2
คู่ ม้าม้า บ่าอ่า อือ
นอง อางมู นู้เวอ อามือ ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ อือ จา แง, ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง ชฺ้าง อางมู โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือ จา ชี แฮ้งแม้แน ย้า. ชฺ้าง นี้อือเจ้อ อางเลิ่ง บ่ากง่าบ่าเกิง ชฺ้าง นา จ้อบ ก่างพยา ปี่ อางกงา อือ ม่าอู่บ แง. ชฺ้าง นี้อือย่า จี่วีดอางซื้ง มาง ยองนา อางบล่าบ ฮาย ปูน ปี่ เวิม, พระเยซู นา วี คูชี. แฮ้งย้า พาจาว มาง ยองนา อางไว่อางคย้าง แน ก่างพยา วี แง. ยาว ยอง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แน ซฺ่าจอ คาบอล้อ แน ชี่ แฮ้ย่า ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า ฮาย เค่ คูแง. จ้า ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ แฮ้อือ อางเลิ่ง ฮา ชีแฮ้ง คริสเตียนชฺ้าง บ่าอ่า อือ กงามย้าง คู เมอ, ยอ พาจาว มาง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา บ่าแม่น แน จี่ คูแง. ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี นี้อือย่า ตานฮา จา ปาปาย ย้า อางเลิ่ง แต่ง นองนา ม่าอู่บ ล่า คูแง, ไม้ ยอ นองนา พลู้ ชา จ้อบ ยู้ ล่าง, จ้า พาจาว ม้า ชฺ้าง นี้อือนา ต้าดต่อน ชี มล่าง คางญ้า. แน ก่างพยา นืง แฮ้ อามือ ชา ลือ แง.
อางจาม กงากา ย้าล่า ค้าแต้ เวอ เท่วาด่า ทื่อบ่า อือย่า อางบล่าบ ฮาย คูชี. ยาว พาจาว มาง ยองนา ซื่งกง่าบ่ากย่า, จ้า ยา ยองนา ล่าลูก ค่ามตู่ โย้เวอ ชูย จาน ชี. ยาว ยองนา ล่าลูก ค่ามตู่ อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ซฺ้าม ล่าตื่อ พือ ชี ชี, ไม้ ต้าดต่อน นืง แฮ้ง ล่อ แง แนนอ. แน ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง นี้งนา วี่บ่ากไจ ปี่ชี่ นี้ย่า, ไม้ แฮ้ญ่ามเวอ ชฺ้าง อือย่า พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า คูวา. ยาว โนอาห์ มือ ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่าอู่บ ชี, พาจาว มางนา น้าจ่า คูโว แน. จ้า ชฺ้าง อือย่า พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า. แฮ้งย้า พาจาว มาง มือ ชฺ้างอางเมิง นา ฮาย ล้างทู้ม ปี่ชี่. ยาว พาจาว มาง โนอาห์ แน ชฺ้าง 7 คู่น โนอาห์ ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี อือนา ปล่อง ชี ชี. ยาว น่อง โย้เวอ พาจาว มาง โสโดม อางเมิง แน โกโมราห์ อางเมิง แฮ้งนา อางซี ต้าดต่อน บี่ท่อ พี ชี, ไม้ ฮากนา กงาแบ กงามย้าง ปี่ แง, ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าน่าจ่าง อือก้อง บ้าเจอ ตอล้า แงแน. จ้า พาจาว ม้า โลท โสโดม อางเมิง ดื้ง ชี มางนา จี่วีด ปล่อง ชี ชี. โลท ชฺ้าง อางแม่น ยา พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮาย เค่ แง. ยา ชฺ้าง อางลี้บอางล่าว ฮา ซี คู ชีอือ อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา คูชี แฮ้ง ปาปาย นืงบาต่อง ตูกพานลาบ้าบ แง. โลท ชฺ้าง อางแม่น, จ้า ยา ชฺ้าง อางลี้บอางล่าว ฮา ซี ชีอือ กางมู โย้เวอ จี่วีดไจ จาดื้ง แง. แฮ้งย้า โลท มือ กูนืง แน นืงบาต่อง ตูกพานลาบ้าบ แง, ไม้ ยา ชฺ้าง แฮ้อือ อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา แฮ้ง กงามย้าง น้อ, แน ยอง จี่ต่าง อางน้าบื้น อือ กงากย่า น้อ. นี้แม้แนยาว จี่วีดอางซื้ง ม้า อางแบ ย้าเป, ชฺ้าง พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ อือนา บ้าเจอล้อแม้ ปล่อง อางตูกอางพาน กงาปูน ปี่ แงแน. แน ยา อางแบ ย้า, ชฺ้าง บ่าแม่น อือนา บ้าเจอล้อแม้ ชู ล้อง ชี ยาว, อางซี ต้าดต่อน แฮ้นืง เวอ วี่บ่ากไจ ปี่ แงแน. 10 จ้า ชฺ้าง ป้องก้า อางเลิ่ง ตานฮา จา อือย่า แน พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้งนา ฮูย้า อือย่า ฮากล่อบ่าปา วี่บ่ากกงาไจ คูแง.
ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี อือย่า วี่บ่ากกงาไจ แฮ้งนา บ่าแค คู. แน ยองมู นี้ย่า อ่อนจ่าแล่ คูแง. ยองมู นี้ย่า เท่วาด่า อือนา บ่านาบบ่าทื่อ คู แน ฮูย้า คูแง. 11 แฮ้แม้เวิมมือ เท่วาด่า อือย่า ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี อือ ล่อบ่าปา แก่นคา ล่าที่ จา คูแง. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิมมือ เท่วาด่า นี้อือย่า ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี แฮ้อือนา จี่วีดอางซื้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ บ่าฮูย้า แน บ่าจี่ซ้อ คู เป.
12 จ้า ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี อือย่า ซ่องก่องซ้าด อือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน ฮา คูแง, ไม้ ซ่องก่องซ้าด นี้ย่า ยอง คา ฮา ซีง อือ กูย่างกูเจ้อ ย้า ฮา คูแง, ไม้ ยอ บ่าเย่ง ตอ กาวา. ซ่องก่องซ้าด นี้อือย่า เกิ้ดลือ ชฺ้าง อือนา ชู ปี่ แง, แน แซ่ ปี่ แง. ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี อือย่า ยอง อางเลิ่ง ม้าม้า แน บ่าแบ แฮ้งนา จี่ ฮูย้า คูแง. ยาว ยองมู นี้ย่า ซ่องก่องซ้าด อือ แม้แน ย้า ก่างพยา คูแง. 13 ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี อือย่า กงา ตูกพานลาบ้าบ คูแง, ยอง ฮากนา ฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. ยองมู นี้ย่า ตื่น มู่งคี่ นืงก้อง แน ช่าง ลางกายาว จฺ่าปอต้างปอ ฮาย แต่ค่า ต้าง ม่าว คูง แฮ้งนา ซอ คูแง, ไม้ ค่าตอง นา ฮาย นืงบาต่องม่อนซ้า ปี่ แง แนนอ. แน ยอง นองก้อง ทื่งกง่า แน อ้อง จฺ่า ล้า เมอ, ยองมู นี้ย่า นองนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่ ล่าแง. แน ยองมู นี้ย่า นองนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่าแง. 14 ยอง แมนือ แฮ้ย่า ค่าบาย่า ป้องก้า อางซีอางบล่าบ ฮา อือนา ฮูยซฺ้า กาน แง. ยาว ค่าบาย่า แฮ้อือนา ยู่ ช่าง แง, ตื่น มู่งคี่ นืงก้อง ย้า. แน ยองมู นี้ย่า นี้แม้แน ย้า อางบล่าบ ฮา แล คูแง. ยองมู นี้ย่า ชฺ้าง นืงบา อางด่ออางย่า อือนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ แง. แน ยองมู นี้ย่า ยอง นืงบา คล้าว โย้เวอ ตานฮา อางเลิ่ง แฮ้ง แบ กานแง. ยาว พาจาว ม้า ยองนา แซ้งว้าน แง เป. 15 ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี นี้อือย่า แก้บ้าลูง แล่ คูชี ช้อด ย้า. ยองมู นี้ย่า แก้บ้า จี่วีด อางกง่าอางเกิง แฮ้ง วี คูชี. ยาว แก้บ้า จี่วีด พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู บาลาอัม ย่อ แล ชี แฮ้มาง ก้องเวอ ย่อแลน คูชี. บาลาอัม เบโอร์ อางย่าย่าค่า. ยา พลู้ ยาง อางเลิ่ง อางซี ฮา ยาว กงาบู้ ชี แฮ้งนา ลาก แง. 16 จ้า บาลาอัม นา ยาง ลา มาง นาบาตา ย้า อี่จี่ ชี, ไม้ ยาง อางเลิ่ง อางซี ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. แน ลา แฮ้ม้าย่า ชฺ้าง จี่ต่าง แฮ้ง ไจ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู บาลาอัม นา อี่จี่ ชี. แน ยาง อางเลิ่งอางจ่าง ฮา ชี แฮ้ง ฮา ว่าง ปี่ชี่.
