5
ชฺ้าง อางจาอางปาง อือนา ม่าอู่บ ย้าง
ชฺ้าง อางจาอางปาง อือ เวอ, กงา จี่ นี้งนา แม่น แน น้า คูโว! นองมู นี้ย่า แมปื้อ เซฺ่อ แน อู้งฮ้าว คูปาว, ไม้ อางเลิ่ง อางตูกอางพาน อือย่า นองก้อง แท้ล้าน ญา. บ่ามล่าง ยาว นอง อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางคา อือย่า ปู่ แง แน เพ่อ แอ แง. แน นอง อางก่าอางตูม แฮ้ ฮอต่าม เท่อ แง. นอง พลู้ แน ค่าม แฮ้ย่า คี้แม้ง จฺ่า แง. พาจาว มาง ต้าดต่อน แฮ้นืง เวอ คี้แม้ง แฮ้ย่า นอง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง พาจาว มางนา ม่าแบ ปี่ แง. แน คี้แม้ง แฮ้ย่า นอง อางซฺ่าอางคอ แฮ้ง จฺ่า แง, บี่ท่อ พี ชี ช้อด ย้า. ฮูปาว, อางญ่าม อางนืงลีน แฮ้ง เคิน เวิม, นองมู นี้ย่า อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางคา ซฺ้าช้อน คูง แฮ้ง บ่าว่าง คู. 5:3 มัทธิว 6:19 นองมู นี้ย่า นอง น่า โย้เวอ ชฺ้าง กอแย่ คูชี อือนา ล่ากานว่าฮู่ บ่าปี่ คู. ยอง จี่จ่าบ อางเซง แฮ้ง น้า โว! แน พาจาว กงู จี่วีดอางซื้ง อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น ม้าย่า ยอง อู้งฮ้าว อางเซง แฮ้ง กงากย่า ญา. 5:4 เฉลยธรรมบัญญัติ 24:14-15 ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ นอง จี่วีด นี้ย่า นาบาตา ย้า จาปาง แน ม่อนซ้า คูแง. นองมู นี้ย่า อ่ามย่าง ชฺ้าง อือ บู่ก่า จฺ่า ปี่ ยาว ตู่ง ยาว ซฺื่ย แซ่ แอ ชี อือ ช้อด ย้า. นองมู นี้ง ทื่อช่างกานญา นอ ตู่ง แอเคอ ย้า จฺ่า ต้าง คูแง, ไม้ นองนา แซ่ ล่าง แฮ้นืง นา ล่อ แง แนนอ. นองมู นี้ย่า ชฺ้าง อางซี บ่าจา อือนา ต้าดต่อน แซ่ คูชี, จ้า ยองมู แฮ้ย่า นองนา เจิ้นเจ้อ บ่าฮา ล่าคู.
ก่ามโอ่ด จา โว
นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, โอ้ด ชี คูโว. จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ เคอ แน. บ่าลู่ม คูโจ, น่าว่าฮู ค่าตอง น่า โย้เวอ กอ ล่อ แย่ คูง อือย่า ยอ กูนืง ย้า โอ้ด ล่อ คูแง แน. ยองมู นี้ย่า มู่งฮ่อลือญ่าม ต่องก่าต่าง ลือ ชี แฮ้นืง เวอ จาย กอแย่ญ่าม เคอ ชี แฮ้นืง เวอ เคอ ย้า โอ้ด ล่อ คูแง. นองมู นี้ง มือ ทื่อช่างกานญา โอ้ด ล่อ คูโว. นืงบาบ่าด่อ คูโจ, ไม้ จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ นืง ย่าง แท้ล้าน ญา.
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, อางเลิ่ง บ่าซฺ้า จี่ ลางกา โจ. ยาว พาจาว มาง นองนา ต้าดต่อน ล่าเมอ นองนา วี่บ่าก บ่าปี่ ไจ ล่า. พาจาว ต้าดต่อนฮู ม้าย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ลือ ชาเคิน ลืงญา. แน ยา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อ่าล่อม เมอ อ้องล้า เวิม อางกงา ย้า.
10 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ปื้อซฺ้า โว. แน นองมู นี้ง ยอง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา เค่ คู ปาว. ยองมู นี้ย่า ยอง ก้อง บ้าเจอล้อแม้ อางเลิ่ง อางตูกอางพาน บ่าแม่น ตอล้า เวิม โอ้ด คูแง. 11 กงู ยองนา ชฺ้าง ก่ามโอ่ด จา ปาปาย อางเลิ่ง อางแม่น กงาบู้ คูชี อือ แน ฮ้าว คูแง. นองมู นี้ง โยบ 5:11 โยบ 1:21-22 ก่ามโอ่ด อางเลิ่ง แฮ้ง กงากย่า คูง ญา. แน นองมู นี้ย่า อางแบ คูย้า อางนืงลีน แฮ้นืง เวอ จี่วีดอางซื้ง ม้า ยางนา ก่ามป่อน อางบย่า ย้า ปี่ ชี แน, ไม้ จี่วีดอางซื้ง นี้ม้า ชฺ้าง อือนา กูญ่าม ย้า ลากซื่งกง่ากย้า แง. 5:11 สดุดี 103:8
