4
อับราฮัม ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา ปาว
อับราฮัม กงูบ่า ยิวชฺ้าง อือ อางฮู่ เพล่อ ชี แฮ้มางนา บ่าลู่ม คูโจ, ยา พาจาว มาง อางเลิ่ง แฮ้ง บ้าเจอ กงาแบ กงามย้าง ชีแน, ไม้ อับราฮัม อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย พาจาว มาง อับราฮัม นา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ยาว, อับราฮัม อางจี่ โอ่ด กงา กาย้า. จ้า ม้าม้า นี้ย่า อับราฮัม พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ เจิ้นเจ้อ จี่ โอ่ด เซฺ่อ บ่าจา. พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, “อับราฮัม พาจาว มางนา นืงบาชี แง. แฮ้งย้า พาจาว มาง อับราฮัม นา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่” แน. 4:3 ปฐมกาล 15:6
ชฺ้างล่ากานว่าบ่า อือ ล่ากานว่าฮู่ กงา คูชี แฮ้ย่า อางแอ่ แน กงา ชี บ่าอ่า เป. จ้า นี้ย่า ยอง ล่ากานว่าฮู่ กงา ชีย้าง ย้าเป. จ้า ชฺ้าง อือ พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ นี้ย่า ยอง พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ชี แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า, จ้า ยอง พาจาว มางนา นืงบาชี คูง แฮ้ง ปาปาย. ยาว พาจาว มาง ยองนา วี่บ่าก บ่าปี่ ไจ, ไม้ พาจาว ม้า ยองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่. พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ง นี้ย่า ยอง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง วา แน บ่าอ่า เป. ก่าซ้าด ดาวิด ชฺ้าง แฮ้อือ นืงบาต่องม่อนซ้า แฮ้ง นี้แม้แน จี่ เคอ ชี,
“ชฺ้าง อางซีอางบล่าบ ฮา ยาว พาจาว มาง อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ อือย่า นืงบาต่องม่อนซ้า คูแง.
ชฺ้าง อางบล่าบ จี่วีดอางซื้ง มาง อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ อือ นืงบาต่องม่อนซ้า คูแง” แน. 4:8 สดุดี 32:1-2
พาจาว ม้า ยิวชฺ้าง อือนา ญา ล่า นืงบาต่องม่อนซ้า ปี่ แง? อ้าว ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา คาตา ล่า นืงบาต่องม่อนซ้า ปี่แง? กงา นี้แม้แน น้าท้าม นี้ย่า, ไม้ กงู นี้แม้แน จี่ คูแง, “อับราฮัม พาจาว มางนา นืงบาชี แง. แฮ้งย้า พาจาว มาง อับราฮัม นา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่” แน. 10 พาจาว ม้า อับราฮัม นา อาล่อมเมอ ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่? อับราฮัม พิธีขลิบ บ่าฮา กาซื้ง เมอ ล่า, อ้าว น่อง เวอ พิธีขลิบ ฮา เปิน เมอ ลา? ม้าม้า นี้ย่า พาจาว ม้า อับราฮัม นา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่. อับราฮัม พิธีขลิบ บ่าฮา กาซื้ง เมอ ย้า. 11 ยา น่อง โย้เวอ ญา พิธีขลิบ ฮา แล่แง, ไม้ ฮา มย้าง ปี่ แง พาจาว ม้า ยางนา พาจาว มาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่ แน, ไม้ อับราฮัม ยาง พิธีขลิบ บ่าฮา ฮู่ เวอ ย้า พาจาว มางนา นืงบาชี แง. นี้แม้แนยาว อับราฮัม ชฺ้าง คาโคลาโค พิธีขลิบ บ่ากงา ฮา แน พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี อือ, อางฮู่ เพล่อ ชี แน ทื่อช่างกานญา. แน พาจาว ม้า ยองนา ยาง ชฺ้าง อางฮา เพล่อ ปี่ กงา กา. 12 จาว่าแน ชฺ้าง พิธีขลิบ ฮา แล่ คูชี อือ, อับราฮัม พาจาว มางนา นืงบาชี ชี แฮ้งแม้แน พาจาว มางนา นืงบาชี คู ยาว, อับราฮัม ยอง อางฮู่ เพลิ่น ชี แน ทื่อช่างกานญา.
พาจาว มางนา นืงบาชี ย้าง