17 ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี นี้ อือย่า ล้างบ้อ อางกืออางคาก อือ ช้อด ย้า. แน ยองมู นี้ย่า มู่งบื่น ฮ้างม้านอางฮื่อ ชืก แอ ชี อือ ช้อด ย้า. พาจาว ม้า ตี ซฺ้า ชี ชฺ้าง นี้อือนา ล่อ ญ้า. พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้อือนา ตี ซฺ้า ล่อ ชี แฮ้ย่า ล่าลูก ค่ามตู่ อางวื้งอางว้าง แฮ้งย้า เป. 18 ชฺ้าง นี้อือย่า ค่าตอง อางเลิ่ง อางจ่าง จองไจ บ่าจา แฮ้ง จี่โอ่ดจ่าแล่ง. แน ยองมู นี้ย่า ป้องก้า ตานฮา อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ แฮ้ง ไจ ชฺ้าง อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา แฮ้ง ว่าง คูชี อือนา จ้อบ แง. 19 ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ คูชี แฮ้อือย่า ชฺ้าง ยอง จ้อบ คูชี แฮ้อือนา ก่ามค่าน ปี่ แง, ยองนา ย่าเจ่น ปูน ปี่ แงแน. จ้า กานแตว ยอง อางโต แฮ้ง มือ อางเลิ่ง บ่าแม่น อือ ย่าเจ่น เพล่อ คูแง. แน อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา คูแง, ไม้ ชฺ้าง นี้ย่า ค่าตอง นา ก่าจ่า ชี อือ ย่าเจ่น เพล่อ แง เป. 20 จาว่าแน อ่าซ่าง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเลิ่ง บ่าแม่น อือ ย่าเจ่น เพล่อ ชี แฮ้ง กงาปูน แล่แง, ไม้ พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา แน ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ฮู มางนา แบกงา กา ชี แฮ้ง ปาปาย แน. จ้า น่อง โย้เวอ อางอ้าน แฮ้งแม้แน อางเลิ่ง บ่าแม่น อือ ย่าเจ่น เพลิ่น แล่ ยาว, แน อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา แล่ ยาว, ชฺ้าง แฮ้มาง จี่วีด แฮ้ย่า อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา ก่างพยา แง. 21 นี้แม้แนยาว ชฺ้าง แฮ้ม้าย่า ต่องก่า เวอ จาย แน แก้บ้า จี่วีด อางกง่าอางเกิง แฮ้งนา บ่าแบกงา กาง แฮ้งย้า เช แล่แง, ไม้ ยา จี่วีด แก้บ้า อางกง่าอางเกิง แฮ้งนา อางแบกงา กา แนยาว, จ้า พาจาวจี่ต่าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้งนา บ่าฮา เค่ วา. 22 ยาว ชฺ้าง นี้อือเจ้อ ก้องเวอ อางเลิ่ง ตอ ล้า ชี แฮ้ย่า ฮาย มย้าง ปี่ แง, ชฺ้าง อือ จี่ต่าง จี่เพ้ก ชี แฮ้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แน. ชฺ้าง อือ จี่ต่าง จี่เพ้ก ชี แฮ้ย่า นี้แม้แน เป, “คื่อ แฮ้ม้า ป่าแพ่ แพ่ อ่อกล้า ปี่ ยาว จฺ่า อ้องแล แล่ ปี่ชี่” แน 2:22 สุภาษิต 26:11 “ว่า ล้าง ชี่ เซฺิ่งซฺ้าง ชี ม้าย่า ลองออง โย้เวอ ยู่ล่าน แล่ชี่” แน.

2:22 2:22 สุภาษิต 26:11