4
พาจาว มางนา น้าจ่าง ย้าง
นองมู นี้ย่า อางแบ ล่า, นอ บ้าเจอฮาย ซีแล ลางกา แงแน? นอง ซีแล ลางกา แฮ้ย่า, ไม้ นอง นืงบา เวอ ตานฮา นองนา ก่าจ่า ล่า ซี่ แฮ้มาง ปาปาย ย้าเป. นองมู นี้ย่า กงาซี้ ยาว, จ้า บ่ากงา แฮ้งย้า แซ่ ลางกา แง. นอ เจอค้อย ลางกา แง, แฮ้งย้า ซีแล ลางกา แง. นอง บ้าเจอ กงา ซี้ ยาว บ่ากงา แฮ้ย่า, ไม้ นอง พาจาว มางนา บ่าป่า แฮ้ง ปาปาย ย้า. จ้า นอง ป้า ยาว บ่ากงา นี้ย่า, ไม้ นอ บ่ากง่าบ่าเกิง แน ป้า คูแง, ไม้ นอ เย้ง แง, พาจาว มาง นองนา อางเกิ่ง ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ไจ ค่าตอง ตานฮา มางนา ฮาย นืงบาจาบ ปี่ แงแน.
ชฺ้าง บ่าซือบ่าปลอง อือ เวอ, นองมู นี้ย่า บ่าแบ คูล่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเกิ่งอางก้อ อือนา พาจาว มางนา ล่อบ่าปา แน ลาก นี้ย่า, พาจาว มางนา เม้อ แงแน ทื่อช่างกานญา แน. นี้แม้แนยาว อ่าซ่าง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเกิ่งอางก้อ อือนา ลาก แง, ชฺ้าง แฮ้อือย่า พาจาว มางนา เม้อ แงแน ทื่อช่างกานญา. นองมู นี้ย่า บ่าเย่ง คู โจ เป, พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า บ่าอ่า แน. พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, “อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง พาจาว มาง กงูนา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ม้าย่า กงูนา พาจาว มางนา ทื่อม่าง ญา ลาก ปี่ ล่า ซี่ แง” แน. จ้า พาจาว ม้า ชฺ้าง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง. พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“พาจาว ม้า ชฺ้าง อ่อนจ่าแล่ง อือนา บ่าซอ,
จ้า ยา ชฺ้าง บ่าอ่อนจ่าแล่ง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง” 4:6 สุภาษิต 3:34 แน.
นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง มือ พาจาว มางนา น้าจ่า คูปาว. แน นองมู นี้ย่า นอง น่าซื่ง แฮ้ง ตื้ด แล่ คูโว. ยาว ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา บ่าน่าจ่า โจ, ยาว ซาตานแด่ย่ายอคา มาง นองนา ฮื่น ล่าแง. นองมู นี้ย่า พาจาว มาง ก้อง แท้ แน อ้องล้าน คูโว. ยาว พาจาว มาง นองก้อง แท้ แน ดื้ง แง. ชฺ้าง อางบล่าบ อือ เวอ, นอง อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง คูโว. แน ชฺ้าง พาจาว มางนา ทื่อม่าง แน บ่าลาก อือ เวอ, นอง นืงบา แฮ้ง ฮา เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ คูโว. จาว่าแน นอง อางบล่าบ ฮา ยาว แมปื้อ เซฺ่อ แน อู้งฮ้าว ล่า คูปาว. แน อื้อ แฮ้ง ว่าง ยาว อู้ง ล่า คูปาว. แน ม่อนซ้า แฮ้ง ว่าง ยาว นืงบาชู่ม ล่า คูปาว. 10 ยาว นองมู นี้ย่า จี่วีดอางซื้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ บ่าจี่โอ่ดจ่าแล่โจ, ยาว จี่วีดอางซื้ง มาง นองนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าแง.
พาจาว ม้า อางลี้บอางล่าว แต่งฮู แน ต้าดต่อนฮู มาง ย้า
11 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, อางซีอางแล บ่าจี่กาน ลางกา โจ, ไม้ อ่าซ่าง คริสเตียนม้องน้าม อือนา อางซีอางแล จี่กาน ยาว ต้าดต่อน แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา อางซีอางแล จี่กาน ยาว ต้าดต่อน ชี แน ทื่อช่างกานญา. จาว่าแน นอง อางลี้บอางล่าว แฮ้งนา ต้าดต่อน ยาว, นอ พาจาว มางนา ฮูย้า ชี แน ทื่อช่างกานญา. 12 อางลี้บอางล่าว แต่งฮู แน ชฺ้าง อือนา ต้าดต่อน ฮู นี้ย่า พาจาว มาง ทื่อม่าง ญา. ยา ล่าที่ อางจา ชฺ้าง อือนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ เวิม อางกงา, ก่างพยา เวิม อางกงา. ท้าว นอ อ่าซ่าง, บ้าเจอฮาย ฮากนา ต้าดต่อน กว่า แง?
จี่โอ่ด อางเลิ่ง แฮ้ง ม่าอู่บ ย้าง
13 กงา จี่ นี้งนา แม่น แน น้า คู โว, นองมู นี้ย่า นี้แม้แน จี่ คูแง, “มี้นืง บ่าอ่ายาว นี้เซฺ้อ เวอ กงู อางเมิง แฮ้เมิง ก้อง แล คูแง. แน กงู โย้เวอ ทื่อ ปี ดื้ง อางเกิ่ง ก่อง แล คูแง, ไม้ พลู้ บย่า แน กงา ปี่ แง แนนอ” แน. 14 นองมู นี้ย่า บ่าแบจ่า แล่คู นี้เซฺ้อ เวอ ค่าตอง จี่วีด นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน. 4:14 สุภาษิต 27:1 ชฺ้าง จี่วีด นี้ย่า ซอทา อางด่า เวอ เม้ยล้าง ทื่อชี่ด กลา ยาว โปยว แอ ชี อือ แม้แน ย้าเป. 15 นองมู นี้ย่า นี้แม้แน จี่ คู ปาว, “จาว่าแน จี่วีดอางซื้ง มาง นืงบาจาบ แงแน ยาว, กงู จี่วีด จา แล แล่ คูแง, แน กงู แฮ้ง ฮา นี้ง ฮา ย้า ฮา คูแง” แน. 16 จ้า อามือ นอ อ่อนจ่าแล่ คูง แน จี่โอ่ดจ่าแล่ คูแง. กูย่างกูเจ้อ จี่โอ่ดจ่าแล่ง นี้ย่า อางซี แอ่ ย้าเป. 17 นี้แม้แนยาว อ่าซ่าง ค่าตอง บ้าเจอ อางเลิ่ง อางแม่น กงาฮา แงแน แบน ยาว บ่าฮา แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า อางบล่าบ ฮา ญา.

4:6 4:6 สุภาษิต 3:34

4:14 4:14 สุภาษิต 27:1