6
อางบล่าบ เวอ ซฺี้ ยาว พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีด จา ย้าง
นี้ก้าม บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง? อางบล่าบ ฮา แล แล่ยาว พาจาว มางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ลากซื่งกง่ากย้า ปี่ แง ลา? แฮ้แม้แน บ่าฮา โจ! กงู อางบล่าบ เวอ ซฺี้ เจิ่ก ลางญ้า. ท้าว บ้าเจอล้อแม้ อางบล่าบ เวอ จี่วีด ไจ จาดื้ง แง? นองมู นี้ย่า บ่าแบ คูลา? กงู ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ เมอ, กงู ยาง ซฺี้ อางเลิ่ง โย้เวอ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพลิ่น ญา แน. นี้แม้แนยาว กงู ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ชี่ แฮ้ย่า, กงูนา พระเยซู ก้อง ทื่งกง่า แน พูม ชี ล่าชี่ ช้อด ย้าเป, แน กงู ยาง ซฺี้ อางเลิ่ง โย้เวอ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ญ้า. ยาว พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ยาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง ไจ พระเยซูคริสต์ นา ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ แง, ไม้ กงูนา คาตา แน พระเยซู แม้แน จี่วีด อางซฺื่อ จา ปี่ ล่าง แนนอ.
ไม้ กงู ยาง ซฺี้ ชี แฮ้งแม้แน ซฺี้ ยาว, กงู ยางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน กงาเพล่อ แง, กงู ยาง จี่วีด จา แต่ล้า แล่ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า จี่วีด จา แต่ล้า แล่ คูแง. กงู อางแบ คูย้า กงู จี่วีด อางอ้าน นี้ย่า ไม้กางเขน ท่า เวอ พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ตื่อตี้ด ชี ญา แน, ไม้ ค่าตอง อางบล่าบ จา ชี แฮ้ง ล่าที่ โค ปี่ง แนนอ. นี้แม้แนยาว กงู อางบล่าบ ย่าเจ่น บ่าเพล่อ แล แล่งลา. ไม้ ชฺ้างซฺี้ ชี อือย่า อางบล่าบ ปูน แล่ง ญ้า.
กงู พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ซฺี้ ยาว, กงู เจ่อ แง กงู ยางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า กงาไจ จาดื้ง แงแน. กงู อางแบ ย้า พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ยาว จี่วีด จา แต่ล้า แล่ชี่ แฮ้ม้า บ่าซฺี่ แล่ก้าน แน. ซฺี้ นี้ย่า พระเยซูคริสต์ นา บ่าม่าย ซฺี้ แล่ ปี่ กงา กางลา. 10 ยา ทื่อเทอ นี้ง ญา ซฺี้ แง, แน ทื่อเทอ นี้ง อางบล่าบ มางนา ก่าไจ่ ญ้า, แน อามื้อ ยา พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า กงาไจ จาดื้ง ล้างญ้า. 11 นองมู นี้ง ทื่อช่างกานญา นี้แม้แน แบ ชี คู โว! ค่าตอง อางโต นี้ย่า อางบล่าบ โย้เวอ ซฺี้ เจิ่ก ลาง ญ้า, จ้า นอ พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า ไจ จาดื้ง คูแง, ไม้ พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้าแน.
12 นี้แม้แนยาว อางบล่าบ ย่าเจ่น บ่าเพล่อ โจ! อางบล่าบ นี้ย่า นองนา ฮาย ยางนา น่าจ่า ปี่ ล่าง, แน ยาง ตานฮา วา แน ฮายเค่ ปี่ ล่าแง. 13 นองมู นี้ย่า อางบล่าบ มางนา นอง อางโต เวอ กูย่างกูเจ้อ จา ชี แฮ้ง อางเลิ่ง บ่าแม่น บ่าปี่ ไจ ฮา โจ! จ้า ค่าตอง จี่วีด แฮ้ง พาจาว มางนา ปี่ ปาว. ชฺ้างซฺี้ แอ ยาว จี่วีด จา แต่ล้า แล่ชี่ แฮ้มาง ฮา ชี แฮ้งแม้แน. นี้แม้แนยาว พาจาว มางนา นอง อางโต เวอ กูย่างกูเจ้อ จา ชี แฮ้ง อางเลิ่ง อางแม่น ไจ ฮาย ปี่ ปาว. 14 อางบล่าบ ม้า นองนา อางบล่าบ บ่าม่าย ฮา ปี่ ล่า กงากา แล่งลา, ไม้ นอ อางลี้บอางล่าว เวอ ม่ายฮา ปี่ชี่ แฮ้ง วา แน จี่วีด ไจ จาดื้ง คูง บ่าอ่า, จ้า นอ พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง วา แน จี่วีด ไจ จาดื้ง คูแง.
