7
อางบี่อางบล้อง ยู้ กาง อางเลิ่ง แฮ้ง จี่เพ้ก ชีย้าง
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, นองมู นี้ง อางลี้บอางล่าว นี้งนา อางแบ แม่น กาย้า. นองมู นี้ย่า บ่าแบ คูลา? อางลี้บอางล่าว นี้ย่า ชฺ้าง อือ จี่วีดแต่จา เมินญา, ชฺ้าง อือนา ม่าย ฮายเค่ ปี่ กงากา แงแน. ค่าบาย่า อางบล้อง จา ชี มางนา ฮู ปาว. ยาง อางบล้อง มาง จี่วีดแต่จา เมอ ยา จู้ บ่าจา กงากา, อางบี่อางบล้อง ยู้ กาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งแม้แน ย้า. จ้า ยาง อางบล้อง มาง ซฺี้น ยาว ยาง มือ อางบี่อางบล้อง ยู้ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง กงาปูน แล่แง. จ้า ยาง อางบล้อง มาง จี่วีดแต่จา เมอ ยาง ฮาก ค่าบา เพล่อ แอ ยาว, ยา จู้ จา ชี แน ทื่อช่างกานญา. จ้า ยาง อางบล้อง มาง ซฺี้น ยาว, ยา อางบี่อางบล้อง ยู้ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง กงาปูน แล่ แง, แน ยาง ฮาก ค่าบา เพล่อ แอ ยาว อ่าซ่าง มาง ยางนา จู้ จา ชี แน บ่าจี่ กงา กาเป.
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, นองมู นี้ง ทื่อช่างกานญา พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า นอง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ซฺี้ ปูน แล่ชี่ แฮ้ย่า, ไม้ นองนา พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ยาว จี่วีด จา แต่ล้า แล่ชี่ นี้มาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าแง แนนอ, แน กงูนา พาจาว มางนา จองไจ ฮา ปี่ ปี่ ล่าแง แนนอ. ค้าแต้ เวอ กงู ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา มาง ม่า ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ เค่ เมอ, อางลี้บอางล่าว แฮ้ง กงูนา ฮา ตานฮา จา ปี่ ล่าแง, ยาว ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา แฮ้ง กงูนา ม่า อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ปี่ ล่าแง. นี้งย้า กงู ค่าตอง นา ฮา ซฺี้ ปี่ อางเลิ่ง อือ ฮา คูแง. จ้า อามื้อ กงูมู นี้ย่า อางลี้บอางล่าว กงูนา ชู ล้อง ชี ล่าชี่ แฮ้งนา ซฺี้ ปูน แล่ คูง ญ้า. อามื้อ กงูมู นี้ย่า พาจาว กงู เจ้านาย มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูแง, แน กงูมู นี้ย่า อางลี้บอางล่าว เวอ ม่า ฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน อางอ้าน ป้าค้า จี่วีด บ่าไจ เค่ แล่ก้าน. จ้า กงูมู นี้ย่า จี่วีด อางซฺื่อ ไจ คูแง, แน กงูมู นี้ย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ม่า ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ เค่ คูแง.
อางลี้บอางล่าว แน อางบล่าบ ย่าง
นี้แม้แนยาว บ้าเจอล้อแม้ จี่ วา, อางลี้บอางล่าว นี้ย่า อางบล่าบ ลา? แฮ้แม้ บ่าอ่า เป. จ้า ม้าม้า นี้ย่า อางลี้บอางล่าว บ่าจา ยาว, กงา บ่าแบ นอ อางบล่าบ นี้ย่า บ้าเจอ แน, ไม้ อางลี้บอางล่าว เวอ “ตานฮา บ่าจา โจ!” แน บ่าแต่ม ชี อู้, กงา บ่าแบ นอ, ตานฮา นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน. จ้า อางบล่าบ แฮ้ย่า อางลี้บอางล่าว ไจ กงานา ฮาย ตานฮา กูย่างกูเจ้อ จา ปี่ ล่าง. อางลี้บอางล่าว บ่าจา ยาว อางบล่าบ นี้ง อ่าซ่าง มางนา เจิ้นเจ้อ บ่าฮา กงา กางลา. ค้าแต้ เวอ กงา ทื่อเทอ ย้า อางลี้บอางล่าว บ่าฮายเค่ แน จี่วีด ไจ จาดื้ง แอ. จ้า อางลี้บอางล่าว จา ยาว อางบล่าบ คาตา ย้า จา ล้า แล่ชี่. 10 แน กงาม ซฺี้น แอ. นี้แม้แนยาว อางลี้บอางล่าว กงานา จี่วีด ปี่ ล่า คาแม้แน ชี่ แฮ้ง กงานา ฮาย ซฺี้ ปี่ ล่าง เป. 11 ไม้ อางบล่าบ แฮ้ย่า อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ไจ กงานา จ้อบ ล่าง, แน กงานา แซ่ ล่าง. 12 นี้แม้แนยาว อางลี้บอางล่าว นี้ย่า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เป, แน อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าย ฮา ปี่ชี่ แฮ้ง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง, อางกง่าอางเกิง แน อางแม่น เป. 13 นี้แม้แนยาว ม้างม้าเจ้อ อางแม่น นี้ย่า กงานา ฮาย ซฺี้ ปี่ ล่าชี่ ลา? แฮ้แม้ บ่าอ่า เป. จ้า อางบล่าบ แฮ้งย้า กงานา ฮาย ซฺี้ ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า. อางบล่าบ แฮ้ย่า ม้างม้าเจ้อ อางแม่น แฮ้ง ไจ กงานา แซ่ ล่าง, ไม้ กงานา กงาแบ ปี่ ล่าง น้อ, อางบล่าบ ม้าม้า แฮ้ย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน, แน อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าย ฮา ปี่ชี่ แฮ้ย่า กงูนา ฮาย แบ ปี่ ล่าง. อางบล่าบ นี้ย่า นาบาตา บ่าแม่น แน.