ค่าตอง จี่ต่าง แฮ้ง แล่ม แล่ โว
12 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, นี้เลิ่ง อางเลิ่ง ปีนแตปีนนา เป. นอง ก่ามค่าน ฮา เมอ นี้แม้แน บ่าจี่ คูโจ, แทแล ตื่อ ล่าโว, นื้งชฺ่า ปล่าก กลา แอ ล่าโว แน. ยาว เจิ้นเจ้อ นา บ่ากงา จี่ เคอ คาเป. จ้า อางอ้า แนยาว “อางอ้า” แน จี่ โว. จ้า บ่าอ่า แนยาว “บ่าอ่า” แน จี่ โว. ยาว พาจาว มาง นองนา ต้าดต่อน ล่าเมอ นองนา วี่บ่าก บ่าปี่ ไจ ล่าเป. 5:12 มัทธิว 5:34-37
ชฺ้าง เจ่อ อือ อธิษฐานจี่ต่าง ล่าที่ อางจา ย้าง
13 นอง อางมู โย้เวอ, อ่าซ่าง นืงบาต่อง ตูกพานลาบ้าบ ชี? ชฺ้าง แฮ้มางนา อธิษฐาน ฮา ปี่ โว. นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง นืงบาต่องม่อนซ้า ชี? ชฺ้าง แฮ้มางนา เพ่งฮ่าว พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปี่ โว. 14 นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง ด้ากย้าง ชี? ชฺ้าง แฮ้มางนา คริสเตียนชฺ้าง ยอคา อือนา ป้า ยางนา อธิษฐาน ฮา ปี่ ปี่ โว. แน ยอง อธิษฐาน ฮา เมอ ยองนา จี่วีดอางซื้ง มาง อางเม้ง แฮ้ง จี่อ่อก ปี่ โว. แน ยองนา น้ำมันมะกอก แฮ้ง ชฺ้าง อางด้า มางนา ต่า ปี่ โว. 5:14 มาระโก 6:13 15 เจ่อ ยาว อธิษฐาน ฮา นี้ย่า ชฺ้าง อางด้า อือนา อางปล่อง กงากา. ยาว พาจาว มาง ชฺ้าง อางด้า อือนา ฮา อางอ้าน แฮ้งแม้แน แก่นคา ปี่ แง. แน พาจาว มาง ยอง อางบล่าบ ฮา ชี อือ อางซีอางบล่าบ บ่ายู่.
16 นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง มือ นอง อางบล่าบ ฮา คูชี แฮ้ง ม่า แบ ลางกา ปี่ ปาว. แน อธิษฐาน ฮา ปี่ ลางกา ปาว, ไม้ นอง พ่าญ่าด แฮ้ง โปยว คาไล. ชฺ้าง อางแม่น อือ อธิษฐานจี่ต่าง แฮ้ย่า ล่าที่ อางจา.
17 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์ นา ฮู ปาว. ยา ชฺ้าง กงูมู นี้ง ชฺ้าง เพล่อ คูชี แฮ้งแม้แน ย้า. ยา นาบาตา ปีนแตปีนนา อธิษฐาน ฮา แง, ยา มู่งฮ่อ บ่าลือ โจ แน ป้า แง. ยาว มู่งฮ่อ บ่าลือ แน 3 ปี 6 ลา เย. 5:17 1 พงศ์กษัตริย์ 17:1; 18:1 18 ยาว ยาง อธิษฐาน ฮา ป้า มู่งฮ่อ ลือ ปี่ชี่. ยาว พาจาว มาง มู่งฮ่อ กลา ลือ ปี่ชี่. 5:18 1 พงศ์กษัตริย์ 18:42-45 ยาว นื้งชฺ่าท่า โย้เวอ มู่งฮ่อ ล้างเจ้น น้าว. ยาว อางคลาอางซ้าง แต่อ่อกล้าน น้าว.
19 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, จาว่าแน นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง จี่วีด แก้บ้า ย่อ ซี แล่ยาว, อางเลิ่ง ม้าม้า โย้เวอ เจิ่ก อ่อกแอน ยาว, ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง ยางนา ซฺื่ย พ่าวล้า นองนา ซฺ้าล้า แล่กงา กายาว, 20 นองมู นี้ง มือ บ่าลู่ม คูโจ เป, ชฺ้าง อางบล่าบ จี่วีดแก้บ้า แฮ้ง ย่อ ซี แล่ชี่ แฮ้มางนา ปล่อง พาจาว มางก้อง ซฺื่ยซฺ้า ล้าแล่ชี่ แฮ้ม้าย่า, ชฺ้าง อางบล่าบ แฮ้มาง อางค่องอางล้า มางนา ซฺี้ อางเลิ่ง โย้เวอ ปล่อง กงาปูน แล่ ปี่ชี่ แน. ยาว ยา ชฺ้าง อางบล่าบ แฮ้มางนา ปล่อง อางบล่าบ อางอีบ่าอ่า กงาปูน แล่ ปี่ชี่ เป. 5:20 สุภาษิต 10:12; 1 เปโตร 4:8

5:3 5:3 มัทธิว 6:19

5:4 5:4 เฉลยธรรมบัญญัติ 24:14-15

5:11 5:11 โยบ 1:21-22

5:11 5:11 สดุดี 103:8

5:12 5:12 มัทธิว 5:34-37

5:14 5:14 มาระโก 6:13

5:17 5:17 1 พงศ์กษัตริย์ 17:1; 18:1

5:18 5:18 1 พงศ์กษัตริย์ 18:42-45

5:20 5:20 สุภาษิต 10:12; 1 เปโตร 4:8