เปาโล โรม อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ย้าง
โรม
โจ้ดมาย นี้ม้า เปาโล โรมชฺ้าง อือนา แต้ม เคอ แง. ยาง โจ้ดมาย แต้ม ชี นี้ย่า โจ้ดมาย นี้ มาง ย้า ม้อง เลิ่นเลิ่น แง, แน โจ้ดมาย นี้ ม้า จองไจ อางจา เป. เปาโล โรม อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ แต้ม เคอ เมอ, ยา โรม อางเมิง เวอ บ่ากงา แล กางซื้ง เป. แฮ้ญ่ามเมอ ปี ค. ศ. 57 นาตู (พ. ศ. 601). แฮ้เมอ เวอ ยา โครินธ์ อางเมิง โย้เวอ ดื้ง แง. ยา เย้ง แง, เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แล ยาว น่อง โย้เวอ โรม อางเมิง บ่อ แล แงแน. โจ้ดมาย โย้เวอ ยา โรมชฺ้าง อือนา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด อือนา ปี่ แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ แง. แน โจ้ดมาย นี้ ม่าย แบ ปี่ง, กงู ล้อแม้แน อางบล่าบ กงาปูน มู่งท่า เวอ กงาดื้ง แล แงแน.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น ม่าง เป. พาจาว ม้า กงานา แช้ ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ล่าแง, แน กงานา ม่าย อางเลิ่ง อางแม่น ยางก้อง จายลือ ชี แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่าแง. พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือย่า ค้าแต้ เวอ มล่าง คางญ้า พระคัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี, พาจาว ม้า ก่ามค่าน ปี่ ชี, ยา กาญ่าม เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง อางแม่น ปี่ แงแน. อางเลิ่ง อางแม่น นี้ย่า พาจาวอางย่า ม่าง อางเลิ่ง ย่าง เป. ยา พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง เพล่อ ชี มาง ย้า. ยา ก่าซ้าด ดาวิด อางเจ้อ โย้เวอ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี. พาจาว ม้าย่า พระเยซู ซฺี้ ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ ยางนา ฮา แต่ลา แล่ ปี่ชี่, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ฮา มย้าง ปี่ แง, พระเยซู พาจาวอางย่า ม้าม้า แน. พาจาว ม้า กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่า ปาปาย พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ล่าแง, ไม้ ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ฮา พาจาว มางนา นืงบาชี ปี่ แง, แน เจ่อ ปี่ แง แนนอ. กงา ล่ากาน นี้มาง ว่า ชี นี้ย่า, ไม้ พระเยซูคริสต์ นา นาบทื้อ แฮ้ง ปาปาย ย้าเป. ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือย่า นอง คาตา ย้า, แน พาจาว ม้า นองนา แช้ พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าแง เป.
โจ้ดมาย นี้ม้า กงาย่า นองมู คาโคลาโค โรม อางเมิง โย้เวอ ดื้ง คูชี อือนา แต้ม เคอ ล่าแง. นอย่า ชฺ้าง พาจาว มาง ลาก อือย้า, แน แช้ ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่ อือย้า.
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ, แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว, แน ยองนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
เปาโล พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ขอบคุณ ฮา ย้าง
ต่องก่าต่าง นู้เวอ กงาย่า กงา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา นองนา ปี่ ล่า ปานา เป. แน กงาย่า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา เมอ, พระเยซูคริสต์ อางเม้ง นี้ง ไจ ขอบคุณ ฮา แง, ไม้ ชฺ้าง อือย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ จ่อด ย้า นอง เจ่อ อางเลิ่ง แฮ้ง จี่ ลางกา แง. พาจาว ม้า อางแบ ย้า กงา จี่ นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แน. พาจาว นี้มาง ย้าเป กงา แฮ่ง โค ก่ามกืด โค แน ล่ากาน ว่า ปี่ชี่ ม้า. กงา ยาง อางย่า ม่าง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว แง. พาจาว ม้า อางแบ ย้า, กงา นองนา บ่าลู่ม ล่าแน. 10 กงา อธิษฐาน ฮา เมอ, กงา กูเทอ ย้า พาจาว มางนา ป้า แง, จาว่าแน ยาง นืงบาจาบ ยาว กงานา ทื่อนืงบ่าอ่ายาวทื่อนืง นู้เวอ นองนา กงาบ่อซฺ้า แอ ปี่ ล่าปาว แน. นี้แม้แนยาว บ่ามล่าง ย้า กงา นองนา บ่อซฺ้า ลือ ล่าแง. 11 ไม้ กงา นองนา นาบาตา ย้า มย้าง ล่า ซี้แง. กงา นองนา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางก้อง ก่ามป่อน จายลือ ชี แฮ้ง เปิ่ง ปี่ ล่าแน, ไม้ นองนา ฮาย นืงบาแฮ่ง จา บย่า เค่ ปี่ ล่า คาไล. 12 กงู มย้าง ลางกา เมอ กงูมู คาโคลาโค นี้ง มือ ทื่งกง่า ย้า จองไจ กงา คูแง, ไม้ กงา นองนา นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่าแง, แน นองมู นี้ง มือ กงานา นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่าแง. 13 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงา นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า, กงา นองนา บ่อซฺ้า ลือ ล่าแงแน เย้ง ชี ไลเทอ เคิน ญา แน, ไม้ กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ, นองนา ปล่อง อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ ปี่ ล่าแง แนนอ, กงา ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ปล่อง ล้า ชี แฮ้งแม้แน. จ้า ม้างม้าเจ้อ จา แง, กงานา ฮา นองนา บ่าปี่ ซฺ้า แล ล่า กงา กาแน. 14 กงาย่า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา จามปีน ย้า พระเยซู อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง กงาป่าว ม่า แง. ตื่ง ฮาก อางเจ้ออางจาด อือนา คาตา ย้า, แน ชฺ้าง อางไล่ อางแบ แน บ่าแบ อือนา คาตา ย้า. 15 นี้งย้าเป กงา นองมู โรม อางเมิง เวอ ดื้ง คูชี อือนา อางเลิ่ง อางแม่น นี้ง ป่าว ม่า ล่าซี่ง นี้ย่า.
