28
เปาโล เกาะ มอลตา เวอ ดื้ง ชีย้าง
ชฺ้าง คาโคลาโค อืม แปฟาง ท่า เวอ เคอ ล้า โค ชี, เจิ้นเจ้อ อางไล้ บ่าตอ ล้า. ยาว กงูมู ย่าง มือ แบ แอ เกาะ นี้มาง อางเม้ง มอลตา แน. เกาะ มอลตา ชฺ้าง อือ กงูนา นาบาตา ย้า แม่นช่าง ล่าง. มู่งฮ่อ ลือ ช่อ ยาว, ยอง มือ บี่ท่อ จืง กงูนา ปย่าว ปี่ ล่าง.
เปาโล ล่าไม ล่างาม อางกือ ทื่อ กอง กอย ยาว บี่ท่อ ช่าม ชี. จ้า บี่ท่อ ย่าง จฺ่อ ล้อง ล้า ยาว, อื้อล้าง อางปีด ทื่อโต โจง อ่อก ล้า เปาโล ล่าปู่ เวอ แช่ ชี แป่นแป่น เย. ยาว เกาะ มอลตา ชฺ้าง อือ เปาโล ล่าปู่ เวอ, อื้อล้าง แป่นแป่น แน แช่ จา นา มย้าง ยาว ยอง มือ จี่ ลางกา แง นี้แม้แน, “ชฺ้าง นี้ม้า ฮากนา อางแซ่ กางซื้ง นาตู้, ทะเล เวอ บ่าซฺี่ เวิม เท่วาด่า อางกง่าอางเกิง มาง ยางนา จี่วีด บ่าปี่ ปูน แล่” แน. จ้า เปาโล มือ อื้อล้าง มางนา บี่ท่อปู่ม อางจฺ่อ เวอ ปืก คลา แอ ปี่ ชี่. จ้า เปาโล อางโต นี้ย่า เจิ้นเจ้อ บ่าไล่ เย. ยองมู นี้ย่า เย้ง คูแง เปาโล อางโต แฮ้ อางปู้ง ล้า ย้า แน. บ่าอ่าม มือ ซฺ้อกย้า อางซ่า แช ซฺี้ แงแน. จ้า ล่อ ฮู ยาว เปาโล เจิ้นเจ้อ บ่าเพล่อ แม้แน ยอง มือ จี่ กาง แง เปาโล พาจาว ทื่อองค์ มาง แน.
นี้โกงก่าล่าง อางแท้ นู้เวอ เกาะ มอลตา ยอคา มาง นื้งชฺ่าตี ย่าง จา แง. ยาง อางเม้ง ปูบลิอัส แน. ยา กงูนา ป้า ยาง ยู้ม เวอ แล ปี่ ล่าง. แน กงูนา แม่น ย้า ฮูพลา จฺ่าต้าง ปี่ ล่าง 3 นืง เคอ ย้า. ยอคา ปูบลิอัส ม่าง อางโบ้ง ม้า ด้ากย้าง อางม้างกย้า ป่องปองซฺอด ยู่ป่าม ท่า เวอ ยู่ ชี. แฮ้งย้า เปาโล มือ ย่อ อ้องซฺ้า แล ชี. ยาว เปาโล มือ อธิษฐาน ฮา ยาว ล่าปู่ ย่าง ยาง อางโต เวอ โบย ชี. ยาว ปูบลิอัส ม่าง อางโบ้ง มาง ด้ากย้าง ย่าง โปยว ชี. นี้เลิ่ง ตอล้า ยาว เกาะ มอลตา เวอ ชฺ้าง อางด้า ทื่อบ่า อืม มือ ซฺื่ยกา เปาโล นา ยา ปี่ คู ชี. ยาว ชฺ้างอางด้า คาโคลาโค อืม โปยว ชี. 10 เกาะ มอลตา นู้เวอ ค่องช่าง อือ นาบาตา ย้า กงูนา นาบทื้อ ล่า คูแง. ยาว กงู ล้องตา แล แล่ ญ่าม เคอ ยาว. ยองมู ย่าง มือ กงู ล้องตา แล เมอ อางเกิ่งอางก้อ จามปีน แน กงาไจ อือ ซฺ้า ปี่ ล่าง.
