12
นอง จี่วีด แฮ้ง พาจาว มางนา ท่าน ปาว
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, ไม้ พาจาว มาง กงูนา บย่า แน ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ นี้ง ปาปาย ย้า, กงา นองนา ป้า นอง อางโต แฮ้ง พาจาว มางนา ท่าน ปี่ ล่าซี่ง นี้ย่า. ยาว นอง อางโต ท่าน ชี นี้ย่า อางเกิ่งท่านเซฺ่อ จี่วีด อางจา แน อางเกิ่งท่านเซฺ่อ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ แง, แน พาจาว มาง นืงบาจาบ แง, ยาว นี้แม้ฮา นี้ย่า อางค่องอางล้า แฮ้ง ไจ พาจาว มางนา ไว้ ม้าม้า ย้าง ย้าเป. ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ชี แฮ้งนา บ่าฮายเค่ โจ! พาจาว มางนา ตอย นอง นืงบา แฮ้ง เพ่น ปี่ ปาว, ยาว นอ กงาแบ คูง พาจาว ม้า บ้าเจอ กงา ซี้ แงแน, ไม้ นองนา แบ ปี่ ล่าง บ้าเจอ แฮ้ง แม่น แง, พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้ย่า บ้าเจอ, อางแม่น เลิ่นเลิ่น นี้ บ้าเจอ แน.
พาจาว ม้า กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง. ยา กงานา ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง นองนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าง. กงา นองมู คาโคลาโค นี้งนา ม่าอู่บ ล่าปานา, นองมู นี้ย่า บ่าเย่ง คูโจ, ม้าม้า นี้ย่า ค่าตอง อางโต นี้ อามือ นี้ง ล่อบ่าปา แน ชฺ้าง ปีนแตปีนนา กงาเพล่อ ซูม แงแน. ค่าตอง อางโต นา เจ้ง แน ฮู จ่าแล ปาโน, พาจาว มาง นองนา เจ่อ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน. ชฺ้าง อางโต นู้เวอ ล่าปู่ ล่าคื่อ แน ชฺ้างเคิ้ง ไลย่างไลเจ้อ จา แง, แน กงู อางโต นู้เวอ กูย่างกูเจ้อ นี้อือ ล่ากาน ว่า นี้ย่า บ่าตู กาเป. กงูมู พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน ย้า. กงูมู นู้เวอ ชฺ้าง อางบย่า จา แง. กงู ทื่งกง่า แน พระเยซูคริสต์ ก้อง ดื้ง แง, ไม้ กงู ยาง อางโต แม้แน เพล่อ ป้าน่อ. นี้แม้แนยาว กงู อางโต นี้ ทื่อลู่มทื่อเจ่อกานญา, แน กงูมู คาโคลาโค นี้ย่า พระเยซูคริสต์ อางโต นู้เวอ ล่าปู่ ล่าคื่อ แน ชฺ้างเคิ้ง ไลย่างไลเจ้อ เพล่อ ล่ากาน ปล่อง ว่า ลางกา แง.
พาจาว ม้า กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ก่ามป่อน ปี่ ล่าแง. กงูมู คาโคลาโค ก่ามป่อน กงาบู้ คูชี นี้ย่า บ่าตู่ กา. จาว่าแน อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่าง จี่แต่น อางเลิ่ง แฮ้ง ก่ามป่อน กงาบู้ แง. ชฺ้าง แฮ้มางนา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง จี่แต่น ปี่ โว! พาจาว มาง ยางนา เจ่อ ปี่ ชี แฮ้งแม้แน. จาว่าแน อ่าซ่าง ฮากนา ปล่อง อางเลิ่ง แฮ้ง ก่ามป่อน กงาบู้ แง, ชฺ้าง แฮ้มางนา ฮากนา ปล่อง ปี่ โว! จาว่าแน อ่าซ่าง ฮากนา ม่าอู่บ อางเลิ่ง แฮ้ง ก่ามป่อน กงาบู้ แง, ชฺ้าง แฮ้มางนา ฮากนา ม่าอู่บ ปี่ โว! จาว่าแน อ่าซ่าง ฮากนา นืงบาแฮ่ง ปี่ อางเลิ่ง แฮ้ง ก่ามป่อน กงาบู้ แง, ชฺ้าง แฮ้มางนา ฮากนา นืงบาแฮ่ง ปี่ ปี่ โว! อ่าซ่าง ฮากนา อางเกิ่ง เปิ่ง ปี่ อางเลิ่ง แฮ้ง ก่ามป่อน กงาบู้ แง, ฮากนา อางเกิ่ง เปิ่ง ปี่ โว, แน บ่าเจอ โจ! อ่าซ่าง ฮากนา ฮูพลา อางเลิ่ง แฮ้ง ก่ามป่อน กงาบู้ แง, ฮากนา ปีนแตปีนนา แน ฮูพลา โว! อ่าซ่าง ฮากนา ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิ่ง แฮ้ง ก่ามป่อน กงาบู้ แง, นืงบาจาบื่อ แน ฮากนา ลากซื่งกง่ากย้า โว!
