13
ยอคา อือนา น้าจ่าง ย้าง
1-2 นองมู คาโคลาโค นี้ย่า ยอคา อือนา น่าจ่า โว! ไม้ ล่าที่ กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า พาจาว มาง ก้อง จาย ลือ แง, แน พาจาว ม้า ยอคา แฮ้อือนา แช้ยู้ ชี มาง ย้า. นี้แม้แนยาว ชฺ้าง ยอคา แฮ้อือนา บ่าน่าจ่า แน บ่าฮา เค่ อือย่า, พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า แน บ่าฮายเค่ แน ทื่อช่างกานญา, แน ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า แน บ่าฮายเค่ อือย่า วี่บ่ากกงาไจ แง เป. ชฺ้าง อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ชี อืนญา ยอคา แฮ้อือนา แค คูง, จ้า ชฺ้าง อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ชี อือย่า ยองนา บ่าแค เป. จาว่าแน นอง ยอคา แฮ้อือนา บ่าแค คู ซี้ ยาว อางเลิ่ง อางแม่น ฮา คู โว! ยาว ยองมู แฮ้ง นองนา โญกจ่าญ่อ จ่าล่า คูแง. ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง ย่าเจ่น. ยอ นองนา ปล่อง จองไจ กงา ปี่ ล่าง. จ้า นอง อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา คู ยาว แค ชี โว! ไม้ ยอ ชฺ้าง อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ชี อือนา วี่บ่ากไจ ปี่ อางกงา. ยอ พาจาว มางนา อางซี ยู้ แต่น แง. นี้แม้แนยาว จามปีน ย้า ยอคา อือนา กงาน้าจ่าง แง, ไม้ วี่บ่ากกงาไจ แฮ้งนา แค แฮ้ง แอ่ แน บ่าอ่า, จ้า ค่าตอง นืงบา มางนา บ่าปี่ ม่า, ค่าตอง อางโต นี้ อางซี แน. นี้งย้าเป นอง ภาษี ฮู่ กงาปี่ คูง นี้ย่า, ไม้ ยอคา นี้อือย่า พาจาว มาง ย่าเจ่น น่อ. แน ยองมู นี้ย่า ล่ากาน ว่า พลู้ กงา อางซูม. นี้แม้แนยาว ยอคา อือ นองนา ภาษี ฮู่ กอ ล่าเมอ, นอง ยองนา ปี่ โว! แน นอ ยอคา อือนา กงานาบทื้อ คูแง, ยอง ยอคา เพล่อ ชี แฮ้งนา ซูม แน.
ฮากนา ลาก ย้าง
อ่าซ่าง มางนา เจิ้นเจ้อ อางชี่ บ่าตี่ด แล่ โจ! นองมู เวอ ลาก อางเลิ่ง อางชี่ นี้ง แอ่ แน ตีด ลางกา กานโว, ไม้ ชฺ้าง ฮากนา ลาก ชี อือย่า อางลี้บอางล่าว เวอ กูย่างกูเจ้อ ม่ายฮา ปี่ชี่ แฮ้ง ฮายเค่ โค ชี แน ทื่อช่างกานญา. กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า, ไม้ นี้แม้แน อางลี้บอางล่าว จา แง, จู้ บ่าจา โจ! ชฺ้าง นา บ่าแซ่ โจ! ฮาก อางเกิ่ง บ่าค่าว โจ! ตานฮา บ่าจา โจ! จาว่าแน อางลี้บอางล่าว ทื่อบ่า จา แล่ง แนยาว นี้แม้แน กื้น แน จี่ กงา แง, “ยู้มต่องยู้มทาง นา ลาก โว! ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ลากจ่าแล่ง แฮ้งแม้แน” แน. 10 นอ อ่าซ่าง นา ลาก แง ชฺ้าง แฮ้มางนา อางเลิ่ง อางซี บ่าฮา ช่าง เป. นี้งย้า นี้แม้แน จี่ต่าง จา ชี นี้ย่า, “นอง ฮากนา ลาก ยาว อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าย ฮา ปี่ชี่ แฮ้ง กูย่างกูเจ้อ แน ฮายเค่ โค ชี แน ทื่อช่างกานญา” แน. 11 กงา ม่าย ฮา ปี่ ล่าชี่ นี้ง แม้แน ฮา โว! ไม้ ยู่ทานล้า ญ่าม เคินญา. กงู อางบล่าบ กงาปูน อางญ่าม ย่าง แท้ ล้าน ญา, แน กงู พาจาว มางนา ต่องก่าต่าง นืงบาชี เมอ ล่อบ่าปา แท้ แง. 12 มู่งคี่* 13:12 มู่งคี่ นี้ย่า อางบล่าบ อางเมิง อางช่า ย่าง เย. นี้ย่า ชา ปูน แลน ญ้า. ซอทา 13:12 ซอทา นี้ย่า อางเลิ่ง อางแม่น อามื้อ ชา ลือ อางช่า ย่าง เย. ชา เคิน ล้างญ้า. นี้แม้แนยาว อางวื้งอางว้าง เวอ อางเลิ่ง จายล้า ชี อือ ฮา แฮ้ง ว่าง คูโว! แน มู่งท่า เวอ ล่าที่ จายลือ ชี แฮ้ง ไจ อางเลิ่ง บ่าแม่น อือนา ก่าจ่า ปี่ โว! 13 นาบทื้อ คาแม้แน จี่วีด ไจ ปาว, นืงก้อง เวอ ชฺ้าง จี่วีด ไจ อือ แม้แน. จฺ่าปอต้างปอ ฮาย ยู่ดื้ง ลางกา แน บ่าฮา คูโจ! ม่าว แอเคอ แน แต่ค่า บ่าต่าง โจ! ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ บ่าฮา โจ! นาบาตา แน ป้องก้า อางเลิ่ง บ่ากา โจ! บ่าซีบ่าแล กาโจ! แน บ่าเจอบ่าค่อย กาโจ! 14 จ้า พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา คูโว! แน ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่ายฮา ปี่ แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ!

*13:12 13:12 มู่งคี่ นี้ย่า อางบล่าบ อางเมิง อางช่า ย่าง เย.

13:12 13:12 ซอทา นี้ย่า อางเลิ่ง อางแม่น อามื้อ ชา ลือ อางช่า ย่าง เย.