^
2 ยอห์น
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
อางเลิ่ง ม้าม้า แน ลาก ลางกา ย้าง
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง