10
พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง อือนา ฮา อางบล่าบ เวอ เซฺิ่งซฺ้าง แล ปี่ชี่ ย้าง
โมเสส อางลี้บอางล่าว นี้ย่า อางเลิ่ง อางแม่น ปีนแตปีนนา ม้าม้า ย่าง บ่าอ่า, จ้า โมเสส อางลี้บอางล่าว นี้ย่า อางเลิ่ง อางแม่น ปีนแตปีนนา ม้าม้า อามื้อ ชา ลือ แฮ้ง เก้เก้ช่าง กานแอ. นี้แม้แนยาว โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ ปุโรหิต ยอคา อือนา ม่าย อางเกิ่งท่านเซฺ่อ พาจาว มางนา กูปี กูปี แน ท่าน ปี่ แฮ้ย่า, ชฺ้าง พาจาว มางนา บอกไว้ ลา คูชี อือนา อางบล่าบ เวอ ม้าม้า แน บ่าฮา เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ กงากา, ไม้ จาว่าแน โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ ยาว, ชฺ้าง พาจาว มางนา บอกไว้ ล้า ชี อือนา อางบล่าบ เวอ ม้าม้า แน อางฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ กงากา แน ยาว, ชฺ้าง อืม เจิ้นเจ้อ อางเกิ่งท่านเซฺ่อ บ่าท่าน แล่ คูก้าน, ไม้ ยองนา ฮาย อางบล่าบ เวอ เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ นี้ย่า ทื่อเทอ นี้ง กงา คางญ้า. แน ยอง อางบล่าบ ฮา เมอ ยอง นืงบา แฮ้ง ค่าตอง อางโต แฮ้งนา อางซี แน บ่าม่า แบ ปี่ เป. บ้าเจอล้อแม้เวิม จาคาปี่ว อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ท่าน นี้ย่า ชฺ้าง อือนา ฮาย ค่าตอง อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง กูปี ย้า เย้ง ซฺ้า ปี่ แง, ไม้ อ่ามย่าง อางฮู้ อือ ซฺี่ แน แพแล อือ ซฺี่ นี้ย่า อางบล่าบ บ่าชอ อ่อก กงา กาเป.
นี้งย้า พระเยซูคริสต์ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อ้อง ล้า เมอ พาจาว มางนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชี นี้ย่า,
“พาจาว เวอ, นาย่า ซ้าดท่านเซฺ่อ แน อางเกิ่งท่านเซฺ่อ บ่ากงา ซี้.”
“จ้า นา กงานา ชฺ้าง อางโต นี้ง ซฺ้า ชี ล่างญ้า, ไม้ กงานา ไจ ท่าน ปี่ ล่าแง แนนอ.”
“พาจาว เวอ, นาย่า ซ้าดพีท่านเซฺ่อ กูย่างกูเจ้อ อือนา นืงบาบ่าจาบ.”
“แน นาย่า อางเกิ่งท่านเซฺ่อ อางบล่าบชออ่อก อือนา นืงบาบ่าจาบ.”
