10
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงา นาบาตา แน กงา ซี้ง แฮ้ย่า, แน กงา พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮาย ยิวชฺ้าง อือนา ก่ามป่อน ป้า ปี่ แฮ้ย่า, ยองนา อางบล่าบ กงาปูน ปี่ง แฮ้ง, แน ยองนา พาจาว มาง ชฺ้าง ม้าม้า กงาเพล่อ ปี่ แฮ้งย้า เป. กงา ยองนา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ง, ยองมู นี้ย่า พาจาว มางนา ม้าม้า ย้า ลาก คูแง แน. จ้า ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง ยองนา ฮา ปี่ ซี่ แฮ้งแม้แน บ่าฮา คู. ยองมู นี้ย่า บ่าแบ คู, พาจาว ม้า บ้าเจอล้อแม้ ฮาย ชฺ้าง อือนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ง แงแน. จ้า ยองมู นี้ย่า อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ คูแง, ค่าตอง เย้ง แฮ้งแม้แน, ไม้ ยองนา ฮาย พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ ปี่ง แนนอ. นี้งย้า ยองมู แฮ้ง พาจาว มาง ชฺ้าง บ่าเพล่อ กงา กาแง, พาจาว มาง ยองนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ซี่ แฮ้งแม้แน. พระเยซูคริสต์ อางลี้บอางล่าว เวอ ล่าที่ แฮ้ง ฮาย โค ปี่ ฮู มาง ย้า, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค พระเยซูคริสต์ นา นืงบาชี คูชี อือนา พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ ปี่ง แนนอ.
ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ง ย้าง
ชฺ้าง นี้แม้แน เย้ง อือย่า, “พาจาว ม้า ยองนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่, ไม้ ยอง อางลี้บอางล่าว ฮายเค่ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า” แน. โมเสส ยองนา นี้แม้แน แต้ม เคอ ชี, “ชฺ้าง นี้แม้แน ฮา ชี อือย่า อางลี้บอางล่าว เวอ ม่ายฮา ปี่ชี่ แฮ้ง กูย่างกูเจ้อ ย้า จี่วีด ไจ กงาฮายเค่ คูแง” แน. 10:5 เลวีนิติ 18:5 จ้า ชฺ้าง พาจาว มาง ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่ อือนา, ไม้ ยอง ยางนา นืงบาชี ชี แฮ้ง ปาปาย แน. โมเสส ยองนา นี้แม้แน แต้ม เคอ ชี, “นืงบา คล้าว เวอ นี้แม้แน บ่าน่า โจ, ‘ท้าว อ่าซ่าง มู่งท่า เวอ แล ม้า?’ ” แน. (นี้ย่า มู่งท่า เวอ แล พระเยซูคริสต์ นา ป้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ลู่งลือ กงูนา ปล่อง ลือ ปี่ ล่าง แน ฮา แง.) “บ่าอ่ายาว นี้แม้แน บ่าน่า โจ, ‘อ่าซ่าง ชฺ้างซฺี้ อางเมิง โย้เวอ แอ ม้า?’ ” แน. (นี้ย่า ชฺ้างซฺี้ อางเมิง โย้เวอ ลู่ง พระเยซูคริสต์ นา ป้า จี่วีด จา แต่ล้า แล่ ปี่ ยาว, ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา ปล่อง ปี่ แงแน ฮา แง.) นี้แม้แนยาว นอ มู่งท่า เวอ บ่ากงา แล คาเป, แน ชฺ้างซฺี้ อางเมิง เวอ บ่ากงา แอ คาเป, ไม้ พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, “พาจาวจี่ต่าง นี้ย่า นองก้อง อางแท้, ไม้ นอง ม่านป่อง แน นอง นืงบา โย้เวอ ดื้ง แง 10:8 เฉลยธรรมบัญญัติ 30:12-14” แน. ยาว นี้ย่า กงู อางเลิ่ง ป่าว ม่า ชีย้าง ย้าเป. จาว่าแน นองมู นี้ง “พระเยซู จี่วีดอางซื้ง มาง ย้า” แน จี่ อ่อกล้า ปี่ ยาว, แน นอง นืงบา คล้าว โย้เวอ นี้แม้แน เจ่อ ยาว, พาจาว ม้า พระเยซู ซฺี้ ยาว น่อง โย้เวอ ยางนา ฮาย จี่วีด จา แต่ล้า แล่ ปี่ชี่ แน, นอ อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง. แน ยาง ชฺ้าง กงาเพล่อ คูแง. 10 ไม้ พาจาว ม้า ชฺ้าง ยางนา นืงบาชี คูชี อือนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ แง, แน ชฺ้าง พาจาว มางนา เจ่อ แงแน จี่ อ่อกล้า ปี่ชี่ อือย่า อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง. 11 ไม้ พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, “ชฺ้าง คาโคลาโค พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี อือย่า ซฺ่าจอ นืง บ่าจา” แน. 10:11 อิสยาห์ 28:16 12 พระคัมภีร์ โย้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค แน แต้ม ชี ชี แฮ้ย่า ฮาย มย้าง ปี่ แง, ชฺ้าง นี้ย่า ยิวชฺ้าง ล่า อ้าว ยิวชฺ้างบ่าอ่า ล่าเวิม อางตู้ กา ย้าแน, ไม้ ยอง จี่วีดอางซื้ง นี้ม้า ชฺ้าง คาโคลาโค อือ จี่วีดอางซื้ง มาง ย้า, แน ยา ชฺ้าง คาโคลาโค ยางนา ป้า ปล่อง ปี่ชี่ อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง. 13 ไม้ “ชฺ้าง คาโคลาโค จี่วีดอางซื้ง มางนา ป้า ปล่อง ปี่ชี่ อือย่า อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง” แน. 10:13 โยเอล 2:32
