8
อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา จี่วีด ไจ เค่ ย้าง
นี้แม้แนยาว นู้เวอ จายแล ปี่ นี้ย่า อ่าซ่าง พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เพล่อ แง, พาจาว ม้า ยางนา วี่บ่าก บ่าปี่ ไจ เป. ไม้ กงู พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เพล่อ ยาว, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง กงูนา ฮาย จี่วีด อางซฺื่อ จา ปี่ ล่าง, แน กงูนา ฮา อางบล่าบ ล่าที่ ฮาย ซฺี้ ปี่ แฮ้ง กงาปูน ปี่ ล่าง ญ้า เป. โมเสส อางลี้บอางล่าว นี้ย่า กงูนา อางบล่าบ เวอ บ่าปล่องปูน ปี่ ล่า กงา กา, ไม้ กงู นืงบา นี้ย่า อางด่ออางย่า, จ้า พาจาว ม้า กงูนา อางปล่องปูน ปี่ ล่า กงากา. พาจาว ม้า ชฺ้าง อือ นืงบา เวอ อางบล่าบ แฮ้งนา ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ง ญ้า. ยา ยาง อางย่า มางนา ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ปี่ชี่ กงูมู ชฺ้าง อางบล่าบ อือ แม้แน ย้า, ไม้ ยางนา กงูนา วี่บ่ากไจ แต่น ปี่ ล่าง, แน ยางนา อางบล่าบ แฮ้งนา ก่างพยา ปี่ แง แนนอ. พาจาว มาง นี้แม้แน ฮา ชี นี้ย่า, ไม้ กงูนา อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าย ฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ฮายเค่ ปี่ ล่าง แนนอ. กงูมู นี้ย่า ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด บ่าไจ, จ้า กงูมู นี้ย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ คูชี อือ ย้าเป.
ไม้ อ่าซ่าง ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า ตานฮา มาง กงา ซี้ อางเลิ่ง อือ ตี่นต้อง แง. อ่าซ่าง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ แง, ชฺ้าง แฮ้ ม้า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงา ซี้ง อางเลิ่ง อือ ตี่นต้อง แง. ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ คูชี อือย่า ซฺี้ แง. อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ม่าย ฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ คูชี อือย่า จี่วีดม้าม้า กงาจา แล แง, แน ยอ แม่น แน กงาจากงาดื้ง แง. อ่าซ่าง ชฺ้าง อือ นืงบา มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ แง. ชฺ้าง แฮ้อือ พาจาว มางนา เม้อ อือ ย้าเป, ไม้ ยอ พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา บ่าฮายเค่ คู, แน ม้าม้า นี้ย่า ยอ พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา บ่าฮายเค่ กงา กา. อ่าซ่าง ชฺ้าง อือ นืงบา มาง ม่ายฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ แง. ชฺ้าง แฮ้อือ พาจาว มางนา ฮาย ยองนา นืงบาจาบ ปี่ บ่ากงา เป.
พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นองก้อง ดื้ง ยาว, นอ ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด บ่าไจ คู. จ้า นอ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ คูแง. อ่าซ่าง พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เพล่อ แง. ชฺ้าง แฮ้ม้า พระเยซูคริสต์ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง จาน ญาเป. 10 พระเยซูคริสต์ นองก้อง ดื้ง ยาว, อางบล่าบ แฮ้ง นอง อางโต แฮ้งนา ฮาย ซฺี้ ปี่ ล่าเวิม, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นองนา ฮาย จี่วีด จา ปี่ ล่าง, ไม้ พาจาว ม้า นองนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่า ป้าน่อ. 11 พาจาว มาง อางค่องอางล้า พระเยซู ซฺี้ ยาว ยางนา ฮาย จี่วีด จา ล้า แล่ ปี่ชี่ แฮ้มาง นองก้อง ดื้ง ยาว, พาจาว พระเยซูคริสต์ ซฺี้ คายาว ยางนา ฮาย จี่วีด จา ล้า แล่ ปี่ชี่ แฮ้มาง, ยาง อางค่องอางล้า นองก้อง ดื้ง ชี แฮ้ง ไจ นอง อางโต กงาซฺี้ แฮ้งนา จี่วีด ปี่ ล่าง.
