4
อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน อางแด่อางล้า แล่จ่อบ ย้าง
กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ, บ่าน่าจ่า โจ ชฺ้าง นองนา นี้แม้ ม่า ล่า เมอ, ยอง จี่ต่าง นี้ย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง จายล้า แน. จ้า แม่น แน เย้ง ฮู ปาโน, ชฺ้าง แฮ้อือ จี่ต่าง แฮ้ย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง ม้าม้า ย้า จายล้า ชี แน, ไม้ อามื้อ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือ อางอีบ่าอ่า จา แง. จาว่าแน อ่าซ่าง นี้แม้ จี่, พระเยซูคริสต์ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี แน. นองมู นี้ง มือ แบ ชี คู ปาว, ชฺ้าง แฮ้มาง จี่ต่าง แฮ้ย่า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง จายล้า ชีแน. จาว่าแน อ่าซ่าง นี้แม้ จี่, พระเยซูคริสต์ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง บ่ากงา เกิ้ด ลือ แน. นองมู นี้ง มือ แบ ชี คู ปาว, ชฺ้าง แฮ้มาง จี่ต่าง แฮ้ย่า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง บ่ากงา จายล้า แน, จ้า แด่ย่า มาง ก้อง จายล้า แน. แด่ย่า นี้ม้า พระเยซู นา เม้อ แง. ยาว ค้าแต้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ แด่ย่า พระเยซู นา เม้อ มาง อ้องล้า แงแน นอง กงากย่า ชี นี้ย่า, อามื้อ แด่ย่า แฮ้ม้า อ้องล้าน ญ้า.
กงา อางย่า อือ เวอ, นอ พาจาว มาง ชฺ้าง เป. นอ ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ นา เม้อ อือ จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าน่าจ่า, ไม้ นอง นืงบา คล้าว โย้เวอ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง จา แง. แน พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ แด่ย่า อือนา ก่าจ่าง เป. พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า แฮ้อือ พาจาว มางนา บ่าแบ กงากา. ยอง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง ก่ามกืด กานแอ. แฮ้งย้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อืม ยอง จี่ แฮ้ง น้าจ่าง.
จ้า กงูมู นี้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง เป. ชฺ้าง พาจาว มางนา อางแบกงา กาง อือย่า กงูนา น้าจ่า ล่าง, จ้า พาจาว มาง ชฺ้าง บ่าอ่า อือย่า กงูนา บ่าน่าจ่า ล่า. นี้ย่า กงูนา ฮา แบ ปี่ ล่าง, พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า อ่าซ่าง นืงบา คล้าว เวอ ดื้ง, แน แด่ย่า ม้า อ่าซ่าง นืงบา คล้าว เวอ ดื้ง แน. พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า อางเลิ่ง ม้าม้า จี่, จ้า แด่ย่า นี้ย่า แล่จ่อบ เป.
ลาก ลางกา โว
กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ, แม่น แน ลากฮูม ลางกา โว, ไม้ ลาก นี้ย่า พาจาว มาง ก้อง จายลือ เป. นอง ฮากนา ลาก นี้ย่า ฮา แบ ปี่ง นอ พาจาว มาง อางย่า แน นอ พาจาว มางนา อางแบ กงากา แน. จ้า ชฺ้าง ฮากนา บ่าลาก อือย่า พาจาว มางนา บ่าแบ กงากา, ไม้ พาจาว ม้า ฮากนา กูญ่าม ย้า ลาก แง. พาจาว ม้า ยาง อางย่า ทื่อม่าง แน จา ชี มางนา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ จี่วีด ไจ จาดื้ง ลือ ปี่ชี่, ไม้ ยาง อางย่า มางนา กงูนา จี่วีดม้าม้า ปี่ ลือ ปี่ ล่าง แนนอ. นี้ย่า กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง พาจาว ม้า กงูนา ลาก ล่าง แน. 10 นี้ย่า ลาก ม้าม้า ย่าง ย้าเป. ลาก ม้าม้า นี้ย่า กงู พาจาว มางนา ลาก แฮ้ง บ่าอ่า, จ้า พาจาว มาง กงูนา ลาก ล่าง แฮ้งย้า แน ยาง ค่าตอง อางย่า มางนา ไจ กงู อางบล่าบ แฮ้งนา ซฺี้ แต่น ลือ ปี่ชี่ แฮ้งย้า.
