11
พาจาว ม้า ยาง ชฺ้าง อือนา บ่าลู่ม
กงา นองนา น้า ล่า ปานา, “พาจาว ม้า ยิวชฺ้าง ยาง ชฺ้าง อือนา วี ชี ลา?” แน. แฮ้แม้แน บ่าอ่า! กงา อางโต นี้ย่า ยิวชฺ้าง, อับราฮัม อางอ่าน, เบนยามิน อางเจ้อ เป. พาจาว ม้า ยิวชฺ้าง ยาง ชฺ้าง ต่องก่าต่าง เมอ จาย แช้ ชี ชี อือนา บ่ากงา วี. นองมู นี้ย่า เอลียาห์ อางเลิ่ง แฮ้งนา บ่าแบ คูลา? พระคัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี, พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์ ม้า ยิวชฺ้าง อือ อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง พาจาว มางนา นี้แม้แน จี่จาบ น้า ปี่ชี่, “จี่วีดอางซื้ง เวอ, ยองมู นี้ย่า ชฺ้าง นางนา จี่แต่น ล่า คูชี อือนา แซ่ ชี, แน นาง อางเกิ่งท่านย่า แฮ้ง ก่างพยา ชี. อามื้อ กงา ทื่อม่าง ญา จ้านล้า แง, แน ยองมู นี้ย่า กงานา เค่ แซ่ ล่า คูแง” แน. 11:3 1 พงศ์กษัตริย์ 19:10, 14 จ้า พาจาว ม้า ยางนา นี้แม้แน พอ ชี, “กงา ชฺ้าง 7,000 คู่น ฮู่บปาน พระบาอัล นา บ่าไว่ อือนา ฮูพลา แง” แน. 11:4 1 พงศ์กษัตริย์ 19:18
อามือ นู้เวอ แม้แน ย้า ยิวชฺ้าง อางมู นู้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง, ยองมู นี้ย่า พาจาว มางนา บ่าวี, ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาปาย แช้ ชี ชี. พาจาว มาง ยองนา แช้ยู้ ชี แฮ้ย่า, ยอง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า, จ้า ยาง ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง ปาปาย. จาว่าแน พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ยอง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย แน แช้ยู้ ยาว, พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง ลากซื่งกง่ากย้า ม้าม้า บ่าอ่า เป.
นี้แม้แนยาว บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง. ยิวชฺ้าง อือย่า ยอง ซฺ้า กว่า แฮ้ง บ่ามย่าง, จ้า ยิวชฺ้าง อางมู อางอี พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือ มย้าง ชี. ยิวชฺ้าง จ้านล้าชี อือย่า นืงบาอางแก่น อางลื้กอางล้าน คู. พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“พาจาว ม้า ยอง นืงบา แฮ้งนา ฮา ซืกซาก ปี่ชี่.
ยอ อามือ เคอ ย้า บ่าฮู มย้าง กา, แน เจิ้นเจ้อ บ่ากย่า คู” แน. 11:8 เฉลยธรรมบัญญัติ 29:4; อิสยาห์ 29:10
แน ก่าซ้าด ดาวิด นี้แม้แน จี่ แง,
“ยอง จฺ่าปอต้างปอ ฮา เมอ ยองนา ก่างพยา ปี่ โว!
ยองนา ค่ามตู่ กลา แล่ ปี่ โว! แน วี่บ่ากกงาไจ ปี่ โว!
10 ยอง แมนือ แฮ้ง แมปอ ปอ โว! เจิ้นเจ้อ บ่าปี่ มย้าง โจ!
ยอง ต่างค่าง แฮ้ง ต้างคู้ง เพล่อ โว! ไม้ ยอง อางเลิ่ง อางตูกอางพาน ป่า ชี แล่ชี่ แฮ้ง ปาปาย” แน. 11:10 สดุดี 69:22-23
ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ อางบล่าบ กงาปูน ย้าง
