เปโตร คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม เคอ ชีย้าง
1 เปโตร
เปโตร โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ นี้ย่า เปโตร แต้ม ชีเย. เปโตร พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น โย้เวอ ศิษย์ ทื่อม่าง มาง ย้าเย่. โจ้ดมาย นี้ย่า คริสเตียนชฺ้าง ฮาก อางเมิง เวอ ดื้ง คูชี อือนา แต้ม เคอ แง, ไม้ อางเลิ่ง ยอง นืงบากงาแก่นจ่า คาแม้แน ชี่ แฮ้ง ม่าอู่บ เย. แน ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือ อางเมิง โย้เวอ ดื้ง นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ จี่วีด ไจ จาดื้ง แล แงแน ม่าอู่บ เย. แฮ้ญ่าม เวอ คริสเตียนชฺ้าง นี้อื้อย่า นาบาตา เย นืงบาต่องตูกพาน คูแง. แฮ้งเย่ เปโตร มือ ยองนา ม่า แง, พาจาว ม้า ยองนา บ่าลู่ม แน. ยาว ไลเทอ ย้าเย่ ม่า ชี, ไม้ ยอง นืงบาต่องตูกพาน คู เมอ, ยองนา บย่า แน เจ่อ เค่ ปี่ แง แนนอ. ยาว เปโตร มือ คริสเตียนชฺ้าง แฮ้อือนา ม่า จาม ชี ปี่ง เย, ยอง ก่ามป่อน บย่า แน กงาบู้ คูชี แฮ้งนา, แน พาจาว มาง ยองนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ แฮ้งนา. นี้แม้แนยาว ยองมู นี้ย่า กง่าเกิ้ง แน จี่วีด กงาไจ คูแง, ไม้ พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง แนนอ.
เปโตร โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 นี้ย่า, ยา คู่ บ่ากง่าบ่าเกิง แน ม่าอู่บ อือนา จี่ เคอ แง. คู่ แฮ้อือย่า แบบู้ อางเลิ่ง ม้าม้า แน พระเยซูคริสต์ พ่าว ลือ แล่ อางเลิ่ง แฮ้ง บ่ากง่าบ่าเกิง แน ม่าอู่บ คูแง.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงาย่า เปโตร, พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก ม่าง เป.
กงา นองมู พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือนา แต้ม เคอ แง. นองมู นี้ย่า เจิ่ก ลางกา ชี. ยาว ปอนทัส แควน, กาลาเทีย แควน, คัปปาโดเซีย แควน, เอเชีย แควน แน บิธีเนีย แควน อือเมอ ดื้ง แอ คูชี. พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี นี้ม้า นองนา แช้ยู้ ล่าชี่, ยาง กื้ดคาน ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า. ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นองนา ฮา เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ ล่าชี่, ไม้ นองนา พระเยซูคริสต์ นา น้า จ่า ปี่ ล่าแง, แน นองนา ยาง ซฺี่ แฮ้ง แน ยาง ซฺี้ ชี แฮ้ง ปาปาย อางซีอางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าแง แนนอ.
พาจาว เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว. แน ยองนา แม่นแนกงาจากงาดื้ง แล ปี่ ปาว.
จี่วีดม้าม้า กงาจาย แล แงแน นืงบาแก่นจ่าง ย้าง
กงู พาจาว, พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง อางโบ้ง มางนา สรรเสริญ ฮา คู ปยา. ยา กงูนา จี่วีด อางซฺื่อ กงาบู้ ปี่ ล่าแง, ไม้ ยาง กงูนา นาบาตา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย แน. นี้เลิ่ง ม้าม้า แน เพล่อ ชี นี้ย่า, ไม้ พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า. แฮ้งย้า กงูม มือ ม้าม้า แน นืงบาแก่นจ่า คูแง. พาจาว ม้า มู่งท่า โย้เวอ ก่ามป่อน อางอีบ่าอ่า กอ ชี ชี นองนา ปี่ ล่าแง แน. ก่ามป่อน นี้อื้อเจ้อ บ่าเพ่อ บ่าปู่ บ่าอี ลู่ง แน บ่าโปยว แอ เป. พาจาว ม้า ยาง ล่าที่ แน นอง เจ่อ แฮ้ง ไจ นองนา ฮูพลา ล่าแง. ยาว พระเยซูคริสต์ พ่าว ลือ แล่ แฮ้นืง เวอ, ยา นองนา อางซีอางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าแง.