12 นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงูย่า ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง กงูนา ม่าย ฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน บ่าฮา คูเป. 13 จาว่าแน นอง ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ คู ยาว, นอ กงาซฺี้ คูแง. จ้า จาว่าแน นอง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา ตอย นอง อางโต อางบล่าบ ฮา ชี มางนา แซ่ ปี่ ยาว, นอ จี่วีดม้าม้า จา แง.
14 ไม้ อ่าซ่าง พาจาว มาง อางค่องอางล้า มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ แง, ชฺ้าง แฮ้ ม้า พาจาว มาง อางย่า เป. 15 ไม้ พาจาว มาง นองนา อางค่องอางล้า ปี่ ล่าชี่ แฮ้ย่า นองนา ย่าเจ่น แค อางคา บ่าฮาย เพล่อ ปี่ ล่า เป. จ้า นองนา ฮาย พาจาว มาง อางย่า เพล่อ ปี่ ล่าง. แน กงูนา ฮาย พาจาว มางนา “อ่าโบ้ง!” แน ฮ้าว ปี่ ล่าง. 16 พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ย่า กงู นืงบา แฮ้งนา ฮายแบ ปี่ ล่าง, กงู พาจาว มาง อางย่า แน. 17 กงู พาจาว มาง อางย่า เพล่อ ยาว, กงู พาจาว มาง ยาง อางย่า อือนา ก่ามป่อน กอ ชี ปี่ชี่ แฮ้ง อางซื้ง กงาเพล่อ คูแง, แน กงู พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน พาจาว มาง ก่ามป่อน กอ ชี ชี แฮ้ง กงาบู้ คูแง. จ้า กงู พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูแง. ยาว น่อง โย้เวอ พาจาว มาง กงูนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าง, ยาง พระเยซูคริสต์ นา ฮา ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป.
กงู นืงบาแก่นจ่า แฮ้ง กงามย้าง ย้าง
18 กงา เย้ง แง, กงู อามือ ตูกพานลาบ้าบ นี้ย่า, พาจาว ม้า ล้อม้อก ฮื่อ แงแน กาญ่าม เวอ กงูนา ฮาย มย้าง ปี่ ล่าง แฮ้งนา, เพ้ก ฮู ยาว นาบาตา อี้ แน. 19 ไม้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ พาจาว มาง กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี นี้ อือย่า ล่อ ฮู คูแง, พาจาว ม้า ล้อนืง เวอ ฮา มย้าง ปี่ แง, ยาง อางย่า เพล่อ ชี อือ อ่าซ่าง แน. 20 พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี นี้ อือย่า ยอง เพล่อ ชี แฮ้งนา นืงบาบ่าจาบ คู, จ้า พาจาว มาง ยองนา แฮ้แม้แน ฮาย เพล่อ ปี่ แง, ไม้ ยา นี้แม้แน นืงบาแก่นจ่า แง, 21 ยาง กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี นี้อือย่า แฮ่ว กือ โปยว แอ อางเลิ่ง แฮ้ง กงาปูน แล่แง, ยาง อางย่า อือ พาจาวอางย่า กงาเพล่อ ชี แฮ้งนา ซู้ม แน กงาปูน แล่ชี่ แฮ้งแม้แน เป. แน ยองมู นี้ย่า จี่วีดม้าม้า กงาจา คูแง, 22 ไม้ กงู อางแบ คูย้า พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี นี้ อือย่า อามื้อ เคอ ย้า ด้ากย้าง อู้งฮ้าว