5
พาจาว มาง อางย่า อือ ชฺ้างอางเมิง นี้งนา ก่าจ่าง ย้าง
พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา ไจ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา ฮูพลา ลือ ปี่ชี่ แน อ่าซ่าง เจ่อ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า พาจาว มาง อางย่า เพล่อ ชี แน ทื่อช่างกานญา. จาว่าแน อ่าซ่าง พาจาว กงู อางโบ้ง มางนา ลาก แง, ยาง อางย่า อือนา คาตา ย้า กงาลาก แง. กงู พาจาว มางนา ลาก เมอ แน ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮาย เค่ นี้ย่า, กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง, กงู พาจาว มาง อางย่า อือนา ม้าม้า ย้า ลาก แงแน. กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า, ไม้ จาว่าแน กงู พาจาว มางนา ม้าม้า แน ลาก ยาว, กงู ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ม้าม้า ย้า ฮา เค่ แง. ชฺ้าง คาโคลาโค พาจาว มาง อางย่า กงาเพล่อ คูชี อือย่า, ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเลิ่ง บ่าแม่น อือนา ก่าจ่าง. แน กงู ก่าจ่า ชี่ นี้ย่า, ไม้ กงู ปีนแตปีนนา แน พระเยซู นา เจ่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. ชฺ้าง พระเยซู พาจาวอางย่า แน เจ่อ คูชี อืนญา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเลิ่ง บ่าแม่น อือนา อางก่าจ่า กงา กาแน.
พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง ย่าง
พระเยซูคริสต์ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี. ยาว น่อง โย้เวอ ยาง ยอห์น ก้อง ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ชี่. ยาว น่อง โย้เวอ ยาง ซฺี้น ชี. ยาว ยาง ซฺี้ เมอ ยาง ซฺี่ แฮ้ง เซฺ่อ อ่อก ลืน ชี. พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า กงูนา ม่า แบ ปี่ ล่าง นี้เลิ่ง อางเลิ่ง ม้าม้า แน, ไม้ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า ชฺ้าง อือนา ม่ายแบ ปี่ง อางเลิ่ง ม้าม้า นี้ บ้าเจอ แน. แน 3 ย่าง จา แง กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง พระเยซู อางเลิ่ง นี้ อางเลิ่ง ม้าม้า แน.
แน 3 ย่าง แฮ้ย่า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง, ล้าง แน ซฺี่ แฮ้งย้า เป, ไม้ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ย่า กงูนา พระเยซู อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าง. แน ยอห์น มือ ล้าง แฮ้ง ไจ พระเยซู นา ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ชี่. แน พระเยซู ซฺี้ เมอ ยาง ซฺี่ แฮ้ง เซฺ่อ อ่อกลืน ชี. แน 3 ย่าง นี้ย่า กงูนา ฮา มย้าง ปี่ ล่าง พระเยซู อางเลิ่ง นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แน.
ชฺ้าง อือ พี่ญ่าน เพล่อ เมอ, กงู นี้แม้ จี่ ยอง จี่ต่าง นี้ย่า อางเจ่อจ่า กงากา แน. จ้า พาจาว มาง พี่ญ่าน เพล่อ เมอ, กงู นี้แม้ จี่ ยาง จี่ต่าง นี้ย่า ชฺ้าง อือ จี่ต่าง แฮ้ง ล่อบ่าปา เจ่อจ่าคาแม้ จา แงแน. แน พาจาว ม้า ยาง อางย่า ม่าง อางเลิ่ง แฮ้ง กงูนา ม่ายแบ ปี่ ล่าง. 10 นี้แม้แนยาว อ่าซ่าง พาจาวอางย่า มางนา นืงบาชี, ชฺ้าง แฮ้ม้า อางเลิ่ง ม้าม้า พาจาว มาง พี่ญ่าน เพล่อ ชี แฮ้งนา อางเจ่อ ย้าเป. จ้า อ่าซ่าง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ, ชฺ้าง แฮ้ม้า พาจาว มางนา แล่จ่อบ แน จี่, ไม้ ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง ยาง อางย่า มางนา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ เมอ, จี่ แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู. 11 พาจาว มาง ยาง อางย่า มางนา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ เมอ ยา นี้แม้ จี่, “กงาย่า ชฺ้าง อือนา จี่วีดม้าม้า จา ปี่ง. แน จี่วีดม้าม้า นี้ กงา อางย่า มาง ก้อง จายล้า แง. 12 อ่าซ่าง กงา อางย่า มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ, ชฺ้าง แฮ้ม้า จี่วีดม้าม้า จา แล แง. อ่าซ่าง กงา อางย่า มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน บ่าเพล่อ, ชฺ้าง แฮ้ม้า จี่วีดม้าม้า บ่าจา” แน.
