9
พาจาว มาง อิสราเอลชฺ้าง อือนา แช้ยู้ ชีย้าง
กงา อามือ อางเลิ่ง ชา จี่ แล นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า เป. กงา พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง แน กงา บ่ากงา จี่ จ้อบ เป. กงา นืงบา แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงา อามื้อ อางเลิ่ง ชา จี่ แล นี้งนา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ ล่าง. กงา นาบาตา บ่าม่อนบ่าซ่า แน กูญ่าม ย้า นืงบาต่องตูกพานลาบ้าบ แง, ไม้ ยิวชฺ้าง กงา ม้องน้าม อางเจ้ออางจาด นี้ย่า อางบย่า ย้า จา แง. พระเยซู นา บ่าเจ่อ จ่า คูแน. จาว่าแน อางเพล่อ ตอ กาแน ยาว กงานา ยิวชฺ้าง อือนา วี่บ่ากไจ แต่น ปี่ ล่า ปาว. กงานา พระเยซูคริสต์ ก้อง เจิ่ก ปี่ ล่าเวิม อางกงา ย้า, ไม้ ยิวชฺ้าง อือนา พระเยซู นา เจ่อ ปี่ แง แนนอ. ยองมู นี้ย่า ยิวชฺ้าง อิสราเอล อางเจ้ออางจาด. พาจาว ม้า ยองนา ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ชี่, แน ฮาย ยองนา ยาง ล่าที่ แฮ้ง มย้าง ปี่ชี่, แน ยองนา ก่ามค่าน ปี่ ชี, แน ยองนา อางลี้บอางล่าว ปี่ ชี. ยองมู นี้ย่า อางแบ คูย้า พาจาว มางนา บ้าเจอล้อแม้ ไว้ แงแน. ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง ก่ามค่าน แฮ้ง กงาบู้ คูชี. ยองมู นี้ย่า ค้าแต้ เวอ ชฺ้าง ปีนแตปีนนา อือก้อง อางเจ้อ ซื้บล้า คูชี, แน พระเยซูคริสต์ ยอง อางเจ้อ โย้เวอ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี. พาจาว กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮูพลา ชี มาง เวอ, ชฺ้าง อือนา นางนา สรรเสริญ ฮายแล แล่ ปี่ ล่า โว! อาเมน.
ชฺ้าง นี้ย่า นี้แม้แน บ่าจี่ กงา กา, “พาจาว ม้า ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี แฮ้งแม้แน บ่าฮายเค่” แน, ไม้ อิสราเอลชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า ทื่อบ่า พาจาว อางย่า ม้าม้า บ่าอ่า เป. พาจาว มาง อับราฮัม นา นี้แม้แน ม่าย ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, “ชฺ้าง นาง อางเจ้อ นี้ง ซื้บ แล ฮู อือย่า อิสอัค อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺื้อ อืน ญา” แน. นี้แม้แนยาว อับราฮัม อางย่าอางคย้า นี้ย่า ทื่อบ่า พาจาว มาง อางย่า ม้าม้า บ่าอ่า เป 9:7 ปฐมกาล 21:12. 8-9 พาจาว ม้า อับราฮัม นา นี้แม้แน ก่ามค่าน ปี่ ชี, “กงาย่า นาคาล้าว นี้ ญ่าม เวอ พ่าวลือ แล่แง, แน ซาราห์ นาง ค่าบา ม้า อางย่า ค่าพ่าย่า เกิ้ด จ่า แง” แน. 9:8-9 ปฐมกาล 18:10 นี้แม้แนยาว พาจาว อางย่า อับราฮัม อางเจ้อ ซื้บแล ฮู ม้าม้า นี้ย่า ชฺ้าง ฮาย เกิ้ด ลือ ปี่ชี่ อือ บ่าอ่า, จ้า พาจาว มาง ก่ามค่าน เวอ เกิ้ด จายลือ ชี อือ เป.
