3
อางบี่อางบล้อง จี่วีด ไจ ย้าง
ทื่อช่างกานญา เป, นองมู ค่าบา เพล่อ คูชี อือ เวอ, ค่าตอง อางบล้อง นา น้าจ่า คูโว. นองมู นี้ย่า จี่วีด กง่าเกิ้ง แน ไจ คูโว, ไม้ นอง อางบล้อง คริสเตียนชฺ้าง บ่าเพล่อ อือนา นอง จี่วีด ไจ แฮ้งนา กงามย้าง ปี่ เซฺ้อ. ยาว ยองมู แฮ้ง มือ นืงบาเพ่น คูแง. แน พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา น้าจ่า คูแง, นอง ยองนา ทื่อก่าม แนม มือ บ่ากงา ม่า. ไม้ ยองมู นี้ย่า กงามย้าง คูแง, นอง จี่วีด แฮ้ ล้อม้อก เซฺิ่งซฺ้าง แง, แน นอ พาจาว มางนา ล้อม้อก นาบทื้อ คูแง แน.
นองมู นี้ย่า อางเง้แต่งจีแล่เซ่อ อือนา บ่าไจ ฮา ค่าตอง อางโต แฮ้งนา มาง ปี่ โจ. อางเง้ แต่งจี ฮา มาง ปี่ แฮ้ย่า นี้อือ ย้าเป, ต้ามคื้ง แม่นมาง แน แต่งจี แล่ง อือ, อางเกิ่ง อางฮู่ อางคา ย้อง แล่ง อือ ล่าชฺ่อง เย ล่าโก่ง เย แน, อางก่าอางตูม อางฮู่ อางคา เย อางก่าอางตูม อางมาง เย แน ก่าตูม แล่ง อือ. จ้า นอง มาง นี้ย่า นอง นืงบา ม้าม้า โย้เวอ จาย อ่อกล้า ปี่ โว, ไม้ อางคล้าว มาง นี้ย่า โปยว นืง บ่าจา. แน อางคล้าว เวอ มาง นี้ย่า, พาจาว มาง อางเลิ่ง ปีนแตปีนนา แน ฮู แง. อางคล้าว มาง นี้ย่า นืงบาอางแม่น แน นืงบา บ่าซื่กบ่าซ่าก แฮ้งย้า เป. ค้าแต้ โย้เวอ ค่าบาย่า ศาสนา ทื้อ จ่า อางแม่น แน พาจาว มางนา นืงบาแก่นจ่าง อือย่า, อางบล้อง นา น้าจ่า แฮ้ง ปาปาย ค่าตอง นา ฮาย มาง ปี่ แง. ซาราห์ ฮา ชี แฮ้งแม้แน ย้า, ยา อับราฮัม นา น้าจ่า แง. แน ยา อับราฮัม นา “กงา เจ้านาย มาง” แน ฮ้าว แง. นองมู นี้ย่า ซาราห์ มาง อางย่าย่าบี่ เพล่อ ชี ช้อด ย้าเป. จาว่าแน นอง อางเลิ่ง อางแม่น พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน ฮา คูยาว, นอง มือ เจิ้นเจ้อ นา บ่ากงา แค คา.
ทื่อช่างกานญา เป, นองมู อางบล้อง เพล่อ คูชี อือ เวอ, นอง ค่าบา อือก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีด ไจ จาดื้ง คู เมอ, นองมู นี้ง มือ แบ ชี คูโว, นอง ค่าบา อือย่า นอง ล่อบ่าปา ด่อย่า คูแง แน. นองมู นี้ย่า นอง ค่าบา อือนา ตี่นต้อง แม่น แน ฮูพลา คูโว, ไม้ นอง ค่าบา อือย่า นองก้อง ทื่งกง่า แน พาจาว มาง ก้อง จี่วีดม้าม้า กงาบู้ คูแง. จ้า นอง แฮ้แม้แน บ่าฮา คูยาว, พาจาว มาง นอง อธิษฐาน ฮา แฮ้งนา บ่าน่า ล่าเป.
อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ปาปาย โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ย้าง
นี้แม้แนยาว นองมู คาโคลาโค นี้ย่า นืงบา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ คูโว. แน ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เย้ง คูโว. ม้องน้าม แม้แน ลาก ลางกา โว. นืงบาแม่น คูโว. แน บ่าอ่อนจ่าแล่ คูโจ. ฮาก นองนา บ่าแม่น ฮาช่าง ล่ายาว นองมู นี้ง มือ ยองนา บ่าแม่น บ่าฮาย กาน คูโจ. แน ฮาก นองนา จี่ ฮูย้า ล่ายาว นองมู นี้ง มือ ยองนา บ่าจี่ฮูย้า พอ คูโจ. จ้า ยองนา ก่ามป่อน ป่อน ปี่ คูโว, ไม้ แฮ้ย่า พาจาว มาง นองนา ฮา ปี่ ล่า ซี่ง ย้าง ย้าเป. ยาว พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ป่อน ปี่ ล่าแง. 10 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“จาว่าแน นอง จาบื่อดื้งบื้อ แน จี่วีด ไจ จาดื้ง คู ซี้ แง แนยาว,
แน อางนืง อางแม่น แอ่ แน มย้าง คู ซี้ แง แนยาว,
นองมู นี้ง มือ ฮากนา จี่ต่าง บ่าแม่น อือ บ่าไจ ก่างพยา คูโจ.
แน จี่จ้อบ แฮ้ง ว่าง คูโว.”
