ยากอบ คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ย้าง
ยากอบ
ยากอบ ปาบ เวอ ม่าอู่บจี่ต่าง แต้ม ชี ชี แฮ้ย่า, กงู จี่วีด โย้เวอ อางไจ กงากา. ยากอบ พระเยซู อางแพ้ ทื่อม่าง มาง ย้า. ยากอบ ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ย่า อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา อือ, ชฺ้าง อางตูกอางพาน อือนา ปล่อง อือ ย้า, แน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา แม่นช่าง อางเลิ่ง อือ, วี่ไซ่ป้านญา อางเลิ่ง อือ, แน ค่าตอง นา ม่าอู่บ จ่าแล่ อางเลิ่ง อือ, นืงบาเจ้อฮู อางเลิ่ง อือ, จ้อบ อางเลิ่ง อือ, เจ่อ อางเลิ่ง อือ แน จี่วีด ไจ อางเลิ่ง อือ ย้าเป. อ่าจ่าม มือ ยากอบ ปีนแตปีนนา ย้า ม่าอู่บ ชฺ้าง อือนา บย่า แน อธิษฐาน ฮา ปี่ แง, แน ก่ามโอ่ด จา ปี่ แง.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา ยากอบ 1:1 มัทธิว 13:55; มาระโก 6:3; กิจการ 15:13 พาจาว มาง แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เย่ด ย่าเจ่น ม่าง เป. นี้ย่า กงา โจ้ดมาย แต้ม ชีย้าง เป. พาจาว มาง ชฺ้าง คาโคลาโค กูต่องกูตี่ เวอ ดื้ง คูชี อือนา แต้มเคอ แง.
วี่ไซป้านญา แน เจ่อ ย้าง
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, นองนา นืงบาเจ้อฮู ล่า เมอ, อางเลิ่ง อางแม่น แน ทื้อ กาโน. ไม้ นอง อางแบ คูย้า นืงบาเจ้อฮู นี้ย่า นอง เจ่อ แฮ้งนา เจ้อฮู แงแน. ยาว นี้ย่า นองนา ฮาแบ ปี่ ล่าง, นองมู นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ ก่ามโอ่ด กงาไจ แงแน. ยาว ก่ามโอ่ด นี้ย่า นอง นืงบา เวอ ล่ากาน ว่า แง, ไม้ นองนา คริสเตียนชฺ้าง พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ชี อือ แม้แน กูย่างกูเจ้อ แน เพล่อ ปี่ ล่าง แนนอ.
จ้า อ่าซ่าง บ่าแบ แง, ค่าตอง บ้าเจอ กงาฮา แงแน. พาจาว มางก้อง วี่ไซป้านญา ป้า โว. ยาว พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้มางนา ปี่ แง, ไม้ พาจาว ม้า นืงบา อางแม่น, ยา ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ปี่ แง เจิ้นเจ้อ บ่าจี่ บ่าอี่ แน. จ้า อ่าซ่าง บ้าเจอ ป้า แง, พาจาว มางนา เจ่อ ปาปาย ป้า โว. บ่าเย่ง โจ พาจาว ม้า กงูนา อางปล่อง ล่าซี่ ย้า แน, ไม้ ชฺ้าง พาจาว มางนา นืงบาบ่าชี่ อือย่า ทะเล เวอ ล้างฮ้าด ฮ้างม้าน ชืก เอิก กว่า ปี่ชี่ อือ แม้แน เพล่อ ชี แน ทื่อช่างกานญา. 7-8 ชฺ้าง แฮ้อือย่า นืงบาบ่าชี่ กงากา, ไม้ ยอ พาจาว มางนา แน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเกิ่งอางก้อ อือนา คาตา ย้า ลาก แง. ชฺ้าง แฮ้อือย่า พาจาว มาง ก้อง บ้าเจอ ป้า เวิม อางกงา แน บ่ากงาเย้ง คู คาเป.
อางจาอางปาง ม้าม้า ย้าง
คริสเตียนม้องน้าม อางตูกอางพาน นอง เวอ, นืงบาต่องม่อนซ้า คูปาว, ไม้ พาจาว ม้า นองนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าง. 10 ชฺ้าง อางจาอางปาง นอง เวอ, พาจาว มาง นองนา ฮา ล่าที่ อี ลู่ง ปี่ ล่าเมอ, นืงบาต่องม่อนซ้า คูปาว, ไม้ ชฺ้าง อางจาอางปาง อือย่า แฮ่ว กือ แอ แง บู่ก่า แว แม้แน ย้า. 11 ไม้ มู่งนื่ง อ่อกล้า นื้งช้า ล้อง เมอ, บู่ก่า อืมมือ นื้งช้า ท่าง แฮ่ว กือ แอ แง. 1:11 อิสยาห์ 40:6-7 แวย่า แฮ้ง บ่ามาง กาน แน โค ย้า กล้าง แง. ชฺ้าง อางจาอางปาง นี้ง ทื่อช่างกานญา, ยองมู นี้ย่า ค่าตอง ล่ากาน แฮ้ง ว่า ซืกซาก คูเมอ กงาซฺี้ แอ แง.
