3
นี้แม้แนยาว ยิวชฺ้าง เพล่อ นี้ย่า ฮาก ล่อบ่าปา แน บ้าเจอล้อแม้แน แม่น ชี? แน พิธีขลิบ ฮา แฮ้ย่า บ้าเจอ จองไจ จา แง? โอ่ย! กูเลิ่ง ย้า แม่น จองไจ จา แง. อางเลิ่ง ที่ 1 แฮ้ย่า พาจาว มาง ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ยิวชฺ้าง อือนา ปี่ ชี แฮ้งย้า เป. จาว่าแน ยิวชฺ้าง ทื่อบ่า อือ พาจาว มางนา บ่าซือบ่าปลอง ช่าง ยาว, พาจาว มาง คาตา ล่า ยองนา บ่าซือบ่าปลอง ช่าง แน? บ่าอ่า เป! ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ชฺ้าง แล่จ่อบ เพล่อ โค คู เวิม, พาจาว ม้า พาจาว อางซืออางปลอง เพล่อ แล แง. พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“ยา ยาง จี่ เมอ อางกง่าอางเกิง แฮ้ง ฮา มย้าง ปี่ แง.
ยางนา ต้าดต่อน เมอ, ยา ก่าจ่า แง” แน. 3:4 สดุดี 51:4
ชฺ้าง อางจ่าง ทื่อบ่า อือย่า นี้แม้แน จี่ คูแง. อางเลิ่ง อางซี ฮา นี้ง อางแม่น ย้า, ไม้ ชฺ้าง อือนา ฮา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง มย้าง เจ้ง ปี่ แง. นี้แม้แนยาว จาว่าแน พาจาว มาง กงูนา วี่บ่ากไจ ปี่ ล่า ยาว พาจาว ม้า บ่ากง่าบ่าเกิง เป. แฮ้แม้แน บ่าอ่า เป! ไม้ จาว่าแน พาจาว มาง บ่ากง่าบ่าเกิง ยาว, ยา บ้าเจอล้อแม้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา ต้าดต่อน กงา กาแง? จ้า ชฺ้าง อางจ่าง ทื่อบ่า อือย่า กาเทอกา นี้แม้แน อางจี่เจ้ นาตู, “จาว่าแน กงู บ่าซือบ่าปลอง แฮ้ง พาจาว มาง อางซืออางปลอง แฮ้งนา ฮาย เจ้ง แน มย้าง ปี่ง แนยาว, แน ชฺ้าง อือนา ฮาย ยางนา นาบทื้อ ปี่ง แนยาว, ท้าว พาจาว ม้า บ้าเจอฮาย กงูนา วี่บ่ากไจ ปี่ ล่าก้าน แง?” แน. ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ กงานา อางไล้ จี่ กาน ล่า คูแง. ยอ จี่ คูแง กงา นี้แม้แน ม่าอู่บ ชี แน, “กงู อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา คู ปายา. อางเลิ่ง อางแม่น ตอล้า คาไล” แน. จ้า กงา แฮ้แม้แน บ่ากงา จี่ กางซื้ง เป. นี้แม้แนยาว อางซูม ย้า พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้อือนา วี่บ่ากไจ ปี่ง นี้ย่า.
ชฺ้าง คาโคลาโค อือย่า ชฺ้าง อางบล่าบ
นี้แม้แนยาว บ้าเจอล้อแม้แน จี่ วา? กงูบ่า ยิวชฺ้าง นี้ย่า ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ ล่อบ่าปา ล่า แม่น แล่แง? บ่าอ่า เป, ไม้ กงา ม่า ล่าย่า ตื่น ยิวชฺ้าง แน ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือย่า อางบล่าบ ย่าเจ่น เพล่อ คูแง แน. 10 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“อ่าซ่าง มาง ชฺ้าง อางซืออางปลอง ม้าม้า แน บ่า เพล่อ, ทื่อม่าง แนม บ่าจา.
11 อ่าซ่าง มาง วี่ไซป้านญา บ่าจา.
อ่าซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่าซฺ่า กว่า.
12 ชฺ้าง คาโคลาโค อือย่า พาจาว มางนา แมก่า พลาบ ฮื่น คูชี.
ชฺ้าง คาโคลาโค อือย่า ชฺ้าง จองไจ บ่าจา อือ เพล่อ คูชี.
อ่าซ่าง มาง อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง บ่าฮา, ทื่อม่าง แนม บ่าจา.” 3:12 สดุดี 14:1-3
13 “ยอง จี่ต่าง แฮ้ย่า ชฺ้างซฺี้ ปู่ อางแป่ น้าม ชี อือ ช้อด ย้า.
ยอง ม่านล่า แฮ้ย่า ฮากนา จ้อบ แง.” 3:13 สดุดี 5:9
“ยอง ม่านคอ แฮ้ย่า อื้อล้าง อางปีด ต่า ชี ชี ช้อด ย้า.” 3:13 สดุดี 140:3
14 “ยอง ม่านป่อง แฮ้ย่า แซ้งว้านจี่ต่าง อือ แน จี่ต่าง ฮากนา จี่ นืงบาด้า ปี่ง อือ ปลื้ง ย้า จา แง.” 3:14 สดุดี 10:7
15 “ยอง ล่าคื่อ แฮ้ อางไว่อางคย้าง ย้า ฮื่น แอ ชฺ้าง อือนา แซ่ แง.
16 ยอ บ้าเจอล้อเกิ้ง แอ เวิม กูย่างกูเจ้อ ย้า ก่างพยา แง, แน อางเลิ่งตูกพานลาบ้าบ เกิ่ง อือ ฮา ตอล้า ปี่ง.
17 ยอ ล้อแม้ จี่วีด ไจ แม่นแนกงาจากงาดื้ง ปี่ แง แน บ่าแบ คู.” 3:17 อิสยาห์ 59:7-8
18 “ยอ พาจาว มางนา แค นา บ่าแบ คู.” 3:18 สดุดี 36:1