“ยาว กงา นางนา นี้แม้แน ม่า ล่าง, ‘เอ้อ พาจาว เวอ, กงา นู้เวอ เป, กงา นาง กงานา ฮา ปี่ ล่า ซี่ แฮ้ง ฮา ลือ แง, พระคัมภีร์ โย้เวอ กงานา มอ ชี ล่าชี่ แฮ้งแม้แน.’ ” 10:7 สดุดี 40:6-8
ต่องก่า เวอ พระเยซูคริสต์ นี้แม้แน จี่ แง, “พาจาว เวอ, นา อางเกิ่งท่านเซฺ่อ แน ซ้าดท่านเซฺ่อ, ซ้าดพีท่านเซฺ่อ แน อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ชฺ้าง อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ แฮ้งนา บ่ากงา ซี้ แน นืงบาบ่าจาบ” แน. (โมเสส อางลี้บอางล่าว เวอ ยิวชฺ้าง อือนา นี้แม้แน ม่า ฮา ปี่ เวิม) ยาว พระเยซูคริสต์ มือ นี้แม้แน จี่ แล่ชี่, “เอ้อ พาจาว เวอ, กงา นู้เวอ เป, กงา นาง กงานา ฮา ปี่ ล่า ซี่ง แฮ้ง ฮา ลือ แง” แน. แฮ้งย้า พาจาว มาง มือ อางลี้บอางล่าว อางอ้าน เวอ ซ้าดท่าน แฮ้ง วี ชี. ยาว อางลี้บอางล่าว อางซฺื่อ แต่ง แล่ชี่. อางลี้บอางล่าว อางซฺื่อ เวอ อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ท่าน นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ยาง อางโต แฮ้ง ไจ อางเกิ่งท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ยาว ท่าน ชี แฮ้งย้า เป, 10 ไม้ พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง ยางนา ฮา ปี่ ซี่ แฮ้งแม้แน ฮา ป้าน่อ. นี้แม้แนยาว อามือ กงูมู คาโคลาโค นี้ง มือ อางบล่าบ เวอ เซฺิ่งซฺ้าง คูง ญา, ไม้ พระเยซูคริสต์ ยาง อางโต แฮ้ง ไจ อางเกิ่งท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ยาว ท่าน ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. แน ยา อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ทื่อเทอ นี้ง ญา ท่าน แง, ไม้ ทื่อเทอ นี้ง มือ กงูนา ฮาย อางบล่าบ เวอ เซฺิ่งซฺ้าง แล ปี่ ล่าง ญ้าเป.
11 ยิวชฺ้าง ปุโรหิต คาโคลาโค อือย่า กูนืงกูนืง ย้า พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูแง, แน ยองมู นี้ย่า อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ตู้ ลางกา แน ไลเทอ ย้า กงาท่าน คูแง. จ้า อางเกิ่งท่านเซฺ่อ แฮ้อือย่า อางบล่าบ บ่าชอ อ่อก กงากา. 12 จ้า พระเยซูคริสต์ น่อง โย้เวอ ค่าตอง อางโต แฮ้ง ไจ อางเกิ่งท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ยาว, ยาง อางโต แฮ้ง ทื่อเทอ ท่าน ชฺ้าง อือนา อางบล่าบชออ่อก แล ปี่ ยาว, พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แลง ญา. 13 ยาว อามื้อ ยา มู่งท่า โย้เวอ ดื้ง ล่อ แง, พาจาว มาง ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ นา เม้อ อือนา พระเยซูคริสต์ ล่าคื่อโบ้ยย้า เพล่อ ชี ช้อด แน ฮา เพล่อ เปิน ปี่ เมอ เคอ, 14 ไม้ พระเยซูคริสต์ อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ทื่อเทอ ท่าน ชี่ แฮ้ย่า, ชฺ้าง อางบล่าบ เวอ เซฺิ่งซฺ้าง ชี อือนา ฮาย ม้าม้า แน เซฺิ่งซฺ้าง แล แล่ ปี่ แง เป.
15-16 แน นี้เลิ่ง ย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงูนา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ ล่าแง. ต่องก่า เวอ จี่วีดอางซื้ง ม้า นี้แม้แน จี่ แง,
“นี้ย่า กงา ก่ามค่าน อางซฺื่อ กงา ค่าตอง ชฺ้าง อือนา ปี่ ย้าง เป.
กาญ่าม เวอ กงาย่า ยองมู แฮ้งนา กงา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง เย้ง ซฺ้า ปี่ แน.
ยาว กงาย่า ยอง นืงบา โย้เวอ กงา อางลี้บอางล่าว แฮ้ง แต้ม กาน แง” แน. 10:15-16 เยเรมีย์ 31:33
17 ยาว พาจาว มาง นี้แม้แน จี่ แล่แง, “กงาย่า ยอง อางบล่าบ แน อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ชี อือนา โค ย้า ลู้ม แล่แง” แน.
18 นี้แม้แนยาว พาจาว มาง ชฺ้าง อือ อางบล่าบ แฮ้งนา อางซี บ่ายู่ ยาว, อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ท่าน ชฺ้าง อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ แฮ้ง มือ บ่าฮาย แล แล่ เวิม อางกงา ย้า.