จี่วีดม้าม้า ย้าง
13 นองมู นี้ย่า ชฺ้าง พาจาวอางย่า มางนา นืงบาชี คูชี อือ ย้า. กงา นองนา นี้เลิ่ง แต้ม ปี่ ล่าง นี้ย่า, ไม้ นองนา กงาแบ ปี่ ล่าง น้อ, นอ จี่วีดม้าม้า กงาจาย แลง แงแน. 14 กงู พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ, ยางนา บ่าซ่าจอ, ไม้ กงู อางแบ ย้า, จาว่าแน กงู ยาง กงูนา ป้า ปี่ ล่า ซี่ง อือ ป้า ยาว, ยา กงู จี่ต่าง แฮ้งนา อางน้า ล่า ย้าแน. 15 กงู พาจาว มางนา ป้า เมอ, ยา กูเทอ ย้า กงู จี่ต่าง แฮ้งนา น้า ล่าง. แน กงู อางแบ ย้า, ยา กงูนา ม้าม้า ย้า ปี่ ล่าง, กงู ยางนา ป้า ชี ป้าค้า แน.
16 อางบล่าบ นี้ย่า ไลย่างไลเจ้อ จา แง. กงู อางบล่าบ ฮา เมอ วี่บ่ากกงาไจ นี้ย่า บ่าตู่ กา. ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า อางบล่าบ ฮา ยาว ซฺี้ แอ เคอ ย้า วี่บ่ากกงาไจ. แน นองมู นี้ย่า ชฺ้าง นี้แม้ อางบล่าบ ฮา ชี อือนา อธิษฐาน บ่ากงา ฮาย ปี่ คา. ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า อางบล่าบ ฮา ยาว, วี่บ่ากกงาไจ จ้า ซฺี้ แอ เคอ แน บ่าอ่า. แน กงาย่า นองนา ม่า ล่า ปานา, อ่าซ่าง คริสเตียนม้องน้าม ล้อมาง นี้แม้ อางบล่าบ ฮา ชี แน มย้าง ยาว, พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา โว. แน พาจาว มาง ชฺ้าง นี้แม้ อางบล่าบ ฮา ชี อือนา จี่วีด ปี่ แง. 17 อางเลิ่ง อางซี กูย่างกูเจ้อ ฮา นี้ย่า อางบล่าบ เป. อางบล่าบ กาบ่ากาเจ้อ นี้ย่า ชฺ้าง อางบล่าบ ฮา ชี อือนา ฮาย วี่บ่ากกงาไจ ปี่ง, จ้า ซฺี้ แอ เคอ แน บ่าอ่า เป.
18 กงู อางแบ ย้า, ชฺ้าง พาจาว มาง อางย่า กงาเพล่อ คูชี อือย่า อางบล่าบ บ่าฮา แล่ซี่ก้าน แน, ไม้ พระเยซูคริสต์ พาจาวอางย่า ม้า ยองนา ฮูพลา แง. แน ซาตานแด่ย่ายอคา มาง ยองนา เจิ้นเจ้อ บ่าฮา กงากา. 19 กงู อางแบ ย้า ซาตานแด่ย่ายอคา มาง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ล่าที่ จา เวิม, จ้า กงู พาจาว มาง ชฺ้าง เพล่อ แน.
20 กงู อางแบ ย้า พาจาวอางย่า ม้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี แน. ยา กงูนา ฮา พาจาว ม้าม้า มางนา แบกงา ปี่ ล่าง. กงู พระเยซูคริสต์ พาจาวอางย่า มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ยาว, กงูม พาจาว ม้าม้า มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ เป. พาจาว นี้ม้า พาจาว ม้าม้า มาง ย้า. แน ยา กงูนา จี่วีดม้าม้า จา ปี่ ล่าง มาง ย้า.
21 กงา อางย่า อือ เวอ, พาจาว ม้าม้า บ่าอ่า อือ ก้อง เว่อ แน ฮื่น โว!