5
กย่างม่อนซ้า อางเลิ่ง ย่าง
พาจาว ม้า กงูนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าแง, ไม้ กงู ยางนา นืงบาชี คูชี แฮ้ง ปาปาย. นี้แม้แนยาว กงู พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า ย้า แม่นแนจาดื้ง คูแง, ไม้ พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ปาปาย, ไม้ กงู พระเยซู นา นืงบาชี แฮ้งย้า พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง. กงู กย่างม่อนซ้า คูแง, ไม้ กงู นืงบาแก่นจ่า คูแง, พาจาว ม้า กงูนา ยาง อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง เปิ่ง ปี่ ล่าแง แน. อ่าจ่าม กงู กย่างม่อนซ้า คูแง กงู ตูกพานลาบ้าบ แฮ้งนา, ไม้ กงู ตูกพานลาบ้าบ นี้ย่า กงูนา ฮาย ก่ามโอ่ด จา ปี่ ล่าง น้อ. ก่ามโอ่ด นี้ย่า พาจาว มางนา ฮาย กงูนา นืงบาจาบ ปี่ ล่าแง. พาจาว มาง กงูนา นืงบาจาบ ล่าแง แน กงู กงาแบ ชี นี้ย่า, กงูนา ฮาย นืงบาแก่นจ่า ปี่ ล่าแง. กงู พาจาว มางนา นืงบาแก่น จ่าง นี้ย่า, กงูนา บ่าฮาย ก่าคย่าวคย่าว ปี่ ล่าเป, ไม้ พาจาว ม้า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ยาง กงูนา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ไจ กงู นืงบา คล้าว นู้เวอ ล่ากาน ว่า ปี่ แง. ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้มาง พาจาว มาง ลาก อางเลิ่ง แฮ้ง กงู นืงบา คล้าว นู้เวอ ปลื้ง ล้อน แน ฮา จา ปี่ แง,
ไม้ กงู อางด่ออางย่า, แน กงู ค่าตอง นา อางบล่าบ เวอ บ่า ปล่องปูน จ่า แล่ กงากา แน ฮา เมอ, พาจาว มาง อางญ่าม ซู้ม แน ซฺ้า ชี ลาง ชี. ยา พระเยซูคริสต์ นา ซฺี้ ปี่ แง, ไม้ กงูมู ชฺ้าง อางบล่าบ อือนา อางบล่าบ เวอ กงาปูน แล่ ปี่ แง แนนอ. ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา ชฺ้าง อางแม่น อือนา ซฺี้ แต่น ปี่ นี้ย่า อางย่าก. จ้า กาเทอกา ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง ชฺ้าง นาบาตา อางแม่น อือนา ซฺี้ แต่น แง แน อางจา นามบ่าแบ. จ้า พาจาว ม้า กงูนา ฮาย มย้าง ปี่ ล่าแง, ยา กงูนา ลาก ล่าแง แน. กงู ชฺ้าง อางบล่าบ เพล่อ เวิม, ยา พระเยซูคริสต์ นา ซฺาลือ ปี่ชี่. ยาว พระเยซูคริสต์ กงูนา ซฺี้ แต่น ล่าชี่.
พาจาว ม้า อามื้อ กงูนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าง ญ้า, ไม้ พระเยซูคริสต์ ซฺี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า. อ่าจ่าม กงู ยาง ปาปาย ย้า พาจาว มาง วี่บ่ากไจ ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กงาปูน แล่ คูแง. 10 ค้าแต้ กงู พาจาว มางนา เม้อ คู เวิม, จ้า พาจาว มาง ยาง อางย่า มางนา กงูนา ซฺี้ แต่น ปี่ ล่าง, ไม้ พาจาว ม้า กงูนา แน ยางนา ฮาย อางช่าง เพล่อ ลางกา ปี่ง น้อ, แน กงูนา อางบล่าบ เวอ กงาปูน แล่ ปี่ ล่าง น้อ. ยาว อามื้อ พาจาว มาง แน กงูมู นี้ย่า อางอ้าน แฮ้งแม้แน อางช่าง เพล่อ กา แล่ง ญ้า. อ่าจ่าม กงูมู นี้ย่า พาจาวอางย่า ม่าง จี่วีด แฮ้ง ปาปาย, ม้าม้า ย้า อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง. 11 อ่าจ่าม กงูมู นี้ย่า พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา ไจ อางเลิ่ง ฮา ปี่ชี่ อือนา กย่างม่อนซ้า คูแง, ไม้ พระเยซู พาจาว มางนา แน กงูนา ฮาย อางอ้าน แฮ้งแม้แน อางช่าง เพล่อ ลางกา ปี่ ล่าง มาง น้อ.
อาดัม แน พระเยซู
12 ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางบล่าบ อ้องล้า ชี นี้ย่า, ชฺ้าง ทื่อม่าง อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย ย้าเป. ชฺ้าง แฮ้ม้า อาดัม เป. แน อาดัม พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ฮากฮู่ เวอ ชฺ้าง แต่ง ชี มาง ย้าเป. อางบล่าบ แฮ้ย่า ซฺี้ อางเลิ่ง แฮ้ง คาตา ย้า ซฺื่ย อ้องล้าน ชี. ชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า กงาซฺี้ คูแง, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า อางบล่าบ ฮา คูแง. 13 ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางบล่าบ ตอล้า ชี แฮ้ญ่ามเมอ, โมเสส อางลี้บอางล่าว นี้ย่า บ่าจา กาซื้ง. แฮ้งย้า พาจาว มาง แฮ้ญ่ามเมอ อ่าซ่าง มาง อางบล่าบ แฮ้ง อางบล่าบ ปาบ โย้เวอ บ่าแต้ม ชี แง, ไม้ เจิ้นเจ้อ อางลี้บอางล่าว บ่าจา กาซื้ง วา. 14 จ้า ชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า ซฺี้ อางเลิ่ง แฮ้งนา บ่าฮื่น แล่ ปูน กงากา. ตื่น อาดัม จี่วีดแต่จา เมอ จาย โมเสส จี่วีดแต่จา เมอ เคอ ย้า. นี้แม้แนยาว ชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า ซฺี้ คูแง, อาดัม อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งแม้แน บ่ากงา ฮา เวิม. อาดัม อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ย่า พาจาว มางนา บ่าน่า จ่าง แฮ้งย้า เป.
ทื่อช่างกานญา เป. อาดัม แน พระเยซู น่อง เวอ ลือ มางเย่ด อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ย่า ฮาย ชฺ้าง อางบย่า อือก้อง ม้างม้าเจ้อ ตอล้า ปี่ แง. 15 จ้า พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ก่ามป่อน อางแอ่ แน ปี่ แฮ้ย่า อาดัม อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา บ่าตู่ เป. อาดัม อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ย่า ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า ซฺี้ คูแง. พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ย่า แน ก่ามป่อน ปี่ แฮ้ย่า, ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง. พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ย่า, แน ก่ามป่อน ปี่ แฮ้ย่า, ไม้ พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง ปาปาย ย้าเป.
16 พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ก่ามป่อน ปี่ แฮ้, แน อาดัม อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ บ่าตู กา, ไม้ อางบล่าบ ทื่อเทอ ฮา ชี แฮ้ย่า พาจาว ม้า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ต้าดต่อน ชฺ้าง อางซี เพล่อ ปี่ แง. จ้า ก่ามป่อน แฮ้ย่า ชฺ้าง อือ อ่าล่อเทอ อางบล่าบ ฮา เวิม, พาจาว ม้า ยองนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ แง. 17 จาว่าแน อาดัม แน ยาง อางเลิ่ง อางซี ฮา ชี แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ฮาย ซฺี้ ปี่ชี่ แน ยาว, พระเยซูคริสต์ แน ยาง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง อาดัม อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง ล่อบ่าปา ฮื่อ แง. พระเยซูคริสต์ พาจาว มางนา ฮาย ชฺ้าง อือนา นาบาตา ย้า ลากซื่งกง่ากย้า ปี่ชี่, แน ชฺ้าง อือนา ฮาย พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ ปี่ชี่, แน ชฺ้าง นี้อือ พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้า พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า กงาจา แล คูแง.
18 ชฺ้าง ทื่อม่าง อางบล่าบ ฮา ยาว, พาจาว มาง ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ต้าดต่อน ชฺ้าง อางบล่าบ เพล่อ ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน ย้าเป. ยาว ทื่อช่างกานญา เป, ไม้ ชฺ้าง ทื่อม่าง อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ แง, แน ยองนา จี่วีดม้าม้า ปี่ แง. 19 ชฺ้าง ทื่อม่าง พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า แน ฮาย ยาว, ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ฮาย ชฺ้าง อางบล่าบ เพล่อ ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน ย้าเป. ทื่อช่างกานญา, ชฺ้าง ทื่อม่าง พาจาว มางนา น้าจ่า ชี แฮ้ง, ชฺ้าง อือนา ฮาย พาจาว มาง ชฺ้าง นืงบาจาบ อือ เพล่อ ปี่ แง.
20 พาจาว มาง โมเสส นา อางลี้บอางล่าว ม่าย แต้ม ปี่ชี่ แฮ้ย่า, ชฺ้าง อือนา ม่ายแบ ปี่ แง, ยอ อางบล่าบ จา แงแน. จ้า ชฺ้าง อือ อ้าล้อ อางบล่าบ ฮาย บย่า เค่ แง. พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา แฮ้ล้อ ย้า ลากซื่งกง่ากย้า บย่า เค่ แง. 21 ชฺ้าง อือ อางบล่าบ ย่าเจ่น เพล่อ ยาว ซฺี้ ชี แฮ้งแม้แน ย้า, พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ปาปาย ชฺ้าง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง, แน ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ แง, แน กงูนา ยางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า จา แล ปี่ ล่าง.