พาจาว มาง ย่าเจ่น เพลิ่น ปาว
15 นี้ก้าม กงู บ้าเจอล้อแม้ ฮา แล แล่แง? ไม้ พาจาว ม้า กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่ายาว ปาปาย, กงูนา อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา ก่าไจ่ ปี่ ล่าง ญ้า. ท้าว กงู อางบล่าบ ฮาย แล แล่ง นี้ย่า อางซูม ลา? แฮ้แม้แน บ่าฮา คูโจ เป. 16 นองมู นี้ย่า บ่าแบ คูลา? ย่าเจ่น นี้ย่า ค่าตอง เจ้านาย มางนา กงาน้าจ่าง แน. ท้าว นอ อ่าซ่าง ย่าเจ่น เพล่อ แง? อางบล่าบ ฮาย ซฺี้ ปี่ แฮ้มาง ย่าเจ่น เพล่อ ล่า, อ้าว พาจาว มาง ย่าเจ่น เพล่อ แง? แน ยางนา น้า จ่าง, ไม้ พาจาว มางนา น้า จ่าง นี้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ น้อ. 17 จ้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คู โว! ค้าแต้ เวอ นอ อางบล่าบ ย่าเจ่น เพล่อ คูแง. จ้า อามื้อ นอ พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง กงา นองนา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง แฮ่ง โค ย้า ฮายเค่ คูแง. 18 นี้แม้แนยาว นอ อางบล่าบ ย่าเจ่น บ่าเพล่อ แล่งลา. จ้า นอ พาจาว มาง ย่าเจ่น เพล่อ, แน ยาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ คูแง. 19 (กงา นองนา ย่าเจ่น อางเลิ่ง นี้ง ไจ จี่เพ้ก น้า ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ นอง บ่าน่าแบ กานา วาม ค่า.) ค้าแต้ เวอ นอง อางโต แฮ้ง อางบล่าบ แน อางเลิ่ง บ่าแม่น อือ ย่าเจ่น เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป. อามือ นองมู นี้ง มือ ค่าตอง อางโต แฮ้ง พาจาว มาง ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ปาว. ย่าเจ่น เพล่อ พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ นี้ย่า ฮาย ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาเพล่อ ปี่ แง เป.
20 ค้าแต้ เวอ นอง อางบล่าบ ย่าเจ่น เพล่อ เมอ, นอ อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง อือ บ่าฮา เวิม อางกงา ย้า. 21 จ้า นอง แฮ้แม้แน จี่วีด ไจ คูชี แฮ้ย่า บ้าเจอ กงาย คูแอ? นอง กงา คูชี แฮ้ย่า อามือ นองนา ฮาย ซฺ่าจอ ปี่ ล่าง แฮ้งย้า เป, ไม้ อางเลิ่ง แฮ้อือย่า นองนา ฮาย ซฺี้ ปี่ ล่าง เป. 22 จ้า อามือ นอ อางบล่าบ ปูน แล่ คูงญา, แน พาจาว มาง ย่าเจ่น เพลิ่น ญ้า. นอง พาจาว มาง ย่าเจ่น เพล่อ ชี นี้ย่า บ้าเจอ กงาย แอ? นอง กงา คูชี แฮ้ย่า นอง ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาเพล่อ คูชี แฮ้งย้า เป. นอง ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ คูชี นี้ย่า นองนา ฮาย พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า จา แล ปี่ ล่าง เป. 23 อางบล่าบ ม่าง กงูนา ปี่ ล่าง แฮ้ย่า, กงูนา ซฺี้ ปี่ล่าง แฮ้งย้า. จ้า พาจาว มาง กงูนา ปี่ ล่าง แฮ้ย่า, กงูนา จี่วีดม้าม้า จา แล ปี่ ล่าง แฮ้งย้า, ไม้ พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ปาปาย แน.