13
พาจาว มางนา นืงบา ฮา จาบ ปี่ง ย้าง
ม้องน้าม แม้แน ลากฮูม ลางกา โว, แน นี้แม้แน ลาก กา แล โว. นอง ยู้ม โย้เวอ ชฺ้าง นอง บ่าแบ กงา กาง อือ บ่อ ล้า เมอ ยองนา ฮูพลา ช่าง ฮ่างจฺ่า ปี่ โว! ไม้ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง เท่วาด่า อือนา บ่าแบจ่าแล่ แน ฮูพลา, ช่าง ฮ่างจฺ่า ปี่ อาน. นี้แม้แนยาว กาเทอกา นอง แฮ้แม้แน อางกงา ฮา นามบ่าแบ. ชฺ้าง พระเยซู นา นืงบาชี ปาปาย ฮาก คอก ชู ล้อง ชี อือนา นืงบา พี้ล้อง คูโว! นองนา คาตา แน ยองก้อง ทื่งกง่า แน คอก ล้อง ล่า ชี แม้แน. ชฺ้าง ตูกพานลาบ้าบ ชี อือนา ปล่อง คูโว. นอง อางโต แฮ้ง ตูกพานลาบ้าบ ชี ช้อด แน.
ชฺ้าง คาโคลาโค ยู้ ซฺ้า อางบี่อางบล้อง เพล่อ ลางกา ชี อือย่า นาบทื้อ ซือปลอง ลางกา โว, อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ บ่าฮา คูโจ, ไม้ พาจาว ม้า ชฺ้าง ค่าตอง อางบี่อางบล้อง นา บ่าซือบ่าปลอง ช่าง อือนา, แน ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี ฮา ชี อือนา วี่บ่ากไจ ปี่ แง. พลู้ ตานฮา บ่าจา โจ. ค่าตอง อางเกิ่งอางก้อ ค้าจา แฮ้ง นืงบาจาบ เวิม กงา คางญ้า, ไม้ พาจาว ม้า นี้แม้แน จี่ แง,
“กงา ย่า นางนา บ่าวี ล่า.
กงาย่า นางนา บ่าฮื่น ชี ช่าล่า” แน. 13:5 เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6, 8
นี้แม้แนยาว กงูมู คาโคลาโค นี้ย่า นืงบาแก่นคา แน นี้แม้แน จี่ คูโว,
“จี่วีดอางซื้ง ม้า กงานา ปล่อง ล่า แง. กงา เจิ้นเจ้อ นา บ่าแค.
ชฺ้าง นี้ย่า อ่าซ่าง มาง กงานา เจิ้นเจ้อ บ่าฮา ล่า กงากา” แน. 13:6 สดุดี 118:6
นอง ยอคา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง, นองนา ป่าว ม่า ล่า คูชี อือนา ปื้อ ซฺ้า คูโว. แน ยองนา ฮู ปาว ยอ บ้าเจอล้อแม้ จี่วีด ไจ จาดื้ง คูชี. แน บ้าเจอล้อแม้ ซฺี้ คูชี แน. ยาว นอง มือ ยอง เจ่อ แฮ้งแม้แน เจ่อ คูปาว,
พระเยซูคริสต์ บ่าเพ่น กางซื้ง, มี้งก้อง ล่าอ้าว มี้นืง ล่าอ้าว กาญ่าม เวิมมือ ยา อางอ้าน แฮ้งแม้แน ย้า เพล่อ แล แง.
ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี อือนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ. กงูย่า จฺ่าเกิ่งต่างก้อ อางลี้บอางล่าว โย้เวอ นืงบาแฮ่ง กงาบู้ คูแง บ่าอ่า. จ้า กงูย่า พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า โย้เวอ นืงบาแฮ่ง กงาบู้ แง, ไม้ พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แฮ้ย่า แม่น คางญ้า. ยาว ชฺ้าง จฺ่าเกิ่ง จฺ่า อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ อือก้อง เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา เป.
