เปาโล กาลาเทีย อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ชีย้าง
กาลาเทีย
เปาโล โจ้ดมาย แต้ม กาลาเทีย แควน โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา ปี่ชี่ นี้ย่า, ยองก้อง อางเลิ่ง อางตูกอางพาน ไลย่างไลเจ้อ ตอล้า ชี อือ จี่เคอ แง. เปาโล กาลาเทีย แควน โย้เวอ พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น นี้ง ป่าวม่า แลง ญา. แน แฮ้ญ่ามเมอ กาลาเทีย แควน โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง นี้ย่า ไลมู้ ย้า จา แง, ไม้ เปาโล กาลาเทีย แควน โย้เวอ ค่อง อือก้อง อ้องแล พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น นี้ง ป่าวม่า แล ป้าน่อ. ยาว น่อง นู้เวอ ยิวชฺ้าง ทื่อมู จา แง, กาลาเทีย แควน โย้เวอ ม่าอู่บ แล คูชี. ยอง ม่าอู่บจี่ต่าง นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ม่าอู่บจี่ต่าง ม้าม้า แฮ้งนา บ่าตู่. ยาว อางเลิ่ง นี้เลิ่ง นาบาตา อางเลิ่ง ปีนแตปีนนา, ไม้ นี้เลิ่ง ม่าแบ ปี่ง คริสเตียนชฺ้าง ม้าม้า อือย่า อ่าซ่าง แน. อางเลิ่ง นี้เลิ่ง ตอล้า เมอ เปาโล กาลาเทีย แควน โย้เวอ บ่าแล กงากา, นี้งย้า เปาโล มือ โจ้ดมาย นี้ช่าบ้าบ ก้อง อางเลิ่ง นี้เลิ่ง นา เจ้ง แน แต้ม เคอ แง. อ่าจ่าม ยา อางเลิ่ง อางตูกอางพาน ตอล้า ชี อือ ไลเลิ่ง ย้า แต้ม เคอ แล่ชี่. แน เปาโล ยาง โจ้ดมาย ทื่อบ่า อือก้อง อางเลิ่ง อางตูกอางพาน นี้อือนา ไลเทอ ย้า จี่เคอ แล่ชี่.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก ม่าง ย้า. กงา ศิษย์เอก เพล่อ ชี่นี้ ชฺ้าง อือ แช้ยู้ ล่าชี่ บ่าอ่า, แน ชฺ้าง นี้ย่า อ่าซ่าง มาง กงานา บ่ากงา แช้ยู้ ล่า, จ้า กงา ศิษย์เอก เพล่อ ชี่ นี้, ไม้ พระเยซูคริสต์ แน พาจาว มางเย่ด กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่อ. พาจาว นี้ม้า กงู อางโบ้ง มาง ย้า, แน ยา พระเยซู นา ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ชี่ มาง ย้า.
กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ซฺ้า ล่าง, ไม้ นองมู นี้ย่า กาลาเทีย แควน โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือน้อ. ยาว คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค กงาก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง คูชี อืม กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าง, ยอ นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน.
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ, แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว, แน ยองนา ฮูพลา แม่นแนกงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว. พระเยซูคริสต์ กงู อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย ย้า ซฺี้ ชี, ไม้ กงูนา ปล่อง อามือ อางนืงอางญ่าม บ่าแม่น นู้เวอ อางบล่าบ กงาปูน ปี่ ล่าง แนนอ, ยาว นี้ย่า พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เพล่อ ปี่ ซี่ง แฮ้งแม้แน ย้า เพลิ่น ชี. พาจาว เวอ, สรรเสริญจี่ต่าง กงาบู้ แล โว! อาเมน.
ม่าอู่บจี่ต่าง ม้าม้า ย้าง
กงา บ่าแบเคอ กานอ นองมู นี้ย่า พาจาว นองนา แช้ยู้ ล่าชี่ แฮ้มางนา อางไว่อางคย้าง แน วี ยาว ฮาก ม่าอู่บจี่ต่าง อือนา เจ่อ คูชี แน. พาจาว นี้ม้า พระเยซูคริสต์ นา ไจ นองนา ฮ้าว ยางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า จา แล ปี่ ล่าชี่ มาง ย้า. ยาว พาจาว มาง นี้แม้แน ฮา ชี นี้ย่า, ไม้ ยา นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง น้อ.
