3
จี่ต่าง แล่ม แล่ โว
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, คู่ พาจาว มาง อางเลิ่ง แฮ้ง ม่าอู่บฮู บ่ากงา เพล่อ คู ซี่ค้า, ไม้ นอง อางแบ คูย้า พาจาว ม้า กงูมู คู่ เพล่อ คูชี อือนา ที้ แน ต้าดต่อน แงแน. ไม้ กงูมู คาโคลาโค นี้ย่า อางเลิ่ง อางซี เลิ้งเลิ้ง ย้า ฮา คูแง. อ่าซ่าง ค่าตอง ม่านล่า แฮ้งนา บ่าปี่ จี่ ซี แน ฮา กงา กาแง, ชฺ้าง แฮ้ม้า กูย่างกูเจ้อ ย้า แม่น แง. แน ชฺ้าง แฮ้ม้า ค่าตอง อางโต แฮ้งนา อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง อือ แอ่ แน อางม่า ฮา ปี่ กงากา.
ป่องนา อือนา ฮู ปาว. บ้าเจอล้อแม้ อางโต ฮื่อ เวิม, จ้า กงู ยองนา ฮา น้าจ่า ปี่ อางกงา. กงู ยอง น้าค้าง โย้เวอ น้าต้องซ่อน แง. ยาว ยอง น้าค้าง โย้เวอ ล่าตื่อ อางอี แฮ้ง พือ ตี้ด แง. ยาว กงู ล่าตื่อ อางอี โย้เวอ จาก เมอ ยองนา บ้าเจอ ม่ายฮา ปี่ เวิม อางกงา ย้า. ล้อง แฮ้งนา ฮู ปาว, บ้าเจอล้อแม้ ฮื่อ เวิม, แน บ้าเจอล้อแม้ ฮ้างม้าน ตอ แล่ง เวิม, จ้า หางเสือ อางอี แฮ้งญา ล้อง มางนา ฮา ชฺ้างค้าบฮู มาง แล ปี่ ซี่ง โย้เวอ ล่อย แล ปี่กงา กาแง. ม่านล่า แฮ้งแม้แน ย้า. ม่านล่า นี้ย่า บ่าฮื่อ, จ้า อางเลิ่ง อางฮื่อ อือ จี่โอ่ด อางกงา. เย้งฮู ปาว ซ่องก่อง เวอ นาบาตา แน บี่ท่อจฺ่อ อ่อกแล ชี แฮ้ย่า, บี่ท่อ อางอี เวอ จายล้า แง เป. ม่านล่า นี้ย่า บี่ท่อ แน ทื่อช่างกานญา. ม่านล่า นี้ย่า อางเลิ่ง บ่าแม่น อือ ปลื้ง ย้า จา แง. แน กงู อางโต นู้เวอ ดื้ง แง. แน กงู อางโต นู้เวอ กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮาย บ่าเซฺิ่งบ่าซฺ่าง แน ฮา ปี่ แง. แน ม่านล่า นี้ย่า บี่ท่อ ล่าลูก เวอ จายล้า ชี แฮ้ง ไจ กงู จี่วีด แฮ้งนา พี ล่าง.
กงู ซ้าด กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮาย กงูนา อางน้าจ่า ปี่ ล่ากงา กาย้า. จ้า กงูย่า ค่าตอง ม่านล่า แฮ้งนา อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง อือ แอ่ แน บ่าม่าจี่ ปี่ กงากา, ม่านล่า นี้ย่า อางโซ้ก, บ่าแม่น, อางปีด อือ ปลื้ง ย้า จา แง. กงู ค่าตอง ม่านล่า นี้ง ไจ พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มางนา สรรเสริญ ฮา คูแง. แน กงู ค่าตอง ม่านล่า นี้ง ไจ ชฺ้าง พาจาว มาง ยาง แม้แน แต่งล้า ปี่ชี่ อือนา แซ้งว้าน คูแง. 3:9 ปฐมกาล 1:26 10 ม่านป่อง ทื่อป่อง นี้ย่า ตื่น สรรเสริญ จี่ต่าง แน แซ้งว้าน จี่ต่าง อือ คาตา ย้า จา แง. คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, นี้แม้แน บ่าปี่ เพล่อ โจ เป. 11 ล้างบ้อ ทื่อบ่อ โย้เวอ บ้าเจอล้อแม้ ล้าง อางเปล่อ แน ล้าง อางอ้าม ทื่งกง่า แน อ่อกล้า กงา กาแง. 12 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, ซื่อไค่มี้ล่อก ป่าง มางนา บ้าเจอล้อแม้ ม้าค้าม อางซื่อ ซื่อ อ่อก ปี่กงา กาแง. แน อ่างู่น ป่าง มางนา บ้าเจอล้อแม้ ซื่อพล่อง อางซื่อ ซื่อ อ่อกล้า ปี่กงา กาแง บ่ากงา เป. ล้างบ้อ เวอ ล้าง อางอ้าม อ่อกล้า ชี นู้เวอ ล้าง อางเปล่อ คาตา แน บ่าอ่อกล้า แล่กงา กาเป.
