11
นืงบาชี ย้าง
นี้แม้แนยาว พาจาว มางนา นืงบาชี นี้ย่า กงูนา ฮาย แบ ปี่ ล่าแง, กงูย่า กงู นืงบาแก่นจ่า ชี่ อางเลิ่ง แฮ้ง กงาบู้ คูแง แน. ยาว นืงบาชี แน เจ่อ นี้ย่า กงูนา ฮาย แบ ปี่ ล่าแง, ม้างม้าเจ้อ กงู บ่าฮู มย้าง กงา กาง อือ อางจา ม้าม้า ย้าแน, ไม้ ค้าแต้ ชฺ้าง อือย่า พาจาว มางนา นืงบาชี คูแง. แฮ้งย้า พาจาว มาง ยองนา นืงบาจาบ แง,
ไม้ กงู พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี นี้งย้า, กงูนา ฮาย แบ ปี่ ล่าแง, พาจาว ม้า ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ไจ กูย่างกูเจ้อ แต่ง ล้า ปี่ชี่ แน. นี้แม้แนยาว กูย่างกูเจ้อ อางฮู มย้าง กงา กาง อือย่า, กูย่างกูเจ้อ บ่าฮู มย้าง กงา กาง อือก้อง แต่ง จายล้า ปี่ชี่ เป.
ไม้ อาเบล พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้งย้า, ยาง อางเกิ่งท่านเซฺ่อ คาอิน อางเกิ่งท่านเซฺ่อ แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แม่น แล่ง แฮ้ง พาจาว มางนา ท่าน ชี แฮ้ย่า. อาเบล พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง อือ ฮา แง, ไม้ ยา พาจาว มางนา เจ่อ น้อ. แฮ้งย้า พาจาว มาง มือ ยาง อางเกิ่งท่าน แฮ้งนา นืงบาจาบ แง. ยาว ยาง เจ่อ แฮ้ย่า ยาง ซฺี้ คาเวิม มือ อามือ เคอ ย้า กงูนา ม่าอู่บ แล ล่ากงา กาแง.
ไม้ เอโนค พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้า บ่ากงา ซฺี้ แง. จ้า พาจาว ม้า ยางนา ซฺื่ย ทื่งกง่า แน ดื้ง แล ชี. นี้งย้า ยางนา อ่าซ่าง มาง บ่าซฺ่า มย้าง กาแง. พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า. พาจาว มาง เอโนค นา บ่าซฺื่ยแล กาซื้ง แน ฮา เมอ, พาจาว ม้า ยางนา นืงบาจาบ แง. 11:5 ปฐมกาล 5:24 อ่าซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่าฮาย นืงบาจาบ ปี่ กงากา, จาว่าแน พาจาว มางนา นืงบาบ่าชี ยาว, ไม้ ชฺ้าง พาจาว มางนา ซฺ้า ล่าง อือย่า, พาจาว ม้า อางจา ม้าม้า ย้าแน กงาเจ่อ คู เปิน แง. แน พาจาว ม้า ชฺ้าง คาโคลาโค ยางนา ชา ซฺ้า กว่า อือนา ก่ามป่อน ปี่ แงแน กงาเจ่อ คู เปิน แง,
ไม้ โนอาห์ พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, พาจาว มางนา น้าจ่า ชี่ แฮ้ย่า. พาจาว มาง ยางนา กาญ่าม โย้เวอ ล้าง ทู้ม อางเลิ่ง แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ เมอ, ยา พาจาว มาง ม่า ฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน ฮา เค่ ชี. ยา ล้อง อางฮื่อ แต่ง ชี, ไม้ ยาง ยู้มชฺ้าง แน ยาง อางโต แฮ้งนา บ่าปี่ ซฺี้ แน จี่วีด ปล่อง แล่ง น้อ. โนอาห์ พาจาว มางนา นืงบาชี นี้ย่า ฮาย มย้าง ปี่ แง, ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือย่า อางซี แน. ยาว พาจาว ม้า โนอาห์ นา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ชี่, ไม้ ยา พาจาว มางนา นืงบาชี น้อ,