ฮากนา ม้าม้า แน ลาก โว! อางเลิ่ง บ่าแม่น อือนา เม้อ โว! อางเลิ่ง อางแม่น อือ แอ่ แน ปีนแตปีนนา แน ฮา โว! 10 ม้องน้าม ลาก ลางกา แฮ้งแม้แน ลาก ลางกา โว! ปีนแตปีนนา แน นาบทื้อ ลางกา โว! 11 จี่วีดอางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า ท่าน โว! ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน ว่า โว! บ่าคลื่อ โจ! 12 กย่างม่อนซ้า โว! ไม้ กาญ่าม เวอ พาจาว ม้า กงูนา อางเลิ่ง อางแม่น ปี่ ล่าแง. อางตูกอางพาน นา โอ้ด โว! กูญ่าม แน อธิษฐา ฮา โว! 13 คริสเตียนม้องน้าม อางตูกอางพาน อือนา นอง อางเกิ่งอางก้อ อือ เปิ่ง ปี่ โว! ชฺ้าง นอง บ่าแบกงา กาง อือนา แม่น แน ลาบต้อน ฮูพลา โว!
14 พาจาว มางก้อง ก่ามป่อน ป้า ชฺ้าง นองนา เค่คาม ล่าง อือนา ปี่ โว! ยองนา ก่ามป่อน ปี่ โว! ยองนา บ่าแซ่งบ่าว่าน โจ! 15 ชฺ้าง นืงบาต่องม่อนซ้า อือก้อง ทื่งกง่า แน กย่างม่อนซ้า โว! ชฺ้าง นืงบาชู่ม อู้งฮ้าว ชี อือก้อง ทื่งกง่า แน นืงบาชู่ม อู้งฮ้าว โว! 16 แม่น แน ทื่งกง่า แน ดื้ง คูโว! บ่าอ่อนจ่าแล่ โจ! จ้า ชฺ้าง ค่าตอง ล่อบ่าปา แน ตูกพาน ชี อือนา คาตา แน อางช่าง เพล่อ ช่าง โว! ค่าตอง อางแอ้น วี่ไซป้านญา อางจา แน บ่าเย่ง จ่า แล่ โจ!
17 ชฺ้าง นองนา อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ปี่ ล่าชี่ อือนา อางเลิ่ง บ่าแม่น บ่าฮา พอ ช่าง โจ! ชฺ้าง คาโคลาโค อือ อางเลิ่ง อางแม่น ฮู มย้าง อือ ฮา โว! 18 นอง แฮ่ง คาโคลาโค แฮ้ง ไจ กูย่างกูเจ้อ ฮา ชฺ้าง คาโคลาโค อือก้อง ทื่งกง่า แน แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ โว! 19 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, ฮาก นองนา อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ล่า เมอ อางเลิ่ง บ่ายู่ โจ! จ้า พาจาว มางนา ยองนา ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ ปาว, ไม้ พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี,
“จี่วีดอางซื้ง มาง นี้แม้แน จี่ แง, ‘กงา ยองนา อางเลิ่ง ยู้ แง,
แน กงา ยองนา คื่น ปี่ แง’ ” แน. 12:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:35
20 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“จาว่าแน ชฺ้าง นองนา เม้อ ล่าง อือ ฮ่างแบ่ ยาว, ยองนา จฺ่าเกิ่ง จฺ่า ปี่ โว!
แน ยอง ล้างแบ่ ยาว ยองนา ล้าง ต้าง ปี่ โว!
ไม้ นี้แม้ ฮา นี้ย่า ยองนา ฮาย ซฺ่าจอ ปี่ แง” แน. 12:20 สุภาษิต 25:21-22
21 อางเลิ่ง บ่าแม่น อือนา นองนา บ่าปี่ ก่าจ่า ล่า โจ! จ้า อางแม่น ฮาย อางเลิ่ง บ่าแม่น อือนา ก่าจ่า ปี่ โว!

12:19 12:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:35

12:20 12:20 สุภาษิต 25:21-22