11 กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ, พาจาว มาง กงูนา ลาก ล่ายาว, กงูมู นี้ง มือ ลาก ลางกา ปาว. 12 อ่าซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่ามย่าง กางซื้ง. จ้า กงู คริสเตียนม้องน้าม อือนา ลาก ยาว, พาจาว มาง กงูก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง. ยาว พาจาว มาง ลาก แฮ้ง กงู นืงบา คล้าว นู้เวอ ม้าม้า ย้า จา, แน กงูมู นี้ง อางอ้าน ล่อบ่าปา ลาก กา แล่ง พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน ย้า.
13 กงู อางแบ ย้า กงู พาจาว มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชีแน. ยาว พาจาว มาง กงู ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชีแน, ไม้ พาจาว ม้า ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา กงู นืงบา คล้าว นู้เวอ ดื้ง ปี่ ป้าน่อ. 14 กงูมู ศิษย์เอก เพล่อ คูชี อือย่า ค่าตอง แมนือ นี้งย้า กงามย้าง คูแอ, พาจาว ม้า ยาง อางย่า มางนา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ซฺาลือ ปี่ชี่ แน. นี้งย้า กงู ฮากนา นี้แม้ ม่า พาจาว กงู อางโบ้ง ม้า ยาง อางย่า มางนา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ปี่ชี่, ไม้ ชฺ้าง อือนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ง แนนอ. 15 กงู อางแบ ย้า, ชฺ้าง พระเยซู พาจาว มาง อางย่า แน จี่ คูชี อือย่า แน เจ่อ คูชี อือย่า พาจาว มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ คูชี. แน พาจาว มาง ยอง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพลิ่น คูชี แน. 16 กงู อางแบ ย้า, แน อางเจ่อ ย้า พาจาว ม้า กงูนา ลาก ล่าง แน.
พาจาว ม้า ชฺ้าง อือนา กูญ่าม ย้า ลาก แง. อ่าซ่าง พาจาว มางนา แน ฮากนา ลาก แล แล่ง, พาจาว มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง. แน พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง. 17 พาจาว มาง ลาก นี้ กงู นืงบา นู้เวอ ม้าม้า ย้า จา, แน กงูมู นี้ง อางอ้าน ล่อบ่าปา ลาก กา แล่ง พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน ย้า. นี้แม้แนยาว พาจาว มาง ต้าดต่อน แฮ้นืง เวอ กงูมู นี้ง มือ พาจาว มางนา บ่าซ่าจอ โจ, ไม้ กงู พระเยซู แม้แน จี่วีด ไจ ป้าน่อ. 18 กงู พาจาว มางนา ม้าม้า แน ลาก ยาว, กงู แค แฮ้ง มือ โปยว แอ แง. ชฺ้าง นี้ย่า พาจาว มาง ยองนา วี่บ่ากไจ ปี่ แฮ้งนา แค คูง. นี้ย่า ฮายแบ ปี่ง ชฺ้าง นี้ พาจาว มาง ลาก แฮ้งนา บ่าแบกงา กาแน.
19 ม้างม้าเจ้อ กงูนา ฮาย ฮากนา ลาก ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, พาจาว มาง กงูนา ลาก ล่าชี่ แฮ้งย้า. แน ยา กงูนา ลาก ลาย มล่าง คางญ้า, กงู ยางนา บ่าลาก กาซื้ง แน ฮา เมอ จาย ย้า. 20 อ่าซ่าง คริสเตียนม้องน้าม อือนา เม้อ, จ้า พาจาว มางนา ลาก แน จี่ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า จี่ จ้อบ เป, ไม้ จาว่าแน กงู คริสเตียนม้องน้าม อางฮู มย้าง กงา กาง อือนา บ่าลาก ยาว, กงู บ้าเจอล้อแม้ พาจาว บ่าฮู มย้าง กงา กาง มางนา ลาก แง.
21 พาจาว ม้า กงูนา นี้แม้แน ม่า ล่าง อ่าซ่าง ยางนา ลาก แง, คริสเตียนม้องน้าม อือนา คาตา แน ลาก โว แน.