2
พระเยซู กงูนา ปล่อง ล่าง มาง
กงา อางย่า ลาก อือ เวอ, กงา นองนา นี้เลิ่ง แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ นองนา อางบล่าบ บ่าปี่ ฮา ล่า แนนอ. จ้า จาว่าแน กงู อางบล่าบ ฮา คูเวิม, กงูนา ชฺ้าง ปล่อง ล่าฮู จา แง. ยา พระเยซูคริสต์ อางกง่าอางเกิง มาง ย้า. ยา พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ ดื้ง ยาว ป้า แง, กงูนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าโจ แน. พาจาว ม้า พระเยซู นา กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง อางซี ลาบ แต่น ปี่ชี่. จ้า กงู อางบล่าบ อือ แอ่ แน บ่าอ่า. จ้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือ อางบล่าบ อือ คาตา ย้า. จาว่าแน กงู พาจาว มาง ม่า ฮา ปี่ ล่าง แฮ้ง ฮา เค่ ยาว, กงูม แบ คางญา กงู พาจาว มางนา ม้าม้า ย้า อางแบ กงากา แน. อ่าซ่าง พาจาว มางนา อางแบกงา กาแน จี่ ยาว, พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง บ่าฮา เค่ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า ชฺ้าง แล่จ่อบ เป. แน ยา พาจาว มาง กงูนา อางเลิ่ง ม้าม้า แบ มย้าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา ม้าม้า แน บ่าแบ กงากา. จ้า อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า พาจาว มางนา นืงบา โค ย้า ลาก แง. นี้ย่า ฮา แบ ปี่ แง, กงู พาจาว มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แน. อ่าซ่าง พาจาว มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชีแน จี่ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า พระเยซูคริสต์ แม้แน จี่วีด กงาไจ แง.
ฮากนา ลาก ย้าง
กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ, ลากฮูม ลางกา โว! กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า ม่าอู่บจี่ต่าง อางซฺื่อ บ่าอ่า, จ้า นองมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ นา ต่องก่าต่าง เจ่อ เมอ จาย ย้า กงากย่า คูแง. จ้า กานแตว อางเลิ่ง กงา อามื้อ แต้ม นองนา ปี่ ล่าง นี้ย่า, ม่าอู่บจี่ต่าง อางซฺื่อ แน อางจี่ กงา กาย้า. กงู พระเยซูคริสต์ จี่วีด แน นอง จี่วีด โย้เวอ กงามย้าง คูแง, ม่าอู่บจี่ต่าง นี้ม้า ม่าอู่บจี่ต่าง อางซฺื่อ แน, ไม้ อางวื้งอางว้าง แฮ้ อามือ ชา เจิ่ก อ่อกแอ แง. แน อางแปล้นอางซ้า ม้าม้า แฮ้ง ท่อ อ้องล้า ปี่ง ญ้า. อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ย่า อางแปล้นอางซ้า แม้แน ย้า อ้องล้า แง.
อ่าซ่าง อางแปล้นอางซ้า เวอ ดื้ง แงแน จี่ ยาว, คริสเตียนม้องน้าม อือนา เม้อ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า อางวื้งอางว้าง เวอ ดื้ง แงแน ทื่อช่างกานญา. 10 อ่าซ่าง คริสเตียนม้องน้าม อือนา ลาก แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า อางแปล้นอางซ้า เวอ ดื้ง เป. แน ยา อ่าซ่าง มางนา อางบล่าบ บ่าฮาย ปี่. 11 จ้า อ่าซ่าง คริสเตียนม้องน้าม อือนา เม้อ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า อางวื้งอางว้าง เวอ ดื้ง เป. แน ยา อางวื้งอางว้าง เวอ ย่อ ชี. แน ยา บ่าแบ จ่าแล่ ล้อเกิ้ง ย่อ แอ แงแน, ไม้ อางวื้งอางว้าง แฮ้ย่า ยางนา แมนือ แมปอ แม้แน ฮา เพล่อ ปี่ ป้าน่อ.