14 จ้า ยองมู นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ พาจาว มางนา ป้า ปล่อง ปี่ กงา กาแง, ยองมู นี้ย่า พาจาว มางนา บ่าเจ่อ กาซื้ง น่อ? ท้าว ยองมู นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ พาจาว มางนา เจ่อ คูแง, ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง แฮ้ง บ่ากงากย่า กาซื้ง น่อ? ท้าว ยองมู นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ กงากย่า คูแง, ยองนา อ่าซ่าง มาง บ่าป่าว ม่า กาซื้ง น่อ? 15 ชฺ้าง ซฺาแล ปี่ ฮู บ่าจา ยาว พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น นี้ย่า อ่าซ่าง ป่าว ม่า แล กงา กาแง? พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, “ล้อเกิ้ง เวอ ชฺ้าง พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่า แง, โย้เวอ ชฺ้าง อืม นืงบาต่องม่อนซ้า คูแง.” แน. 10:15 อิสยาห์ 52:7 16 จ้า ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้งนา บ่าเจ่อ เป, อิสยาห์ นี้แม้แน จี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, “จี่วีดอางซื้ง เวอ, อ่าซ่าง กงู จี่ต่าง แฮ้งนา นืงบาชี อือย่า?” แน. 10:16 อิสยาห์ 53:1 17 นี้แม้แนยาว ชฺ้าง อือ พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง แฮ้ง ชฺ้างป่าวม่าฮู จา เมินญา อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง กงากย่า คูแง, แน ชฺ้าง อือย่า อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง กงากย่า เมินญา พาจาว มางนา นืงบาชี คูแง. 18 จ้า กงา น้า ล่าปานา ยิวชฺ้าง อือย่า กงู อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ม่า คูชี แฮ้ง บ่ากย่า คูลา? ยอ ม้าม้า ย้า กงากย่า คูแง, ไม้ พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี,
“ชฺ้าง พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ม่า ฮู อือ อางเซง นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูตี่ ย้า กงากย่า คูแง.
แน ยอง จี่ต่าง นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง ทื่อปล่าก ป่ากย่า จาย ทื่อปล่าก ป่ากย่า เคอ ย้า กงากย่า คูแง.” แน. 10:18 สดุดี 19:4
19 จ้า กงา น้า ล่าปานา ยิวชฺ้าง อือ นี้เลิ่ง นา อางแบ คู ย้าลา? ยองมู นี้ย่า ม้าม้า ย้า อางแบ คู. ต่องก่า เวอ พาจาว ม้า โมเสส นา ไจ นี้แม้แน จี่ ปี่ชี่,
“กงา ยิวชฺ้าง อือนา ฮาย เจอค้อย ปี่ แง, ไม้ กงา ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ปล่อง แง.
กงา ยิวชฺ้าง อือนา ฮาย นืงบาค่า ปี่ แง, ไม้ กงา ค้าแต้ เวอ ชฺ้าง กงานา บ่าแบล่ากงา กาง อือนา ปล่อง แง” แน. 10:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:21
20 น่อง โย้เวอ พาจาว มาง อิสยาห์ นา ไจ จี่ ปี่ชี่, แน ยา เจิ้นเจ้อ นา บ่าแค แน จี่ ชี นี้แม้แน,
“ชฺ้าง กงานา บ่าซฺ่ากว่า ล่าง อือย่า กงานา กงามย้าง ล่าง.
กงาย่า ชฺ้าง กงานา บ่าน่า ซฺ้า ล่าง อือนา ฮาย กงานา ฮู มย้าง ปี่ ล่าง” แน. 10:20 สดุดี 65:1
21 จ้า ยิวชฺ้าง อือ อางเลิ่ง แฮ้ย่า พาจาว ม้า นี้แม้แน จี่ แง,
“กงา มู่งนื่ง อ่อกล้า เมอ จาย มู่งนื่ง กลา เมอ เคอ ย้า ล่าปู่ กลาง ล่อ แง.
ไม้ ชฺ้าง กงานา บ่าน่าจ่า ล่าง อือนา แน กงา จี่ต่าง บ่าฮายเค่ อือนา ค่อด แง” แน. 10:21 อิสยาห์ 65:2

10:5 10:5 เลวีนิติ 18:5

10:8 10:8 เฉลยธรรมบัญญัติ 30:12-14

10:11 10:11 อิสยาห์ 28:16

10:13 10:13 โยเอล 2:32

10:15 10:15 อิสยาห์ 52:7

10:16 10:16 อิสยาห์ 53:1

10:18 10:18 สดุดี 19:4

10:19 10:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:21

10:20 10:20 สดุดี 65:1

10:21 10:21 อิสยาห์ 65:2