ยอห์น คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม เคอ ชีย้าง
1 ยอห์น
ยอห์น โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 นี้, ยอห์น พระเยซู ศิษย์เอก มาง แต้ม ชี, ไม้ ชฺ้าง พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือนา ฮา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ เค่ ปี่ง แน เย. ยอห์น กงูนา พาจาว มางนา แน ชฺ้าง อือนา ลาก ปี่ ล่าซี่ แง. แน กงูนา พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮา เค่ ปี่ ล่าซี่ แง. แน ยา กงูนา ม่า คู่ ม้าม้า บ่าอ่า อือนา อางโต แล่ม แล่ ปี่ ล่าง. ยอห์น โจ้ดมาย ช่าบ้าบที่ 2 นี้ โบสถ์ ทื่อโบสถ์, ค่าบาย่า ทื่อม่าง แม้แน เพ้ก มางนา แต้มเคอ ชี. ยอห์น โจ้ดมาย ช่าบ้าบที่ 3 นี้ย่า ค่าพ่าย่า อางเม้ง กายอัส แน ชี่ มางนา แต้ม เคอ ชี. กายอัส ชฺ้าง นืงบา อางแม่น, ยา ชฺ้าง พระเยซู อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว กว่า ชี อือนา ปล่อง ชีชี. ยอห์น โจ้ดมาย คาโคลาโค 3 ช่าบ้าบ นี้ง แต้ม เมอ ยา ย่าม่างม่าง คางญ้า. นี้แม้แนยาว ยาง จี่ต่าง นี้ย่า อางฮู่ ค่าตอง อางอ่านอางซฺื้อ อือนา จี่ช่าง ชี ช้อด ย้า.
1
พระเยซู ชฺ้าง อือนา จี่วีดม้าม้า ปี่ มาง
กงา นองนา อามื้อ โจ้ดมาย แต้ม ซฺ้า ล่าชี่ นี้ย่า, ชฺ้าง แฮ้มาง อางเลิ่ง ย่าง เป. ยา พาจาวจี่ต่าง ชฺ้าง อือนา จี่วีดม้าม้า จา ปี่ง มาง ย้า. แน ยา ชฺ้างอางเมิง บ่าจา ฮู เมอ จี่วีด จา ชี มาง ย้า. กงูมู ศิษย์เอก คาโคลาโค อือย่า ค่าตอง น่าซื่ง นี้งย้า ยาง จี่ต่าง แฮ้ง กงากย่า คูแอ. แน ค่าตอง แมนือซื่อ นี้งย้า ยางนา กงามย้าง คูแอ. แน กงู ล่าปู่ นี้งย้า ยางนา กงาว่ากงาซาว คูแอ. ชฺ้าง แฮ้ม้า กงูนา จี่วีดม้าม้า ปี่ ล่าชี่ มาง ย้า. พาจาว ม้า ยางนา ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ปี่ชี่. นี้งย้า ชฺ้าง อืม ยางนา ฮู มย้าง กงา กาแง. กงู ยางนา กงามย้าง คู ย้าเป. ยา พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีด จาดื้ง ลา มล่าง คางญ้า. ยาว อามื้อ พาจาว มาง กงูนา ยางนา กงามย้าง ปี่ ล่าง ญ้า. กงาย่า กงูมู ศิษย์เอก คาโคลาโค อือ อางเลิ่ง กงามย้าง กงากย่า คูชี แฮ้ง นองนา ม่า แบ ปี่ ล่าง, ไม้ นองนา ยางนา นืงบาชี ปี่ ล่าง, แน กงู ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ล่าง แนนอ. ยาว กงูมู คาโคลาโค นี้ง มือ พาจาว กงู อางโบ้ง มาง แน พระเยซูคริสต์ เย่ด ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ คูแง. พระเยซูคริสต์ พาจาวอางย่า มาง ย้า. ยาว กงา นองนา อางเลิ่ง นี้เลิ่ง แต้ม ม่า ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ กงูมู คาโคลาโค นี้งนา ทื่งกง่า แน กย่างม่อนซ้า ปี่ง แนนอ.
พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน จี่วีด ไจ ย้าง
อามื้อ กงูย่า พระเยซู กงูนา อางเลิ่ง ม่า แบ ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง นองนา ชา ม่า แบ ปี่ ล่าง เป. พาจาว ม้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อางแปล้นอางซ้า อือ ช้อดย้า. แน ยางก้อง อางวื้งอางว้าง บ่าจา. จาว่าแน อ่าซ่าง ค่าตอง พาจาว มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แน จี่ ยาว, อางวื้งอางว้าง เวอ จี่วีด ไจ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า แล่จ้อบ เป. ยาว ยาง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง แน ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ฮากนา กงาแบ ปี่ง อางเลิ่ง ม้าม้า บ่าอ่า แน. พาจาว ม้า อางแปล้นอางซ้า เวอ ดื้ง แง. กงู อางเลิ่ง อางแม่น ฮา เมอ, กงูมู นี้ง มือ พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน อางแปล้นอางซ้า เวอ ดื้ง ชี แน ทื่อช่างกานญา. แน กงูมู นี้ง มือ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ คูแง. แน พระเยซู พาจาวอางย่า ม่าง ซฺี่ แฮ้ง กงู อางบล่าบ คาโคลาโค ฮา ชี แฮ้ง ชี่อ่อก ยาว, กงูนา ฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ ล่าแง.
จ้า อ่าซ่าง ค่าตอง อางบล่าบ บ่าจา แน จี่ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า ยางต่องยาง ย้า จ้อบจ่าแล่ง. แน อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา บ่าแบ กงากา. จ้า จาว่าแน กงู อางบล่าบ ฮา ชี อือ พาจาว กูญ่าม แน อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา มางนา ม่า ยาว, ยาง กงู อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา อางซี บ่ายู่ ล่า. แน กงูนา ฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ ล่าง กงูนา เจิ้นเจ้อ อางซี บ่าปี่ จา ล่า, ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า. 10 จ้า จาว่าแน กงาย่า อางบล่าบ บ่ากงา ฮา แน อ่าซ่าง จี่ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า พาจาว มางนา แล่จ่อบ แน จี่ ชี แน ทื่อช่างกานญา. แน ยา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง น่าซื่ง เวอ บ่ากาน แล่.