13 พาจาว ม้า อับราฮัม แน ยาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺื้อ อือนา นี้แม้แน ก่ามค่าน ปี่ ชี, ยองนา ชฺ้างอางเมิง นี้ง ปี่ ฮูพลา ปี่ แงแน. พาจาว มาง แฮ้แม้แน ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้ย่า อับราฮัม อางลี้บอางล่าว ฮา เค่ ชี แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า. จ้า พาจาว มาง อับราฮัม นา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่ นี้ย่า, ไม้ อับราฮัม ยางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย เป. 14 จาว่าแน ชฺ้าง อือ อางลี้บอางล่าว ฮายเค่ คูชี แฮ้ง พาจาว มางนา ฮาย ชฺ้าง อือนา ชฺ้างอางเมิง ปี่ ฮูพลา ปี่ ยาว, พาจาว มางนา นืงบาชี ชี แฮ้ง แน พาจาว มาง ก่ามค่าน แฮ้ง เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา เป. 15 อางลี้บอางล่าว นี้ย่า พาจาว มางนา ฮาย ชฺ้าง อือนา ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ แง, ไม้ ชฺ้าง นี้ย่า กูญ่าม ย้า อางลี้บอางล่าว ฮา ซี้ง แง. จ้า ล้อเกิ้ง เวอ อางลี้บอางล่าว บ่าจา แง, โย้เวอ อางลี้บอางล่าว บ่าฮา ซี้ เป.
16 พาจาว ม้า ก่ามค่าน ฮา ชี อับราฮัม อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺื้อ คาโคลาโค อือนา ม้าม้า ย้า ชฺ้างอางเมิง ปี่ ฮูพลา ปี่ แงแน, ไม้ ยา ยาง ก่ามค่าน แฮ้ง กงูนา อางแอ่ แน ปี่ ล่าแง แนนอ. ยาว นี้ย่า ชฺ้าง อางลี้บอางล่าว ฮายเค่ อือ แอ่ แน กงาบู้ บ่าอ่า, จ้า ชฺ้าง อับราฮัม แม้แน นืงบาชี คูชี อือ คาตา ย้า กงาบู้ แง, ไม้ อับราฮัม กงูมู คาโคลาโค อือ อางฮู่ แม้แน เพล่อ ป้าน่อ. นี้แม้แนยาว พาจาว มาง ก่ามค่าน นี้ย่า กงู นืงบาชี แฮ้ง วา เป. 17 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, “กงา นางนา ชฺ้าง ไลเจ้อไลจาด อือ อางฮู่ ฮาย เพล่อ ปี่ ล่าย่า” แน. 4:17 ปฐมกาล 17:5 อับราฮัม ยาง พาจาว นืงบาชี ชี แฮ้มาง ล้าก้า โย้เวอ กงู อางฮู่ เพล่อ แง. พาจาว นี้ม้า ชฺ้างซฺี้ อือนา ฮาย จี่วีด จา แต่ล้า ปี่ ฮู มาง ย้า, แน ม้างม้าเจ้อ บ่าจา กาซื้ง อือนา ฮาย ตอล้า ปี่ ฮู มาง ย้า.
18 พาจาว มาง อับราฮัม นา นี้แม้แน ก่ามค่าน ปี่ เมอ, อับราฮัม ชฺ้าง ไลเจ้อไลจาด อือ อางฮู่ กงาเพล่อ แงแน. ก่ามค่าน แฮ้ง ม้าม้า แน เพล่อ ล้า คาแม้แน บ่าจา เวิม, อับราฮัม มือ พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา ย้า นืงบาชี, แน นืงบาแก่นจ่า แง, ไม้ พาจาว ม้า ยางนา นี้แม้แน ม่า ป้าน่อ, “นาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺื้อ อือย่า มู่งท่า เวอ อู่กื่อ อือ ช้อด ย้า บย่า แง” แน. 4:18 ปฐมกาล 15:5 19 อับราฮัม อางแบ จ่าแล่ ย้า. ยา ย่าม่าง ม่าง ชา ซฺี้ ย่าง ญา จา แงแน. (ไม้ อับราฮัม อ่าญู นี้ย่า 100 ปี นี้งล่อ เย.) แน ยา อางแบ ย้า ซาราห์ ยาง ค่าบา มาง ป่องปอง โย้เวอ อางย่า บ่าดื่ง กางซื้ง แน. 20 จ้า ล้อแม้เวิม อับราฮัม พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง บ่าอี แอ. จ้า อับราฮัม อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา พาจาว มางนา นืงบาชี บย่า เค่ แล แง, แน ยา พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา แง. 21 อับราฮัม พาจาว มางนา นืงบา โค ย้า เจ่อ แง, พาจาว ม้า ยาง ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน อางฮา กงากา ม้าม้า ย้าแน. 22 แฮ้งย้า พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, “อับราฮัม พาจาว มางนา นืงบาชี ปาปาย ย้า พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ ชี” แน. 4:22 ปฐมกาล 15:6 23 ม้าม้า นี้ย่า พระคัมภีร์ นู้เวอ จี่ต่าง แต้ม ชี ชี นี้ย่า อับราฮัม นา ทื่อม่าง แน ปี่ บ่าอ่า, 24 จ้า กงูนา คาตา ย้า ปี่ ล่าง. พาจาว ม้า กงูนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าแง, ไม้ กงู ยางนา นืงบาชี คูง น้อ. พาจาว นี้มาง ย้า พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา ฮา จี่วีด จา แต่ล้า แล่ ปี่ชี่ ม้า ย้า, 25 ไม้ กงู อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย ย้า พาจาว มาง พระเยซู นา ยองนา แซ่ ปี่ชี่, แน พาจาว มาง พระเยซู นา ฮาย จี่วีด จา แต่ล้า แล่ ปี่ชี่, ไม้ กงูนา ยาง ชฺ้าง กงาเพล่อ ปี่ ล่าง แนนอ.

4:3 4:3 ปฐมกาล 15:6

4:8 4:8 สดุดี 32:1-2

4:17 4:17 ปฐมกาล 17:5

4:18 4:18 ปฐมกาล 15:5

4:22 4:22 ปฐมกาล 15:6