2
อางเลิ่ง บ่าแม่น คาโคลาโค ฮา แฮ้ง วี โค โว
นี้แม้แนยาว อางเลิ่ง บ่าแม่น คาโคลาโค ฮา คูง อือ วี โค โว. บ้าเจอ อางเลิ่ง เวิม บ่าจี่ จ้อบ ลางกา โจ. แมก่าทื่อเจ่อ นืงบาทื่อเจ่อ แน บ่าฮา โจ. บ่าเจอบ่าค่อย ลางกา โจ. อางซี บ่าจี่ กาน ลางกา โจ. กงูมู นี้ย่า พาจาวจี่ต่าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง แบ ซี้ คู ปาว, ย่าแน่ อือ นืงชา ล้าง แบ่ แฮ้งแม้แน, ไม้ พาจาวจี่ต่าง นี้ย่า กงู เจ่อ แฮ้งนา ฮา แก่นคา ปี่ ล่าแง. กงู พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน มู่งท่า ดื้ง แล เมอ เคอ ย้า. ไม้ อามือ นอง มือ กงาแบ คูง ญ้า, จี่วีดอางซื้ง แฮ้ม้า บ้าเจอล้อแม้ แม่น แงแน.
พระเยซู เสาเอก อางแต่ แม้แน ชี มาง ย้า
พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ เสาเอก อางแต่ แม้แน เพล่อ ชี มาง ย้า. นองมู นี้ย่า ยางก้อง แท้ แน อ้องแล คูปาว. ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือย่า ยางนา วี คูชี, จ้า พาจาว ม้า ยางนา แช้ยู้ ชี. แน ยางนา โญกจ่าญ่อจ่าง เป. นอย่า ล่าไม อางแพ้น อางแต่ พาจาว มาง อามือ มู่งท่า โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ไจ ชฺอ ชี อือ แม้แน ย้า เพล่อ คูแง. อ่าจ่ามมือ นองมู นี้ย่า ปุโรหิต อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ท่าน ฮู อือ แม้แน เพล่อ คูแง เป. ยาว พาจาว มาง อางเกิ่งท่านเซฺ่อ นี้แม้แน ชี่อือนา นืงบาจาบ นี้ย่า, ไม้ พระเยซูคริสต์ ก้อง ท่าน ลา ปี่ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้าเป. อางเกิ่งท่านเซฺ่อ พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้ย่า, กงู อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา ไจ ยางนา ไว้ แฮ้งย้า เป. พระคัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า. พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี,
“ฮูปาว! กงาย่า เสาเอก อางฮู่ อางคา ทื่อยื่ง แช้ยู้ ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พูม ปล้อก ชี แอ”
“เสาเอก นี้ยื้ง ย่า ยู้มยื้ง ปีนแตปีนนา ม้าม้า ย่าง ย้าเป”
“แน อ่าซ่าง เสาเอก แฮ้ ยืง นา นืงบาชี แง”
“เจิ้นเจ้อ ซฺ่าจอ เซฺ่อ บ่าจา กาน.” 2:6 อิสยาห์ 28:16
เสาเอก นี้ยื้ง ย่า กงูมู นืงบาชี คูชี อือ ก้อง เวอ นาบาตา ย้า อางฮู่ จา แง. จ้า ชฺ้าง นืงบาบ่าชี อือ ก้อง เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ม้าม้า ย้า เพล่อ แง. พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้า นี้แม้แน มอ ชี ชี,
“ยู้มยื้ง นี้ยื้ง ย่า ยู้ม ซ้าล้า อือ วี ยาว,”
“เสาเอก เพล่อ ล้า ชี มาง ย้า.” 2:7 สดุดี 118:22
แน, “ยู้มยื้ง นี้ยื้ง ย่า ชฺ้าง อือนา ฮา ย่อ ท่อง แล่ ปี่ แง.
แน ยู้มยื้ง นี้ยื้ง ย่า ชฺ้าง อือนา ฮา เลิง แล่ ปี่ แง.” 2:8 อิสยาห์ 8:14
