เปโตร คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม เคอ ชีย้าง
2 เปโตร
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา ซีโมนเปโตร พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น แน ศิษย์เอก ม่าง เป.
ชฺ้าง กงา แม้แน เจ่อ คูชี แฮ้อือนา แต้ม เคอ แง, ไม้ พระเยซูคริสต์ กงู พาจาว มาง น้อ. แน ยา ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ฮู มาง ย้า. ยา อางซืออางปลอง แน อางกง่าอางเกิง เป. แน ยา กงูนา ฮาย ยางนา เจ่อ ปี่ ล่าง. ยาว กงู เจ่อ อางเลิ่ง นี้ย่า นาบาตา ย้า อางฮู่ คา แง.
พาจาว เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว. แน ยองมู แฮ้งนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน นืงบาต่องม่อนซ้า แน จาดื้ง บย่า เค่ แล ปี่ ปาว, ไม้ ยองมู นี้ย่า นางนา แน พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา อางแบกงา กานอ.
พาจาว ม้า กงูนา กูย่างกูเจ้อ ย้า ปี่ ล่าง
พาจาว อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น ม้าย่า กงูนา กูย่างกูเจ้อ ย้า ปี่ ล่าง, ไม้ กงูนา จี่วีด กง่าเกิ้ง แน ไจ ปี่ ล่าง แนนอ, ยาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน. พาจาว มาง กงูนา กูย่างกูเจ้อ ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ กงูมู นี้ย่า พระเยซู กงูนา แช้ยู้ ล่าชี่ มางนา อางแบกงา กานอ. ยา กงูนา แช้ยู้ ยางก้อง ทื่งกง่า แน โญกญอ จี่ต่าง กงาบู้ ปี่ ล่าง, แน ยางก้อง ทื่งกง่า แน อางเลิ่ง อางแม่น กงาบู้ ปี่ ล่าง. นี้งย้า พาจาว มาง กงูนา ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า. ยาง ก่ามค่าน นี้ย่า อางฮื่อ แน อางฮู่ อางคา. นี้แม้แนยาว นอง ยาง ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ก่ามป่อน กงาบู้ คู เมอ, นองมู นี้ง มือ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ตานฮา ย่าเจ่น เพล่อ คูชี แฮ้ง กงาปูน แล่ คูแง, แน นองมู นี้ง มือ พาจาว มาง ก้อง นืงบา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ แง. แน ยาง แม้แน อางเลิ่ง อางแม่น ฮา คูแง.
นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง มือ กูย่างกูเจ้อ แน ฮา คูปาว, ไม้ นอง เจ่อ คูชี แฮ้ง นองนา ฮาย ชฺ้าง อางแม่น เพล่อ ปี่ ล่า คาไล, แน นอง ชฺ้าง อางแม่น เพล่อ ชี แฮ้ง นองนา ฮาย พาจาว มาง อางเลิ่ง แฮ้ง แบ บย่าเค่ ปี่ ล่าคาไล, แน นอง พาจาว มาง อางเลิ่ง แบ ชี แฮ้ง นองนา ฮา ชฺ้าง ค่าตอง นืงบาจาบวา แน บ่าฮา อือ เพล่อ ปี่ ล่าคาไล, แน นอง ชฺ้าง ค่าตอง นืงบาจาบวา แน บ่าฮา อือ เพล่อ ชี แฮ้ง นองนา ฮาย ก่ามโอ่ด จา ปี่ ล่าคาไล, แน นอง ก่ามโอ่ด จา ชีแฮ้ง นองนา ฮาย พาจาว มางนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน นืงบาชี บย่าเค่ แล ปี่ ล่าคาไล, แน นอง พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี แฮ้ง นองนา ฮาย คริสเตียนชฺ้าง อือก้อง ม้องน้าม เพล่อ ปี่ ล่าคาไล, แน นอง คริสเตียนม้องน้าม เพล่อ ชี แฮ้ง นองนา ฮาย ฮากนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ลาก บย่าเค่ แล ปี่ ล่าคาไล.
นองก้อง อางเลิ่ง อางแม่น นี้อือ โปล้ม แน จา ปี่ โว. นอง อางเลิ่ง อางแม่น นี้อือ ฮา กงากา ยาว, นองมู นี้งมือ พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง อางเลิ่ง แฮ้ง กงาแบ บย่าเค่ แง. แน นอง อางเลิ่ง แบ คูชี แฮ้ง นองนา ฮาย อางเลิ่ง จองไจ อางจา อือ ฮา ปี่ ล่าง. จ้า จาว่าแน อ่าซ่าง ก้อง อางเลิ่ง อางแม่น นี้อือ บ่าจา แง. ชฺ้าง แฮ้ม้า แมนือ บ่าแม่น ช้อด ย้า, ไม้ ยา เว่อ แน บ่าฮู มย้าง กา. แน ยา ลู้ม แล่แง ค้าแต้ เวอ ยาง อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ย่า พระเยซู ฮา เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ง ญา แน.
