2
ชฺ้าง อางตูกอางพาน อือนา บ่าฮูย้า โจ
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, จาว่าแน นอง พระเยซูคริสต์ ล่าที่ อางฮื่อ จา ชี มางนา นืงบาชี นอง จี่วีดอางซื้ง เพล่อ ปี่ ยาว, นองมู นี้ง มือ ฮากนา บ่าฮูย้า คูโจ. จาว่าแน นอง โบสถ์ โย้เวอ ค่าพ่าย่า 2 คู่น ย่อ อ้องล้าน ชีเด้, ชฺ้าง ทื่อม่าง ม้า ค่าม ล่าชฺ่อง กาน แล่ชี่ แน อางก่าอางตูม อางแม่น อือ ก่าตูม แล่ชี่. จ้า ชฺ้าง ทื่อม่าง ม้า อางตูกอางพาน, ยา อางก่าอางตูม อางโซอางซา ช่าคาแม้แน ชี อือ ก่าตูม แล่ชี่. นอ ค่าพ่าย่า อางก่าอางตูม อางแม่น อือ ก่าตูม แล่ชี่ มางนา แม่น ย้า ฮูพลา คูแง. แน ยางนา นี้แม้แน จี่ช่าง แง, “ต่างอี่ อางแม่น นู้เวอ ดื้ง ล่า ปาว” แน. จ้า นอย่า ค่าพ่าย่า อางตูกอางพาน มางนา นี้แม้แน จี่ช่าง แง, “นาย่า นู้เวอ จูง กาโน” แน บ่าอ่ายาว “นาย่า กงา ล่าคื่อ ก่องทาง นู้เวอ ดื้ง กาโน” แน. จาว่าแน นองมู นี้ง แฮ้แม้แน ฮา คูยาว นองมู นี้ง มือ ชฺ้าง อางตูกอางพาน อือนา ชฺ้าง อางจาอางปาง อือ ก้อง เปิ่ง อ่อก ชี, แน นอ ค่าตอง ก่ามกืด บ่าแม่น แฮ้ง ไจ ชฺ้าง อือนา ต้าดต่อน คูชี.
คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, แม่น แน น้า คูโว. พาจาว ม้า ชฺ้าง อางตูกอางพาน อือนา แช้ยู้ ยาว, พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ แฮ้ง จาปาง ปี่ชี่. แน พาจาว ม้า ยองนา ยาง อางเมิง โย้เวอ อ้องดื้ง แล ปี่ แง. พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง ยางนา ลาก อือนา ปี่ แงแน ก่ามค่าน ฮา ชี แฮ้งย้า เป. แน พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ย่า มู่งท่า เวอ ดื้ง แง. จ้า นองมู นี้ย่า ชฺ้าง อางตูกอางพาน อือนา ฮูย้า คูแง. จ้า ชฺ้าง นองนา คาม ล่า คูชี อือย่า, แน นองนา ศาล เวอ เซฺอ แล ล่า คูชี อือย่า, ชฺ้าง อางจาอางปาง แฮ้อือ บ่าอ่า ลา? ยาว ชฺ้าง อางจาอางปาง อือย่า นอง จี่วีดอางซื้ง มางนา คาตา แน ฮูย้า คูง บ่าอ่า ลา?
พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, “ค่าตอง ยู้มต่องยู้มทาง อือนา ลาก โว, ค่าตอง นา ลาก จ่าแล่ง แฮ้งแม้แน” 2:8 เลวีนิติ 19:18; มัทธิว 22:39แน. จาว่าแน นองมู นี้ง จี่วีดอางซื้ง มาง อางลี้บอางล่าว เวอ ม่า ฮา ปี่ชี่ นี้ง แม้แน ฮา คู ยาว, นองมู นี้ง มือ อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา คูง ญา. จ้า จาว่าแน นองมู นี้ง ชฺ้าง อางตูกอางพาน อือนา ชฺ้าง อางจาอางปาง อือก้อง เปิ่งอ่อก คูยาว, นองมู นี้ง อางบล่าบ ฮา คูชี แน จี่วีดอางซื้ง มาง อางลี้บอางล่าว ม่าฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่ แน ทื่อช่างกานญา. 