13
จี่ต่าง ม่า แล่ม ปี่ อือ แน ต่องลีน เวอ ม่าอู่บ ย่าง
นี้เทอ กงา นองก้อง ชา ลือ แล่ง นี้ย่า ครั้งที่ 3 มาง ย้า. พระคัมภีร์ โย้เวอ จี่ต่าง แต้ม กาน ชี ชี นี้แม้แน, “อางซี ฮาย ยาว พี่ญ่าน 2-3 คู่น จา เมินญา อางเลิ่ง อางซี แฮ้ อางเลิ่ง ม้าม้า แน.” 13:1 เฉลยธรรมบัญญัติ 19:15
กงา นองก้อง ครั้งที่ 2 ดื้ง ลือ เมอ กงา นองนา อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ม่าย ว่าง ปี่ ล่าย่า. กาญ่าม โย้เวอ กงา ครั้งที่ 3 ชา ลือ นู้เวอ กงา นองนา นี้แม้แน ม่า ล่าปานา นอง อางบล่าบ ฮา แฮ้ง บ่าว่าง ยาว กงา นองนา วี่บ่ากไจ ปี่ ล่าแน. กงา นี้แม้ ชา ฮา นี้ย่า นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ แง พระเยซูคริสต์ กงานา จี่ ปี่ ล่าง แงแน. ยาว พระเยซูคริสต์ แคอางคา บ่าอ่า แน นองมู นา บ้าเจอ ฮา ล่าเวิม อางกงา. อางอ้า ย้า พระเยซูคริสต์ นา ไม้กางเขน เวอ ตื่อตี้ด ซฺี้ ปี่ เมอ ฮาก ยางนา อางด่ออางย่า แน ฮู คู เวิม, พาจาว ม้า ยาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ พระเยซู นา ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่. ยาว ยา ซฺี้นืง บ่าจา กาน, ทื่อช่างกานญา ไกง้นา ฮาก อางด่ออางย่า แน ฮู ล่าเวิม, จ้า นอ กงา มย้าง คูแง ไกง้ พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ จี่วีดไจ แงแน.
แม่น แน เย้งฮู แล่วแล ค่าตอง อางโต นี้ย่า พระเยซูคริสต์ นา ม้าม้า ย้าล่า เจ่อ คู แงแน? นอ บ่าแบ ล่า พระเยซูคริสต์ ย่า นอง นืงบา โย้เวอ จา แงแน. จ้า พระเยซูคริสต์ นอง นืงบา โย้เวอ บ่าจา ยาว นอย่า ยางนา ม้าม้า แน บ่าเจ่อ คู. จ้า กงา เย้ง แง นอย่า อางแบ กงาย่า พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก ม้าม้า มาง แน. ยาว ไกง้ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ป้า นี้ย่า นองมู นี้งนา เจิ้นเจ้อ อางซี บ่าปี่ ฮา ปี่ ล่า แน เป. ไกง้ย่า พระเยซูคริสต์ มางนา เจ่อ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ ชี แน ฮากนา ฮายฮู ปี่ง บ่าอ่า. จ้า ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ กงานา ศิษย์เอก บ่าอ่า แน ฮา ล่าเวิม, กงา นองนา อางเลิ่ง อางแม่น อือ ฮา ปี่ ล่า ซี่แง. แน ไกง้ อางเลิ่ง ม้าม้า บ่าอ่า อือ บ่าฮา จ้า ไกง้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า อือ ฮา กาน แง. ไกง้ ด่อย่า เมอ นองมู นี้ง แก่นคา เค่ นี้ย่า ไกง้ กย่าง แง. แน ไกง้ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ยาว ป้า แอ นองนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แก่นคา แน เจ่อ แล ปี่ ล่า ปาว. 10 กงา นองนา ชา ซฺ้า ลือ ล่า เมอ นองนา นี้เลิ่ง แต้ม เคอ ล่าง นี้ย่า, ไม้ เคิน ลือ เมอ กงา นองนา บ่ากงา อี่ ล่า กาน แนนอ, ไม้ จี่วีดอางซื้ง มาง กงานา ล่าที่ ปี่ ล่า ชี นี้ย่า นองนา นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่าง แนนอ, นองนา ฮาย นืงบาด่อ ปี่ ล่าง บ่าอ่า เป.
โจ้ดมาย จี่ต่าง ต่องลีน ย่าง
11 นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, พาจาว มาง จี่วีด ไจ ปี่ ซี่ แม้แน แม่น แน จี่วีด ไจ คู โว, กงา ป้า ฮา ปี่ ล่าง แม้แน ฮา คู โว, แน นืงบา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ คู โว, ไม้ นอง ทื่งกง่า แน ดื้ง คูเมอ จาบื่อดื้งบื้อ แน ดื้ง ปี่ ล่าง แนนอ, ยาว พาจาว ชฺ้าง อือนา ลาก มาง แน ชฺ้าง อือนา ฮาย จาบื่อดื้งบื้อ แน จา ปี่ มาง นองก้อง ดื้ง แง.
12 คริสเตียนม้องน้าม อือ เวอ, มย้าง ลางกา เมอ เป-ลอ ลางกา โว, ไม้ เป-ลอ ลางกา นี้ย่า ฮา แบ ปี่ แง ลากฮูม ลางกา แงแน. 13 ยาว นู้เวอ คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค อือ กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าแง, ยอง คาโคลาโค นี้ย่า นองนา โมง ล่าง แงแน.
14 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว. พาจาว เวอ, ยองนา ลาก ปาว. แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เวอ, ยองนา ฮาย ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ ปี่ ปาว.

13:1 13:1 เฉลยธรรมบัญญัติ 19:15