5
คริสเตียนชฺ้าง อือย่า พาจาว มาง แกะ อือ ช้อด ย้า
กงาย่า นอง อางมู โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง ยอคา อือนา แต้ม เคอ แง, ไม้ กงา อางโต นี้ง มือ คริสเตียนชฺ้าง ยอคา อือ อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง ย้า. กงาย่า พระเยซูคริสต์ โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮ้งนา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ แง. แน กาญ่าม เวอ พาจาว ม้า กงานา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน โญกจ่าญ่อ ล่าง, ยาง พ่าว ลืน แล่ เมอ. คริสเตียนชฺ้าง ยอคา อือ เวอ, กงา นองนา ป้า ล่า ปานา, พาจาว มาง นองนา แกะ ปอ ปี่ ล่าชี่ อือนา แม่น แน ฮูพลา คูโว, พาจาว มาง นองนา ฮา ปี่ ล่า ซี่ แฮ้งแม้แน, จ้า นอง บ่าฮา ซี้ ยาว บ่าฮา คูโจ. แน ล่ากานว่าฮู่ กงา ซี้ ยาว ปาปาย แน บ่าฮา คูโจ, จ้า พาจาว มางนา ม้าม้า แน ล่ากาน ปล่อง ว่า ซี้ ยาว ปาปาย แน ฮา คูโว. นองมู นี้ย่า พาจาว มาง นองนา ชฺ้าง ปี่ ฮูพลา ปี่ ล่าชี่ อือ อางมู โย้เวอ บ่าฮื่อ จ่าแล่ คูโจ. จ้า จี่วีด ไจ อางเลิ่ง อางแม่น อือ ฮา คูโว, ไม้ แกะ แฮ้อือนา ฮา เค่ ปี่ เซฺ้อ. แน แกะปอฮู ยอคา มาง พ่าวลืน แล่เมอ, นองมู นี้ง มือ ก่ามป่อน ปีนแตปีนนา กงาบู้ คูแง. ก่ามป่อน แฮ้ย่า โปยว นืง บ่าจา. ยาว พระเยซูคริสต์ แกะปอฮู ยอคา แฮ้ มาง ย้าเป.
ทื่อช่างกานญา เป, นองมู อ่าญู อางอี อือย่า ชฺ้าง นอง ล่อบ่าปา แน อ่าญู อางบย่า อือนา น้าจ่า คูโว. แน นองมู คาโคลาโค นี้ย่า อ่อนจ่าแล่ง แฮ้ง ว่าง ยาว ปล่อง ลางกา โว, ไม้ พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี,
“พาจาว ม้าย่า ชฺ้าง อ่อนจ่าแล่ง อือนา บ่าพลาบ ฮู”
“จ้า ยา ชฺ้าง บ่าอ่อนจ่าแล่ง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง.” 5:5 สุภาษิต 3:34
นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง มือ อ่อนจ่าแล่ง แฮ้ง ว่าง คูยาว, พาจาว ล่าที่ อางฮื่อ จา ชี มางนา น้าจ่า คูโว. นี้แม้แนยาว พาจาว มาง นองนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าแง, ยาง อางญ่าม อางแม่น ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง เคิน ลา เมอ. นองนา อางเลิ่ง ฮา ม่านชู ปี่ ล่าชี่ คาโคลาโค แฮ้ง พาจาว มางก้อง ชี คูโว, ไม้ ยา นองนา พี้ล้อง ล่าแง.
ค่าตอง นืงบาวา แน บ่าฮา คูโจ! แม่น แน อางโตแล่มจ่าแล่ว, ไม้ นองนา เม้อ ล่าง ม้าย่า ซาตานแด่ย่ายอคา มาง ย้าเป. ซาตานแด่ย่ายอคา นี้ม้า ย่อ พ้าด กว่า แง, ชฺ่าล่า บื้งฮ้าว ชฺ้าง อือนา ซฺ้า แช่ จฺ่า อือ ช้อด ย้า. ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา บ่าน่าจ่า โจ, จ้า พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คู โว, ไม้ นอง มือ อางแบ คูย้า, คริสเตียนม้องน้าม ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ กูต่องกูตี่ แน ดื้ง คูชี อืม มือ นอง แม้แน ย้า ตูกพานลาบ้าบ คูแง แน.
10 น่อง โย้เวอ นอง ทื่อฟ่าง ตูกพานลาบ้าบ คูยาว, พาจาว กูย่างกูเจ้อ อือนา ลากซื่งกง่ากย้า ชี มาง, นองนา ฮ้าว พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน โญกจ่าญ่อ ล่าง. ยา นองนา ฮาย ชฺ้าง อางแม่น ยาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน เพล่อ ปี่ ล่าง. ยา นองนา ฮา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ปี่ ล่าแง. แน ยา นองนา ฮา นืงบาแฮ่ง จา แก่นคา ปี่ ล่าแง. แน ยา นองนา ฮา กูย่างกูเจ้อ แน ก่ามโอ่ด จา ปี่ ล่าแง. 11 พาจาว เวอ, ล่าที่ จา แล โว. อาเมน.
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ เปโตร ม่าอู่บจี่ต่าง ย่าง
12 กงาย่า โจ้ดมาย อางกืน นี้ ช่าบ้าบ แต้ม ยาว สิลาส นา ปี่ นองนา ฮ้าน ซฺา ล้า ปี่ ล่า แอ่ เป. ยา คริสเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ ม้องน้าม อางซืออางปลอง ทื่อม่าง มาง ย้า. ยาว กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่า ชี่ นี้ย่า, ไม้ กงาย่า นองนา นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่า ซี่ แง. กงาย่า พี่ญ่าน เพล่อ แง, อางเลิ่ง คาโคลาโค นู้เวอ แต้ม ลือ ปี่ ชี นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แน. คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิ่ง นี้งนา บ่าวี คูโจ.
13 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, บาบิโลน อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือย่า กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าแง, ยองมู นี้ย่า นองนา โมงซฺ้า ล่า คูแง แน. ตื่น มาระโก คาตา ย้า, กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าแง, ยา นองนา โมง ซฺ้า ล่าแง แน. กงา มาระโก นา กงา อางย่า แม้แน ลาก แง. 14 นองมู นี้ย่า แมก่า มย้าง ลางกา เมอ ลากฮูม เป-ลอ ลางกา โว.
ชฺ้าง คาโคลาโค พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ คูชี อือ เวอ, จาบื่อดื้งบื้อ แน จาดื้ง แล คูโว.

5:5 5:5 สุภาษิต 3:34