19 กงูบ่า ยิวชฺ้าง นี้ย่า อางแบ คูย้า อางลี้บอางล่าว เวอ กูย่างกูเจ้อ แฮ้ย่า, ชฺ้าง อางลี้บอางล่าว ฮายเค่ คูชี อือนา ม่าย ฮา ปี่ แงแน, ไม้ อางลี้บอางล่าว นี้ย่า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา, บ่าปี่ จี่ ค่าตอง นา อางซี ปล่องปูน จ่าแล่ ปี่ กงา กาวา. ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือย่า พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ อางบล่าบ อางจา คู แอ่น ญา. นี้แม้แนยาว พาจาว ม้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ต้าดต่อน เป. 20 พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ง นี้ย่า, อางลี้บอางล่าว ฮายเค่ แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า เป, ไม้ อางลี้บอางล่าว นี้ย่า กงูนา ค่าตอง อางบล่าบ แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าง เป.
พระเยซู กงูนา วี่บ่ากไจ แต่น ล่าชี่ ย้าง
21 จ้า อามือ พาจาว ม้า กงูนา ฮาย มย้าง ปี่ ล่าง ญ้า พาจาว ม้า บ้าเจอล้อแม้ ฮาย ชฺ้าง อือนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ แงแน. พาจาว มาง กงูนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าง นี้ย่า อางลี้บอางล่าว ฮายเค่ แฮ้ง วา บ่าอ่า เป, จ้า โมเสส แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือย่า นี้เลิ่ง นา พระคัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ญา. 22 กงู บ้าเจอ อ่าซ่าง เวิม จาคาปี่ว, จาว่าแน พระเยซูคริสต์ นา นืงบาชี ยาว กงู พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ แง. 23 ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า อางบล่าบ ฮา คูแง, แน พาจาว มางก้อง เว่อ แอน คูชี. 24 จ้า พาจาว ม้า ชฺ้าง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง, แน ยา ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ แง, เจิ้นเจ้อ อางฮู่ บ่ายู่. แน พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ ปูน ปี่ แง. 25 พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา อางเกิ่งท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ชี่, ไม้ กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา ยางนา กงูนา วี่บ่ากไจ แต่น ปี่ ล่าง แนนอ. พระเยซู กงูนา ซฺี่เซฺ่อ ซฺี้ แต่น ล่าง. กงู พระเยซู นา นืงบาชี ยาว, กงู พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ แง. พาจาว มาง นี้แม้แน ฮา ชี นี้ย่า กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าแง, พาจาว ม้า อางซืออางปลอง แน ยา ก่ามโอ่ด อางจา แน, ไม้ ยา ค้าแต้ เวอ ชฺ้าง อางบล่าบ จา ชี อือนา วี่บ่าก บ่าปี่ ไจ วา. 26 อ่าจ่าม พาจาว ม้า ฮาย มย้าง ปี่ ซี่ แง, อามื้อ ยา อางซืออางปลอง แน กูญ่าม ย้า อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง อือ ฮา แง, แน ยา ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ นา นืงบาชี คูชี อือนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ แงแน.
27-28 ยาว นี้ก้าม กงู บ้าเจอ จี่โอ่ด เซฺ่อ จา กาน แง, บ่าจา กาน เป. บ้าเจอฮาน ชี? ไม้ กงู อางแบ คูย้า, พาจาว มาง กงูนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, กงู อางลี้บอางล่าว ฮายเค่ แฮ้ง วา บ่าอ่า แน, จ้า กงู พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้าแน.
29 พาจาว นี้ม้า ยิวชฺ้าง อือ พาจาว แอ่ แน เพลิ่น ชีลา? ยา ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ พาจาว คาตา ย้า เพลิ่น ชี บ่าอ่า ลา? อางอ้า ย้า! ยา ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ พาจาว คาตา ย้า เพล่อ แง. 30 ไม้ พาจาว นี้ย่า ทื่อม่าง ญา จา แง. อ่าซ่าง พาจาว มางนา นืงบาชี แง. ชฺ้าง แฮ้ ม้า บ้าเจอ อางเจ้ออางจาด เวิม จาคาปี่ว. พาจาว ม้า ชฺ้าง แฮ้มางนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ แง. 31 อามือ กงูย่า พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี อางเลิ่ง นี้ง ไจ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮาย โปยว ปี่ง ลา? แฮ้แม้แน บ่าอ่า เป! จ้า กงู พระเยซู นา นืงบาชี ยาว, กงู อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ คูแง.

3:4 3:4 สดุดี 51:4

3:12 3:12 สดุดี 14:1-3

3:13 3:13 สดุดี 5:9

3:13 3:13 สดุดี 140:3

3:14 3:14 สดุดี 10:7

3:17 3:17 อิสยาห์ 59:7-8

3:18 3:18 สดุดี 36:1