ยาว นี้เลิ่ง นองนา นาบาตา ย้า ฮา กย่าง ปี่ ล่า คูแง. จ้า อามือ นอ อางเลิ่ง ไลย่างไลเจ้อ ย้า กงาโอ้ด ตูกพาน คูแง. จ้า ทื่อฟ่าง ญา เป. ยาว นี้ย่า นอง เจ่อ แฮ้งนา นืงบาเจ้อฮู ล่างเป. ยาว นี้เลิ่ง ฮายแบ ปี่ แง, นอง เจ่อ นี้ย่า ม้าม้า แน. นอง เจ่อ แฮ้ ค่าม ล่อบ่าปา อางฮู่ จา แง, ไม้ ค่าม บี่ท่อ พี ยาว ฮาย เก้อ เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ชี่ อืมมือ น่อง เวอ อางพยา วี กงากา น้อ. จ้า นอง พระเยซูคริสต์ พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ เคอ แน, ยางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ แลน คู ยาว, แน นองนา นืงบาเจ้อฮู ล่าง แฮ้ง เปิน เมอ, พาจาว มาง นองนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าง.
นองมู นี้ย่า พระเยซู นา บ่ากงามย้าง กางซื้ง, จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม นองมู นี้ง ยางนา ลาก คูแง. อามือ นองมู นี้ย่า ยางนา บ่ากงามย้าง กาซื้ง, จ้า นอ ยางนา นืงบาชี คูแง. นอย่า กย่าง คูแง จี่เพ้ก ลื่อเซฺ่อ บ่าจา แอ เคอ ย้า. นอง กย่าง คูง นี้ย่า, ไม้ นอ นืงบาแก่นจ่าง นอ จี่วีดม้าม้า กงาบู้ คูแง แน. ยาว พาจาว มาง นองนา อางปี่ ล่า ม้าม้า ย้า, ไม้ นอ พระเยซูคริสต์ นา นืงบาชี คูแง น้อ.
10 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือย่า จี่วีดม้าม้า อางเลิ่ง แฮ้งนา มอ ชี คูชี. ยองมู นี้ย่า อางบล่าบ กงาปูน แล่ อางเลิ่ง แฮ้ง แม่น ที้ ย้า ซฺ้า กว่า คูแง. แน ยองมู นี้ย่า แบ คู ซี้ง แง, พาจาว ม้า บ้าเจอล้อแม้ ชา ฮา, แน ยา นองนา บ้าเจอล้อแม้ ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง แน. 11 พระเยซูคริสต์ ม่าง อางค่องอางล้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือก้อง ดื้ง ชี ม้า, พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา พระเยซูคริสต์ ตูกพานลาบ้าบ อางเลิ่ง แฮ้ง อางด่า เวอ ย้า ม่าย ชี ลาง ชี, แน น่อง โย้เวอ พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ นา โญกจ่าญ่อจ่า อางเลิ่ง แฮ้ง อางด่า เวอ ย้า ม่าย ชี ลาง ชี. แฮ้งย้า ยอง แบ คู ซี้ง แง, อางเลิ่ง นี้อือ อาล่อม ตอล้า แง, แน แฮ้ญ่าม บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน.
12 จ้า พาจาว ม้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา นี้แม้แน ม่าย ชี, ยอง อางเลิ่ง มอ ชี ชี แฮ้ย่า, ยองมู แฮ้ บ่ากงามย้าง, จ้า ชฺ้าง น่อง เวอ เกิ้ด ลือ ชี อือ กงามย้าง แงแน. ยาว ชฺ้าง น่อง เวอ เกิ้ด ลือ คูชี อือย่า กงูมู นี้ง ย้าเป. ยาว อามือ นองมู นี้ย่า อางเลิ่ง อางแม่น นี้เลิ่ง กงาแบ คูแง, ไม้ นองนา ชฺ้าง อือ ป่าว ม่ายแบ ปี่ ล่าแง. ชฺ้าง แฮ้อือ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มู่งท่า เวอ จาย ลือ ชี มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ ป่าว คูแง. อางเลิ่ง นี้เลิ่ง นาบาตา นืงบาม่านคาบอล้อ ย้า, ไม้ ซ้ามบา เท่วาด่า อืม แบ คู ซี้ แง.