10 พาจาว มาง อับราฮัม นา อางย่า ปี่ แงแน ก่ามค่าน ปี่ ชี ม้าย่า อิสอัค ย้าเป. ยาว อิสอัค ค่อล้า ยาว เรเบคาห์ นา ยู้ ชี. แน เรเบคาห์ อู่ปู่ม ปู่ม ชี แน ยาง ป่องปอง คล้าว โย้เวอ อางย่า ค่าพ่าย่า ล่าจูม* 9:10 ล่าจูม นี้ย่า ลูกแฝด นา ฮา แง. ดื้ง ชี. 11-12 ย่าแน่ นี้เย่ด บ่าเกิ่ด กาซื้ง แนฮาเมอ พาจาว ม้า เรเบคาห์ นา นี้แม้แน ม่าย ชี, “อางอ้าย ม้า อางแพ้ มาง ย่าเจ่น เพล่อ แง” แน, 9:11-12 ปฐมกาล 25:23 ไม้ พาจาว มาง ต้าดต่อน ชฺ้าง แช้ ชี ชี แฮ้งแม้แน เพล่อ ปี่ แง แนนอ. นี้ย่า ฮาย มย้าง ปี่ แง. พาจาว มาง ชฺ้าง แช้ยู้ นี้ย่า ชฺ้าง อือ อางเลิ่ง อางแม่น แน อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา แฮ้ง วา บ่าอ่า แน, จ้า พาจาว มาง แช้ยู้ แฮ้ง วา แน. 13 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, “กงา ยาโคบ นา ลาก แง. จ้า กงา เอซาว นา เม้อ แง” แน. 9:13 มาลาคี 1:2-3 14 นี้แม้แนยาว บ้าเจอล้อแม้ จี่ วา, พาจาว ม้า บ่ากง่าบ่าเกิง ลา? แฮ้แม้แน บ่าอ่า เป. 15 ไม้ พาจาว ม้า โมเสส นา นี้แม้แน จี่ช่าง ชี, “กงา อ่าซ่าง นา ลากซื่งกง่ากย้า ซี้ แง, กงา ชฺ้าง แฮ้มางนา ย้า ลากซื่งกง่ากย้า แง. กงา อ่าซ่าง นา ซื่งกง่ากย้า ซี้ แง, กงา ชฺ้าง แฮ้มางนา ย้า ซื่งกง่ากย้า แง” แน. 9:15 อพยพ 33:19
16 นี้แม้แนยาว กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า ชฺ้าง อือ กงา ซี้ แง แน อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง วา บ่าอ่า เป, จ้า พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง วา เป. 17 ไม้ พระคัมภีร์ โย้เวอ พาจาว ม้า ก่าซ้าด ฟาโรห์ นา นี้แม้แน ม่า ชี, “กงา นางนา ก่าซ้าด ฮาย เพล่อ ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ นางนา ไจ ชฺ้าง อือนา ฮาย กงา ล่าที่ นี้งนา กงามย้าง ปี่ แง, แน กงา อางเม้ง นี้งนา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ต้าว แน กงากย่า กงาแบ ปี่ แง แนนอ” แน. 9:17 อพยพ 9:16 18 นี้แม้แนยาว พาจาว ม้า อ่าซ่าง นา ลากซื่งกง่ากย้า ซี้ แง, ชฺ้าง แฮ้มางนา ย้า ลากซื่งกง่ากย้า แง, แน อ่าซ่าง นา ฮาย ลื้กล้าน ปี่ ซี้ แง, ชฺ้าง แฮ้มางนา ย้า ฮาย ลื้กล้าน ปี่ แง.
พาจาว มาง นืงบาค่า แน ลากซื่งกง่ากย้า ย้าง
