3
พระเยซู ทื่อเทอ พ่าวลือ แล่ แง
คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, นี้ย่า โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 กงา นองนา แต้ม ปี่ ล่าชี่ ย้าง ย้าเป. กงา โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้, กงาย่า อางเลิ่ง นี้อือ ไจ แง, ไม้ นอง นืงบา คล้าว โย้เวอ ก่ามกืด อางเซฺิ่งอางซฺ้าง จา ปี่ แง แนนอ. แน นองนา ฮา นอง ม่าอู่บจี่ต่าง กงากย่า คูชี อือนา เย้ง ซฺ้า ปี่ ล่าง แนนอ. ไม้ กงา นองนา ค้าแต้ โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ จี่ต่าง จี่ ชี ชี แฮ้งนา เย้งซฺ้า ปี่ล่า ซี่ค้า. แน จี่วีดอางซื้ง กงูนา อางบล่าบปล่องปูนปี่ล่าฮู มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา เย้งซฺ้า ปี่ล่า ซี่ค้า. พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ย่า ศิษย์เอก อือ นองนา ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้งย้า เป. ต่องก่า นู้เวอ กงา นองนา แบ ปี่ล่า ซี่ค้า. ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางญ่าม อางนืง ชา ลีน แฮ้นืง เวอ ชฺ้าง ทื่อบา จา แง, ยอง ตานฮา วา แน ฮายเค่ คูแง. แน นองนา ฮูย้า อื้อกาน ล่า คูแง. ยองมู นี้ย่า นองนา นี้แม้แน น้า ล่า คูแง, “พระเยซูคริสต์ พ่าวลือ แล่แง แน ก่ามค่าน ฮา ชี อ่าลา? ยอ ท้าว ยา ล้อเกิ้ง เวอ? อ่าฮู้ อ่าพี้ อ่าบา อ่าโบ้ง ยองมู แฮ้ง ซฺี้ แอน คูงญา. จ้า กูย่างกูเจ้อ นี้งมือ เจิ้นเจ้อ บ่าเพ่น. อามืม ชฺ้างอางเมิง แต่ง ซฺื่อ แม้แน ย้า จา แง” แน.
ยอง นี้แม้แน จี่ คู เมอ ยองมู นี้ย่า ป่องฮ่าน แน ลู้ม แล่ คูชี มล่าง คางญา พาจาว ม้า มู่ง แน นื้งชฺ่า แต่ง ชีแน. ยา ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ นื้งชฺ่า แฮ้ง ม่า ล้าง โย้เวอ เจิ่ก อ่อกล้า ปี่ชี่. แฮ้งย้า นื้งชฺ่า แฮ้ง ล้าง โย้เวอ ปูน อ่อกล้า ชี. ยาว ล้าง ย้าง มือ นื้งชฺ่า โย้เวอ แวด ชี. ยาว ค้าแต้ เวอ ชฺ้าง อือย่า นาบาตา อางบล่าบ ฮา คูชี. แฮ้งย้า พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง แฮ้งนา ก่างพยา ชี. ยา ชฺ้างอางเมิง แฮ้งนา ฮาย ล้างทู้ม ปี่ชี่. ยาว พาจาว มาง นี้แม้แน ม่า แล่ชี่, พาจาว มาง อางซี ต้าดต่อน แฮ้นืง เวอ, มู่ง แน นื้งชฺ่า นี้ย่า บี่ท่อ พี แง. แฮ้นืง เวอ พาจาว ม้า ชฺ้าง ยางนา บ่าน่าจ่า อือนา ก่างพยา แง. พาจาว ม้าย่า บี่ท่อ มู่ง แน นื้งชฺ่า ไจ พี นี้งนา กอย ชี ล้า มล่าง คางญ้า.
คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, อางเลิ่ง ม้าม้า นี้เลิ่ง นา บ่าลู่ม คูโจ. จี่วีดอางซื้ง มาง อางนืง อางญ่าม ทื่อนืง นี้ย่า ชฺ้าง อือ อางนืง อางญ่าม 1,000 ปี ล่อ ญา เป, แน ชฺ้าง อือ อางนืง อางญ่าม 1,000 ปี นี้ย่า จี่วีดอางซื้ง มาง อางนืง ทื่อนืง ล่อ ญา เป แน. นี้แม้แนยาว จี่วีดอางซื้ง ม้า ยาง ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้งแม้แน ฮายเค่ แฮ้งนา ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ เย้ง ชี แฮ้งแม้แน บ่ากล่าม, จ้า ยา นองนา โอ้ด ล่าง, ไม้ ยา อ่าซ่าง มางนา บ่าก่างบ่าพยา ปี่ ซี่. จ้า ยา ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา นืงบาเพ่น ยาว อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ซี่ แง.