ยอง ยู้มยื้ง โย้เวอ ย่อ ท่อง เลิง แล่ คูชี แฮ้ย่า, ไม้ พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าน่าจ่า แฮ้งย้า เป. อางเลิ่ง นี้เลิ่ง ย่า พาจาว มาง กื้ดคาน ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า เพล่อ ชี.
จ้า นองมู นี้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง แช้ยู้ ชี อือ ย้าเป. ยา นองนา ก่าซ้าด มาง ปุโรหิต เพล่อ ปี่ ล่าแง. แน ยา นองนา ชฺ้าง อางเจ้ออางจาด อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าแง. แน ยา นองนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าแง, ไม้ นองนา ยาง อางเลิ่ง นาบาตา นืงบาม่าน คาแม้แน ฮา ชี แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าแง แนนอ. พาจาว นี้ม้า พาจาว นองนา อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ฮ้าว อ่อก ล้า ปี่ ล่ายาว, ยาง อางแปล้นอางซ้า ล่าที่ อางจา โย้เวอ อ้องแล ปี่ ล่าชี่ มาง ย้าเป.
10 “ค้าแต้ เวอ นอ พาจาว มาง ชฺ้าง บ่าอ่า.
จ้า อามือ นอ พาจาว มาง ชฺ้าง เพล่อ ญ้า.
ค้าแต้ เวอ, นอ พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง บ่ากงาบู้.
จ้า อามือ นอ พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง กงาบู้ ญา.” 2:10 โฮเซยา 1:6, 9; 2:23
พาจาว มาง ปาปาย อางเลิ่ง อางแม่น ฮา โว
11 คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, กงา นองนา ป้า ล่า ปานา, ชฺ้างอางเมิง นี้ย่า นอง ยู้ม ม้าม้า ย้าง บ่าอ่า เป. นองมู นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ย่อ ไก กานแง. นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง มือ, นอง ตานฮา นอง นืงบา มางนา รบ ช่าง มางนา บ่ากาน คูโจ. 12 นองมู นี้ย่า คริสเตียนชฺ้าง บ่าอ่า อือ กางมู โย้เวอ จี่วีด ไจ อางเลิ่ง อางแม่น ฮา คูปาว, ไม้ ยอง นองนา อางเลิ่ง ซฺ้า นองนา อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา คูชี แน จี่ ล่า เมอ, ยองนา นอง อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ชี อือ กงามย้าง ปี่ เซฺ้อ, แน พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา ต้าดต่อน ลือ แฮ้นืง เวอ, ยองนา พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปี่ เซฺ้อ.
ชฺ้าง ล่าที่ อางจา อือนา น้าจ่า โว
13 พาจาว มาง ปาปาย ยอคา คาโคลาโค อือนา น้าจ่า คูปาว. ตื่น ก่าซ้าด ล่าที่ อางจา เลิ่นเลิ่น มางนา คาตา แน น้าจ่า คูปาว, 14 แน ก่าซ้าดนาล่ากานปล่องว่าฮู อือนา คาตา แน น้าจ่า คูโว, ไม้ ชฺ้าง นี้อื้อย่า ชฺ้าง อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา คูชี อือนา ต้าดต่อนวี่บ่ากไจปี่ฮู อือ ย้า, แน ยอ ชฺ้าง อางเลิ่ง อางแม่น ฮา คูชี อือนา โญกจ่าญ่อจ่า คูแง.