10 ไม้ จาว่าแน นองมู นี้ง อางลี้บอางล่าว ม่าฮา ปี่ชี่ แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน คาโคลาโค แน ฮายเค่ คู ยาว, จ้า อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าฮา ปี่ชี่ แฮ้ง ทื่อ ย่าง ฮา ซี ยาว, นองมู นี้ง มือ อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าฮา ปี่ชี่ แฮ้ง โค แน ฮา ซี ชี แน ทื่อช่างกานญา, 11 ไม้ พาจาว “ฮาก อางบี่อางบล้อง อือนา จู้ บ่าเพล่อโจ” 2:11 อพยพ 20:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:18 แน จี่ ชี ม้าย่า, นี้แม้แน คาตา ย้า จี่ แล่ชี่, “ชฺ้าง นา บ่าแซ่ โจ” 2:11 อพยพ 20:13-14; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:17-18 แน. นองมู นี้ย่า ฮาก อางบี่อางบล้อง จู้ บ่าเพล่อ เวิม, จ้า ชฺ้าง นา แซ่ ยาว, นองมู นี้ง มือ อางลี้บอางล่าว เวอ ม่าฮา ปี่ชี่ แฮ้ง บ่าฮา เค่ เป.
12 นองมู นี้ย่า บ้าเจอ จี่, บ้าเจอ ฮา เวิม บ่าลู่ม คูโจ, พาจาว ม้า นองนา ต้าดต่อน ล่าง แน, ยา อางลี้บอางล่าว นองนา ฮา อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าง แฮ้ง ไจ ต้าดต่อน ล่าแง. 13 นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง มือ ฮากนา ลากซื่งกง่ากย้า คู ปาว. แฮ้แม้แน บ่าอ่ายาว พาจาว มาง นองนา บ่าลากซื่งกง่ากย้า ล่า. จ้า จาว่าแน นอง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง อางจา แนยาว, นองมู นี้ง มือ พาจาว มาง ต้าดต่อน แฮ้งนา บ่ากงา แค คา.
พาจาว มางนา เจ่อ ยาว ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ ย้าง
14 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, บ้าเจอ จองไจ จา แง. จาว่าแน ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง นี้แม้แน จี่ แง, ยา พาจาว มางนา เจ่อ แงแน. จ้า ยา พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง บ่าฮา เค่, นี้แม้แนยาว ยา พาจาว มางนา ม้าม้า แน บ่ากงา เจ่อ เป. ท้าว ยาง เจ่อ แฮ้ย่า ยางนา อางบล่าบ เวอ อางปล่องปูน ปี่กงา กา ย้าล่า, บ่ากงา เป. 15 จาว่าแน นอง คริสเตียนม้องน้าม อือ อางก่าอางตูม ตูมแล่เซฺ่อ บ่าจา, แน จฺ่าเกิ่ง จฺ่าเซฺ่อ บ่าจา ยาว, 16 นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง นี้แม้แน ก่ามป่อน ปี่ ยาว, “จาบื่อดื้งบื้อ แน จา โว, อางก่าอางตูม ลู้ม แน ก่าตูม แล่ โว, จฺ่าก่อต้างก้อ แน จฺ่า โว” แน. จ้า ยา เจิ้นเจ้อ บ่าปล่อง, ท้าว บ้าเจอ จองไจ จา แง. 17 พาจาว มางนา เจ่อ นี้ง ทื่อช่างกานญา. จาว่าแน เจิ้นเจ้อ บ่าฮา ยาว เจ่อ แฮ้ง ซฺี้น ชี แน ทื่อช่างกานญา.
18 จ้า กาเทอกา ชฺ้าง ทื่อม่าง ม้าย่า นี้แม้แน จี่ แง, “ชฺ้าง ทื่อม่าง ม้า เจ่อ แง. ชฺ้าง ทื่อม่าง ม้า อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แง” แน. จ้า กงา ยางนา นี้แม้แน จี่ช่าง แง, “นาง เจ่อ ยาว เจิ้นเจ้อ บ่ากงา ฮายเค่ แฮ้ง กงานา ฮายฮู ปี่ ล่าวแล. ยาว กงามมือ กงา เจ่อ ยาว ฮายเค่ แฮ้ง นางนา ฮาฮู ปี่ ล่าแน” แน. 19 นองมู นี้ย่า พาจาว นี้ ทื่อม่าง ญา จา แงแน เจ่อ คูแง. 2:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4 แม่น คางญ้า, จ้า เจ่อ ซฺอก แน บ่าฮา คูโจ, ไม้ แด่ย่า อืม นอง เจ่อ คูชี แฮ้งแม้แน ย้า เจ่อ คูแง. แน ยองมู แฮ้ย่า ยื้กยื้ก ย้า พาจาว มางนา แค คูแง.