19 ยาว นอ กงานา นี้แม้แน น้า ล่า คูแง, “พาจาว ม้า กงูนา เค้ กูย่างกูเจ้อ ย้า ฮา ปี่ ล่าง. นี้แม้แนยาว กงู อางบล่าบ ฮา เมอ พาจาว ม้า บ้าเจอฮาย กงูนา นืงบาค่า ล่าง?” แน. 20 จ้า ชฺ้าง นอง เวอ, นอ ค่าตอง อ่าซ่าง แน เย้ง จ่าแล่ คูแง? นอ พาจาว มางนา อางจี่ กงากา ย้าลา? นื้งชฺ่า อู่ล่อง นี้ย่า แต่งฮู มางนา นี้แม้แน อางน้า กงากา ย้าล่า, “นา บ้าเจอฮาย กงานา นี้แม้แน แต่ง ล่าแง?” แน. 21 นื้งชฺ่า อู่ล่อง แต่ง ฮู ม้าย่า นื้งชฺ่า อางเนิง ทื่อกอน แฮ้ง ไจ อู่ล่อง อางมาง ทื่อลู่ม แต่ง ยาว, อู่ล่อง ไจ เซฺ่อ ทื่อลู่ม แต่ง แล่ยาว บ่ากงา ลา?
22 พาจาว มาง นี้เลิ่ง ฮา ชี นี้ง แม้แน ย้า. ยา ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา ยาง นืงบาค่า แฮ้ง แน ยาง ล่าที่ แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ ซี่ แง. ยาว ชฺ้าง แฮ้อือย่า พาจาว มาง นืงบาค่า ชี อือ ย้า, แน พาจาว มาง ต้าดต่อน ก่างพยา ปี่ชี่ อือ ย้า. จ้า แฮ้แม้เวิม พาจาว ม้า โอ้ด ชี แง, แน ยา ชฺ้าง แฮ้อือนา นาบาตา ย้า โอ้ด แง. 23 แน พาจาว ม้า ยาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง, ยาง ชฺ้าง แฮ้อือนา ฮาย มย้าง ปี่ ซี่ แง. ชฺ้าง แฮ้อือ พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า ชี อือ ย้า, แน พาจาว มาง ต้าดต่อน ล่าที่ ปี่ ชี อือ ย้า. 24 พาจาว มาง ชฺ้าง แช้ยู้ ชี อือ กงูมู นี้ง ย้าเป, แน ยา ยิวชฺ้าง อือนา แอ่ แน บ่ากงา แช้ยู้, จ้า ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา คาตา ย้า แช้ยู้ แง. 25 โฮเซยา ปาบ โย้เวอ พาจาว ม้า ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา นี้แม้แน จี่ เคอ ชี,
“ชฺ้าง แฮ้อือ ค้าแต้ เวอ กงา ชฺ้าง บ่าอ่า, จ้า อามื้อ กงา ยองนา ‘กงา ชฺ้าง’ แน ฮ้าว แง.
แน ค้าแต้ เวอ อางเจ้ออางจาด กงา บ่าลาก แฮ้อือนา, อามื้อ กงา ยองนา ‘กงา ชฺ้าง ลาก อือ’ แน ฮ้าว แง” แน. 9:25 โฮเซยา 2:23
26 “กงา ทื่อเทอ ย้า นี้แม้แน จี่ แอ, ‘นอ กงา ชฺ้าง บ่าอ่า’ แน.
จ้า อามื้อ กงา ยองมู แฮ้งนา ‘พาจาว อางแต่ ม่าง อางย่า’ แน ฮ้าว เป” แน. 9:26 โฮเซยา 1:10
27 จ้า อิสยาห์ อิสราเอลชฺ้าง อือ อางเลิ่ง แฮ้ง นี้แม้แน ป่าว ม่า ชี,
“อิสราเอลชฺ้าง นี้ย่า ทะเล โย้เวอ ไซ่ อือ ช้อด ย้า บย่า แง,
จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม ยองมู นี้ย่า ชฺ้าง อางอี้ ญา อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง.
28 ไม้ จี่วีดอางซื้ง ม้า ยาง จี่ ชี แฮ้ง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางไว่อางคย้าง ย้า โปล้ม แน ฮาย ตอล้า ปี่ แง” แน. 9:28 อิสยาห์ 10:22-23