11 กงาย่า นองนา น้า ล่า ปานา ยิวชฺ้าง อือย่า ยอง คื้อท้อง ท่อง เลิง แล่ เมอ ยอ บ่าท่า จูง ล้า แล่ กงากา ลา? แฮ้แม้แน บ่าอ่า, ไม้ ยิวชฺ้าง อือ พาจาว มางนา บ่าน่า จ่า. แฮ้งย้า พาจาว มาง ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ยางนา เจ่อ ปี่ ชี, แน อางบล่าบ กงาปูน แล่ ปี่ชี่, ไม้ ยิวชฺ้าง อือนา เจอค้อย ปี่ แง, แน ยางนา พ่าว ซฺ้าล้า ปี่ แง แนนอ. 12 ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ ยิวชฺ้าง อือ พาจาว มางนา วี ชี แฮ้ง ปาปาย แน ก่ามป่อน กงา ยาว. เย้ง ฮู ปาว ยิวชฺ้าง อือ พ่าวล้า พาจาว มางนา เจ่อ ล้า แล่ ยาว, ชฺ้างอางเมิง นี้ย่า ล้อม้อก ก่ามป่อน กงา บย่า แงแน.
13 อามือ กงาย่า นองมู ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา จี่ช่าง ล่าง เป, ไม้ พาจาว ม้า กงานา ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าง, ยาว กงา ปีนแตปีนนา ย้า พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง, 14 ไม้ ยิวชฺ้าง กงา อางเจ้ออางจาด ชฺ้าง อือนา ฮาย เจอค้อย ปี่ง น้อ, ยาว กาเทอกา กงูมู นู้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา อางบล่าบ อางปล่องปูน ปี่ กงา นาตู้, 15 ไม้ พาจาว มาง ยิวชฺ้าง อือนา วี นี้ย่า, ฮา พาจาว มางนา แน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา แม่น ลางกา ปี่ แล่ง. พาจาว มาง ยิวชฺ้าง อือนา อางอ้าน แฮ้งแม้แน ยาง ชฺ้าง เพล่อ แล่ ปี่ ยาว บ้าเจอ ตอล้า แง? ยอง จี่วีด นี้ย่า ซฺี้ ยาว แต่ล้าน แล่ ชี่ ช้อด ย้าเป.
16 จาว่าแน ค้านู้มป่าง ทื่อซื่อ โย้เวอ อางแพ แฮ้ง ทื่อแพ เปิ่ง พาจาว มางนา ท่าน ชี แฮ้ง พาจาว มาง เฮอ เพลิ่น ยาว, ค้านู้มป่าง จ้านล้าชี อือ คาตา ย้า พาจาว มาง เฮอ เพล่อ แง, แน จาว่าแน จฺืงจฺื้ง อางเช้ แฮ้ง พาจาว มาง เฮอ เพล่อ ยาว จฺืงจฺื้ง ล่างาม แฮ้ง คาตา ย้า พาจาว มาง เฮอ เพล่อ แง.* 11:16 ค้านู้มป่าง ทื่อซื่อ โย้เวอ ทื่อแพ เปิ่ง พาจาว มางนา ท่าน ชี แฮ้ย่า แน จฺืงจฺื้ง อางเช้ แฮ้ย่า ยิวชฺ้าง อือ อางฮู่ อางพี่ อือนา จี่เพ้ก แง. 17 จาว่าแน ค่อง กู้กู้ จฺื้ง ล่างาม ทื่อบ่า อือนา เคลิก อ่อก ยาว, ซ่องก่อง กู้กู้ จฺื้ง ล่างาม แฮ้ง กาน แต่น ยาว, ซ่องก่อง กู้กู้ จฺื้ง ล่างาม แฮ้ง ค่อง กู้กู้ จฺื้ง แฮ้ จฺื้ง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง, แน ค่อง กู้กู้ จฺื้ง อางเช้ แฮ้ง ซ่องก่อง กู้กู้ ล่างาม แฮ้อือนา คาตา ย้า กงา ฮูพลา แง. กงา ยิวชฺ้าง อือนา ค่อง กู้กู้ ล่างาม แน จี่เพ้ก แง, แน นองมู ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ซ่องก่อง กู้กู้ ล่างาม แน จี่เพ้ก แง. 18 นี้แม้แนยาว ยิวชฺ้าง อือย่า ล่างาม เคลิก อ่อก ชี อือ แม้แน เพล่อ แง, แน นองมู นี้ย่า ยองนา บ่าจี่ ฮูย้า คู โจ! จ้า นอง จี่ ฮูย้า ยาว นี้แม้แน จาม ชี โว! นอย่า จฺืงจฺื้ง ล่างาม. นอ จฺืงจฺื้ง อางเช้ มางนา บ่ากงา ฮูพลา. จ้า จฺืงจฺื้ง อางเช้ ม้า นองนา ฮูพลา ล่าแง แน.