อางบล่าบ ย่าง
14 กงู อางแบ ย้า อางลี้บอางล่าว นี้ย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางก้อง จายลือ ชีแน. จ้า กงาย่า ชฺ้าง กานแอ, แน กงานา ก่อง อางบล่าบ ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ล่าง ญ้า. 15 กงาย่า ค่าตอง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้งนา บ่าแบ นอ, บ้าเจอฮาย แฮ้แม้ ฮา แงแน, ไม้ กงา ค่าตอง อางเลิ่ง ซอ อือ บ่าฮา, จ้า อางเลิ่ง บ่าแม่น ค่าตอง อางเลิ่ง เม้อ อือ ฮา แง. 16 กงา ค่าตอง อางเลิ่ง บ่าฮา ซี้ง อือ ฮา ชี นี้ย่า ฮาย มย้าง ปี่ แง, กงาย่า อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา อางแม่น แน เจ่อ แงแน. 17 ม้าม้า นี้ย่า อางเลิ่ง นี้แม้ ฮา ชี ม้า กงา อางโต มาง บ่าอ่า, จ้า กงา อางโต นู้เวอ อางบล่าบ ม่าง ฮาย ชี. 18 กงา อางแบ ย้า กงา อางโต นู้เวอ อางเลิ่ง อางแม่น บ่าจา แน. กงา อางโต แน ชี่ นี้ย่า ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ ตานฮา แฮ้งนา จี่ เคอ แง. กงาย่า อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ซี้ แง, จ้า บ่าฮา กงากา. 19 กงาย่า ค่าตอง อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ซี้ง อือ บ่ากงา ฮา, จ้า กงา อางเลิ่ง บ่าแม่น ค่าตอง บ่าฮา ซี้ง อือ ฮาย แอ. 20 นี้แม้แนยาว จาว่าแน กงา ค่าตอง อางเลิ่ง บ่าฮา ซี้ง อือ ฮาย ยาว, แฮ้แม้ อางเลิ่ง ฮา ชี ม้า กงา อางโต มาง บ่าอ่า, จ้า กงา อางโต นู้เวอ อางบล่าบ ม่าง ฮา ชี.
21 แฮ้งย้า กงามมือ อางลี้บอางล่าว ทื่อย่าง กงาแบ แอ. กงา นี้แม้แน กงาแบ แอ, อ่าล่อม เมอ กงา อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ซี้ แง, แฮ้ญ่าม เมอ ย้า กงา อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา แงแน. 22 กงา นืงบา นี้ย่า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว นี้งนา ซอ แง. 23 จ้า กงาม ฮู มย้าง แล่แอ่ กงา อางโต นู้เวอ อางลี้บอางล่าว ทื่อย่าง ล่ากาน ว่าย จา แล่ง แน. อางลี้บอางล่าว นี้ ม้า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว กงา นืงบา มาง ซอ ชี แฮ้งนา ก่า ฮื่น ปี่ แง, แน กงานา ฮา อางบล่าบ เวอ อางลี้บอางล่าว กงา อางโต นู้เวอ ล่ากาน ว่า ดื้ง มาง ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ล่าง. 24 กงา ซื่งกง่ากย้า คาบอล้อ ม้าม้า ย้า, ไม้ ตานฮา ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ เวอ จายล้า ชี นี้ย่า กงานา ฮาย ซฺี้ ปี่ ล่าแง. ท้าว กงานา อ่าซ่าง ปล่อง จี่วีด ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ เวอ จายล้า ชี นี้มาง ก้อง กงาปูน ปี่ ล่าแง? 25 กงา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง, ไม้ พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง ม้า กงานา ปล่องปูน ปี่ ล่าง ญ้า!
เอ้อ! กงา นืงบา นี้ย่า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ย่าเจ่น เพล่อ, จ้า กงา อางโต ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ เวอ จายล้า ชี นี้ย่า อางบล่าบ เวอ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ย่าเจ่น เพล่อ แง.