เปาโล โรม อางเมิง โย้เวอ แล ย้าง
11 ล้อง ก่าง ปล่ากพา ชีย้าง 3 ลา เคอ ยาว. ล้อง ทื่อลาม อเล็กซานเดรีย อางเมิง โย้เวอ จายล้า แง. ช่อมย่า อ้อง เมอ เกาะ มอลตา เวอ จ่อด ซ่าว ล้า แง. ล้อง อางตู่ โย้เวอ เทพเจ้า ล่าจูม อางฮูบ แกะสลัก ฮา ตีด ชีเย. * 28:11 เทพเจ้า ล่าจูม นี้เย่ด อางเม้ง นี้ย่า คาสเตอร์ แน โพลลักซ์ แน. กรีก ชฺ้าง อือ เทพเจ้า เย่ 12 ยาว กงูมู ย่าง มือ ไซราคิวส์ อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า แอ แน นู้เวอ 3 นืง ดื้ง แอ. 13 ยาว กงู มู ย้าง นู้ จาย เรอียูม อางเมิง โย้เวอ ล้องตา แลน แล่ แอ่. ซอทา แปล้น ล้ายาว ต่องปี่ ป่ากย่า ฮ้างม้าน ตอล้า แง. ยาว 2 นืง เคอ เมอ กงูมู ย่าง มือ โปทิโอลี อางเมิง โย้เวอ เคอ แล แอ. 14 ยาว กงูย่า นู้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือนา มย้าง แอ. ยองมู นี้ย่า กงูนา ช่าง ดื้ง ปี่ ล่าง 7 นืง. ยาว กงูมู ย่าง โรม อางเมิง โย้เวอ อางซฺื่อตาง แลน แล่แอ่. 15 ยาว โรม อางเมิง โย้เวอ ชฺ้าง พระเยซู นา เจ่อ ชี่ อือ กงูมู อางเลิ่ง ย่าง แบน ยาว กงูนา ซฺ้า ลือ ล่าง. ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ อัปปีอัส ก้าด เวอ ซฺ้า ลือ ล่าง. แน ชฺ้าง ทื่อบ่า โรงแรม อางเม้ง 3 ล้าง โย้เวอ ซฺ้า ลือ ล่าง. เปาโล ยองนา มย้าง ยาว แฮ้งย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง. แน นาบาตา ย้า นืงบาแก่นม่อนซ้า เค่ แง. 28:15 อัปปีอัส ก้าด นี้ อางเมิง นี้ม้า โรม อางเมิง โย้เวอ 69 กิโลเมตร เว่อ แง. โรงแรม 3 ล้าง นี้ อางเมิง นี้ม้า โรม อางเมิง โย้เวอ 48 กิโลเมตร เว่อ แง.
เปาโล โรม อางเมิง เวอ ดื้ง ย้าง
16 กงูมู ย่าง โรม อางเมิง โย้เวอ เคอ ล้า ยาว. เปาโล นา นักโทษ อือ ก้อง เจิ่ก อ่อก ยางนา ทื่อม่าง แน ดื้ง ปี่ แอ. แน ตาฮ้าน ทื่อม่าง นา ล่อ ปี่ แอ. 17 3 นืง ปูน ยาว เปาโล มือ ยิวชฺ้าง อือ ยอคา อือนา ฮ้าว ป้าชูม ฮา แง. ยาว ชฺ้าง อือ ล้า ช้อน กา โค ยาว เปาโล มือ จี่ แง นี้แม้, “ม้องน้าม มู นอง เวอ กงานา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชู ล่าง. ยาว โรมชฺ้าง อือ ก้อง ซฺาแอ ปี่ ล่าง. กงา กงูมู นา เจิ้นเจ้อ อางซี บ่ากงา ฮา แน กงู อ่าฮู้ อ่าพี้ ยอง อางลี้บ ซื้บลือ ชี แฮ้ง อางซี บ่ากงา ฮา เป. 18 โรมชฺ้าง ยอคา อือ กงานา น้าท้าม ล่า ยาว กงานา ชา ตอ ล่าง. ไม้ ยอ กงา เจิ้นเจ้อ อางซี บ่าจา แน มย้าง ล่า คูยาว แฮ้งย้า กงานา บ่าแซ่ ล่า. 19 จ้า ยิวชฺ้าง ยอคา ทื่อบ่า อือ บ่าจู. นี้งย้า กงาม มือ ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มางนา ป้า กงานา ต้าดต่อน ปี่ ล่าง. กงา ยิวชฺ้าง กงา ตื่อจาด กา ชี่นี้ อือนา อางซี แน บ่าม่า ล่าน่อ. 20 นี้ง ย้าเป กงา นองนา มย้าง จี่อู้ ล่า ซี่ แง. กงา นักโทษ เพล่อ ชี่ นี้ย่า ไม้ กงาย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ชี่ มางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. กงูมู อิสราเอลชฺ้าง นี้ย่า ยางนา ล่อ ล้า มล่าง คางญา.”
21 แฮ้งย้า ยิวชฺ้าง ยอคา อือ เปาโล นา จี่ช่าง แง นี้แม้แน, “กงู โจ้ดมาย นาง อางเลิ่ง ยูเดีย แควน เวอ จายล้า แฮ้งนา บ่ากงา ลาบ เป. แน ยิวชฺ้างม้องน้าม ทื่อม่าง แนม บ่าจา, โย้เวอ จายล้า นาง อางเลิ่ง นี้ง จี่ซ้อ อางซี อางไล้ จี่กาน ล่างแน. 22 จ้า กงูมู นี้ย่า แบ ซี้ง แง นา บ่าเจอ ล้อแม้ เย้ง แง แน. ไม้ กงูมู นี้ย่า อางแบ ย้า คริสต์ ชฺ้าง อือนา กูต่องกูตี่ ย้า อางไล้ จี่กาน คูง” แน.