10-11 ปุโรหิต เต็นท์ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง โย้เวอ ล่ากาน ว่า อือย่า อางเกิ่งท่านย่า โย้เวอ อางเกิ่งท่านเซฺ่อ แฮ้ง บ่าจฺ่า กงากา, ไม้ อางเกิ่งท่านย่า โย้เวอ อางเกิ่งท่านเซฺ่อ แฮ้ย่า พระเยซู แน ทื่อช่างกานญา. แน ยิวชฺ้าง อือ ซ้าด แซ่ ยาว อางเกิ่งท่านเซฺ่อ แต่ง ท่าน ยอง อางบล่าบ แฮ้ง ชอ อ่อก แล่ คู เมอ, ปุโรหิต อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น ม่าง มือ ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิ่นเลิ่น โย้เวอ ฮ้าน อ้องแล แง. จ้า ซ้าด ซฺี้ ชี มาง อางโต แฮ้ย่า อางเมิง อางเง้ โย้เวอ ฮ้าน พี วี แอ แง. 12 พระเยซู ก้อง อางเลิ่ง ตอล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป. ตาฮ้าน อือย่า ยางนา อางเมิง อางเง้ โย้เวอ ซฺื่ย แซ่ แอชี. ยาว พระเยซู มือ ยาง ซฺี่ แฮ้ง ไจ ชฺ้าง อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ชี่. 13 นี้แม้แนยาว ฮาก กงูนา ฮูย้า ล่าเวิม มือ, กงูมู นี้ง มือ อางเมิง อางเง้ โย้เวอ อ่อกแอ พระเยซู นา ซฺ้า แอ คู ปายา, 14 ไม้ ชฺ้างอางเมิง นี้ย่า กงู ยู้ม ม้าม้า ย้าง บ่าอ่า. จ้า กงู ยู้ม ม้าม้า แฮ้ย่า มู่งท่า โย้เวอ ดื้ง แง. แน กงูมู นี้ย่า มู่งท่า เวอ ยู้ม แฮ้งนา ปือซฺ้า คู เมอ กย่าง คูแง. 15 นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ย่า พระเยซู อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย แน พาจาว มาง นา กูเทอ แน อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ท่าน คู ปายา. กงูมู นี้ย่า สรรเสริญ จี่ต่าง แฮ้ง กูญ่าม แน จี่ คู ปายา, ไม้ สรรเสริญ จี่ต่าง นี้ย่า อางเกิ่งท่านเซฺ่อ พาจาว มางนา ท่าน ย้าง ย้าเป. 16 ยาว อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แฮ้ง แน ฮากนา อางเกิ่งอางก้อ เปิ่ง ปี่ แฮ้งนา บ่าลู่ม คูโจ, ไม้ นี้แม้แน อางเลิ่ง อางแม่น ฮา นี้ย่า พาจาว มางนา อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ท่าน ปี่ง ม้าม้า ย้าเป.
17 นอง โบสถ์ เวอ ยอคา อือนา น้าจ่า โว! แน ยอง คา ม่า ล่าง แม้แน ฮายเค่ คูปาว, ไม้ ยองมู นี้ย่า นองนา ฮูพลา ล่า คูแง. แน ยอคา อือย่า พาจาว มางนา กงา ม่ายแบ ปี่ แง, ยอ กงูนา บ้าเจอล้อแม้ ฮูพลา ล่า คูชี แน. จาว่าแน นอง ยองนา น้าจ่าน ยาว, ยองมือ นืงบาจาบื่อ ย้า ล่ากาน ว่า คูแง. จ้า จาว่าแน นอง ยองนา บ่าน่าจ่า ยาว, ยองมือ นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู. แน นองก้อง เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าตอ ล้า เป.
18 กงูนา คาตา แน อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า คูโว. กงู เจิ้นเจ้อ นา บ่าซ่าจอ. จ้า กงูย่า กูญ่าม แน อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ซี้ แง. 19 แน กงา นองนา ป้า ล่าปานา พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน อธิษฐาน ฮาย ป้า คู ปาว, กงานา นองก้อง อางไว่ แน กงา พ่าว ซฺ้า แอ ปี่ ล่า ปาว แน.
ก่ามป่อน ป่อน ปี่ ย้าง
20-21 พาจาว นี้ม้า ชฺ้าง อือนา จาบื่อดื้งบื้อ แน จาดื้ง ปี่ มาง ย้า. ยา พระเยซู นา ฮา แต่ล้า แล่ ปี่ชี่. พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง นี้ม้า แกะปอฮู อางแม่น ม้าม้า มาง ย้า. แน ยาง ซฺี่ แฮ้ย่า ก่ามค่าน ลีน นืง บ่าจา โย้เวอ อางช่า ย่าง ย้าเป. พาจาว เวอ, ยองนา อางเลิ่ง อางแม่น คาโคลาโค อือ ปี่ ปาว, ไม้ ยองนา นาง นืงบาจาบวา แน ล่ากาน ว่า ปี่ เซฺ้อ. พาจาว เวอ, พระเยซูคริสต์ ล่าที่ แฮ้ง ไจ ยองนา ฮา นาง ฮา ปี่ ซี่ แฮ้งแม้แน ฮา ปี่ ปาว, ไม้ นางนา ฮา นืงบาจาบ ปี่ ล่า คาไล. พระเยซูคริสต์ เวอ, โญกจ่าญ่อ จี่ต่าง อือ กงาบู้ แล โว! อาเมน.
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง
22 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงา นองนา ป้า ล่า ปานา. กงา นองนา จี่ต่าง ม่าอู่บ ล่าง นี้งนา น้า ล่า คู ปาโน. แน กงาย่า นองนา อางบย่า แน บ่ากงา แต้ม ม่าอู่บ ล่า เป. 23 กงา นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า ทิโมธี กงู อางแพ้ แฮ้ม้า คอก อ่อก ล้างญ้า แน. จาว่าแน ยาง นู้เวอ อางลือ เคิ้ด กา แนยาว, กงา ยางนา คาตา แน ซฺื่ย นองนา ซฺ้า แล ล่า แน.
24 นอง อางมู โย้เวอ ยอคา อือนา ม่าย ล่าว, แน พาจาว มาง ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง คาโคลาโค อือนา คาตา แน ม่าย ล่าว, กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน. แน พาจาว มาง ชฺ้าง ประเทศ อิตาลี ดื้ง คูชี อืมมือ กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าแง, ยองมู นี้ นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน.
25 พาจาว เวอ, ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.

13:5 13:5 เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6, 8

13:6 13:6 สดุดี 118:6