12
กงูมู นี้ย่า พระเยซู แม้แน ฮาย คู โว!
กงู จี่วีด นี้ย่า ชฺ้าง ฮื่น แค่ง กาง อือ ช้อด ย้า. ค้าแต้ เวอ ชฺ้าง พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี อือย่า มู่งท่า เวอ จาย กงูนา ฮู ล่า คูแง. นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ย่า กูย่างกูเจ้อ กงูนา ฮาย ฮื่น กล่าม ปี่ ล่าชี่ อือ โค แน กงาวี แง. อางบล่าบ กงูนา แก่น แน ตี้ด ล่าชี่ แฮ้ง ค้าแจ้ ย้า ยู้ อ่อก วี แล่ โว. กงูมู นี้ย่า พาจาว มาง แก้บ้า แต่ง ชี ชี โย้เวอ ก่ามโอ่ด จา แน ฮื่น แลน แล่ คู ปายา. พระเยซู นา กูญ่าม แน เย้ง ซฺ้า คูโว. ยา กงูนา ฮาย พาจาว มางนา เจ่อ ปี่ ล่าชี่ มาง ย้า. แน ยา กงู เจ่อ แฮ้งนา ฮาย แก่นคา ปี่ ล่าชี่ มาง ย้า. แน ยางนา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด เมอ, ยา โอ้ด แง, ไม้ น่อง โย้เวอ กย่างม่อนซ้า แง แนนอ, ไม้ ยางนา ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า ล้า เจ่อ ล่า คูแง. แน ยา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ซฺี้ แฮ้งนา บ่าซ่าจอ. แน อามือ ยา พาจาว มาง ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แลง ญา เป. พระเยซู นา ปื้อซฺ้า คู โว. ยา ชฺ้าง อางบล่าบ ยางนา เม้อ อือนา กงาโอ้ด แง. นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ง มือ นืงบาบ่าด่อ คูโจ แน บ่ากาน คูโจ.
พาจาว นี้ย่า อางโบ้ง แน ทื่อช่างกานญา
นองมู นี้ย่า อางบล่าบ มางนา ตื่อ กาช่าง แง. จ้า นอ พระเยซู แม้แน บ่าซฺี่ กางซื้ง. นองมู นี้ย่า พาจาวจี่ต่าง นืงบาแฮ่ง ปี่ แฮ้งนา ลู้ม คู แอ ลา? จี่ต่าง แฮ้อือย่า นองมู พาจาว มาง อางย่า เพล่อ ชี อือนา นี้แม้แน ม่า ล่าแง,
“กงา อางย่า อือ เวอ, จี่วีดอางซื้ง มาง นองนา ม่าอู่บ อี่ จี่ ล่า เมอ, ปีนแตปีนนา แน น้าจ่า คูโว.
แน ยาง นองนา ม่าอู่บ อี่ จี่ แล่ม ปี่ ล่า เมอ, นืงบาบ่าด่อ คูโจ,
ไม้ จี่วีดอางซื้ง ม้าย่า ชฺ้าง คาโคลาโค ยาง ลาก อือนา ม่าอู่บ อี่ จี่ แง.
แน ชฺ้าง คาโคลาโค ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ชี่ อือนา ตื่อ แง.” 12:6 สุภาษิต 3:11-12
นี้แม้แนยาว พาจาว มาง นองนา ตื่อ ล่าเมอ โอ้ด คูโว, ไม้ นี้ย่า ฮายแบ ปี่แง, พาจาว ม้า นองนา ยาง อางย่า แม้แน ม่าอู่บ ล่าแง. อางย่า นี้ย่า อ่าซ่าง จา แง ค่าตอง อางโบ้ง มาง บ่าม่าบ่าอู่บ กางซื้ง แน? จ้า จาว่าแน นองนา ยาง อางย่า แม้แน บ่าม่าบ่าอู่บ ล่ายาว, นองมู นี้ย่า ยาง อางย่า ม้าม้า บ่าอ่า. กงู อางโบ้ง อือย่า กงูนา ตื่อ ล่า คูแง, แน ม่าอู่บ ล่า คูแง. แน กงูมู นี้ง มือ ยองนา นาบทื้อ คูแง. นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ง มือ, กงู พาจาว มู่งท่า โย้เวอ ดื้ง มางนา น้าจ่า คูโว. ยาว กงูมู นี้ง มือ จี่วีดม้าม้า กงา จา แล คูแง. 10 ชฺ้าง กงู อางโบ้ง เพล่อ คูชี อือย่า กงูนา อางมล่าง แน บ่ากงาม่าบ่ากงาอู่บ ล่า. ยองมู นี้ย่า ยอง อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง แน เย้ง ชี อือ กงูนา ม่าอู่บ ล่าแง. จ้า พาจาว ม้าย่า กงูนา ม่าอู่บ ล่าแง, กงู อางโบ้ง อือ ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แง, ไม้ กงูมู นี้งนา ยาง แม้แน ชฺ้าง อางซืออางปลอง เพล่อ ปี่ ล่าแง แนนอ. 11 กงูนา ฮาก ตื่อชืก ม่าอู่บ ล่าเมอ, กงู นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คู. จ้า พาจาว มาง ตื่อชืก ม่าอู่บ เมอ, อ่าซ่าง ก่ามโอ่ด อางจา แน ยางนา น้าจ่า แง, น่อง โย้เวอ พาจาว มาง ตื่อชืก ม่าอู่บ เปิน ยาว, ชฺ้าง แฮ้ม้า กง่าเกิ้ง ย้า จี่วีด ไจ จาดื้ง แง, แน จาบื่อดื้งบื้อ ย้า จาดื้ง แง.