อางเลิ่ง อางแม่น ล่าที่ ย่าง
16 กงาย่า อางเลิ่ง อางแม่น นี้งนา บ่าซ่าจอ, ไม้ อางเลิ่ง อางแม่น นี้ย่า พาจาว มาง ล่าที่ ชฺ้าง คาโคลาโค ยางนา นืงบาชี คูชี อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ย้าง ย้าเป, แน ต่องก่า เวอ ยิวชฺ้าง อือนา ปล่อง เปิน แง. ยาว น่อง โย้เวอ ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา คาตา ย้า ปล่อง แง. 17 ไม้ อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ย่า ฮาย แบ ปี่ง, กงูมู นี้ย่า บ้าเจอ ล้อแมฮาย พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ ปี่ แงแน. จ้า กงูมู นี้ย่า ทื่อย่าง นี้งญา กงาฮา คูแง. แน กงู ทื่อย่าง กงาฮา แฮ้ย่า พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้งย้า เป. พระคัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า. พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี,
“อ่าซ่าง พาจาว มางนา นืงบาชี แง, ยา พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ แง, แน จี่วีดม้าม้า กงาบู้ แง” แน. 1:17 ฮาบากุก 2:4
ชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า ชฺ้าง อางบล่าบ
18 พาจาว มู่งท่า ดื้ง ม้า ยาง นืงบาค่า แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ฮา มย้าง ปี่ แง, ยา ชฺ้าง อือ อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา แน ยางนา ลู้ม ชี แฮ้งนา นืงบาค่า แงแน. ยอง นี้แม้ ฮา คูง นี้ย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา โชง ชี แง, ชฺ้าง อือนา บ่าปี่ แบ แน. 19-20 พาจาว มาง นืงบาค่า นี้ย่า, ไม้ ชฺ้าง อือ พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง แต่ง ชี แฮ้เมอ จาย, พาจาว มาง มู่ง แน กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี อือ กงามย้าง คู ป้าน่อ. ชฺ้าง อือย่า กงามย้าง คูงญ้า, พาจาว ม้า ชฺ้างอางเมิง แต่ง ชี มาง ย้า, แน พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ย่า บ้าเจอล้อแม้ จา, แน พาจาว ม้า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน. นี้แม้แนยาว ชฺ้าง นี้ย่า นี้แม้แน บ่าจี่ กงากา กาน, “พาจาว นี้ย่า ม้าม้า แน บ่าจา, ไม้ พาจาว มางนา บ่าฮูมย้าง กงากา, ยาว พาจาว ม้า บ้าเจอฮา กงูนา นืงบาค่า ล่าแง?” แน. 21 ไม้ ยอ พาจาว มางนา อางแบกงากา คูย้า. จ้า ยอ พาจาว มางนา บ่านาบบ่าทื่อ คู, ยาง พาจาว เพล่อ ชี แฮ้งนา ซู้ม แน. ยาว ยอ พาจาว มางนา ขอบคุณ บ่าฮา คู. จ้า ยอ อางเลิ่ง จองไจ บ่าจา อือ เย้ง คูแง. แน ยอง นืงบา คล้าว เวอ ก่ามกืด แฮ้ง ซืกซาก ชี. 22 ยองมู นี้ย่า จี่ คูแง, ยอ ชฺ้าง อางแอ้น วี่ไซป้านญา อางจา คูแน. จ้า กานแตว ยอ ชฺ้าง อางจ่าง กานแอ. 23 ยองมู นี้ย่า พาจาว ม้าม้า ซฺี้ นืง บ่าจา มางนา บ่า บอกไว้ คู. จ้า ยอย่า ม้างม้าเจ้อ ซฺี้ นืง อางจา อือ ฮู่บปาน อือนา บอกไว้ คูแง. ม้างม้าเจ้อ ซฺี้ นืง อางจา แฮ้ย่า ชฺ้าง, ฮาย่า, ซ้าด ต่อ โจง กว่า อือ แน ซ้าด กาบ่ากาเจ้อ อือ ย้าเป.