12 กงา อางย่า อางอี ลาก อือ เวอ,
กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า,
พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ ปาปาย นองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า.
13 นองมู อางโบ้ง เพล่อ คูชี อือ เวอ,
กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, นอง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ล้า มล่าง ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า.
พระเยซูคริสต์ ชฺ้างอางเมิง บ่าจา กาซื้ง แน ฮา เมอ ย้า จี่วีด จา ชี.
ชฺ้าง อางนู่มอางกาม นอง เวอ, กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า,
นอง ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ก่าจ่า ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า.
14 นองมู อางย่า เพล่อ คูชี อือ เวอ, กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, นอง พาจาว กงู อางโบ้ง มางนา แบกงา กา ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า.
นองมู อางโบ้ง เพล่อ คูชี อือ เวอ,
กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, นอง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ล้า มล่าง ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า.
พระเยซูคริสต์ ชฺ้างอางเมิง บ่าจา กาซื้ง แน ฮา เมอ ย้า จี่วีด จา ชี.
ชฺ้าง อางนู่มอางกาม นอง เวอ, กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า,
นอง นาบาตา แฮ่ง จา แก่นคา ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า.
แน นอง พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง กูญ่าม แน ฮา เค่ แฮ้ง ปาปาย ย้า.
แน นอง ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ก่าจ่า ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า.
ชฺ้างอางเมิง นา บ่าลาก โจ
15 ชฺ้างอางเมิง นี้มางนา แน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเกิ่งอางก้อ อือนา บ่าลาก กานโจ. อ่าซ่าง ชฺ้างอางเมิง นี้มางนา ลาก แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า พาจาว กงู อ่าโบ้ง มางนา บ่าลาก เป. 16 ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า, พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ก้อง บ่ากงา จาย ลือ, จ้า ชฺ้างอางเมิง นี้มาง ก้อง จายล้า ชี, ไม้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า, ชฺ้าง อือ นืงบาจาบวา แน อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา อือ ย้า. แน เจอค้อย กาง อือ ย้า. แน อางเกิ่งอางก้อ บย่า แน จา ชี แฮ้ง จี่โอ่ด อือ ย้า.
17 กาญ่าม เวอ ชฺ้างอางเมิง แน ชฺ้าง อือ ตานฮา อือย่า โปยว แอ แง. จ้า ชฺ้าง พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ อือย่า จี่วีดม้าม้า จา แล แง.
ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ นา เม้อ อือนา บ่าเค่ คูโจ
18 กงา อางย่า ลาก อือ เวอ, กงาย่า นองนา นี้แม้ ม่า ล่าแน, นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางญ่าม อางนืงลีน ย้างย้า แน. อางจาม กงา ไกล่า, ค้าแต้ เวอ กงู นองนา ม่า ล่าย่า, ชฺ้าง ทื่อม่าง ลือ แงแน. ยา พระเยซูคริสต์ นา ปีนแตปีนนา ย้า เม้อ แง. จ้า อามื้อ ยา บ่าลือ กาซื้ง เป. อามื้อ ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า พระเยซูคริสต์ นา เม้อ คูง. ยาว นี้ย่า กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง, ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางญ่าม อางนืงลีน ย้าง แท้ ล้า ชาเคอ คางญ้า แน. 19 ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ มางนา เม้อ คูชี อือย่า ชฺ้าง กงู ก้อง เจิ่ก แอ คูชี อือ ย้า. จ้า กานแตว ยอ กงู อางมู บ่าอ่า, ไม้ จาว่าแน ยอง กงู อางมู ม้าม้า แน ยาว, ยอ กงูก้อง ทื่งกง่า ย้า จาดื้ง แล คูง. จ้า ยอ กงู ก้อง เจิ่ก แอน คูง ญ้า. พาจาว ม้า ยองนา ฮาย กงู ก้อง เจิ่ก แอ ปี่ชี่, ไม้ กงูนา แบ ปี่ ล่าง น้อ, ชฺ้าง แฮ้อือ กงู แม้แน คริสเตียนชฺ้าง บ่าอ่า แน.
