4
นืงบา อางซฺื่อ เพ่น ย้าง
พระเยซูคริสต์ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ โอ้ด ด้ากย้าง ตูกพานลาบ้าบ ญ้า. นี้แม้แนยาว นองมู นี้งมือ แก่นคา คูโว. แน ยาง เย้ง ชี แฮ้งแม้แน เย้ง คูปาว, ไม้ อ่าซ่าง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ โอ้ด ด้ากย้าง ตูกพานลาบ้าบ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า อางบล่าบ บ่าฮา แล่ซี่ ก้าน. นู้เวอ จาย นอง จี่วีด ไจ จาดื้ง แล แล่ คูง นี้ย่า, ชฺ้าง อือ ตานฮา แฮ้ง วา แน จี่วีด บ่าไจ จาดื้ง คูโจ. จ้า พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ จาดื้ง แล คูโว. ค้าแต้ โย้เวอ นอ ปีนแตปีนนา ย้า ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือ แม้แน จี่วีด ไจ คูแง. ค้าแต้ โย้เวอ นองมู นี้ย่า อางเลิ่ง อางโซอางซา อางบล่าบ อือ ฮา คูแง. แน นองมู นี้ย่า ป้องก้า อางเลิ่ง อือนา ซอ คูแง. แน นองมู นี้ย่า แต่ค่า ม่าว คูแง. แน นองมู นี้ย่า ช่าง กา ยาว จฺ่าปอต้างปอ ฮา คูแง, ไม้ ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา คูแง แนนอ. แน นองมู นี้ย่า ช่าง กายาว ทื่งกง่า แน แต่ค่า ต้าง คูแง. แน นองมู นี้ย่า ฮู่บปาน ช่า คาแม้แน ชี่ อือนา ไว้ คูแง.
จ้า อามือ ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คูง อืม มือ นืงบาม่าน คูแง, นอง ยอง แม้แน จี่วีด บ่าไจ แฮ้งนา. แฮ้งย้า ยอง มือ นองนา จี่ ฮา ก่างพยา ปี่ ล่าแง. จ้า กาญ่าม โย้เวอ ยองมู นี้ย่า ค่าตอง อางเลิ่ง แฮ้ง พาจาว มางนา กงาม่า คูแง. พาจาว นี้ม้า ชฺ้าง อางแต่ แน ชฺ้าง อางซฺี้ อือนา ต้าดต่อน ฮู มาง ย้าเป. นี้งย้าเป ชฺ้างซฺี้ อือ คาตา แน อางเลิ่ง อางแม่น นี้งนา กงากย่า คูชี นี้ย่า. พาจาว ม้า ชฺ้างซฺี้ แฮ้อือนา ยอง จี่วีด แต่ จา เมอ ย้า ต้าดต่อน ชี. แน ยา ยองนา ต้าดต่อน แง, ยาง ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ต้าดต่อน ชี แฮ้งแม้แน ย้า. ชฺ้าง อางเลิ่ง อางแม่น ป่าวม่าอู่บฮู อือย่า ชฺ้างซฺี้ แฮ้อือนา อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่า คูชี, ชฺ้างซฺี้ แฮ้อือ จี่วีดแต่จา เมอ ย้า, ไม้ ชฺ้างซฺี้ แฮ้อือนา ยอง พาจาว มาง แม้แน จี่วีดม้าม้า จา แล ปี่ แง แนนอ.
พาจาว มาง พรสวรรค์ ปี่ ชี แฮ้ง วี่ไซป้านญา จา แน ไจ ย้าง
ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางนืงลีน ย้าง ชา เคิน ญ้า. นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง มือ แม่น แน อางโต แล่ม จ่าแล่ คูโว. แน วี่ไซป้านญา จา แน จี่วีด ไจ คูโว, ไม้ นองนา ฮาย ปีนแตปีนนา แน อธิษฐาน กงาฮา ปี่ ล่า คาไล. อามือ นู้เวอ อางเลิ่ง ปีนแตปีนนา นอง กงาฮา คูง แฮ้ย่า นี้เลิ่ง ย้าเป, ปีนแตปีนนา แน ลากฮูม ลางกา โว, ไม้ ลาก อางเลิ่ง นี้ย่า กงูนา ฮา ฮาก อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮ้งนา อางซี บ่าปี่ ยู้ ล่าเป. นอง ยู้ม โย้เวอ ฮากนา ช่าง ฮ่าง จฺ่าเกิ่ง จฺ่า ต้าง ลา ปี่ โว, เจิ้นเจ้อ บ่าจี่ บ่าจ่าบ โจ.