กานแตว ม่าอู่บจี่ต่าง กาบ่ากาเจ้อ กงูนา อางบล่าบ ฮา ปูน ปี่ ล่าง นี้ย่า บ่าจา แล่ก้าน. จ้า ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง, นองนา ฮา นืงบาต่อง ซืกซาก ปี่ ล่าชี่, แน ยองมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางแม่น นี้ง อางซฺื่อ แต่ง คูชี, ยาว ยอง อางเลิ่ง อางซฺื่อ แต่ง คูชี นี้ย่า พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางแม่น นี้งนา ฮาย เพ่น ปี่ แง. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม จาคาปี่ว อ่าซ่าง นองนา ม่าอู่บ ล่าแง, จาว่าแน กงู นองนา ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าตู่ ยาว, ชฺ้าง แฮ้ม้า อ่าซ่าง เวิม จาคาปี่ว, กงู อางมู ล่าอ้าว เท่วาด่า อือ อางมู เวิม จาคาปี่ว, ล่าลูก กงากลา วี่บ่ากกงาไจ แล ปี่ โว! ยาว อามื้อ กงาย่า กงู นองนา อางด่า เวอ ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ทื่อเทอ จี่ แล่ ปานา. อ่าซ่าง นองนา ม่าอู่บ ล่าแง, จาว่าแน นอง ม่าอู่บจี่ต่าง นอง ต่องก่าต่าง เจ่อ ชี แฮ้งนา บ่าตู่ ยาว, ชฺ้าง นองนา ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ ล่าชี่ มางนา ล่าลูก กงากลา วี่บ่ากกงาไจ แล ปี่ โว!
10 นอง เย้ง กานยาว กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า, กงา ค่องช่าง อือนา นืงบาจาบ ปี่ ซี่ง ลา? อ้าว พาจาว มางนา นืงบาจาบ ปี่ซี่ แง? กงาย่า พาจาว มางนา นืงบาจาบ ปี่ซี่ แง! นอ นี้แม้แน เย้ง คูง ล้า, กงา กูย่างกูเจ้อ ย้า ฮา ค่องช่าง อือนา กงานา ซอ ปี่ ล่าง แน? บ่าอ่า เป! จาว่าแน กงา ค่องช่าง อือนา กงานา ซอ ปี่ ล่าซี่ง แน ยาว, กงา พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน บ่าว่า ปี่ เป.
พาจาว มาง เปาโล นา แช้ยู้ ชีย้าง
11 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงาย่า นองนา นี้แม้แน ม่าแบ ปี่ ล่า ซี่ค้า, กงา นองนา อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ นี้ย่า ชฺ้าง ก่ามกืด เวอ จายล้า บ่าอ่า แน. 12 แน ชฺ้าง อือ อางมู นู้เวอ อ่าซ่าง มาง กงานา อางเลิ่ง อางแม่น นี้ง บ่ากงา ปี่ ล่า, แน อ่าซ่าง มาง บ่ากงาม่าบ่ากงาอู่บ ล่า. จ้า กงานา อางเลิ่ง อางแม่น นี้ง กงาแบ กงามย้าง ปี่ ล่าชี่ ม้า พระเยซูคริสต์ ย้าเป.