จี่วีด ไจ แฮ้ง แม่น แน แล่ม แล่ คู โว
12 นี้แม้แนยาว นอ เจิ้นเจ้อ นา บ่าแค แน แก่นคา คู โว! แน นอง นืงบา แฮ้ง ฮาย แก่นคา แฮ่ง จา ล้า ปี่ โว! 13 กง่าเกิ้ง แน จี่วีด ไจ คูโว, ไม้ คริสเตียนม้องน้าม นอง ล่อบ่าปา แน เจ่อ อางอี้ อือนา นอง จี่วีด ไจ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ เซฺ้อ. ยาว ยอง เจ่อ แฮ้ง มือ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แก่นคา ล้า คาไล.
14 กูย่างกูเจ้อ แน ฮา โว, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค อือก้อง ทื่งกง่า แน แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ เซฺ้อ. แน กูย่างกูเจ้อ แน ฮา โว, ไม้ จี่วีด อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงาจา ปี่ เซฺ้อ, ไม้ ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อืน ญา จี่วีดอางซื้ง มางนา อางกงา มย้าง แน. 15 แม่น แน ฮูพลา ลางกา โว. อ่าซ่าง มางนา พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิ่ง แฮ้งนา บ่าปี่ วี โจ. แน อ่าซ่าง มางนา นืงบาบ่าค่าด้า ปี่ โจ, ไม้ ชฺ้าง นี้อือเจ้อ ย่า คริสเตียนม้องน้าม อือนา ฮา ลาบ้าบ ปี่ แง. แน ชฺ้าง อางบย่า อือนา ฮาย อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา ปี่ แง. 16 นองมู นู้เวอ อ่าซ่าง มางนา เอซาว แม้แน บ่าปี่ เพล่อ โจ, ไม้ ยา พาจาว มางนา บ่านาบบ่าทือ. แน ยา ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮาย ชี. เอซาว ยาง อางย่า ซากาว ตำแหน่ง แฮ้ง ก่อง จฺ่า ชี, ไม้ ฮ่างแบ่ ปาปาย. 17 นองมู นี้ง มือ อางแบ คูย้า น่อง โย้เวอ เอซาว ยาง อางโบ้ง มางก้อง ยาง อางย่า ซากาว ตำแหน่ง ก่ามป่อน แฮ้ง ป้า คื่น แล่เวิม บ่ากงา กาน แน, ไม้ ยาง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ย่า เจิ้นเจ้อ บ่าเพ่น แล่ กงากา กาน. เอซาว แมปื้อ เซฺ่อ แน ก่ามป่อน แฮ้ง กงา ซี้ เวิม มือ บ่ากงาบู้ แล่ก้าน.
18-19 โมเสส ยาง ทื่อม่าง แน ตาแซ้ ซีนาย โย้เวอ แล พาจาว มางก้อง อางลี้บอางล่าว ยู้ แล เมอ, บี่ท่อ อางซื่อ กลา ลืน ชี. แน วื้งว้าง ชี, แน ฮ้างม้าน อางฮื่อ ตอล้า ชี. ยาว ยิวชฺ้าง โมเสส นา ตาแซ้ อ่อก โย้เวอ ล่อ คูชี อืม ซ้าด อางคย้าว มี เซง บื้ง นา กงากย่า คูชี. แน พาจาว มาง จี่ เซง แฮ้ง กงากย่า คูชี. ยาว ยองมู คาโคลาโค แฮ้ง นาบาตา ย้า แค คูชี. แฮ้งย้า ยอง พาจาว มางนา ป้า ชี จี่ แฮ้ง ว่าง ปาว แน, 20 ไม้ ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง จี่ แฮ้งนา บ่าโอ่ด กงากา. พาจาว ม้า นี้แม้แน จี่ แง, “ชฺ้าง ล่าอ้าว ซ้าด ล่าเวิม มือ ตาแซ้ นี้ซื่อ ก้อง คีแดด ยาว ลอบา จาน แง ซฺี้ แอ เคอ ย้า!” แน. 12:20 อพยพ 9:13 21 อางเลิ่ง ฮู มย้าง ชี แฮ้ย่า แค คาบอล้อ ม้าม้า ย้า, โมเสส นี้แม้แน จี่ แอ เคอ ย้า, “กงา แค ยืกยาวซ่าน ยาว ย้า” แน. 12:21 เฉลยธรรมบัญญัติ 9:19