29 อิสยาห์ มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป. ยา นี้แม้แน มอ ชี ชี,
“จี่วีดอางซื้ง อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น ม่าง กงู อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺื้อ อือนา ทื่อม่าง นา แนม บ่าปี่ จาน ล้า ยาว, กงูมู นี้ย่า ก่างพยา เจิ้นเจ้อ บ่าจ่าน ล่างลา.
โสโดม อางเมิง แน โกโมราห์ อางเมิง แฮ้งแม้แน ย้า” แน. 9:29 โสโดม อางเมิง แน โกโมราห์ อางเมิง นี้ย่า ชฺ้าง บ่าแม่น อือ อางเมิง ดื้ง ชี ย้าง. พาจาว ม้า อางเมิง นี้ 2 เมิง นา ก่างพยา ชี, ไม้ ยองนา วี่บ่ากไจ ปี่ แง แนนอ. 9:29 อิสยาห์ 1:9
ยิวชฺ้าง แน พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น ย่าง
30 นี้แม้แนยาว บ้าเจอล้อแม้ จี่ วา, ค้าแต้ เวอ ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือย่า ยอ บ่าตี่นบ่าต่อง คูล่า พาจาว ม้า ยองนา ยาง ชฺ้าง อางเพล่อ ปี่ ล่าแน. จ้า น่อง โย้เวอ ยอง พระเยซู นา นืงบาชี ยาว พาจาว มาง ยองนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่. 31 จ้า ยิวชฺ้าง อือย่า อางลี้บอางล่าว ยองนา ฮาย พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ ปี่ แฮ้ง ชา ซฺ้า กว่า คูแง. จ้า บ่ามย่าง คู. 32 ยอ บ้าเจอฮาย แฮ้ป้าค้า ฮา คูแง? ไม้ ยอ พระเยซู นา เจ่อ แฮ้งนา นืงบาบ่าชี่ คู, จ้า ยอ อางลี้บอางล่าว ฮายเค่ แฮ้งนา นืงบาชี คูแง. นี้แม้แนยาว ยองมู นี้ย่า ลอบา เวอ คื้อท้อง ท่อง เลิง แล่ชี่ ช้อดย้า. ลอบา นี้งนา พระเยซู นา จี่เพ้ก แง เป. 33 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“ฮู ปาว กงา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ลอบา ทื่อซื่อ กอย โบย แอ.
ลอบา นี้ ซื่อ ชฺ้าง อือนา ฮาย คื้อท้องท่อง แล่ ปี่ง,
แน ชฺ้าง อือนา ฮาย เลิง แล่ ปี่ แง.
จ้า อ่าซ่าง ลอบา นี้ ซื่อ นา นืงบาชี แง, ซฺ่าจอ นืง บ่าจา” แน. 9:33 อิสยาห์ 8:14; 28:16

9:7 9:7 ปฐมกาล 21:12

9:8-9 9:8-9 ปฐมกาล 18:10

*9:10 9:10 ล่าจูม นี้ย่า ลูกแฝด นา ฮา แง.

9:11-12 9:11-12 ปฐมกาล 25:23

9:13 9:13 มาลาคี 1:2-3

9:15 9:15 อพยพ 33:19

9:17 9:17 อพยพ 9:16

9:25 9:25 โฮเซยา 2:23

9:26 9:26 โฮเซยา 1:10

9:28 9:28 อิสยาห์ 10:22-23

9:29 9:29 โสโดม อางเมิง แน โกโมราห์ อางเมิง นี้ย่า ชฺ้าง บ่าแม่น อือ อางเมิง ดื้ง ชี ย้าง. พาจาว ม้า อางเมิง นี้ 2 เมิง นา ก่างพยา ชี, ไม้ ยองนา วี่บ่ากไจ ปี่ แง แนนอ.

9:29 9:29 อิสยาห์ 1:9

9:33 9:33 อิสยาห์ 8:14; 28:16