20 ชฺ้าง ล่าจ่าง อือ เวอ, จาว่าแน นอง เจ่อ ยาว บ่าฮายเค่ ยาว บ้าเจอ จองไจ จา แง. 21 อับราฮัม กงู อางฮู่ มาง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้งนา เย้งฮู คูปาว. พาจาว ม้า อับราฮัม นา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่, ไม้ ยา พาจาว มางนา น้าจ่า แง. ยา พาจาว มาง ยางนา ม่าฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน ฮายเค่ แง. ยา ค่าตอง อางย่าย่าค่า อางเม้ง อิสอัค แน ชี่ มางนา ลอบาท่า อางเกิ่งท่านย่า โย้เวอ พาจาว มางนา ท่าน ชี. 2:21 ปฐมกาล 22:1-14 22 นองมู นี้ง อางมย้าง คูย้า, อับราฮัม ยาง เจ่อ แฮ้งแม้แน ฮายเค่ แงแน. ยาว ยาง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ย่า ยาง เจ่อ แฮ้งนา กูย่างกูเจ้อ ย้า แม่น ปี่ แง. 23 นี้ย่า พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ง เจ้ง แน ฮา มย้าง ปี่ แง. พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, “อับราฮัม พาจาว มางนา เจ่อ แง, แน พาจาว ม้า อับราฮัม นา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่, ไม้ ยาง เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้า” 2:23 ปฐมกาล 15:6 แน. นี้งย้า อับราฮัม มือ “พาจาว มาง อางช่าง” 2:23 2 พงศาวดาร 20:7; อิสยาห์ 41:8 แน อางเม้ง กงาจ่า แล่ชี่. 24 นองมู นี้ง มือ กงามย้าง คูง ญา, พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ นี้ย่า, พาจาว มางนา เจ่อ ซฺอก แน บ่าอ่า, จ้า พาจาว มางนา เจ่อ ยาว ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง กงาฮา เค่ แงแน.
25 ราหับ อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้งนา ฮู ปาว. ยา ค่าบาย่า อางโต ก่อง จ่าแล่ง อือ เป. จ้า พาจาว ม้า ราหับ นา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่, ไม้ ยา พาจาว มาง ชฺ้างอางเลิ่งอางโชงค่าวฮู มาง เย่ดนา ดื้งย้า ปี่ ชี, แน ยา ยองนา แก้บ้า ฮื่นย่า แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ชี่. 2:25 โยชูวา 2:1-21
26 ชฺ้าง อือนา ฮู ปาว อางซ่าบ่ากลาง ยาว ซฺี้น ญา. เจ่อ ยาว บ่าฮา เค่ นี้ง มือ บ่าเจ่อ แน ทื่อช่างกานญา เป.

2:8 2:8 เลวีนิติ 19:18; มัทธิว 22:39

2:11 2:11 อพยพ 20:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:18

2:11 2:11 อพยพ 20:13-14; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:17-18

2:19 2:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4

2:21 2:21 ปฐมกาล 22:1-14

2:23 2:23 ปฐมกาล 15:6

2:23 2:23 2 พงศาวดาร 20:7; อิสยาห์ 41:8

2:25 2:25 โยชูวา 2:1-21