ยอห์น คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม เคอ ชีย้าง
2 ยอห์น
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา ยอห์น คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ย่าม่างยอคา มาง ย้าเป. กงาย่า ค่าบาย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ชี มางนา แน ชฺ้าง ยาง อางย่า แม้แน เพล่อ ชี อือนา แต้ม เคอ แง. กงา นองมู คาโคลาโค นี้งนา ม้าม้า ย้า ลาก ล่าง. ชฺ้าง นองนา ลาก ล่าง นี้ย่า กงา ทื่อม่าง แน บ่าอ่า. จ้า ชฺ้าง คาโคลาโค อางเลิ่ง ม้าม้า นี้งนา แบ ชี อือ คาตา ย้า นองนา ลาก ล่าง, ไม้ กงูมู คาโคลาโค อือ นืงบา คล้าว นู้เวอ พาจาว มาง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง จา แล น้อ.
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ, แน พระเยซูคริสต์ พาจาวอางย่า มาง เวอ, กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าปาว. แน กงูนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ล่าปาว, ไม้ กงู พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ คูง, แน กงู ลาก ลางกา แง.
อางเลิ่ง ม้าม้า แน ลาก ลางกา ย้าง
กงา นาบาตา ย้า กย่าง แง, นี้แม้ กงากย่า เมอ นาง อางย่า ทื่อบ่า อือย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา จี่วีด ไจ เค่ ชี, พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ม่ายฮา ปี่ชี่ ป้าค้า แน. อ่าป้อ เวอ, กงูมู คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค นี้ย่า กงาลาก ลางกา แง. กงาย่า นางนา อางเลิ่ง อางซฺื่อ บ่ากงา ม่ายฮา ปี่ ล่า เป. จ้า นี้เลิ่ง ย่า พาจาว มาง กงูนา ม่ายฮา ปี่ ล่าชี่ ย้างย้า ต่องก่าต่าง เมอ จาย แน.
จาว่าแน กงู พาจาว มางนา ม้าม้า แน ลาก ยาว, ยาง กงูนา อางเลิ่ง ม่ายฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ฮายเค่ คูปาว. ยา กงูนา ม่า ลาก ลางกา ปี่ ล่าง, นอง ต่องก่าต่าง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ เมอ จาย กงากย่า คูชี แฮ้งแม้แน ย้า.
ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง แล่จ่อบ อางอีบ่าอ่า จา แง. ชฺ้าง นี้อือ บ่าเจ่อ คู พระเยซู ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี แน. ชฺ้าง นี้อือ ชฺ้าง แล่จ่อบ แน พระเยซูคริสต์ นา เม้อ คูง. แม่น แน อางโต แล่ม จ่าแล่ คูโว. นอง พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูชี แฮ้ง จองไจ ตอล้า ปี่ โว. ยาว นอง มือ พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้งแม้แน ก่ามป่อน กงาบู้ คูแง.
กงาย่า นองนา ม่า ล่า ปานา, อ่าซ่าง พระเยซูคริสต์ ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง วี ยาว, ม่าอู่บจี่ต่าง ค่าตอง เย้งบู้ ชี แฮ้ง ฮายเค่ แง, ยา พาจาว มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน บ่าเพล่อ. จ้า จาว่าแน อ่าซ่าง พระเยซูคริสต์ ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง เจ่อ แล แล่ง, ยา พาจาว กงู อางโบ้ง มางก้อง แน ยาง อางย่า มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ เป. 10 จาว่าแน นองนา อ่าซ่าง ม่าอู่บ ล่าแง. แน พระเยซูคริสต์ ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าตู่ ยาว, ยองนา ยู้ม คล้าว โย้เวอ บ่าช่าง อ้องแล โจ. แน ยองนา บ่าปล่อง โจ, 11 ไม้ จาว่าแน อ่าซ่าง ยองนา ฮูพลา แง. ยองก้อง ทื่งกง่าล้างกง้า แน อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ชี แน ทื่อช่างกานญา.
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง
12 กงาย่า อางเลิ่ง อางอีบ่าอ่า จี่ แล่ซี่ แง. จ้า โจ้ดมาย นู้เวอ บ่าแต้ม กาน ซี้, ไม้ กงา เย้ง แง, นองนา บ่อซฺ้า แล ล่า เมอ แม่น แน ทื่งกง่าล้างกง้า แน ดื้ง จี่อู้ ลางกา แงแน. นี้แม้แนยาว กงูมมือ อางจาอางดื้งบื้อ ม้าม้า ย้า.
13 ค่าบาย่า ทื่อม่าง จา แง. พาจาว ม้า ยางนา แช้ยู้ ชี. แน ยา นาง อางชี แม้แน เพล่อ ชี. แน ยาง อางย่า อือย่า กงานา ม่าย นางนา นี้แม้ ม่า ปี่ ล่าง, ยองมู นี้ย่า นางนา โมงซฺ้า ล่าง แน.