พาจาว มาง ก้อง วี่ไซป้านญา จาย ลือ ชีย้าง
13 ชฺ้าง ค่าตอง วี่ไซป้านญา อางจา แน อางแบอางบู้ แน เย้ง จ่าแล่ง อือย่า, ค่าตอง อางโต แฮ้ง แม่น แน ฮูพลา จ่าแล่ โว, แน จี่วีด กง่าเกิ้ง แน ไจ อางเลิ่ง อางแม่น ฮา คู โว, ไม้ ฮากนา มย้าง ปี่ง นอ วี่ไซป้านญา อางจา ม้าม้า แน. แน ค่าตอง ฮาก ล่อบ่าปา แน แม่น ชี แน บ่าเย่ง จ่าแล่ โจ. 14 จ้า จาว่าแน อ่าซ่าง ฮากนา เจอค้อย แง, แน ค่าตอง แอ่ แน จองไจ กงา ซี้ แง, อ่าซ่าง มางนา บ่าจี่โอ่ด โจ ค่าตอง วี่ไซป้านญา อางจา, แน บ่าจี่ จ้อบ โจ. 15 ไม้ ก่ามกืด นี้แม้แน ชี่ นี้ย่า พาจาว มาง ก้อง บ่ากงา จายลือ, แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง บ่ากงา จายลือ, จ้า ชฺ้าง อางเมิง นู้เวอ แน แด่ย่า อือ ก้อง จายล้า แง. 16 บ้าเจอล้อเกิ้ง เวอ เจอค้อย ลางกา แง, แน ค่าตอง แอ่ แน จองไจ กงา ซี้ แง, โย้เวอ อางซื่กอางซ่าก, แน อางเลิ่ง บ่าแม่น กูย่างกูเจ้อ อือ ปลื้ง ย้า จา แง.
17 ยาว นี้ย่า พาจาว มาง ก้อง วี่ไซป้านญา จายลือ ชี อือ ย้า, อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือ, ทื่งกง่า แน ดื้ง บ่าซีบ่าแล ลางกา อือ, ยาว อางเซิ่งอางไซ่ด่อล่อ อางด่อ ม่าอู่บ อางไง่ อือ, ยาว ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา อางช่าง เพล่อ ช่าง อือ, ยาว ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิ่ง อือ แน อางเลิ่ง อางแม่น อือ ปลื้ง แน จา อือ, ยาว อางกง่าอางเกิง อือ, ยาว อางซืออางปลอง อือ. 18 อางเลิ่ง อางจาอางดื้งบื้อ นี้ย่า กอซื่อ อือ แน ทื่อช่างกานญา. อ่าซ่าง ชฺ้าง 2 มู ซีแล ลางกา ชี อือนา ฮา อางอ้าน แฮ้งแม้แน แม่น ลางกา ปี่ แล่ กงากา แง. ชฺ้าง แฮ้ม้า อางจาอางดื้งบื้อ อางนือ แฮ้ง คลา ญา. อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา ชี แฮ้ย่า น่าว่าฮู มาง กอ คลา ยาว กอ กงา ชี แฮ้งแม้แน ย้า.

3:9 3:9 ปฐมกาล 1:26