15 ไม้ พาจาว ม้าย่า นอง อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ชี แฮ้ง ชฺ้าง อางจ่าง ม่านป่อง แฮ้งนา ฮา คู่บ ปี่ ซี่ แง. 16 อางบล่าบ ย่าเจ่น แม้แน จี่วีด บ่าไจ โจ. จ้า พาจาว มาง ย่าเจ่น เพล่อ ชี แฮ้งนา ซูม แน จี่วีด ไจ ปาว. นองมู นี้ย่า อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ยาว อางโชฺง ชี กงา กาแน บ่าเย่ง โจ. 17 ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา นาบทื้อ คูโว, คริสเตียนม้องน้าม อือนา ลาก คูโว, พาจาว มางนา แค คูโว, ก่าซ้าด มางนา นาบทื้อ คูโว.
พระเยซูคริสต์ โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮ้งแม้แน โอ้ด โว
18 นองมู ย่าเจ่น เพล่อ คูชี อือ เวอ, ค่าตอง เจ้านาย อือนา น้าจ่า คูโว. แน ยองนา บย่า แน นาบทื้อ คูโว. จ้า เจ้านาย อางแม่น แน นืงบา อางแม่น อือนา แอ่ แน บ่าน่าจ่า โจ. จ้า เจ้านาย อางโซ้กอางไล้ อือนา คาตา แน น้าจ่า โว. 19 อ่าซ่าง อางเลิ่ง อางซี บ่ากงา ฮา แน โอ้ด นืงบาต่อง ตูกพานลาบ้าบ แง, ไม้ พาจาว มาง ปาปาย แน. พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้มางนา นืงบาจาบ แง. 20 นอง อางเลิ่ง อางซี ฮา เมอ นองนา ตื่อ ล่า ยาว นอง กงาโอ้ด ด้า แฮ้ย่า พาจาว ม้า นองนา ก่ามป่อน บ่าปี่ ล่าเป. จ้า นอง อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา เมอ, นอง กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ นี้ย่า พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าแง.
21 พาจาว ม้า นองนา แช้ยู้ นี้ป้าค้า ย้า โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ล้า ปี่ ล่าแง, ไม้ พระเยซูคริสต์ นองนา โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แต่น ล่าแง, แน ยา นองนา ฮา ฮู ปี่ ล่าแง, ไม้ นองมู นี้งนา ยาง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา เค่ ปี่ ล่าแง แนนอ.
22 “ยา อางบล่าบ บ่ากงา ฮา แน บ่ากงา จ้อบ.” 2:22 อิสยาห์ 53:9
23 “ยางนา จี่ ฮูย้า เมอ, ยา บ่ากงา พอ.”
“ยาง โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ เมอ, ยา ยองนา บ่าแซ่งบ่าว่าน แน อางเลิ่ง อางซี บ่ายู่.”
“ยา ยาง อางเลิ่ง แฮ้ง พาจาว กง่าเกิ้ง แน ต้าดต่อน ฮู มางนา ปี่ ชี ชี.”
24 “พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ กงู อางบล่าบ แฮ้ง ป่า แล่ชี่.”
“ไม้ กงูนา อางบล่าบ โย้เวอ เจิ่ก ปี่ ล่าแง, แน พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ ปี่ ล่าแง แนนอ”
“ยาว พระเยซูคริสต์ นา ตื่อฮ่อย ชาวฮ่อย อือย่า อางบล่าบ กงูนา ฮา นืงบา เวอ ด้ากย้าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา ยา โปยว ล่าชี่ เป.”
25 “ค้าแต้ โย้เวอ นอ แกะ แก้บ้า ลูง แล่ คูชี อือ ช้อด ย้า”
“จ้า อามือ นอ พระเยซูคริสต์ แกะ ปอฮู นอง อางค่องอางล้า ฮูพลา ล่า ฮู มางนา พ่าว ซฺ้า ลา แล่ง คูง ญ้า.”

2:6 2:6 อิสยาห์ 28:16

2:7 2:7 สดุดี 118:22

2:8 2:8 อิสยาห์ 8:14

2:10 2:10 โฮเซยา 1:6, 9; 2:23

2:22 2:22 อิสยาห์ 53:9