ไม้ อับราฮัม พาจาว มางนา นืงบาชี ชี แฮ้ง ปาปาย, ยาง พาจาว มาง ม่า ชี่ แฮ้งแม้แน ฮายเค่ ชี่ แฮ้ย่า. พาจาว ม้า อับราฮัม นา ยาง อางเมิง ปี่ แฮ้ เมิง ก้องเวอ ม่า แก้บ้า ย่อ แล ปี่ชี่. ยาว อับราฮัม มือ แก้บ้า ย่อ อ่อก แลน ชี. ยา ล้อเกิ้ง ชา แล แงแน บ่าแบ เวิม มือ ยา แล แง, ไม้ อับราฮัม พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. อางเมิง พาจาว มาง ยางนา ปี่ แงแน ก่ามค่าน ปี่ชี่ แฮ้เมิง ก้องเวอ ฮาก อางเจ้ออางจาด แม้แน จี่วีด ไจ จาดื้ง แล ชี แฮ้ย่า. แน ยา เต็นท์ คล้าว โย้เวอ จาดื้ง แง อิสอัค ยาง อางย่า ม่าง แน ยาโคบ ยาง อางอ่าน ม่าง เย่ด แม้แน ย้า. นี้แม้แนยาว อิสอัค, ยาโคบ, อับราฮัม ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง อับราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ชี่ แฮ้ง ทื่งกง่าล้างกง้า แน กงาบู้ คูแง เป. 10 อับราฮัม นี้แม้ ฮา ชี นี้ย่า, ไม้ ยา อางเมิง พาจาว มาง กื้ดคาน แต่ง ชี่ แฮ้ เมิง นา ล่อบู่ น้อ. อางเมิง แฮ้เมิง อางแก่นอางคา แน บ่าก่างบ่าพยา กงากา. อางเมิง แฮ้ เมิง มู่งท่า อางเมิง ย้าง ย้าเป,
11 ไม้ อับราฮัม พาจาว มางนา นืงบาชี แง. ยา เจ่อ แง พาจาว ม้า อางซืออางปลอง แน ยางนา ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้งแม้แน อางฮา เค่ ย้าแน. แฮ้งย้า พาจาว มาง อับราฮัม นา อางย่า กงาบู้ ปี่ชี่. อับราฮัม อางโต แฮ้ง นาบาตา ย่าม่าง ม่าง เวิม มือ. แน ซาราห์ ยาง ค่าบา มาง อางย่า บ่าดื่ง กางซื้ง เวิม มือ. 12 ยาว นี้งย้า ค่าพ่าย่า นี้มาง ย่าม่าง ม่าง ชา ซฺี้ คาเวิม มือ จี่วีด จา แล อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺื้อ บย่า แน จา ชี นี้ย่า. มู่งท่า โย้เวอ อู่กื่อ อือ แน ทะเล โย้เวอ ไซ่ บ่านาบ โค กาง อือ แม้แน.
13 ชฺ้าง คาโคลาโค นี้อือย่า พาจาว มางนา นืงบาชี คูแง, ยอง ซฺี้ เมอ เคอ ย้า, ยาว ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้ง บ่ากงาบู้ กื้ง จ้า ซฺี้ออน ฮา คูง แง. ยาว ยอ อางแบ คูย้า กาญ่าม เวอ ยอ พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ชี่ แฮ้ง กงาบู้ คูแง. ยองมู นี้ย่า ลาบ จ่าแล่ คูแง, ยอ ชฺ้าง แก้บ้า ย่อ ซ้อดแซ้ด กว่า อือ, แน ยอ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้างอางเมิง มาง ชฺ้าง บ่าอ่า อือ แม้แน ดื้ง คูแง แน, ไม้ ยอง ยู้ม ม้าม้า แฮ้ย่า มู่งท่า เวอ ดื้ง แง น้อ. 14 ยาว ยอง นี้แม้แน จี่ คูชี นี้ย่า ฮายแบ ปี่ แง. ยองมู นี้ย่า ค่าตอง อางเมิง แฮ้ง ชา ซฺ้า กว่า คูแง แน. 15 จาว่าแน ยอง อางเมิง เจิ่ก อ่อก ลือ ชี แฮ้เมิง นา โมง ซฺ้า คูแง แน ยาว, ยองมู แฮ้ง มือ อางเมิง แฮ้เมิง ก้องเวอ อางพ่าว แล แล่ กงากา ย้า. 16 จ้า ยองมู นี้ย่า อางเมิง แฮ้เมิง ล่อบ่าปา แน แม่น แฮ้งนา กงาบู้ คู ซี้ แง. อางเมิง แฮ้เมิง มู่งท่า โย้เวอ อางเมิง แฮ้งย้า เป. นี้แม้แนยาว พาจาว ม้า บ่าซ่าจอ เป. ยอง ยางนา ยอง พาจาว มาง แน ฮ้าว คูง แฮ้งนา, ไม้ พาจาว ม้า ยองนา อางเมิง ซฺ้า ชี ปี่ง ญา เป,