พาจาว มาง ก้อง แท้ แน อ้อง ล้า ย้าง
19-20 คริสเตียนม้องน้าม เวอ, พระเยซู ซฺี้ ชี แฮ้ย่า, ไม้ กงูนา อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิ่นเลิ่น โย้เวอ กงา อ้องแล ปี่ ล่าแง แนนอ, ไม้ กงูมู นี้งนา พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าง แนนอ, เจิ้นเจ้อ นา บ่าแค แน. แน กงูนา จี่วีด อางซฺื่อ จา ปี่ ล่าแง แนนอ. 21 กงู เมอ ปุโรหิต ยอคา ล่าที่ อางฮื่อ จา แง. แน ยา พาจาว มาง ยู้ม คล้าว ชฺ้าง อือนา ฮูพลา แง. 22 นี้แม้แนยาว กงูมู คาโคลาโค นี้งมือ ปีนแตปีนนา แน พาจาว มาง ก้อง แท้ แน อ้อง ลาน คูปาว, ไม้ พาจาว มางนา ม้าม้า แน นืงบาชี ปาปาย แน. กงู นืงบา นี้ย่า อางซีอางบล่าบ เวอ เซฺิ่งซฺ้าง ล้างญ้า, ไม้ พระเยซูคริสต์ ซฺี่ ย่าง กงูนา ปยา ล่า ป้าน่อ. แน กงู อางโต นี้ย่า เซฺิ่งซฺ้าง ล้างญ้า, ไม้ ล้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ย่าง กงู อางโต แฮ้งนา ชี่ปู ล่า ป้าน่อ. 23 กงู อางเลิ่ง นืงบาแก่นจ่า ชี่ แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน นืงบาแก่นจ่า แลน แล่ คูโว, ไม้ พาจาว กงูนา ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ แฮ้ม้า นืงบาอางชี กงา กานอ.
ปล่องวาน ลางกา โว, แน นืงบาแฮ่ง ปี่ ลางกา โว!
24 ตี่นต้อง ฮูพลา ลางกา โว, ไม้ กงูมู คาโคลาโค นี้งนา นืงบาแฮ่ง จา ลากฮูม ลางกา ปี่ เซฺ้อ, แน อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ปี่ เซฺ้อ. 25 กงูย่า ทื่งกง่า แน พาจาว มางนา ไว้ แฮ้งนา บ่าวี คูโจ, ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน, จ้า อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน นืงบาแฮ่ง ปี่ ลางกา โว, ไม้ นองมู นี้ง อางแบ คูย้า พระเยซูคริสต์ พ่าว ลือ แล่ นืง ย่าง แท้ ชา เคิน ล้างญ้า แน.
พาจาว มางนา บ่าฮื่น โจ!
26 จาว่าแน กงูมู นี้ง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง แบน คู ยาว, ป่องฮ่าน แน อางซีอางบล่าบ ฮาย แลน แล่ คู ยาว, อางเกิ่งท่านเซฺ่อ กูย่างกูเจ้อ อืม กงูนา อางบล่าบ บ่าชอ อ่อก ล่ากงา กาเป. 27 จ้า กงู พาจาว มาง ต้าดต่อน แฮ้นืง นา กงาแค คูแง, แน บี่ท่อ นาบาตา อางล้อง ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าน่า จ่าง อือนา ก่างพยา แฮ้งนา กงาแค คูแง. 28 อ่าซ่าง โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่าฮายเค่ แง, พี่ญ่าน 2-3 คู่น จา ยาว, ชฺ้าง แฮ้มางนา แซ่ แง. 29 นี้แม้แนยาว ชฺ้าง พาจาวอางย่า มางนา วี ชี อือก้อง บ้าเจอ ตอล้า แง? ชฺ้าง นี้อือ พระเยซู ซฺี่ กงูนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ชี่ แฮ้งนา อางฮู่ บ่าจา แน เย้ง คูแง. แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ มางนา ฮูย้า คูแง. ชฺ้าง นี้อือเจ้อ ฮาก ล่อบ่าปา แน วี่บ่ากกงาไจ แฮ้ง ซูม แง, 30 ไม้ กงูมู นี้ย่า พาจาว นี้แม้แน จี่ ชี มางนา อางแบ กงา กาย้า, “กงา ชฺ้าง อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ชี อือนา อางซี กงายู้ แง. กงา ยองนา วี่บ่ากไจ ปี่ง” แน ยา นี้แม้แน จี่ แล่แง, “กงาย่า กงา ชฺ้าง อือนา อางซี ต้าดต่อน แง” แน. 10:30 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:35; 32:36 31 พาจาว อางแต่ ม่าง วี่บ่ากไจ ปี่ นี้ย่า นาบาตา แคแล่เกิ่ง เป.