จี่วีด เซฺิ่งซฺ้าง แน ไจ ย้าง
13 นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง มือ วี่ไซป้านญา จา แน จี่วีด ไจ คูปาว. กูญ่าม แน อางโต แล่ม แล่ คูโว. แน พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าง แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน นืงบาแก่นจ่า คูโว. ก่ามป่อน แฮ้ย่า พระเยซูคริสต์ พ่าว ลือ เมอ พาจาว มาง นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าง แฮ้งย้า เป. 14 พาจาว มางนา น้า จ่า โว. แน ค่าตอง ตานฮา มาง ย่าเจ่น บ่าเพล่อ โจ. ค้าแต้ เวอ นอง พาจาว มาง อางเลิ่ง แฮ้ง บ่าแบกงากา แน ฮา เมอ จี่วีด ไจ คูชี แฮ้งแม้แน. 15 จ้า นองมู นี้ย่า บ้าเจอ ฮา เวิม กูย่างกูเจ้อ แน ฮา เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ โว, พาจาว นองนา แช้ยู้ ล่าชี่ มาง เซฺิ่งซฺ้าง ชี แฮ้งแม้แน. 16 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, “เซฺิ่งซฺ้าง โว, ไม้ กงา อางเซฺิ่งอางซฺ้าง น้อ.” 1:16 เลวีนิติ 11:44-45; 19:2; 20:7
17 นอง อธิษฐาน ฮา คู เมอ พาจาว มางนา อ่าโบ้ง แน ฮ้าว เวิม. จ้า บ่าลู่ม คู โจ เป ยาง ต้าดต่อน เมอ, ยา อ่าซ่าง มางนา แมก่า บ่าชี แน. นี้แม้แนยาว นอง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ จี่วีด ไจ จาดื้ง คู เมอ, นอง มือ พาจาว มางนา แค นาบทื้อ คู โว, 18 ไม้ ค้าแต้ โย้เวอ นองมู นี้ย่า อ่าฮู้ อ่าพี้ ยอง อางลี้บอางล่าว จองไจ บ่าจา อือ ย่าเจ่น เป. พาจาว ม้า ค่าม แน พลู้ ก่างพยา อางกงา อือ บ่ากงา ไจ, นองนา ไคล่ ย่าเจ่น ปูน ปี่ ล่าเป. 19 จ้า พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ ซฺี่ อางฮู่อางคา แฮ้ง ไจ แง, ไม้ พระเยซูคริสต์ ซฺี่ นี้ย่า แกะอางย่า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เจิ้นเจ้อ อางฮ่อย บ่าจา อือ ซฺี่ แฮ้แม้แน ย้าเป. ค้าแต้ ชฺ้าง อือย่า แกะอางย่า อือ ซฺี่ แฮ้ง ไจ พาจาว มางนา ท่าน คูแง, ไม้ ยอง อางซีอางบล่าบ แฮ้ง ปูน ปี่ แง แนนอ. 20 พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา แช้ยู้ ลาง ชี. ยาง ชฺ้างอางเมิง บ่าแต่ง กาซื้ง แน ฮา เมอ ย้า. จ้า ยาง กงูนา พระเยซูคริสต์ นา อามือ อางญ่าม อางลีนอางทาง นู้เวอ แบกงา ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ กงูนา อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าแง แนนอ.
21 ยาว นอง พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี นี้ย่า, ไม้ พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้าเป. พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา แต่ล้า แล่ ปี่ชี่. แน ยา พระเยซูคริสต์ นา โญกจ่าญ่อจ่าง. นี้งย้า นอง พาจาว มางนา กงาเจ่อ คูง นี้ย่า, แน ยางนา นืงบากงาแก่นจ่าง นี้ย่า.
22 นอง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา เจ่อ คู เมอ, นอง นืงบา แฮ้ง มือ เซฺิ่งซฺ้าง คูง ญ้า. อามือ นองมู คริสเตียนม้องน้าม นี้ย่า ปีนแตปีนนา แน ลากฮูม ลางกา โว. นี้แม้แนยาว นืงบา โค แน ลากฮูม ลางกา โว, 23 ไม้ นองมู นี้ย่า อางซฺื่อ กงา เกิ้ด แล่ คูง ญ้า. แน นอง จี่วีดม้าม้า จา นี้ย่า พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า. พาจาวจี่ต่าง นี้ย่า จี่วีด จา แล แง.
24 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“ชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า บู่ก่า ช้อด ย้า.
ยอง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ย่า น่าตูง โย้เวอ ซ่องก่อง แวย่า อือ ช้อด ย้า.
บู่ก่า นี้ย่า แฮ่ว กือ แอ แง. แน แวย่า นี้ย่า ลูน กลาง โปยว แอ แง.
25 จ้า พาจาวจี่ต่าง นี้ย่า จา แล แง.” 1:25 อิสยาห์ 40:6-8
แน พาจาวจี่ต่าง นี้ย่า อางเลิ่ง อางแม่น นองนา ป่าว แบ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งย้า เป.

1:16 1:16 เลวีนิติ 11:44-45; 19:2; 20:7

1:25 1:25 อิสยาห์ 40:6-8