23 นี้งย้า ยองมู ย่าง มือ เปาโล นา ทื่อนืง ป้า มย้าง แล่ ชี. แฮ้นืง เคอ ล้า ยาว ชฺ้าง อืม อางบย่า เย่ ล้าน คูชี. เปาโล นา ยาง ดื้งย้า โย้เวอ ซฺ้า ล้า คูง. เปาโล มือ พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด ลือเพล่อ อางเลิ่ง แฮ้ง ปีนแตปีนนา ย้า ยองนา ไค้ แบ ปี่ง. ยาว โมเสส อางลี้บอางล่าว แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ แต้ม ชี ชี แฮ้ง จี่เคอ แง, ไม้ ชฺ้าง แฮ้มู นา พระเยซู นา เจ่อ ปี่ แงแน. เปาโล ซอทา จาย มู่งคี่ล้าก้า เคอ ย้า แฮ้แม้ ฮา ชี. 24 ทื่อบ่า ยาง จี่ นา อางเจ่อ เย. ทื่อบ่า บ่าเจ่อ เย. 25 ยองมู ย่าง ซี ลางกา ชี เปาโล นี้แม้ จี่ เมอ, “อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง อิสยาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มางก้อง จี่ ลือ ปี่ยาว, นอง อางฮู่ อางพี่ อือนา จี่ช่าง ชี นี้ย่า อางกง่า ย้า นี้แม้แน,”
26 “ชฺ้าง นี้มู นา ซฺ้า แอ ปาว แน ยองนา นี้แม้แน ม่า โว,
‘นอย่า น้ายาว น้าแล่เวิม มือ บ่าแบ คู.
นอย่า ฮูยาวฮูแล่ เวิม มือ บ่ามย่าง.
27 ชฺ้าง นี้มู นืงบา นี้ย่า อางล้าน
ยอง น่าซื่ง นี้ย่า บ่าน่า ซี้ แน ยองมู นี้ย่า ค่าตอง แมนือ แฮ้ง วาบ แล่ง.
นี้แม้ บ่าอ่า แนอู้ ยอ อางกงา มย้าง คู
แน ยอง น่าซื่ง แฮ้ง อางกงากย่า คู
แน ยอง นืงบา แฮ้ง กงาแบ คูแง. แน กงานา พ่าว ซฺ้า ล้า ล่าง.
กงานา ยองนา อางซี อางบล่าบ อือ ปล่องปูน ปี่ ล่าง แน.’ ” 28:27 อิสยาห์ 6:9-10
28 “นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง แบ ชี โว, พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น จี่วีดม้าม้า ปี่ นี้ย่า ม่าอู่บ ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ ก้อง เคอ แอน ญา. แน ยองมู นี้ง อางเจ่อ ย้า!” 29  28:29 กรีก ปาบ อางอ้าน ม้าม้า เวอ ข้อ 29 บ่าจา. จ้า กรีก ปาบ อางซฺื่อ ม้าม้า มาง ก้อง แต้ม กาน ชี ชี นี้แม้ “เปาโล นี้เลิ่ง จี่ เปิน ยาว ยิวชฺ้าง อืม เจิ่ก แล คู ชี. ยองมู เวอ นาบาตา เย จี่เจ้ ลางกา ชี.”
30 เปาโล ยาง ยู้ม จ่าว ชี ชี โย้เวอ ดื้ง ชี 2 ปี ปลื้ง เย. แน ชฺ้าง คาโคลาโค ยางก้อง ล้า อือนา โค ย้า ลาบตอน แง. 31 ยา พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ อางเลิ่ง ย่าง ป่าว ชี, แน พระเยซูคริสต์ จี่วีดอางซื้ง มาง อางเลิ่ง อือ ม่าอู่บ ชี เจิ้นเจ้อ นา บ่าแค แน. ยาว อ่าซ่าง มางมือ ยางนา เจิ้นเจ้อ บ่าฮา เย.

*28:11 28:11 เทพเจ้า ล่าจูม นี้เย่ด อางเม้ง นี้ย่า คาสเตอร์ แน โพลลักซ์ แน. กรีก ชฺ้าง อือ เทพเจ้า เย่

28:15 28:15 อัปปีอัส ก้าด นี้ อางเมิง นี้ม้า โรม อางเมิง โย้เวอ 69 กิโลเมตร เว่อ แง. โรงแรม 3 ล้าง นี้ อางเมิง นี้ม้า โรม อางเมิง โย้เวอ 48 กิโลเมตร เว่อ แง.

28:27 28:27 อิสยาห์ 6:9-10

28:29 28:29 กรีก ปาบ อางอ้าน ม้าม้า เวอ ข้อ 29 บ่าจา. จ้า กรีก ปาบ อางซฺื่อ ม้าม้า มาง ก้อง แต้ม กาน ชี ชี นี้แม้ “เปาโล นี้เลิ่ง จี่ เปิน ยาว ยิวชฺ้าง อืม เจิ่ก แล คู ชี. ยองมู เวอ นาบาตา เย จี่เจ้ ลางกา ชี.”