11 “นองมู นี้ย่า อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา แฮ้ง ว่าง คูยาว, อางเลิ่ง อางแม่น ฮา คูโว”
“นองมู นี้ย่า กูย่างกูเจ้อ แน ฮาย นอง อางมู โย้เวอ บ่าปี่ซีบ่าปี่แล ลางกา โจ.”
12 “ไม้ จี่วีดอางซื้ง ม้าย่า ชฺ้าง อางกง่าอางเกิง คาโคลาโค อือนา ฮูพลา แง”
“แน ยา ยอง อธิษฐาน ฮา แฮ้งนา น้า แง”
“จ้า ยา ชฺ้าง อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา อือ อางมู โย้เวอ ฮาย อางเลิ่ง ตูกพานลาบ้าบ อือ ตอล้า ปี่ แง.” 3:12 สดุดี 34:12-16
13 จาว่าแน นองมู นี้ง อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แฮ้ง แอ่ แน ตี่นต้อง คูยาว, ท้าว นองนา อ่าซ่าง ก่างพยา ล่า ซี่ แง? 14 จ้า นองมู นี้ย่า นอง ชฺ้าง อางกง่าอางเกิง เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย แน ตูกพานลาบ้าบ คู เวิม มือ, นืงบาต่องม่อนซ้า คูแง. อ่าซ่าง มางนา บ่าแค คูโจ. แน บ่าม่านบ่าชู คูโจ. 15 จ้า นอง นืงบา โย้เวอ พระเยซูคริสต์ นา นาบทื้อ คูโว, แน ยางนา นอง จี่วีดอางซื้ง เพล่อ ปี่ โว. นองมู นี้ย่า อางด่า เวอ เย้ง ล่อ คูโว, ชฺ้าง คาโคลาโค อือ นองนา บ้าเจอฮาย พาจาว มางนา เจ่อ คูแง แน น้าท้าม ล่า เมอ, นอ ยองนา บ้าเจอล้อแม้ จี่ พอ คูแง. 16 จ้า นอง มือ ยองนา นาบทื้อ คูปาว, แน ยองนา แม่น แน จี่ พอ คูปาว. นองมู นี้ย่า จี่วีด ไจ อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง อือ ฮาย คูโว, ไม้ ค่าตอง นืงบา มางนา ค่าตอง อางโต แฮ้งนา อางซี แน บ่าปี่ ม่า จ่าแล่ แนนอ. ยาว ฮาก นองนา จี่ ก่างพยา ปี่ ล่า เมอ, ยองนา กงามย้าง ปี่ เซฺ้อ นอง จี่วีด ไจ นี้ย่า อางแม่น อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน, ไม้ นองมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง น้อ. นี้แม้แนยาว ยองมู แฮ้ง ซฺ่าจอ แล่ คูแง, ยอง นองนา แฮ้แม้แน จี่ ล่า คูชี แฮ้งนา. 17 ไม้ อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ปาปาย ตูกพานลาบ้าบ นี้ย่า, จาว่าแน พาจาว มาง นืงบาจาบ ยาว, อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ยาว ตูกพานลาบ้าบ แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่แง. 18 พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ชี นี้ย่า, ไม้ กงูนา อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าแง แนนอ. แน ยา ทื่อเทอ นี้งญา ซฺี้ แง. ยา ชฺ้าง นาบาตา แม่น ชฺ้าง อางบล่าบ อือนา ซฺี้ แต่น ชี มาง ย้า, ไม้ นองนา ซฺื่ย พาจาว มางนา ซฺ้า แล ล่าแง แนนอ. ยาง อางโต นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ซฺี้ ญ้า. จ้า พาจาว มาง ยาง อางค่องอางล้า มางนา ฮาย จี่วีด จา แล่ ปี่ชี่.
19 ยาว พระเยซูคริสต์ มือ อางแด่อางล้า คอก เวอ ล้อง ชี ชี อือนา ป่าว ม่าอู่บ แอ ชี. 20 ยาว อางแด่อางล้า นี้อือ ค้าแต้ เวอ ยอง โนอาห์ ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีด แต่ จา เมอ, พาจาว มางนา บ่าน่าจ่าง อือ ย้าเป. ยาว โนอาห์ ล้อง อางฮื่อ แต่ง แฮ้ญ่าม เมอ, พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้อือนา โอ้ด ล่อ นืงบาเพ่น ปี่ แง. ยาว ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ล้างทู้ม เมอ, อางลีนอางทาง โย้เวอ ชฺ้าง 8 คู่น ญา จาน ล้า ชี, ล้าง บ่านื่อ แล่แซ่ คูแน, ไม้ ยองมู นี้ย่า ล้อง คล้าว โย้เวอ อ้อง ดื้ง แล คู ป้าน่อ. 21 ทื่อช่างกานญา อามือ อางญ่าม นู้เวอ พาจาว มาง ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ไจ นองนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าง แฮ้งแม้แน ย้า. ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ นี้ย่า ล้างคล่าว ยาว ฮา เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ แง แน บ่าอ่า. จ้า พาจาว มางนา นี้แม้แน ก่ามค่าน ปี่ แง, นอย่า อางเลิ่ง นอง อางกง่าอางเกิง แน แบ คูชี อือญา ฮา คูแง แน. พาจาว มาง นองนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้าเป.
22 แน ยา มู่งท่า เวอ ตา แลน ญ้า. แน พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แล ชี. ยา มู่งท่า โย้เวอ เท่วาด่า คาโคลาโค แน มู่งท่า โย้เวอ กูย่างกูเจ้อ ล่าที่ อางจา อือนา ฮูพลา แง.

3:12 3:12 สดุดี 34:12-16