นืงบาเจ้อ อางเลิ่ง นี้ พาจาว มาง ก้อง จายลือ บ่าอ่า
12 นองมู นี้งนา นืงบาเจ้อฮู ล่า เมอ, อ่าซ่าง โอ้ด กงากา แง. พาจาว ม้า ชฺ้าง แฮ้มางนา ก่ามป่อน ปี่ แง. ยาว น่อง โย้เวอ พาจาว ม้า ชฺ้าง แฮ้มางนา จี่วีดม้าม้า จา ปี่ แง. ยาว นี้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง ยางนา ลาก อือนา ก่ามค่าน ปี่ ชีย้าง ย้าเป. 13 ชฺ้าง อางบล่าบ ฮา คู ซีง อือนา นี้แม้แน บ่าปี่ จี่ โจ, “พาจาว ม้า กงานา นืงบาเจ้อฮู ล่ายาว กงานา อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่าง แนนอ” แน, ไม้ พาจาว มางนา นืงบาเจ้อฮู ยาว พาจาว มางนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ นี้ย่า, อ่าซ่าง มาง บ่าฮา กงากา. แน พาจาว มาง อ่าซ่าง มางนา อางบล่าบ บ่าจ่อบ ฮา ปี่ กางซื้ง. 14 จ้า กงูนา จ้อบ ค่ามตู่ กลา แล่ ปี่ ล่าง ม้าย่า ค่าตอง ตานฮา แฮ้งย้า เป. 15 กงู นืงบา นู้เวอ ตานฮา ตอ ล้า เมอ, กงูนา ฮา อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่าง. แน กงู อางบล่าบ ฮา เปิน เมอ กงูนา ฮาย ซฺี้ ล่าลูก กลา ปี่ ล่าง.
16 คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, อ่าซ่าง มางนา นองนา บ่าปี่จ้อบ ล่าโจ. 17 อางเลิ่ง อางแม่น กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า พาจาว มางก้อง จายลือ แง. พาจาว ม้า มู่งท่า เวอ อู่กื่อ แน อางซื่อ อางแปล้น อือนา แต่ง ชี มาง ย้า. อู่กื่อ แน อางซื่อ อางแปล้น นี้ย่า กาเทอกา อางแปล้น กาเทอกา บ่าแปล่น แน เพ่น แง, จ้า พาจาว ม้า บ่าเพ่น กางซื้ง. 18 พาจาว ม้า อางเลิ่ง ม้าม้า จี่ แฮ้งนา นืงบาจาบ แง, ไม้ กงูนา จี่วีด อางซฺื่อ จา ปี่ ล่าง แนนอ, แน พาจาว ม้า กงูนา ยาง กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี อือ ล่อบ่าปา แน โญกญอ ล่าง.
พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง น้า ยาว ฮายเค่ ย้าง
19 คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, นองมู คาโคลาโค นี้ย่า บ่าลู่ม โจ, ฮาก จี่ เมอ อางไว่ แน น้า โว, จ้า จี่พอ แฮ้งนา บ่าแค่นบ่าล่อง โจ, แน นืงบาค่า แฮ้งนา บ่าแค่นบ่าล่อง โจ. 20 ไม้ นอง นืงบาค่า เมอ, นอ พาจาว มาง นองนา อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา ปี่ ล่า ซี่ง อือ บ่าฮา กงากา. 21 นอง นืงบา โย้เวอ อางเลิ่ง บ่าแม่น อางโซอางซา อือ วี โค โว. ยาว พาจาว มางนา น้าจ่า โว, ย่าเจ่น ค่าตอง เจ้านาย มางนา น้าจ่าง แฮ้งแม้แน. แน พาจาว มาง นอง นืงบา โย้เวอ ยาง จี่ต่าง กาน ล่าชี่ แฮ้ง น้าจ่า โว, ไม้ พาจาวจี่ต่าง นี้ย่า นองนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่ายาว จี่วีดม้าม้า จา ปี่ ล่าง.
22 พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ โว. ดื้งน้า ซฺ้อก แน บ่าฮา โจ. แฮ้แม้แน บ่าอ่ายาว นองมู นี้ง มือ ค่าตอง นา จ้อบ จ่า แล่แง แน ทื่อช่างกานญา. 23 ไม้ ชฺ้าง พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา น้า ยาว บ่าฮา เค่ อือย่า, ชฺ้าง แวน เวอ แมก่า ฮู แล่ชี่ อือ ช้อดย้า. 24 ชฺ้าง แฮ้อือย่า แวน ฮู แล่เปิน ยาว ย่อ อ่อกแอ เมอ, ลู้ม แล่ง ญา ค่าตอง แมก่า นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน. 25 จ้า อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน น้าจ่า แง, แน พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา กูญ่าม แน ปือซฺ้า แง, แน พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา ฮา เค่ แง, พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้มางนา ก่ามป่อน ปี่ แง. พาจาวจี่ต่าง นี้ย่า ชฺ้าง อือนา ปล่อง อางบล่าบ ย่าเจ่น เพล่อ แฮ้ง ปูน ปี่ แง.
ศาสนา ม้าม้า ย้าง
26 ค่าตอง ศาสนา ทื้อ อางแม่น แน อ่าซ่าง เย้งจ่าแล่ง แง. จ้า ค่าตอง ม่านป่อง แฮ้งนา ตอย อางเลิ่ง จองไจ บ่าจา อือ จี่ ปี่ ยาว, ชฺ้าง แฮ้ม้า ค่าตอง นา จ้อบจ่าแล่ แง แน ทื่อช่างกานญา. ยาว ยาง ศาสนา ปีนแตปีนนา แน ทื้อ ชี แฮ้ง เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา เป. 27 พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ศาสนา อางกง่าอางเกิง ม้าม้า แฮ้ย่า, ย่าเก ย่าช่าวย่า อือนา แน แมม้าย ฮาก ปล่องฮู บ่าจา อือนา ปล่อง แฮ้งย้า เป, แน ค่าตอง อางโต แฮ้งนา อางเลิ่ง บ่าแม่น ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ จายล้า ชี อือนา บ่าปี่ ฮา เค่ แฮ้งย้า เป.

1:1 1:1 มัทธิว 13:55; มาระโก 6:3; กิจการ 15:13

1:11 1:11 อิสยาห์ 40:6-7