24 นี้งย้า พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ตอย อางเลิ่ง บ่าแม่น อางโซอางซา ช่า คาแม้แน ชี อือ ฮา ปี่ชี่ นี้ย่า, ยอง นืงบา คล้าว เวอ ตานฮา จา ชี แฮ้ง วา แน. แฮ้งย้า ยองมู โย้เวอ ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา คูแง. 25 ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง อางเลิ่ง ม้าม้าบ่าอ่า แฮ้งนา ไคล่ ชี. ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี อือ ย่าเจ่น เพล่อ บอกไว้ คูแง. จ้า ยอ พาจาว กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี มาง ย่าเจ่น บ่าเพล่อ คู, แน ยางนา บ่าบอกไว้ คู. พาจาว นี้ มางนา สรรเสริญ ฮา แล แฮ้งย้า ซูม แง! อาเมน.
26 แฮ้งย้า พาจาว มาง ยอง นืงบา คล้าว โย้เวอ ตานฮา ซฺ่าจอ คาแม้แน ชี่ อือ ตอย จา ปี่ชี่. ยองมู โย้เวอ ค่าบาย่า อือย่า ค่าพ่าย่า ก้อง บ่า อ่อง ยู่ดื้ง แล คู, จ้า ยองมู นี้ย่า ค่าบาย่าต่องค่าบาย่า แน ยู่ดื้ง ลางกา แง, แน ยอ ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ กาบ่ากาเจ้อ อือ ฮา แล่ คูชี. 27 ยองมู โย้เวอ ค่าพ่าย่า อืม ทื่อช่างกานญา. ยองมู นี้ย่า ค่าบาย่า ก้อง บ่า อ่อง ยู่ดื้ง แล คู, จ้า ยองมู นี้ย่า ค่าพ่าย่าต่องค่าพ่าย่า แน ยู่ดื้ง ลางกา ชี, แน ยองมู นี้ย่า ค่าพ่าย่า อางมู โย้เวอ อางเลิ่ง ซ่าจอเกิ่ง ช่า คาแม้แน ชี่ อือ ฮาย คูชี. ยอง วี่บ่ากกงาไจ คูง แฮ้ย่า ยอง อางโต ด้ากย้าง แฮ้งย้า เป, ไม้ ยอ อางเลิ่ง อางซี ฮาย คู ป้าน่อ.
28 ไม้ ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง แบน ยาว บ่าจาม ชี คู. แฮ้งย้า พาจาว มาง ยอง ก่ามกืด แฮ้งนา อางเลิ่ง บ่าแม่น อือ ตอย เย้ง ปี่ชี่. นี้งย้า ยองมู แฮ้ง อางเลิ่ง บ่าฮา แจ กาง อือ ฮา คูแง. 29 ยองมู นี้ย่า อางเลิ่ง บ่าแม่น กูย่างกูเจ้อ อือ ปลื้ง ย้า จา แง. ยองมู นี้ย่า ตานฮา แน เจอค้อย กาแง, แซ่เตอ กาแง, ซีแล กาแง, จ้อบ กาแง, เม้อ กาแง, ค่าว จี่ กาแง. 30 แน จี่ซ้อ ซีแล กา ปี่ แง. ยองมู นี้ย่า พาจาว มางนา เม้อ คูแง. แน อ่อนจ่าแล่ง. ยอ ฮื่อจ่าแล่ง แน อู้จ่าแล่ง. ยองมู นี้ย่า อางเลิ่ง บ่าแม่น อ่าซ่าง มาง บ่าฮา กางซื้ง อือ เย้ง ฮา คูแง. ยองมู นี้ย่า อางบา อางโบ้ง ม่าอู่บ นา บ่าน่า จ่า คู. 31 ยองมู นี้ย่า วี่ไซป้านญา บ่าจา คู. ยอ ค่าตอง ก่ามค่าน ฮา ชี แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่ คู. ยอ บ่าลาก ลางกา แน ซื่งกง่าบ่ากย่า ลางกา. 32 ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา นี้แม้แน อางแบ คูย้า, ชฺ้าง อางเลิ่ง นี้อือเจ้อ ฮา คูชี อือย่า, ซฺี้ ก้อม้อก ย้า แน. ยองมู นี้ย่า ค่าตอง อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา เวิม บ่าตืก, จ้า ฮาก อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา คูชี อือนา คาตา ย้า โญกจ่าญ่อจ่าง.

1:17 1:17 ฮาบากุก 2:4