19 กาเทอกา นอ นี้แม้แน จี่ คูแง, “ล่างาม แฮ้อือนา เคลิก อ่อก ชี แฮ้ย่า, ไม้ กงูนา ล่างาม แฮ้อือ ดื้ง อ้าน โย้เวอ ดื้ง แต่น ปี่ ล่าแง แนนอ” แน. 20 อางอ้า ย้า, ยองนา เคลิก อ่อก ชี, ไม้ ยอ พาจาว มางนา นืงบาบ่าชี่ คูวา. จ้า นอง ดื้ง กงา คูชี นี้ย่า, ไม้ นอ พาจาว มางนา นืงบาชี คูแง น้อ. นี้แม้แนยาว บ่าฮื่อ จ่าแล่ โจ. จ้า แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คู โว! 21 ไม้ จาว่าแน ยิวชฺ้าง จฺืงจฺื้ง ล่างาม อางอ้าน อือ แม้แน เพล่อ คูชี อือ พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ยาว, พาจาว มาง ยองนา เคลิก อ่อก แง, แน นองมู ซ่องก่อง กู้กู้ ล่างาม น่อง เวอ ล้า ชี อือ แม้แน เพล่อ คูชี อือ พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ยาว, พาจาว มาง นองนา คาตา ย้า เคลิก อ่อก ล่าแง. 22 ฮูปาว พาจาว ม้า ล้อแม้ ลากซื่งกง่ากย้า, แน ยา ล้อแม้ ปีนแตปีนนา ต้าดต่อน แงแน. ยา ชฺ้าง อางซี ฮา ชี อือนา ปีนแตปีนนา ย้า ต้าดต่อน แง. นอง พาจาว มางนา นืงบาชี แลน ยาว พาจาว มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง. จ้า นอง แฮ้แม้แน บ่าฮา คู ยาว, พาจาว มาง นองนา คาตา ย้า อางจฺื้ง โย้เวอ ต่อน อ่อก ล่าง. 23 จ้า จาว่าแน ยิวชฺ้าง อือ พาจาว มางนา พ่าว เจ่อ ล้า ยาว, พาจาว มาง ยองนา ฮาย อางจฺื้ง โย้เวอ อางอ้าน แฮ้งแม้แน ตีด แล่ ปี่ง, ไม้ พาจาว ม้า อางฮา กงา กานอ. 24 นองมู นี้ย่า ซ่องก่อง กู้กู้ จฺื้ง ล่างาม อือ แม้แน เพล่อ แง. นองนา นอง อางจฺื้ง โย้เวอ เคลิก อ่อก ล่าแง, แน ค่อง กู้กู้ จฺื้ง โย้เวอ ฮาย ตีด ปี่ ล่าง, แน นอ ค่อง กู้กู้ จฺื้ง แฮ้ จฺื้ง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง. ยิวชฺ้าง อือย่า ค่อง กู้กู้ จฺื้ง ล่างาม ต่อน อ่อก ชี อือ แม้แน เพล่อ แง, แน พาจาว มาง ยิวชฺ้าง อือนา ฮา อางอ้าน แฮ้งแม้แน ยอง อางจฺื้ง โย้เวอ ฮา ตีด แล่ ปี่ นี้ย่า นาบาตา ไง่ แล่ เป.
พาจาว ม้า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ลากซื่งกง่ากย้า
25 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, นี้ย่า อางเลิ่ง อางโชฺง ม้าม้า กงา นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าซี่ ย้าง ย้าเป, ไม้ กงา นองนา ยิวชฺ้าง อือนา บ่าจี่ ฮูย้า ปี่ ล่าซี่. อางเลิ่ง อางโชฺง นี้ย่า ยิวชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง. ยอ อางลื้กอางล้าน แน ยอ ลื้กล้าน แล แล่ คูแง. ยิวชฺ้างบ่าอ่า พาจาว มาง แช้ ชี ชี อือ พาจาว มางนา เจ่อ ล้าเมอ เคอ. ยาว ยิวชฺ้าง อางลื้กอางล้าน แฮ้อืม พาจาว มางนา พ่าว เจ่อ ล้า คูแง. 26 ยาว นี้ย่า ยิวชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ฮาย อางบล่าบ กงาปูน แล่ ปี่ แง. พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“ชฺ้าง อือนา อางบล่าบปล่องปูนปี่ฮู ม้า เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ จายล้า แง,
