3
กงู พาจาว มาง อางย่า
ฮู ปาว พาจาว กงู อางโบ้ง ม้า กงูนา นาบาตา ย้า ลาก ล่าง, แฮ้งย้า ยาง กงูนา อางย่า แน ฮ้าว ล่าง. แน กงูม แฮ้แม้ ม้าม้า ย้า กงาเพล่อ คูง. ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง พาจาว มางนา เม้อ อือย่า ยางนา บ่าแบ กงากา. นี้งย้า ยอง กงูนา บ่าแบล่ากงา กาแง. กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ, อามื้อ กงู พาจาว มาง อางย่า กงาเพล่อ คูงญา. จ้า กงู บ่าแบ กาญ่าม เวอ กงู บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน. จ้า กงู อางแบ ย้า พระเยซูคริสต์ พ่าว ลือ แล่ เมอ, กงู ยาง แม้แน เพล่อ แน, ไม้ กงู ยางนา ม้าม้า ย้า กงามย้าง คูแง. อ่าซ่าง นืงบาแก่นจ่าง ค่าตอง พระเยซูคริสต์ แม้แน กงาเพล่อ แน, อางบล่าบ บ่าฮา โจ, ไม้ พระเยซูคริสต์ อางบล่าบ บ่าฮา.
ชฺ้าง อางบล่าบ ฮา อือย่า ชฺ้าง พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่าฮา เค่ อือ ย้า, ไม้ พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่าฮา เค่ นี้ย่า อางบล่าบ. นอง อางแบ ย้า, พระเยซูคริสต์ บ้าเจอฮาย ชฺ้าง เกิ้ด ลือ แงแน. ยา ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา อางบล่าบชออ่อก ลือ แง. แน นอง อางแบ ย้า, พระเยซูคริสต์ อางบล่าบ บ่าฮา แน. นี้แม้แนยาว ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ คูชี อือย่า อางบล่าบ บ่าฮา แล แล่ก้าน, จ้า ชฺ้าง อางบล่าบ ฮาย แล แล่ง อือย่า พระเยซูคริสต์ นา บ่ามย่าง กางซื้ง, แน ยางนา บ่าแบ กงากา.
กงา อางย่า ลาก อือ เวอ, อ่าซ่าง มางนา บ่าปี่ จ้อบ โจ. อ่าซ่าง อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า พระเยซูคริสต์ แม้แน ย้า ชฺ้าง อางกง่าอางเกิง เพล่อ แง.
อ่าซ่าง อางบล่าบ ฮา แล แล่ง, ซาตานแด่ย่ายอคา มาง ชฺ้าง เป, ไม้ ซาตานแด่ย่ายอคา ม้า ต่องก่าต่าง เมอ จาย ย้า อางบล่าบ ฮา ลาน ชี. นี้งย้า พาจาวอางย่า ม่าง ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี, ไม้ ซาตานแด่ย่ายอคา มาง ล่ากาน แฮ้ง ก่างพยา ลือ แง แนนอ.
ชฺ้าง พาจาวอางย่า กงาเพล่อ คูชี อือย่า อางบล่าบ บ่าฮา แล่ซี่ก้าน, ไม้ พาจาว ม้า ยอง นืงบา คล้าว เวอ ดื้ง แง น้อ. นี้แม้แนยาว ชฺ้าง แฮ้อือ อางบล่าบ บ่าฮา แล่ซี่ก้าน, ไม้ ยอ พาจาว มาง อางย่า เพล่อ ป้าน่อ. 10 นี้ย่า กงูนา ฮา แบ ปี่ ล่าง, อ่าซ่าง พาจาว อางย่า ม้า แน อ่าซ่าง ซาตานแด่ย่ายอคา อางย่า ม้า แน, ไม้ ชฺ้าง อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง บ่าฮา อือย่า, แน คริสเตียนม้องน้าม อือนา บ่าลาก อือย่า พาจาว มาง อางย่า บ่าอ่า เป.