10 พาจาว ม้า นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง. ยา นองนา พรสวรรค์ ปี่ ล่างแง. จ้า ยาง นองนา พรสวรรค์ ปี่ ล่าชี่ แฮ้ย่า บ่าตู่ กา. นองมู คาโคลาโค นี้ย่า นอง พรสวรรค์ กงาบู้ คูชี แฮ้ง ไจ อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ปี่ ลางกา ปาว. 11 ชฺ้าง อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ม่าอู่บฮู อือย่า พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ไจ ป่าว ม่าอู่บ คูปาว. ชฺ้าง ฮากนา ปล่องฮู อือย่า พาจาว มาง แฮ่ง ปี่ ชี แฮ้ง ไจ ฮากนา ปล่อง ปาว, ไม้ กงู อางเลิ่ง กูย่างกูเจ้อ ฮา ชี แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ฮาย พระเยซูคริสต์ ปาปาย พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปี่ แง แนนอ. พระเยซูคริสต์ เวอ, สรรเสริญ จี่ต่าง กงาบู้ แล โว, แน ล่าที่ จา แล โว. อาเมน.
คริสเตียนชฺ้าง เพล่อ แฮ้ง ปาปาย กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ชีย้าง
12 คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, นอง กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูชี แฮ้งนา นืงบาบ่าม่าน คูโจ, ไม้ นองนา นืงบาเจ้อฮู ล่าแง, คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค อือนา นืงบาเจ้อฮู ชี แฮ้งแม้แน ย้า. 13 จ้า นองมู นี้ย่า กย่าง คูปาว, นอง พระเยซูคริสต์ แม้แน กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูชี แฮ้งนา, ไม้ นองมู นี้ย่า ยาง ล่าที่ จา แน พ่าว ลือ แล่ เมอ, ปีนแตปีนนา ย้า กงากย่างม่อนซ้า คูแง.
14 จาว่าแน นอง พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เพล่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย แน ฮาก นองนา จี่ ฮูย้า ล่ายาว, นองมู นี้ง มือ นืงบาต่องม่อนซ้า คูปาว, ไม้ นี้ย่า ฮายแบ ปี่ แง, พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ล่าที่ อางจา ม้าย่า นองก้อง ดื้ง แง แน. 15 จาว่าแน นอง กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คู แงแน ยาว, นองมู นี้ง มือ อางเลิ่ง นี้อือ ปาปาย แน บ่าโอ่ด ตูกพานลาบ้าบ คูโจ, ชฺ้าง นา แซ่ ปาปาย, ฮาก อางเกิ่ง ค่าว ปาปาย, อางลี้บอางล่าว เวอ อางซี ฮา ปาปาย, ฮาก อางเลิ่ง อือ ตี่นต้อง กว่า ปาปาย. 16 จ้า จาว่าแน นอง คริสเตียนชฺ้าง เพล่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย, นองนา ฮาย กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่ายาว, นองมู นี้ง มือ บ่าซ่าจอ คูโจ. จ้า พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คูโว, ไม้ นองมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง แน อางเม้ง กงา จ่าแล่ คูง ญ้า.
17 พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา อางซี ต้าดต่อน อางญ่าม ย่าง เคิน ล้างญ้า. แน ยา ยาง ชฺ้าง อือนา ฮาก ฮู่ เวอ ต้าดต่อน เปิน แง. จาว่าแน พาจาว มาง ต่องก่าต่าง กงูนา ฮาก ฮู่ เวอ ต้าดต่อน ล่ายาว, ชฺ้าง พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้งนา บ่าเจ่อจ่าง อือ ก้อง บ้าเจอ ตอล้า แง? 18 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“ซ้ามบา ชฺ้าง อางแม่น พาจาว มางนา น้าจ่า คูชี อืม ป้าดจาม อางบล่าบ บ่ากงา ปูน แล่ คาแน้”
“ท้าว ชฺ้าง อางบล่าบ พาจาว มางนา บ่าน่าจ่า อือ ก้อง บ้าเจอ ตอล้า แง?” 4:18 สุภาษิต 11:31
19 นี้แม้แนยาว ชฺ้าง พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูชี อือย่า อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แลน แล่ คูโว. แน พาจาว กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี มางนา นืงบาชี คูโว, ไม้ ยา อางซืออางปลอง, ยา ยาง ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้งแม้แน กูญ่าม ย้า ฮายเค่ แง.

4:18 4:18 สุภาษิต 11:31