17-18 กงู อางแบ คูย้า พาจาว ม้า อับราฮัม นา ก่ามค่าน ปี่ ชี, อับราฮัม นา อิสอัค ยาง อางย่าย่าค่า มาง ก้อง อางอ่านอางซฺื้อ บย่า แน กงา ปี่ แงแน. จ้า พาจาว ม้า อับราฮัม นา นืงบาเจ้อฮู เปิน ชี. ยา อับราฮัม นา ม่า อิสอัค นา แซ่ ปี่ ยาว อางเกิ่งท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ชี่. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม อับราฮัม มือ พาจาว มางนา นืงบาชี แง, 11:17-18 ปฐมกาล 21:12 19 ไม้ อับราฮัม นี้แม้แน เย้ง แง, พาจาว ม้า ชฺ้างซฺี้ นา อางฮา แต่ล้า แล่ ปี่ กงา กาแน. จ้า น่อง โย้เวอ พาจาว มาง อับราฮัม นา ม่า ชี อิสอัค นา บ่าแซ่ โจ แน. แฮ้งย้า อับราฮัม มือ เย้ง แง, อิสอัค ซฺี้ ยาว แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ชี่ ช้อด ย้าแน.
20 อิสอัค พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. ยาโคบ แน เอซาว ยาง อางย่าย่าค่า ม่าง เย่ดนา ก่ามป่อน ปี่ ชี. ยา ก่ามค่าน ปี่ ชี, เย่ด กาญ่าม โย้เวอ ก่ามป่อน กงาบู้ แงแน,
21 ไม้ ยาโคบ พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ยาง ชา ซฺี้ เมอ โยเซฟ ยาง อางย่าย่าค่า ม่างนา ม่า โยเซฟ อางย่าย่าค่า 2 คู่น ม่าง เย่ดนา ยางก้อง ซฺื่ย ล้า ปี่ชี่ แฮ้ย่า. ยาว ยาโคบ มือ ยาง อางอ่าน ม่าง เย่ดนา ก่ามป่อน ปี่ ชี. ยา ยาง ล่าไมต้ามท้อ แฮ้ง ทอ จูง ชี, แน พาจาว มางนา ไว้ ชี,
22 ไม้ โยเซฟ พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ยาง ย่าม่าง ม่าง ชา ซฺี้ เมอ ยิวชฺ้าง อือนา ม่าย ชี, กาญ่าม โย้เวอ ยองมู แฮ้ย่า ประเทศ อียิปต์ โย้เวอ พ้าง อ่อกแอ ยาว, ประเทศ อิสราเอล เวอ พ่าว ดื้ง แอ คูแง. แน ยา ยองนา ยาง อางกง่าว แฮ้ง คาตา ย้า ม่าย ฮ้าน แอ ปี่ชี่,
23 ไม้ โมเสส อางบา อางโบ้ง มาง เย่ด พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ก่าซ้าด มาง ย่าแน่ อือนา ม่าย แซ่ ปี่ เมอ บ่าน่า จ่าแง. แน บ่าแค แฮ้งย้า โมเสส เกิ้ด ยาว เย่ด มือ โมเสส นา 3 ลา ค่าวโชง ชี ชี, ไม้ เย่ด มย้าง ชี ย่าแน่ นี้ม้า ลาก คาบอล้อ ฮากนา บ่าตู้ แน,
24 ไม้ โมเสส พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ก่าซ้าด ฟาโรห์ อางย่าย่าบี่ ม่าง ยางนา อางอี แน ฮา เมอ จาย ปอ ค่อ เวิม, ยาง ฮากนา ก่าซ้าด ฟาโรห์ มาง อางย่าย่าบี่ มาง อางย่า แน บ่าปี่ ฮ้าว. 25 ยา เย้ง แง พาจาว มาง ชฺ้าง อือ ก้อง ทื่งกง่าล้างกง้า แน โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แฮ้ย่า, ก่าซ้าด มาง ยู้ม โย้เวอ อางบล่าบ อือ ก้อง ทื่อชีด แน ม่อนซ้า แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่แง แน, 26 ไม้ ยา นี้แม้แน เย้ง แง, ยาง พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง ปาปาย ซฺ่าจอ แล่ง นี้ย่า, ประเทศ อียีปต์ โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ แฮ้อือ ล่อบ่าปา อางฮู่ จา แง แน, ไม้ ยา กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ก้อง ก่ามป่อน ล่อ ยู้ น้อ.