20 จ้า นองมู นี้ย่า ยองนา บ่าตู่, ไม้ พระเยซูคริสต์ นองนา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ปี่ ล่า ป้าน่อ. แฮ้งย้า นอง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง แบ คูแง. 21 กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, นอง อางเลิ่ง ม้าม้า บ่าแบ แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า, จ้า นอง อางเลิ่ง ม้าม้า แบ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. แน นอง มือ อางแบ คูย้า อางเลิ่ง ม้าม้า โย้เวอ เจิ้นเจ้อ บ่าจ่อบ แน.
22 ยาว ชฺ้าง แล่จ่อบ แฮ้ม้า อ่าซ่าง? ชฺ้าง แล่จ่อบ แฮ้ม้า ชฺ้าง พระเยซู นา นี้แม้แน จี่ ชี มาง ย้า, พระเยซู พาจาว มาง ซฺาลือ ปี่ชี่ มาง บ่าอ่า แน. ยาว ชฺ้าง นี้มาง ย้า พระเยซูคริสต์ นา เม้อ ม้า. แน ชฺ้าง นี้มาง ย้า พาจาว กงู อางโบ้ง มางนา แน ยาง อางย่า มางนา ค่าตอง จี่วีดอางซื้ง บ่าปี่ เพล่อ ม้า.
23 อ่าซ่าง พาจาวอางย่า มางนา ค่าตอง จี่วีดอางซื้ง บ่าปี่ เพล่อ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน บ่าเพล่อ. จ้า อ่าซ่าง พาจาวอางย่า มางนา ค่าตอง จี่วีดอางซื้ง เพล่อ ปี่ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า พาจาว กงู อางโบ้ง มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง.
24 นี้แม้แนยาว พระเยซูคริสต์ ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง กูญ่าม แน เย้งซฺ้า คูโว, ไม้ จาว่าแน นอง นี้แม้แน ฮา ยาว, นอง มือ พาจาว กงู อางโบ้ง มาง แน พาจาวอางย่า มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ คูแง. 25 จาว่าแน กงู พาจาว มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แลน ยาว. ยาง มือ กงูนา จี่วีดม้าม้า จา ปี่ ล่าง, ยาง กงูนา ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า.
26 แน อางเลิ่ง คาโคลาโค กงา แต้ม ล้า ปี่ชี่ นี้ย่า. กงา อามื้อ นองนา นี้แม้แน ม่า ล่าง นี้งย้า, ชฺ้าง นองนา ชา จ้อบ ล่าง อือนา แม่น แน แล่ม แล่ คูโว แน. 27 จ้า อามื้อ อ่าซ่างมาง นองนา บ่าจ่อบ ล่า กงา กางลา, ไม้ พระเยซูคริสต์ นองนา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ปี่ ล่าง ญ้า. แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นองก้อง ดื้ง แง. นี้แม้แนยาว นอง มือ อ่าซ่างมางนา บ่ากงา ม่าอู่บ ปี่ คา, ไม้ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า นองนา กูย่างกูเจ้อ ย้า ม่ายแบ ปี่ ล่าง. อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า อางเลิ่ง ม้าม้า จี่ แง ยา บ่าจ่อบ เป. นี้แม้แนยาว นอ ปีนแตปีนนา ย้า พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แล คูง, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นองนา ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน.
28 กงา อางย่า ลาก อือ เวอ, อามื้อ ปีนแตปีนนา แน พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แลน คูปาว. นี้แม้แนยาว พระเยซูคริสต์ พ่าวลือ แล่ เมอ, นอง มือ เจิ้นเจ้อ นา บ่าแค แน บ่าซ่าจอ เป. 29 นองมู นี้ง อางแบ ย้า, พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา แงแน. นี้แม้แนยาว อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา นี้ย่า ฮายแบ ปี่ แง, พาจาว มาง อางย่า เพลิ่น ญา แน.