2
ศิษย์ ทื่อบ่า อือ เปาโล นา ล่ากานว่าช่าง เพล่อ ปี่ง ย้าง
14 ปี จายล้า แล่ ยาว บารนาบัส ไกง้ มือ เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าว แลน แล่แอ่. แน กงาย่า ทิตัส นา คาตา ย้า ซฺื่ย แลน แอ. ยาว กงา เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ แล ชี นี้ย่า, ไม้ พาจาว มาง ม่า แล ปี่ ล่า ป้าน่อ. ยาว กงาม มือ คริสเตียนชฺ้าง ยอคา อือนา ซฺ้า แล แอ, ไม้ ยองนา กงา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ป่าว ม่าอู่บ ชี่ อางเลิ่ง แฮ้ง อู่บน้า ปี่ง แนนอ. ยาว กงา นี้แม้แน ยองนา อู่บน้า ปี่ง นี้ย่า, ไม้ กงา แคคา จาว่าแน กงา ค้าแต้ เวอ จาย อามื้อ เคอ แน ล่ากาน ว่า ล้า ชี แฮ้ง, ยอง บ่าซอ ยาว เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าตอ ล้า แน. จ้า คริสเตียนชฺ้าง ยอคา อืม กงา ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา อางซอ คู ย้า. แฮ้งย้า ยอง ทิตัส นา พิธีขลิบ บ่าเค้ ฮา ปี่ แง โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้งแม้แน. ทิตัส ยิวชฺ้างบ่าอ่า ยา กงาก้อง เค่ ล้า ชี มาง ย้า. กงา นี้เลิ่ง นา จี่เคอ นี้ย่า, ไม้ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง, กงู อางมู นู้เวอ ค่าว อ่อง ล้าน ชี. ยอ กงูนา จ้อบ ล่าง ยอ คริสเตียนชฺ้าง แน. ยอง นี้แม้ ฮา นี้ย่า, ไม้ ยอ กงู พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ แฮ้ง ค่าว ฮู ล่าง. ยองมู นี้ย่า กงูนา โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ล่า ซี่แง. จ้า กงู ยองนา อางอี้ แนม บ่าน่าจ่า. ยาว กงู นี้แม้ ฮา นี้ย่า, ไม้ นองนา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น ม้าม้า นี้ง กง่าเกิ้ง แน เจ่อ แล ปี่ ล่าง แนนอ.
จ้า เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง ยอคา ปีนแตปีนนา อืม, กงา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ม่าอู่บ ชี่ แฮ้งนา เจิ้นเจ้อ บ่าจี่ ล่า. (ม้าม้า นี้ย่า กงา บ่าตี่นบ่าต่อง ยอคา มู นี้อือ ล้อม้อก ฮื่อ แงแน, ไม้ พาจาว ม้า อ่าซ่าง มางนา แมก่าบ่าชี่.) ชฺ้าง แฮ้อือ กงานา เจิ้นเจ้อ บ่าจี่ ล่าง นี้ย่า, ไม้ ยอ อางแบ คูย้า พาจาว ม้า กงานา ม่า อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ป่าว ม่าอู่บ ปี่ ล่าง แน, พาจาว มาง เปโตร นา ม่า อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ยิวชฺ้าง อือนา ป่าว ม่าอู่บ ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. พาจาว ม้า เปโตร นา ล่าที่ ปี่ ชี, ยา เปโตร นา พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ยาว, ยิวชฺ้าง อือ ก้อง ล่ากาน ว่า แอ ปี่ชี่. แน ทื่อช่างกานญา พาจาว มาง กงานา ล่าที่ ปี่ ล่าง, ยา กงานา พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ล่า ยาว, ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ ก้อง ล่ากาน ว่า แอ ปี่ ล่าแง. ยากอบ, เปโตร, ยอห์น ยองมู นี้ย่า คริสเตียนชฺ้าง ยอคา อือ ย้า. ยองมู นี้ย่า อางแบ ย้า พาจาว ม้า กงานา ล่ากาน ปีนแตปีนนา ว่า ปี่ ล่าชี่ แน. นี้งย้า ยอง มือ บารนาบัส ไกง้นา ยอง ล่ากานว่าช่าง เพล่อ ปี่ ล่าแง. ยาว กงูมู คาโคลาโค นี้ง นี้แม้แน ม่า แบ ลางกา ปี่แอ่, บารนาบัส ไกง้ ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่าอู่บ แง, จ้า ยองมู นี้ ยิวชฺ้าง อือนา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่าอู่บ แงแน. 10 ยองมู คาโคลาโค นี้ย่า ไกง้นา ทื่อย่าง ป้า แล่ล่าง, ชฺ้าง อางตูกอางพาน อือนา ปล่อง โว แน. จ้า กงาม ล่ากาน นี้มาง ว่า ซี่ จา ย้า.
