาห์ 45:23
12 นี้แม้แนยาว กงูมู คาโคลาโค นี้ย่า ค่าตอง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง พาจาว มางนา กงาม่า แง เป.
นอง ปาปาย ฮากนา อางบล่าบ บ่าปี่ ฮา โจ
13 นี้แม้แนยาว นองมู นี้ย่า จี่อี่ กางแฮ้ง ว่าง คูโว! แน นอง ปาปาย แน ฮากนา อางบล่าบ บ่าปี่ ฮา โจ! 14 กงา พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ชฺ้าง เป. กงา อางแบ แน อางเจ่อ ย้า จฺ่าเกิ่ง กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า อางจฺ่า กงากา แอ่ ย้าแน. จ้า อ่าซ่าง เจ่อ แง จฺ่าเกิ่ง กาบ่ากาเจ้อ นี้ย่า อางซีอางบล่าบ แน. จฺ่าเกิ่ง แฮ้ง ชฺ้าง แฮ้มางก้อง อางซีอางบล่าบ เพล่อ แง. 15 นอง จฺ่าเกิ่ง จฺ่า ชี แฮ้ง ฮากนา ฮาย นืงบาต่องตูกพาน ปี่ ยาว, แบ ชี โว นอง ยองนา จฺ่า ฮู ปี่ ยาว นอ ยองนา บ่ากงา ลาก แน. นอง จฺ่าเกิ่ง จฺ่า อ้องแล ปี่ชี่ แฮ้งนา ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ ซฺี้ แต่น ชี แฮ้อือนา บ่าปี่ ก่างพยา โจ. 16 จฺ่าเกิ่ง กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า อางจฺ่า กงากา แอ่ ย้าแน นอง เจ่อ คูชี นี้ย่า แม่น คางญ้า. จ้า ฮากนา นอง เจ่อ ชี แฮ้งนา บ่าปี่ ฮูย้า โจ!
17 ไม้ กงู พาจาว มาง ม่าย ฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง วา แน จี่วีด ไจ นี้ย่า, กงู นี้ง จฺ่า นี้ง บ่าจฺ่า นี้ง ต้าง นี้ง บ่าต่าง แฮ้ง วา บ่าอ่า เป. จ้า กงู พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ แฮ้ง วา, แน ฮาก ก้อง ทื่งกง่า แน แม่นแน จี่วีด ไจ จาดื้ง แฮ้ง วา, แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงูนา กย่างม่อนซ้า อางเลิ่ง ปี่ ล่าง แฮ้ง วา เป. 18 อ่าซ่าง พระเยซูคริสต์ นา นี้แม้แน ล่ากาน ว่า ปี่ แง. พาจาว มาง นืงบาจาบ แง แน ชฺ้าง อืม ซอ แง.
19 นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ย่า ปีนแตปีนนา แน ปล่อง ลางกา ยาว, กงู จี่วีด แฮ้งนา ฮาย ทื่งกง่า แน แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว. แน นืงบาแฮ่ง ปี่ ลางกา ปาว. 20 นอง จฺ่าเกิ่ง จฺ่า ชี แฮ้ง ปาปาย แน คริสเตียนม้องน้าม อือ เจ่อ คูชี แฮ้งนา บ่าปี่ ก่างพยา โจ! จฺ่าเกิ่ง กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า อางจฺ่า กงากา แอ่ ย้า. จ้า จาว่าแน ชฺ้าง จฺ่า อ้องแล ปี่ชี่ แฮ้ง ปาปาย แน คริสเตียนม้องน้าม อือนา อางบล่าบ ฮา ปี่ ยาว อางซี เป. 21 แม่น คางญ้า, นอง ต่าเซฺ่อ บ่าจฺ่า แฮ้ย่า, แน อ่างู่น แต่ค่า บ่าต่าง แฮ้ย่า, แน เจิ้นเจ้อ อางเลิ่ง บ่าฮา คริสเตียนม้องน้าม อือนา อางบล่าบ ฮา ปี่ชี่ แฮ้ย่า. 22 นอ อางเลิ่ง นี้อือนา บ้าเจอล้อแม้ เจ่อ คูแง, พาจาว มางก้อง กอ ชี คูโว! อ่าซ่าง ล้อเลิ่ง นา อางกง่าอางเกิง แน ต้าดต่อน ยาว, แฮ้ เลิ่ง ฮา เมอ ค่าตอง นืงบา เวอ อางซี แน บ่าเย่ง ยาว, ชฺ้าง แฮ้ม้า นืงบาต่องจาบื่อดื้งบื้อ ย้า. 23 จ้า อ่าซ่าง ค่าตอง จฺ่า ชี แฮ้งนา อางบล่าบ แน นืงบา เวอ เย้ง แง, พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้มางนา อางบล่าบ แน ต้าดต่อน แง, ไม้ ชฺ้าง แฮ้ม้า ยาง เจ่อ แฮ้แม้แน บ่าฮา เค่ วา, แน บ้าเจอ ฮา เวิม เจ่อ แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่ ยาว อางบล่าบ เป.

14:11 14:11 อิสยาห์ 45:23