ก่ามโอ่ด จา โว แน บ่าแค โจ!
32 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, ค่าตอง นา เย้ง ซฺ้า จ่าแล่ คู โว, ค้าแต้ เวอ ค่าตอง บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน. น่อง เวอ พาจาว มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่า ยาว, ไลย่างไลเจ้อ ย้า กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูชี. จ้า นอ บ่าตื่อกาน คู. 33 กาเทอกา ฮาก นองนา ฮูย้า คาม ล่า คูแง. กาเทอกา นองมู นี้ง มือ ชฺ้าง ฮาก คาม คูชี อือนา ปล่อง คูแง, นอ ยองก้อง ทื่งกง่าล้างกง้า ย้า โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ คูแง. 34 นองมู นี้ย่า คริสเตียนชฺ้าง คอก เวอ ล้อง ชี คูชี อือนา ซื่งกง่ากย้า ปล่อง คูแง. แน นอ ฮาก นอง อางเกิ่ง แฮ้ง ย่าด ยู้ ล่า เมอ กย่างม่อนซ้า คูแง, ไม้ นอ อางแบ นอ กาญ่าม เวอ, นอ นี้ล่อบ่าปา แน อางเกิ่ง อางแม่น แฮ้ง กงาบู้ คูง แน, แน นอง กงาบู้ คูง แฮ้ย่า อางเกิ่ง ม้าม้า โปยว นืง บ่าจา แน.
35 นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง มือ พาจาว มางนา นืงบาชี แฮ้งนา บ่าว่าง คูโจ, ไม้ พาจาว มางนา นืงบาชี นี้ย่า นองนา ฮาย ก่ามป่อน อางฮื่อ กงาบู้ ปี่ ล่าแง. 36 นองมู นี้ย่า ก่ามโอ่ด กงาไจ คูแง, ไม้ นองนา ฮา พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ กงา ปี่ ล่าแง แนนอ. ยาว นองมู นี้ง มือ ยาง ก่ามป่อน ปี่ ล่าแง แน ก่ามค่าน ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กงาบู้ คูแง. 37 พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“บ่ามล่างยาว ชฺ้าง อามือ ชา ลือ แงแน ชี่ แฮ้มาง เคอ ลือ แง.
แน ยา อางไว่ ย้า ลือ แง.
38 แน ชฺ้าง กงา นืงบาจาบวา แน ฮายเค่ คูชี อือย่า, กงานา นืงบาชี ล่า ปาปาย จี่วีด ไจ จาดื้ง คูแง.
จ้า ยองมู โย้เวอ อ่าซ่าง กงานา นืงบาชี ล่าง แฮ้ง ว่าง แง, กงาม มือ ชฺ้าง แฮ้มางนา นืงบาบ่าจาบ.” 10:38 ฮาบากุก 2:3-4
39 จ้า กงูมู นี้ย่า ชฺ้าง พาจาว มางนา นืงบาชี คูชี แฮ้ง ว่าง ยาว ก่างพยา แอ คูชี แฮ้อือ บ่าอ่า, จ้า กงูมู นี้ย่า ชฺ้าง พาจาว มางนา นืงบาชี ยาว จี่วีดม้าม้า กงาบู้ แล คูชี อือ ย้าเป.

10:7 10:7 สดุดี 40:6-8

10:15-16 10:15-16 เยเรมีย์ 31:33

10:30 10:30 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:35; 32:36

10:38 10:38 ฮาบากุก 2:3-4