แน ยา ยิวชฺ้าง อือ อางมู โย้เวอ อางเลิ่ง บ่าแม่น กูย่างกูเจ้อ อือนา ก่า ฮื่น ปี่ แง.
27 ยาว แฮ้นืง กงา ยองนา อางบล่าบ ปูน ปี่ง.
กงา ยองนา ก่ามค่าน ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน” แน. 11:27 อิสยาห์ 59:20-21
28 ยิวชฺ้าง อือย่า พาจาว มางนา เม้อ คูแง, ไม้ ยองมู นี้ย่า อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู, ยาว นี้ย่า นองนา ฮาย จองไจ กงา ปี่ ล่าง. จ้า ล้อแม้ เวิม พาจาว ม้า ยิวชฺ้าง อือนา แช้ยู้ ญา, แน ยา ยองนา ลาก แง, ไม้ พาจาว ม้า ยอง อางฮู่ อางพี่ อือนา ก่ามค่าน ปี่ ป้าน่อ. 29 ไม้ พาจาว ม้า ชฺ้าง ล้อมาง นา แช้ยู้, แน ก่ามป่อน ปี่ ยาว นืงบา บ่าเพ่น แล่ เป. 30 ทื่อช่างกานญา ค้าแต้ เวอ นองมู ยิวชฺ้างบ่าอ่า นี้ง พาจาว มางนา บ่าน่า จ่า คู. จ้า อามือ พาจาว ม้า นองนา ลาก ซื่งกง่ากย้า ล่าแง, ยาว นี้ย่า ยิวชฺ้าง อือ ยางนา บ่าน่า จ่า แฮ้ง ปาปาย ย้าเป. 31 ทื่อช่างกานญา อามือ ยิวชฺ้าง อือ พาจาว มางนา บ่าน่า จ่า คู, ยาว นี้ย่า น่อง โย้เวอ พาจาว มางนา ฮาย ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปี่ง. พาจาว มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน. 32 ไม้ พาจาว ม้า ชฺ้าง คาโคลาโค ยางนา บ่าน่า จ่า อือนา ล้อง ชี แง นักโทษ แม้แน, ไม้ น่อง โย้เวอ ยางนา ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปี่ง แนนอ.
พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ย้าง
33 พาจาว ม้า ล้อม้อก จาปาง แง? ยา ล้อม้อก วี่ไซป้านญา จา แบบู้ แง? อ่าซ่าง ม่า กงากา แง, ยา บ้าเจอฮาย แฮ้แม้ ต้าดต่อน แงแน? ยาง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ย่า อ่าซ่าง แบ แง, ยา บ้าเจอฮาย แฮ้แม้ ฮา แงแน? 34 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“อ่าซ่าง แบ แง จี่วีดอางซื้ง ม้า บ้าเจอ เย้ง แงแน?
อ่าซ่าง เวอ พาจาว มาง นาย้าทามย้า ม้า?” แน. 11:34 อิสยาห์ 40:13
35 “อ่าซ่าง พาจาว มางนา ม้างม้าเจ้อ ปี่ ยาว กงา คื่น แล่แง แน เย้ง ม้า?” แน, 11:35 โยบ 41:11
36 ไม้ พาจาว ม้า กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี มาง ย้า, แน กูย่างกูเจ้อ ตอล้า ชี นี้ย่า พาจาว มาง ปาปาย ย้า, แน กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า พาจาว มาง เฮอ เพล่อ แง.
พาจาว เวอ, ล่าที่ จา แล โว! อาเมน.

11:3 11:3 1 พงศ์กษัตริย์ 19:10, 14

11:4 11:4 1 พงศ์กษัตริย์ 19:18

11:8 11:8 เฉลยธรรมบัญญัติ 29:4; อิสยาห์ 29:10

11:10 11:10 สดุดี 69:22-23

*11:16 11:16 ค้านู้มป่าง ทื่อซื่อ โย้เวอ ทื่อแพ เปิ่ง พาจาว มางนา ท่าน ชี แฮ้ย่า แน จฺืงจฺื้ง อางเช้ แฮ้ย่า ยิวชฺ้าง อือ อางฮู่ อางพี่ อือนา จี่เพ้ก แง.

11:27 11:27 อิสยาห์ 59:20-21

11:34 11:34 อิสยาห์ 40:13

11:35 11:35 โยบ 41:11