10 นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, พาจาว มาง ล่ากาน แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน ว่า คูโว, ไม้ ฮากนา ฮาย มย้าง ปี่ เซฺ้อ พาจาว ม้า นองนา แช้ยู้ ล่าชี่ แน, ไม้ นอง นี้แม้แน ฮา คู ยาว นอง เจ่อ แฮ้งมือ บ่าโปยว แอ. 11 ยาว นี้ย่า นองนา ฮาย พระเยซูคริสต์ อางเมิง ก่างพยา นืง บ่าจา โย้เวอ ม้าม้า ย้า กงาอ้อง แล ปี่ ล่าง. แน กงู ยาง อางเมิง โย้เวอ อ้องแล เมอ พาจาว ม้า แม่น ย้า ลาบตอน ล่าง. ยาว พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ย้า, แน ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ฮู มาง ย้า.
12 นองมู นี้ย่า อางเลิ่ง นี้ อือนา อางแบ คูย้า. แน อางเลิ่ง ม้าม้า นี้งนา ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ คูแง. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม มือ กงา นองนา เลิ้งเลิ้ง ย้า ม่าอู่บ ล่าแง, ไม้ นองนา อางเลิ่ง นี้อือนา บ่าปี่ ลู่ม ล่า แนนอ. 13 กงา เย้ง กานยาว กงา จี่วีดแต่จา เมอ, นองนา เลิ้งเลิ้ง แน ม่าอู่บ ล่าง นี้ย่า อางซูม ย้า, ไม้ นองนา อางเลิ่ง นี้อือนา บ่าปี่ลู้ม ล่า แนนอ. 14 กงา อางแบ ย้า บ่ามล่าง ยาว กงาย่า ซฺี้ แง, พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง กงานา เจ้ง แน ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. 15 กงา กูย่างกูเจ้อ ย้า ฮา แง, ไม้ กงา ซฺี้ คาเมอ, นองนา อางเลิ่ง นี้อือนา กูญ่าม แน ปื้อซฺ้า ปี่ ล่าง แนนอ.
ชฺ้าง พระเยซู ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ชีอือ
16 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง ม้าย่า ล่าที่ จา แน พ่าว ลือ แล่ง, แน กงู นองนา ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ นี้ย่า. กงู ชฺ้าง อือ อางเลิ่ง แต่ง ชี แฮ้ง บ่ากงา ไจ นองนา อู่บน้า ปี่ ล่าเป. จ้า กงูมู นี้ย่า ค่าตอง แมนือ นี้งย้า ยาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง คูแอ. 17 ไม้ พระเยซูคริสต์ นา พาจาว ยาง อางโบ้ง มาง โญกจ่าญ่อจ่า เมอ, กงูมู นี้ง มือ โย้เวอ ย้า จา คูแอ. ยาว พาจาว อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น ม้าย่า ยางนา นี้แม้แน จี่ช่าง แง, “นี้ม้า กงา อางย่า ลาก มาง. กงา ยางนา นาบาตา นืงบาจาบ แง” แน. 1:17 มัทธิว 17:5; มาระโก 9:7; ลูกา 9:35 18 อางเซง แฮ้ย่า มู่งท่า โย้เวอ บื้ง จายลือ แง. แน กงูมู นี้ง มือ พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ตาแซ้ ท่า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง โย้เวอ จา คูเมอ, อางเซง แฮ้งนา กงากย่า คูแอ.
19 ยาว กงูมู นี้ย่า กงา มย้าง แล่ คูแอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง มอ ชี ชี แฮ้ย่า, อางเจ่อจ่า กงากา ม้าม้า ย้าแน. กงาย่า นองนา นี้เลิ่ง นา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ตี่นต้อง บย่าเค่ แล ปี่ ล่า ซี่ค้า, ไม้ อางเลิ่ง นี้เลิ่ง อางแปล้นอางซ้า ซอทา แปล้น เมอ เคอ แน อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ท่อ อ้องแล ปี่ชี่ ช้อด ย้า. แน นอง นืงบา โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า ท่อ อ้องแล ปี่ แง. นอง นืงบา โย้เวอ อางแปล้นอางซ้า นี้ย่า ซอทา เวอ อู่กื่อ อางแปล้นอางซ้า ท่อ ลือ ปี่ชี่ อือ ช้อด ย้า. 20 จ้า อางเลิ่ง คาโคลาโค กงา จี่ ล้า ชี นี้ย่า นอ นี้เลิ่ง นา แบ ปาโน, พระคัมภีร์ โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ชี ชี แฮ้ง จี่ไค้ นี้ย่า, พาจาว มาง บ่าฮาย แบ ปี่ ยาว, กงูมู นี้ย่า อ่าซ่าง มาง บ่าจี่ไค้ ตอ กาแน. 21 ไม้ พระคัมภีร์ โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ชี ชี แฮ้ย่า ชฺ้าง ก่ามกืด เวอ จายล้า บ่าอ่า, จ้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือย่า พาจาว มางก้อง จี่ต่าง จายลือ ชี แฮ้ง จี่ คูแง, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ม่า จี่ ปี่ แฮ้งแม้แน ย้า.

1:17 1:17 มัทธิว 17:5; มาระโก 9:7; ลูกา 9:35