27 ไม้ โมเสส พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ยาง ก่าซ้าด ฟาโรห์ นืงบาค่า แฮ้งนา บ่าแค แน ประเทศ อียิปต์ โย้เวอ อ่อกแอ ชี นี้ย่า. นี้แม้แนยาว โมเสส พาจาว อ่าซ่าง มาง บ่าฮูมย้าง กงา กาง มางนา ฮู จ่า ยาว ปาปาย ย้า, ยาง ประเทศ อียิปต์ โย้เวอ บ่าพ่าว แอ แล่, 28 ไม้ โมเสส พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ปัสกาป่อยนืง แต่ง ล้า ปี่ ชี่ แฮ้ย่า. แน ล้องก้อ โย้เวอ ยิวชฺ้าง อือนา ซฺี่ ม่า ปยา ปี่ชี่ แฮ้ย่า, ไม้ เท่วาด่า ชฺ้าง อือนา แซ่ มาง ประเทศ อียิปต์ โย้เวอ อ้อง ล้า เมอ, ล้องก้อ โย้เวอ ซฺี่ แฮ้ง มย้าง เมอ ยู้ม แฮ้ ล้าง ก้องเวอ อางย่า ค่าพ่าย่า ซากาว อือนา บ่าปี่ แซ่ แนนอ,
29 ไม้ อิสราเอลชฺ้าง อือ พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, พาจาว มาง มือ ยองนา ฮา ทะเลแดง โย้เวอ นื้งชฺ่าอางกือ เวอ ย่อ ชี ช้อด แน ย่อ คาม แล กงากา ปี่ชี่. จ้า อียิปต์ ตาฮ้าน อือ ย่อ คาม แล เมอ, พาจาว ม้า ยองนา ฮาย ล้างทู้ม โค ปี่ชี่. ยาว ยองมู แฮ้ง มือ ล้างนื่อ แซ่ แล่ คูชี,
30 ไม้ อิสราเอลชฺ้าง อือ พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ยอง เยรีโค อางเมิง ปู้นก้ามทื้อ โย้เวอ 7 นืง ย่อ แวด เปิน คู เมอ, พาจาว มาง ปู้นก้ามทื้อ แฮ้ง ฮาย กย่าบ เลิง ปี่ชี่ แฮ้ย่า,
31 ไม้ ราหับ ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง มาง พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, ยาง ยิวชฺ้าง อางเลิ่งอางโชงค่าวฮูกว่าฮู มาง เย่ดนา ปล่องวาน ฮูพลา ชี แฮ้ย่า. แน แฮ้งย้า ยิวชฺ้าง อือ ยางนา เยรีโค อางเมิง เวอ ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าน่า จ่าง อือ ก้อง ทื่งกง่า แน บ่าแซ่ แฮ้ย่า.