10 จ้า พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ง แฮ้นืง เวอ, ยา แล่ค่าว แม้แน ลือ แง, ไม้ อ่าซ่าง มาง บ่าแบ ยา อ้าลอม ลือ แงแน. ยาว แฮ้นืง เวอ ชฺ้าง อือย่า บี่ท่อจฺ่อ พอก อางเซง บื้ง นา กงากย่า คูแง. ยาว มู่ง นี้ย่า บี่ท่อ จฺ่อ โปยว แอ แง. แน มู่งนื่ง อู่ลา อู่กื่อ แฮ้อืมมือ บี่ท่อ จฺ่อ โปยว แอ แง. ยาว ชฺ้างอางเมิง แน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ กูย่างกูเจ้อ อือย่า โปยว แอ แง.
11 กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า บี่ท่อจฺ่อ โปยว แอ แง แน แบน คู ยาว, นองมู นี้งมือ แม่น แน เย้ง คู ปาว, ชฺ้าง ล้ออือเจ้อ เพล่อ คู แงแน. นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง มือ เซฺิ่งซฺ้าง แน จี่วีด ไจ พาจาว มางนา นืงบาจาบ ปี่ ปาว. 12 ยาว นอง พาจาว มาง อางนืง แฮ้งนา ล่อ คู เมอ, แน แค้นล้อง อางไว่ แน เคอ ล้า ปี่ เมอ, แฮ้นืง เวอ มู่ง แฮ้ย่า บี่ท่อจฺ่อ โปยว แอ แง. แน มู่ง โย้เวอ กูย่างกูเจ้อ อือย่า ล้อง แง, แน เก้อ โปยว แอ แง. 13 จ้า กงูย่า พาจาว มาง ยาง ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน ฮา เค่ แฮ้นืง นา ล่อ คูแง. พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แฮ้ย่า มู่ง อางซฺื่อ แน นื้งชฺ่า อางซฺื่อ แฮ้งย้า เป. โย้เวอ ชฺ้าง อางซืออางปลอง คาโคลาโค พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ คูชี อือ ดื้งย้า ย้าง ย้าเป.
14 นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, นอง พระเยซูคริสต์ พ่าวลือ แล่ง แฮ้นืง นา ล่อ คู แฮ้ญ่าม เมอ, นองมู นี้งมือ กูย่างกูเจ้อ แน ฮา พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ คูปาว. แน กูย่างกูเจ้อ แน ฮาย นอง จี่วีด แฮ้งนา เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ โว. พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ เจิ้นเจ้อ อางซี บ่าปี่ จา โจ.
15 ยาว บ่าลู่ม คูโจ, กงู จี่วีดอางซื้ง มาง โอ้ด นี้ย่า, ไม้ ยา ชฺ้าง อือนา จี่วีดม้าม้า กงาจา ปี่ ซี่ แง. แน เปาโล คริสเตียนม้องน้าม กงู ลาก มาง นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ โย้เวอ, ยา พาจาว มาง ยางนา วี่ไซป้านญา ปี่ชี่ แฮ้ง ไจ นี้เลิ่ง นา จี่ เคอ แง. 16 ยาง โจ้ดมาย คาโคลาโค แต้ม ชี แฮ้ย่า นี้เลิ่ง นา จี่เคอ แง. จ้า ยาง โจ้ดมาย แต้ม ชี โย้เวอ อางเลิ่ง ทื่อบ่า จา แง แบ อางย่าก แน. แฮ้งย้า ชฺ้าง ทื่อบ่า พระเยซูคริสต์ ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา ม้าม้า แน บ่าแบ คูง อือ, แน ชฺ้าง ปีนแตปีนนา แน บ่าเจ่อ อือ เปาโล ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ม่าอู่บ ซี คูแง. ยอง พระคัมภีร์ โย้เวอ อางเลิ่ง ทื่อบ่า อือ จี่ ซี ไค้ ซี คูชี แฮ้งแม้แน ย้า. ยาว นี้งย้า ยองนา ฮาย ก่างพยา ปี่ แฮ้ย่า เป.
17 คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว, ไม้ นอ นี้เลิ่ง นา แบน ญ้า. ชฺ้าง บ่าแม่น อือ ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แฮ้งนา บ่าฮา เค่ คูโจ, ไม้ นอง ยอง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา ฮายเค่ ยาว, นองมู นี้ง มือ นอง เจ่อ คูชี แฮ้งนา วี คูแง. 18 จ้า นองมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วีดไจ คูปาว, ไม้ นองนา ฮาย ยางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แบกงา ปี่ ล่า คาไล. แน ยาง มือ นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่า คาไล. พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ย้า, แน ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ฮู มาง ย้า.
พระเยซูคริสต์ เวอ, กูย่างกูเจ้อ อือนา นางนา สรรเสริญ ฮา แล ปี่ ล่าปาว, ตื่น อามือ จาย กาญ่าม เวอ เคอ แน.