22 ยาว นองมู นี้ย่า ตาแซ้ ซีนาย โย้เวอ อางลี้บอางล่าว บ่ากงา ยู้ แล คูเป. จ้า นองมู นี้ย่า ตาแซ้ ศิโยน โย้เวอ แล พาจาว มาง ก้อง ก่ามค่าน อางซฺื่อ ยู้ แล คูชี แน ทื่อช่างกานญา. ตาแซ้ ศิโยน นี้ย่า มู่งท่า โย้เวอ เยรูซาเล็ม อางเมิง อางซฺื่อ ย่าง แน ทื่อช่างกานญา. แน มู่งท่า โย้เวอ เยรูซาเล็ม อางเมิง อางซฺื่อ นี้ย่า พาจาว อางแต่ มาง ดื้งย้า ย้าง ย้าเป. แน โย้เวอ เท่วาด่า ไลป่าน องค์ ย้า ดื้ง แง. 23 นองมู นี้ย่า พาจาว มาง อางย่า ซากาว อือ ม่อนซ้า ช้อน ลางกา ชี โย้เวอ ล้า เคอ ล้า คูง ญ้า. ยอง อางเม้ง แฮ้ย่า มู่งท่า โย้เวอ แต้ม ชี ชี. แน นองมู นี้ย่า พาจาว ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา อางซี ต้าดต่อนฮู มางก้อง เคอ ล้า คูง ญ้า. แน นองมู นี้ย่า ชฺ้าง พาจาว มางนา นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ คูชี อือ อางค่องอางล้า อือก้อง ล้า เคิน ล้า คูง ญ้า. อางค่องอางล้า นี้อือ ย่า พาจาว มาง ม้าม้า แน ฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ชี่ อือ ย้าเป. 24 นองมู นี้ย่า พระเยซู ก้อง เคิน ล้า คูง ญ้า. พระเยซู ชฺ้าง อือนา ซฺื่ย พาจาว มางนา ซฺ้า แล ฮู มาง ย้า, พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซฺื่อ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน. แน พระเยซู ซฺี่ แฮ้ นอง อางบล่าบ ย่าง ชอ ล่าง ญ้า. พระเยซู ซฺี่ นี้ย่า ม่ายแบ ปี่ แง อาเบล ซฺี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่แง แน, ไม้ พระเยซู ซฺี่ นี้ย่า พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ แง. จ้า อาเบล ซฺี่ นี้ย่า วี่บ่ากกงาไจ แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ แง.
25 นี้แม้แนยาว แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว. พาจาว นองนา จี่ช่าง ล่าง มางนา น้าจ่า คูโว, ไม้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าน่า จ่าง อือ บ่าฮื่น แล่ ปูน กา. ยองมู นี้ย่า วี่บ่ากกงาไจ คูแง. ยาว กงูมู นี้ย่า อางฮื่น แล่ ปูน ไก ล่า, จาว่าแน กงู มู่งท่า โย้เวอ จี่ ลือ ปี่ชี่ มางนา วี ฮื่น คู ยาว? 26 ค้าแต้ เวอ ตาแซ้ ซีนาย โย้เวอ พาจาว มาง จี่ ชี อางเซง นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง แฮ้งนา ฮา มีซี่ อืน ปี่ แง. จ้า อามือ ยา นี้แม้แน ก่ามค่าน ฮาย ชี ญ้า, “กงา กาญ่าม โย้เวอ ทื่อเทอ ฮาย มีซี่อืน แล่ ปี่ แน, จ้า ชฺ้างอางเมิง แฮ้ง แอ่ แน บ่าอ่า, จ้า มู่งท่า อางเมิง แฮ้ง คาตา ย้า” แน. 12:26 ฮักกัย 2:6 27 นี้แม้แนยาว ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ พาจาว มาง กูย่างกูเจ้อ แต่งล้า ชี อือย่า โปยว แอ แง. จ้า มู่งท่า เวอ กูย่างกูเจ้อ อือย่า จา แล แล่แง.
28 นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ย่า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮาย คูปาว, ไม้ พาจาว มาง อางเมิง นี้ย่า บ่าก่าง บ่าพยา กงากา วา. กงูมู นี้ย่า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คูปาว. แน ยางนา แค นาบทื้อ ไว้ คูปาว, ไม้ ยางนา นืงบาจาบ ปี่ เซฺ้อ, 29 ไม้ กงู พาจาว ม้าย่า บี่ท่อ กูย่างกูเจ้อ อือนา พี อือ ช้อด ย้าเป.

12:6 12:6 สุภาษิต 3:11-12

12:20 12:20 อพยพ 9:13

12:21 12:21 เฉลยธรรมบัญญัติ 9:19

12:26 12:26 ฮักกัย 2:6