คูง แน. กูย่างกูเจ้อ นี้ อือย่า ค่าบาย่า อางย่า ชาเกิ้ด เมอ, ด้ากย้าง ลาบ้าบ แฮ้งแม้แน ย้า ด้ากย้าง ลาบ้าบ คูแง. 23 ด้ากย้าง อู้งฮ้าว คูชี อือย่า ม้างม้าเจ้อ พาจาว มาง แต่ง ชี อือ แอ่ แน บ่าอ่า เป. จ้า กงูมู อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาบู้ คูชี อือ คาตา ย้า นืงบา คล้าว อู้งฮ้าว คูแง. อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ย่า ต่องก่า เวอ พาจาว มาง กงูนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่ แฮ้งย้า เป. กงูย่า พาจาว มาง กงูมู คาโคลาโค นี้งนา มู่งท่า โย้เวอ อางโต อางซฺื่อ จา ปี่ ล่ายาว, ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ ล่าง แฮ้นืง นา ล่อ คูแง. 24 พาจาว ม้า กงูนา ฮาย อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าง ญ้า. แฮ้งย้า กงู นืงบา นู้เวอ นืงบาแก่นจ่า คูง นี้ย่า. จ้า กงูย่า ค่าตอง จา ชี อือนา ม้าม้า แน นืงบาแก่น จ่าง บ่าอ่า เป. อ่าซ่าง จา แง ค่าตอง จา ชี แฮ้งนา นืงบาแก่นจ่า แงแน? 25 จ้า กงูย่า กงู บ่ากงา มย้าง แฮ้งนา นืงบาแก่นจ่า คูแง, แน กงู บ่ากงา มย้าง แฮ้งนา โอ้ด ล่อ คูแง.
26 กงู ด่อย่า เมอ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงูนา ปล่อง ลือ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้าเป. กาเทอกา กงู บ่าแบ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ บ้าเจอ ป้า แงแน. จ้า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง อู้งฮ้าว กงูนา ป้า ปี่ ล่าง, ไม้ ยา อู้ง ป้า แง เจิ้นเจ้อ บ่าจี่ อ่อก กา แอเคอ ย้า. 27 จ้า พาจาว กงูนา นืงบา อางแบ ล่าง ม้าย่า อางแบ ย้า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นืงบา โย้เวอ บ้าเจอ จา แงแน, ไม้ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า, พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้ง ล่อ นี้ง ญา พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ป้า ปี่ แง.
28 กงู อางแบ ย้า พาจาว ม้า กูย่างกูเจ้อ ตื่ง อางแม่น แน บ่าแม่น อือนา ฮาย ชฺ้าง ยางนา ลาก อือก้อง จองไจ จา ปี่ แงแน. ชฺ้าง แฮ้อือย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือ ย้า, ยาง เย้ง ชี ชี แฮ้งแม้แน. 29 พาจาว ม้า ยองนา แช้ ชี ญ้า, แน ยองนา พาจาวอางย่า ม่าง แม้แน เพล่อ ปี่ แง, ไม้ พาจาวอางย่า ม่างนา คริสเตียนม้องน้าม อางบย่า กางมู โย้เวอ, อางย่า ซากาว เพล่อ ปี่ง แนนอ. 30 นี้แม้แนยาว พาจาว ม้า ชฺ้าง ยาง แช้ ยู้ ชี อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ แง, แน ยาง ชฺ้าง ฮ้าว ล้า ปี่ชี่ อือนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ แง, แน ยาว พาจาว มาง ยองนา โญกจ่าญ่อจ่า แง.