32 กงานา นี้ ล่อบ่าปา บย่า แน จี่ แล แล่ ปี่ ล่าง ลา. กงาย่า กิเดโอน, บาราค, แซมสัน, เยฟธาห์, ก่าซ้าด ดาวิด, ซามูเอล แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ อางเลิ่ง แฮ้งนา บ่าจี่ เคอ กื้ง เป, 33 ไม้ ชฺ้าง นี้อือย่า พาจาว มางนา นืงบาชี คูง แฮ้ง ปาปาย ย้า, ยอง ฮาก อางเมิง อือนา รบ ก่าจ่า ชี่ แฮ้ย่า. ยองมู นี้ย่า อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา คูชี. แน ยองนา สิงโต อือ บ่าแช่ จฺ่า, ไม้ พาจาว ม้า สิงโต อือ ม่านป่อง แฮ้ง ฮาย คู่บ ปี่ ป้าน่อ. 34 ยองนา บี่ท่อ นาบาตา อางล้อง โย้เวอ ชู จาน ชี. จ้า ยองมู นี้ย่า บ่าซฺี่ คู. แน ยองนา ฮาก มยาทาง ชา แจ แซ่ แง. จ้า ยองมู นี้ย่า บ่าซฺี่ คู. พาจาว ม้า ยอง ด่อย่า คู เมอ, ยองนา แฮ่ง ปี่ ชี. ยองมู นี้ย่า รบ เมอ แฮ่ง จา คูแง. แน ฮาก อางเจ้ออางจาด ชฺ้าง อือ ตาฮ้าน มู อือนา รบ ก่าจ่า คูชี, 35 ไม้ ค่าบาย่า มู อือย่า พาจาว มางนา นืงบาชี คูแง, แฮ้งย้า พาจาว มาง ยอง ยู้มชฺ้าง ซฺี้ แอ คูชี อือนา ฮา จี่วีด จา แต่ล้า แล่ ปี่ชี่.
จ้า ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า ซฺี้ แอ เคอ ย้า โอ้ด ลาบ้าบ คูแง, แน คอก เวอ บ่าตื่อ อ่อก กา, ไม้ ซฺี้ คายาว อางซฺื่อ แต่ล้า จี่วีดม้าม้า กงา จา แล ปี่ แง แนนอ. 36 ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา ฮาก ฮูย้า แน ตื่อชืก แง. ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา โซ่ ล่าตื่อ พือ คอก ล้อง ชี แง. 37 ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา ลอบา จาน แง ซฺี้ แอ เคอ ย้า. ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา 2 กอม แน ต่อน แง. ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา มยาทาง แจ แซ่ แง. ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า แพแล อางคอ แน บ่าอ่ายาว แกะ อางคอ ก่าตูม แล่คูยาว แก้บ้า ย่อ กว่า คูแง. ยองมู นี้ย่า อางตูกอางพาน. แน ฮาก เค้คาม ฮา ลาบ้าบ ปี่แง. แน ยองนา ฮาก โซ้กไล้ ช่าง แง. 38 ชฺ้าง นี้อือ ย่า ชฺ้างอางเมิง นี้งล่อบ่าปา แน ตี แม่น โย้เวอ กงาดื้ง แฮ้ง ซูม แง. ยองมู นี้ย่า ตี ซ่องก่อง อางเว่อ อือเมอ, แน ตาแซ้ อือเมอ, ชฺ้าง ยู่ย่าดื้งย้า บ่าจา แม้แน แก้บ้า ย่อ พ้าง กว่า คูแง. ยองมู นี้ย่า ท้าม คล้าว เวอ แน ค่ามตู่ อือเมอ จี่วีด ไจ จาดื้ง คูแง.
39 ชฺ้าง คาโคลาโค แฮ้อือ อางเลิ่ง แฮ้ย่า พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ญา, ไม้ กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่างน้อ, ยองมู นี้ย่า พาจาว มางนา นืงบาชี คู แงแน. จ้า ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี แฮ้ง บ่ากงาบู้ กาซื้ง, ไม้ ยอ พระเยซู บ่าลือ ฮู่ เวอ ซฺี้ ป้าน่อ. 40 พาจาว ม้า กื้ดคาน ชี ญา, ยา กงูนา อางเลิ่ง อางแม่น เลิ่นเลิ่น แฮ้ง ปี่ ล่าแง แน. ยา กงูนา ชฺ้าง แฮ้อือ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ ล่า ซี่ง แง, ไม้ ยา กงูนา ชฺ้าง แฮ้อือ ก้อง ทื่งกง่าล้างกง้า แน ยาง ก่ามค่าน แฮ้ง กงาบู้ ปี่ ล่าง น้อ.

11:5 11:5 ปฐมกาล 5:24

11:17-18 11:17-18 ปฐมกาล 21:12