2
พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา กง่าเกิ้ง แน วี่บ่ากไจ ปี่ง ย้าง
นอง เวอ, นองมู นี้ย่า ฮาก แม้แน อางบล่าบ บ่ากงา ฮา แน บ่าจี่ คูโจ, ไม้ นอง ฮากนา ต้าดต่อน เมอ นอ ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ต้าดต่อน จ่า แล่ชี่ แน ทื่อช่างกานญา, ไม้ นองมู นี้ง มือ แฮ้แม้แนย้า อางบล่าบ ฮา คูชี. อามือ กงู อางแบ คูย้า, พาจาว ม้าย่า อางกง่าอางเกิง ย้า ยาง ชฺ้าง อางบล่าบ ฮา ชี อือนา อางซี ต้าดต่อน ชี แฮ้ย่า แน. นอง เวอ, นองมู นี้ย่า ชฺ้าง แฮ้แม้ ฮา ชี อือนา อางซี ต้าดต่อน คูแง. จ้า นองมู นี้ง ทื่อช่างกานญา อางบล่าบ ฮา คูชี. นอ เย้ง คูง ล่า พาจาว มาง นองนา วี่บ่ากไจ ปี่ ล่าง แฮ้ง อางฮื่น ปูน กาแน? นองมู นี้ย่า พาจาว มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แฮ้ง แน โอ้ด ล่าง แฮ้งนา ฮูย้า คูง ลา? แน นอ พาจาว มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง คูลา? ยาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง นี้ย่า, ไม้ นองนา นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ล่าง แนนอ.
จ้า นองมู นี้ย่า อางลื้กอางล้าน แน อางบล่าบ ฮา แฮ้ง บ่าตื่อว่าง กา. นี้แม้แนยาว นอ ค่าตอง อางโต แฮ้ง วี่บ่าก ช้อน ชี จ่าแล่ง. ยาว นอ พาจาว มาง อางซี ต้าดต่อน แฮ้นืง เวอ วี่บ่ากกงาไจ แง, แน แฮ้นืง เวอ นอ กงามย้าง คูแง, พาจาว ม้า นอง อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา นืงบาค่า แง, แน ยา กง่าเกิ้ง ย้า ต้าดต่อน แงแน. พาจาว ม้า นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ต้าดต่อน ล่าแง, นอ บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง, แฮ้แม้ ย้า กงาบู้ คูแง. อ่าซ่าง อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แล แล่แง, ไม้ พาจาว มางนา ยางนา โญกจ่าญ่อจ่า ปี่ ซี้ ยาว ปาปาย, แน จี่วีดม้าม้า กงา ซี้ ยาว ปาปาย แน. พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้มางนา ยางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า จา แล ปี่ แง. จ้า อ่าซ่าง ค่าตอง แอ่ แน จองไจ กงา ซี้ แง, แน อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง แฮ้งนา บ่าตื่อ ฮา เค่ กา แง. จ้า ปีน อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา แง. พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้มางนา นืงบาค่า แง, แน ยางนา วี่บ่ากไจ ปี่ แง. ชฺ้าง อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา อือย่า กงาตูกกงาพาน คูแง, แน ด้ากย้าง ลาบ้าบ แง. ยาว อางเลิ่ง นี้อือ ย่า ยิวชฺ้าง อือ ก้อง ตอล้า เปิน แง. ยาว น่อง โย้เวอ ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ ก้อง คาตา ย้า ตอล้า แง. 10 จ้า ชฺ้าง คาโคลาโค อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ชี อือย่า พาจาว มาง โญกจ่าญ่อจ่า แง, แน แม่น ย้า กงาจากงาดื้ง แง. ยาว อางเลิ่ง นี้ อือย่า ยิวชฺ้าง อือ ก้อง ตอล้า เปิน แง. ยาว น่อง โย้เวอ ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ ก้อง คาตา ย้า ตอล้า แง. 11 ไม้ พาจาว ม้า ชฺ้าง อือนา กง่าเกิ้ง แน ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ แง, แน ยา อ่าซ่าง มางนา แมก่าบ่าชี่ เป.
12 ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือย่า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา บ่าแบกงากา เวิม, ยอง อางบล่าบ ฮา เมอ ยองนา ก่างพยา แง. ยาว ยิวชฺ้าง พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว อางแบกงา กาง แฮ้อือย่า ยอง อางบล่าบ ฮา เมอ วี่บ่ากกงาไจ แง, อางลี้บอางล่าว แฮ้งแม้แน ย้า. 13 พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ดื้ง น้า ซฺ้อก นี้ย่า, พาจาว มาง ชฺ้าง บ่าฮาย เพล่อ ปี่ กงากา. จ้า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ นี้ย่า กงูนา ฮาย พาจาว มาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าง เป. 14 ชฺ้าง แฮ้อือ โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่าจา แฮ้ย่า, ไม้ ยอ ยิวชฺ้าง บ่ากงา เกิ้ด เพล่อ ลือ คูวา. จ้า ยอ อางลี้บอางล่าว แฮ้มาง ม่า ฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน ฮา เค่ คูแง. นี้แม้แนยาว ยองมู นี้ย่า, ค่าตอง อางโต โย้เวอ อางลี้บอางล่าว แฮ้มาง อางจา คูย้า. 15 ชฺ้าง นี้อือ ฮาย มย้าง ปี่ แง อางลี้บอางล่าว โย้เวอ ม่าย ฮา ปี่ชี่ แฮ้ย่า ยอง นืงบา โย้เวอ จา แงแน. ยาว นี้ย่า ยอง นืงบา อางซี อางกง่าอางเกิง ม่ายแบ ปี่ แฮ้งนา แบ ปี่ แง. 16 นี้เลิ่งย่า พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ นา ไจ ชฺ้าง อือ อางเลิ่ง อางโชฺง แฮ้งนา ต้าดต่อน ปี่ แฮ้นืง เวอ ตอล้า แง. กงา นองนา อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ม่า ล่าชี่ โย้เวอ จี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป.
พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว ย่าง
17 ยิวชฺ้าง อือ เวอ, นอ เย้ง คูแง จาว่าแน นอง พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา ฮา เค่ ยาว, นอ อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง แน. นอ จี่ โอ่ด คูแง พาจาว ม้า นองนา แช้ยู้ ล่าชี่ แน. 18-20 นอ อางแบ คูย้า พาจาว ม้า นองนา ชฺ้าง ล้ออือเจ้อ เพล่อ ปี่ ล่า ซี้ แง, แน พาจาว ม้า บ้าเจอ กงา ซี้ แงแน. นอ อางเย้ง กงา กาย้า อางเลิ่ง ล้อ เลิ่ง กง่าเกิ้ง แงแน. จาว่าแน นอง นี้แม้แน เย้ง คูยาว, นอย่า ชฺ้างแมปอ อือนา แก้บ้า ซฺื่ยแล ฮู อือ ย้า, แน ชฺ้าง อางวื้ง เวอ ดื้ง ชี อือนา อางแปล้นอางซ้า ท่อ ปี่ ฮู อือ ย้า, แน ชฺ้าง อางจ่าง อือนา ม่าอู่บ ฮู อือ ย้า, แน ชฺ้าง เจิ้นเจ้อ บ่าแบบ่าบู้ อือนา ม่าอู่บ ฮู อือ ย้า แน. นอง นี้แม้แน เย้งกงา แล่ คูง นี้ย่า, ไม้ นอ อางลี้บอางล่าว เวอ อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง แบน คู ป้าน่อ.
21 นี้แม้แนยาว บ้าเจอ นอ ค่าตอง อางโต นา บ่าม่าบ่าอู่บ จ่า แล่ คูแน. นอ ฮากนา ม่าอู่บ กาน แง. นอ ฮากนา นี้แม้แน ม่าอู่บ คูแง, อางเกิ่ง บ่าค่าว คูโจ แน. ท้าว นอ บ้าเจอฮา อางเกิ่ง ค่าว คูแง? 22 นอ ม่าอู่บ แง, จู้ บ่าจา โจ แน. ท้าว นอ บ้าเจอฮา ปีน จู้ จา คูแง? นอ ฮู่บปาน นา เม้อ คูแง. ท้าว นอ บ้าเจอฮา วัด เวอ อางเกิ่ง ย่าด คูแง? 23 นอ จี่ โอ่ด คูแง, นอ พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง นาบาตา แบ คูแน. จ้า นอ ชฺ้าง อือนา ฮา พาจาว มางนา ฮูย้า ปี่ แง, ไม้ นอ อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา บ่าฮา เค่ คู. 24 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, “ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือย่า นอง ปาปาย ย้า พาจาว มางนา ฮูย้า คูแง” แน. 2:24 อิสยาห์ 52:5; เอเสเคียล 36:20
25 จาว่าแน นอง พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา ฮา เค่ ยาว, พิธีขลิบ แฮ้ง จองไจ อางจา ย้า. จ้า จาว่าแน นอง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา บ่าฮา เค่ คู ยาว, พิธีขลิบ ฮา แล่ เวิม บ่ากงา ฮา แล่ แน ทื่อช่างกานญา. 26 จ้า อ่าซ่าง ยิวชฺ้างบ่าอ่า, แน พิธีขลิบ บ่ากงา ฮา แล่แน อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮา เค่ แง. พาจาว ม้า ทื้อ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า พาจาว มาง ชฺ้าง ทื่อช่างกานญา แน. 27 นี้แม้แนยาว ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ยิวชฺ้าง บ่ากงา เพล่อ อือย่า พิธีขลิบ บ่ากงา ฮา แล่ คู. จ้า ยองมู นี้ย่า อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา ฮายเค่ คูแง. ยองมู นี้ย่า ฮา มย้าง ปี่ แง, นองมู นี้ย่า อางซี จา แงแน, ไม้ นองมู นี้ย่า อางลี้บอางล่าว แต้ม ชี ชี แฮ้ง จา แง, แน พิธีขลิบ ฮา แล่ คูชี. จ้า นอ ปีน อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่าฮา เค่ คู.
28 ไม้ ยิวชฺ้าง ม้าม้า เพล่อ นี้ย่า อางโต แฮ้ง เพล่อ ซฺอก แน บ่าอ่า เป. ชฺ้าง ยอง อางโต โย้เวอ พิธีขลิบ ฮา แล่ชี่ อือ แม้แน ย้า. ยองนา พิธีขลิบ ม้าม้า ฮา แล่ชี่ แน บ่าทื่อ เป. 29 จ้า ยิวชฺ้าง ม้าม้า เพล่อ นี้ย่า นืงบา เวอ จาย เพล่อ อ่อก ลือ แง, แน อางลี้บอางล่าว เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน พิธีขลิบ ฮา แล่ ซฺอก แน บ่าอ่า, จ้า ยองมู แฮ้งนา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ยอง นืงบา โย้เวอ พิธีขลิบ ม้าม้า ฮา ปี่ ชี เป. ชฺ้าง นี้อือเจ้อ ชฺ้าง อือนา ยองนา บ่าโญกบ่าญ่อจ่า ปี่ ซี่. จ้า ยอ พาจาว มางนา ยองนา โญกจ่าญ่อจ่า ปี่ ซี่ง แง.

2:24 2:24 อิสยาห์ 52:5; เอเสเคียล 36:20