13 นองมู นี้ง อางแบ ย้า ค้าแต้ กงา บ้าเจอล้อแม้ จี่วีด ไจ แงแน. ค้าแต้ กงาย่า ยิวชฺ้าง อือ ศาสนา แฮ้ง ปีนแตปีนนา ย้า ฮา เค่ แง. กงา คริสเตียนชฺ้าง อือนา ซื่งกง่าบ่ากย่า, จ้า ปีนแตปีนนา ย้า เค่ คาม แง. แน กงา กูย่างกูเจ้อ ย้า ฮา คริสเตียนชฺ้าง อือนา ก่างพยา ปี่ แง. 14 แฮ้ญ่ามเมอ ยิวชฺ้าง กงา อางช่าง ปีนเดว กาง อือ อางมู นู้เวอ, กงา ฮาก ล่อบ่าปา ยิวชฺ้าง อือ ศาสนา แฮ้ง ฮา เค่ แง. แน กงาย่า ปีนแตปีนนา ย้า อ่าฮู้ อ่าพี้ ยอง อางลี้บอางล่าว ฮา ล้า คูชี แฮ้ง ฮา เค่ แง.
15 จ้า พาจาว ม้า กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง. ยา กงา อ่าบา ป่องปอง คล้าว โย้เวอ ดื้ง เมอ จาย ย้า กงานา แช้ยู้ ล่าง. แน ยา กงานา ฮ้าว ยางนา ล่ากาน ว่ายปี่ ปี่ ล่าแง. 16 ยาว พาจาว ม้า กงานา ยาง อางย่าย่าค่า มางนา กงามย้าง ปี่ ล่าง ญ้า แน แบกงา ปี่ ล่าง ญ้า, ไม้ กงานา ยาง อางเลิ่ง อางแม่น นี้ง ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ป่าว ม่าอู่บ ปี่ ล่าง แนนอ. ยาว พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น นี้ย่า พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง แฮ้งย้า. แน พระเยซูคริสต์ พาจาวอางย่า ม่าง ย้า.
ยาว แฮ้ญ่าม เมอ กงาย่า อ่าซ่าง มางนา บ่ากงาน้าบ่ากงาท้าม บ้าเจอล้อแม้ ฮาย วา แน. 17 แน กงาย่า เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ชฺ้าง กงา ฮู่ เวอ พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ ชี อือนา บ่ากงาน้าบ่ากงาท้าม แล บ้าเจอล้อแม้ ฮาย วา แน. จ้า กงา ซฺ้อก ย้า ประเทศ อาระเบีย โย้เวอ แลน แอ. ยาว น่อง เวอ กงาม ดามัสกัส อางเมิง โย้เวอ พ่าว ลืน แล่แอ่.
18 ยาว น่อง นู้เวอ 3 ปี จายล้า แล่ยาว กงาม มือ เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ เปโตร นา บ่อซฺ้า แล แอ. แน ยางก้อง 15 นืง ดื้ง แอ. 19 กงาย่า ศิษย์ ทื่อบ่า อือนา บ่ากงา มย้าง, จ้า ยากอบ นา ทื่อม่าง ญา กงามย้าง แอ. ยากอบ พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง อางแพ้ มาง ย้า.
20 พาจาว ม้า อางแบ ย้า กงา อางเลิ่ง คาโคลาโค แต้ม ชี นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า, กงา บ่ากงา จ้อบ แน!
21 ยาว น่อง นู้เวอ กงาม มือ ซีเรีย แควน แน ซีลีเซีย แควน โย้เวอ แลน แอ.
22 แฮ้ญ่ามเมอ ยูเดีย แควน โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือย่า กงานา อ่าซ่าง มาง ม้าม้า แน บ่าแบล่ากงา กา. 23 ยองมู นี้ย่า ฮาก นี้แม้แน จี่ กาง แฮ้งนา กงากย่า กานชี, “ค้าแต้ เวอ ชฺ้าง กงูนา เค่คาม ล่า ชี่ แฮ้ม้า, แน กงูนา พระเยซู นา บ่าปี่ เจ่อ ล่าง แฮ้ม้า, อามือ ยา พระเยซู อางเลิ่ง แฮ้ง ค่องช่าง อือนา ป่าว ม่าอู่บ ชี, แน ค่องช่าง อือนา ม่า พระเยซู นา เจ่อ ปี่ชี่!” แน. 24 ยาว นี้งย้า ยอง พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คูแง, ไม้ กงาย่า นืงบาเพ่น พระเยซู นา เจ่อ ป้าน่อ.