เปาโล เปโตร นา จี่ ย้าง
11 เปโตร อันทิโอก อางเมิง เวอ ดื้ง เมอ, กงาม มือ ยาง อางเลิ่ง อางซี ฮา ชี แฮ้ง ยางนา จี่ แอ, 12 ไม้ ต่องก่า เวอ ยา คริสเตียนม้องน้าม ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ ก้อง ทื่งกง่า แน จฺ่าต้าง ดื้ง แง. จ้า น่อง โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม ยิวชฺ้าง ยากอบ ซฺาล้า ปี่ชี่ อือ เคิน ล้า เมอ, เปโตร มือ คริสเตียนม้องน้าม ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา บ่าซฺ่าบ่ามี่ ช่าง, ไม้ ยา ยิวชฺ้าง อือ ยางนา จี่ นา วาม แง. (ไม้ ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ พิธีขลิบ บ่าฮา แล่. แน นี้งย้า ยิวชฺ้าง อืม ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา บ่าซฺ่าบ่ามี แง.) 13 เปโตร นี้แม้แน ฮา ชี นี้ย่า ยา ชฺ้าง แมก่าทื่อเจ่อ นืงบาทื่อเจ่อ แน ทื่อช่างกานญา. แฮ้งย้า คริสเตียนม้องน้าม ยิวชฺ้าง ทื่อบ่า อืม เปโตร แม้แน ฮา คูชี. ยาว บารนาบัส คาตา ย้า ยอง แม้แน ฮา ชี. 14 ยาว กงามมือ แบน แอ ยองมู นี้ พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น โย้เวอ ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา ม้าม้า แน บ่าฮา เค่ แน, แฮ้งย้า กงาม มือ ค่องช่าง อือ ล้าก้า โย้เวอ เปโตร นา นี้แม้แน จี่ แอ, “นา ยิวชฺ้าง, จ้า ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ แม้แน จี่วีด ไจ แง. แน นา ยิวชฺ้าง อือ อางลี้บอางล่าว ฮาย ล้า ชี อือ วี ชี. นี้แม้แนยาว ท้าว นา บ้าเจอฮาย คริสเตียนม้องน้าม ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา เค้ ยิวชฺ้าง อือ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮา เค่ ปี่ แง” แน.
15 “กงูมู ยิวชฺ้าง นี้ย่า เกิ้ด ลือ เมอ จาย ย้า โมเสส อางลี้บอางล่าว นี้งนา แบกงา กาแง, จ้า ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือย่า กงู แม้แน บ่าอ่า เป. แฮ้งย้า ยิวชฺ้าง อืม ยิวชฺ้างบ่าอ่า แฮ้อือนา ชฺ้าง อางบล่าบ แน จี่ แง. 16 กงูมู นี้ อางแบ ย้า, พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ง นี้ย่า อางลี้บอางล่าว ฮา เค่ นี้ง วา บ่าอ่า แน, จ้า พระเยซูคริสต์ นา นืงบาชี แฮ้ง วา แน. นี้งย้า กงูมู นี้ง พระเยซูคริสต์ นา นืงบาชี คูแง, ไม้ พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ ปี่ง แนนอ. นี้แม้แนยาว พาจาว มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ นี้ย่า อางลี้บอางล่าว ฮา เค่ นี้ง วา บ่าอ่า, จ้า พระเยซูคริสต์ นา นืงบาชี แฮ้ง วา เป, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค อางลี้บอางล่าว นี้ง แอ่ แน ฮาย เค่ คูชี อือ, อ่าซ่าง มาง พาจาว มาง ชฺ้าง บ่ากงาเพล่อ เป.”
17 อามื้อ กงูมู นี้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง เพล่อ คู ซี้ ยาว ปาปาย ย้า พระเยซูคริสต์ นา นืงบาชี คูแง. แน อามืม กงูมู นี้ย่า ชฺ้าง อางบล่าบ เป. นี้แม้แนยาว พระเยซูคริสต์ กงูนา ม่า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา ปี่ ล่าชี่ ลา? แฮ้แม้ บ่าอ่า ม้าม้า ย้า! 18 ไม้ จาว่าแน กงา อางลี้บอางล่าว วี ชี นี้ง อางซฺื่อ ฮา เค่ แล่ ยาว, กงาม มือ ต่องก่าต่าง เมอ จาย ย้า อางลี้บอางล่าว ฮา ซี ชี แน ทื่อช่างกานญา. 19 กงา อางแบ ย้า จาว่าแน กงา อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา นืงบาชี ยาว, พาจาว มาง กงานา ยาง ชฺ้าง บ่าปี่ เพล่อ ล่าแน, ไม้ กงาย่า อางลี้บอางล่าว คาโคลาโค แฮ้งนา บ่าฮา เค่ กงา กาวา. แน นี้งย้า กงามมือ อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา วี แอ, ไม้ พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีด กงาจา แล ปี่ง แนนอ. 20 กงา อางโต นี้ ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ยาว, พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ซฺี้ ชี ช้อดย้า. ยาว อามื้อ พระเยซูคริสต์ มือ กงาก้อง ดื้ง แง. กงา จี่วีด นี้ อามื้อ จาย แล ปี่ง นี้ พาจาวอางย่า มางนา นืงบาชี แง. ยาว พระเยซูคริสต์ พาจาวอางย่า ม่าง ย้าเป, ยา กงานา ลาก ล่าง, แน ยา กงานา ซฺี้ แต่น ล่าแง.
21 พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา กงูนา ซฺี้ แต่น ปี่ ล่าชี่, ไม้ พาจาว ม้า กงูนา ลาก ล่าง, แน ยา กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง. นี้แม้แนยาว กงา ยาง กงูนา กูย่างกูเจ้อ ปี่ ล่าชี่ นี้งนา บ่าฮูย้า, ไม้ จาว่าแน พาจาว มาง ชฺ้าง คาโคลาโค อางลี้บอางล่าว ฮา เค่ ชี อือนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ยาว, พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ชี นี้ง เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา แน ทื่อช่างกานญา.