ลาก ลางกา โว
11 นอย่า พระเยซูคริสต์ นา ต่องก่าต่าง เจ่อ เมอ จาย ย้า พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง กงากย่า แง. พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ย่า กงูนา ม่า ลาก ลางกา ปี่ ล่าง. 12 แน กงูนา คาอิน แม้แน บ่าปี่ เพล่อ ล่า. คาอิน ซาตานแด่ย่ายอคา มาง ชฺ้าง. แน ยา ค่าตอง อางแพ้ มางนา แซ่ ชี. ยา บ้าเจอฮานา ค่าตอง อางแพ้ มางนา แซ่ แง? ไม้ ยา อางแบ น้อ, ยา อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮาย ชี, แน ยาง อางแพ้ ม้า อางเลิ่ง อางแม่น ฮาย ชีแน. แฮ้งย้า ยาง มือ ค่าตอง อางแพ้ มางนา เม้อ แง.
13 นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, จาว่าแน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ นองนา เม้อ ล่ายาว, นืงบาบ่าม่าน คูโจ. 14 กงู อางแบ ย้า กงูมู นี้ย่า จี่วีดม้าม้า จา คูง ญา แน, ไม้ กงู ลาก ลางกาง น้อ. จ้า อ่าซ่าง คริสเตียนม้องน้าม อือนา บ่าลาก แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า ซฺี้น ชี แน ทื่อช่างกานญา. 15 อ่าซ่าง ฮากนา เม้อ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า ฮากนา แซ่ ชี แน ทื่อช่างกานญา. นอง อางแบ ย้า, ชฺ้าง ฮากนา แซ่ ชี อือ นืงบา คล้าว โย้เวอ จี่วีดม้าม้า บ่าจา แน.
16 พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง ฮา ชี นี้ย่า กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง ฮากนา ลาก นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน. พระเยซูคริสต์ ยาง จี่วีด แฮ้ง กงูนา ปี่ ล่าชี่, ยา กงูนา ซฺี้ แต่น ล่าง ญ้า. นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ง มือ ค่าตอง จี่วีด นี้ง คริสเตียนม้องน้าม อือนา ปี่ ปาว.
17 จาว่าแน คริสเตียน อางมู โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม ทื่อม่าง จา แง. ยา อางจาอางปาง. แน ยา คริสเตียนม้องน้าม อางตูกอางพาน ทื่อม่าง นา มย้าง ชี. จ้า ยา คริสเตียนม้องน้าม แฮ้มางนา เจิ้นเจ้อ บ่าปล่อง. นี้แม้แนยาว ยา บ่าจี่ กงากา, พาจาว ม้า ยางนา ฮาย คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือนา ลาก ปี่ชี่ แน. 18 กงา อางย่า อางอี ลาก อือ เวอ, กงา นางนา ลาก ล่าง แน ม่านป่อง แฮ้ง แอ่ แน บ่าจี่ โจ, จ้า ม้าม้า แน ลาก ลางกา โว, แน ลาก กา ปาปาย อางเลิ่ง อางแม่น ฮาย ปี่ ลางกา โว.
พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง ย่าง
19 จาว่าแน กงู คริสเตียนม้องน้าม อือนา ม้าม้า แน ลาก ยาว, กงู กงาแบ แง, กงู พาจาว มาง ชฺ้าง เพลิ่น ชี ม้าม้า ย้าแน. กงู พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ, บ่าซ่าจอ โจ. 20 กงู นืงบา มาง กงูนา ชฺ้าง อางบล่าบ แน จี่ ล่ายาว บ่าม่านบ่าชู โจ, ไม้ พาจาว ม้า กงู ล่อบ่าปา แบ แง, แน ยา กูย่างกูเจ้อ ย้า แบ แง.
21 กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ, จาว่าแน กงู นืงบา มาง กงู อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แน บ่าจี่ ยาว, พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ บ่าซ่าจอ โจ. 22 แน กงู ยางนา บ้าเจอ ป้า แง, ยาง มือ กงู ป้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า ปี่ ล่าง, ไม้ กงูย่า ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮาย เค่ คูง, แน ยาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ คูแง. 23 พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ย่า, ยา กงูนา ม่าย พระเยซูคริสต์ ยาง อางย่า มางนา นืงบาชี ปี่ ล่าง, แน ยา กงูนา ม่าย ลาก ลางกา ปี่ ล่าง, พระเยซูคริสต์ กงูนา ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน. 24 ชฺ้าง พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮาย เค่ อือย่า, พาจาว มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน กงาเพล่อ แง. แน พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง. กงู อางแบ ย้า พาจาว ม้า กงู ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพลิ่น ญา แน, ไม้ พาจาว ม้าย่า ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง กงูนา ปี่ ล่า ป้าน่อ.