พาจาว มาง ลาก อางเลิ่ง นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ก้อง ดื้ง แง
31 กงู นี้เลิ่ง นา บ้าเจอล้อแม้ จี่ วา, พาจาว มาง กงูก้อง ดื้ง ยาว, กงูนา อ่าซ่าง บ้าเจอ ฮา ล่า กงา กาแง? 32 พาจาว ม้า ค่าตอง อางย่า มางนา บ่าเจอบ่าค่อย, จ้า ยา ยาง อางย่า ม้าม้า มางนา ซฺี้ ปี่ชี่, ไม้ กงูมู คาโคลาโค นี้งนา อางบล่าบ กงาปูน แล่ ปี่ แง แนนอ. พาจาว มาง ยาง อางย่า มางนา กงูนา อางปี่ ล่า กงากา แน ยาว, ยา กงูนา กูย่างกูเจ้อ อือ คาตา แน บ่าปี่ แล่ ล่า กงา ลา? 33 อ่าซ่าง พาจาว มาง ชฺ้าง แช้ยู้ ชี นี้ อือนา อางเลิ่ง ซฺ้า จี่ แง? อ่าซ่าง มาง บ่าจา, ไม้ พาจาว ม้า กงูนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่า เป. 34 ท้าว กงูนา อ่าซ่าง อางเลิ่ง ซฺ้า จี่ ล่าง? อ่าซ่าง มาง บ่าจา, ไม้ พระเยซู ซฺี้ ยาว จี่วีด จา ล้าน แล่ง ญ้า, แน อามื้อ ยา พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง ชี, แน ยา กงูนา จี่ แต่น ล่าแง. 35 ท้าว บ้าเจอ จา แง, กงูนา ฮาย พระเยซูคริสต์ ลาก อางเลิ่ง โย้เวอ เจิ่ก อ่อกแอ ปี่ ล่าง นี้ย่า? บ่าจา เป. ตื่น อางเลิ่ง กงูนา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าชี่ อือ ล่าอ้าว, กงูนา ฮาย นืงบาต่องลาบ้าบ ปี่ ล่าชี่ อางเลิ่ง ล่าเวิม. ตื่น เค่คาม อางเลิ่ง ล่าอ้าว จฺื่งคู แบ่ซฺู่ อางเลิ่ง ล่าเวิม. ตื่ง ตูกพาน อางเลิ่ง ล่าอ้าว อางก่าอางตูม ตูม แล่เซฺ่อ บ่าจา อางเลิ่ง ล่าเวิม. ตื่ง กงู ป้าดจาซฺี้ อางเลิ่ง ล่าอ้าว กงู ซฺี้ อางเลิ่ง ล่าเวิม. 36 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“กงู นาง ปาปาย ป้าดจาซฺี้ กูญ่าม ย้า.
ชฺ้าง อือ กงูนา ยอง แกะ แซ่ จฺ่า อือ แม้แน ฮาช่าง ล่าง” แน. 8:36 สดุดี 44:22
37 จ้า กงู กูย่างกูเจ้อ อือนา ก่าไจ่ ยา, ไม้ พระเยซูคริสต์ กงูนา ลาก ล่าง มาง ปาปาย ย้า. 38 ไม้ กงา อางแบ ม้าม้า ย้า บ้าเจอ เวิม กงูนา พาจาว มาง ลาก อางเลิ่ง โย้เวอ บ่าฮาย เจิ่ก อ่อก ปี่ ล่า กงา กาแน. ตื่น กงู จี่วีด แต่ จาดื้ง ล่าอ้าว กงู ซฺี้ ชี ล่าเวิม. ตื่ง เท่วาด่า ล่าอ้าว แด่ย่า ล่าอ้าว บ้าเจอ ล่าที่ เวิม. ตื่ง อามือ ล่าอ้าว กาญ่าม ล่าเวิม. 39 ตื่น มู่งท่า ล่าที่ ล่าอ้าว ล่าลูก ล่าที่ ล่าเวิม, แน บ่าเจ่อ เวิม กงูนา พาจาว มาง ลาก อางเลิ่ง โย้เวอ บ่าฮาย เจิ่กอ่อก ปี่ ล่า กงา กา. พาจาว มาง ลาก อางเลิ่ง นี้ย่า กงู พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มางก้อง มย้าง ชี แฮ้งย้า เป.

8:36 8:36 สดุดี 44:22