9
ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้งแม้แน พาจาว มางนา ไว้ ย้าง
ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้ย่า พาจาว มางนา ไว้ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง จา แง. แน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ โบสถ์ ชฺอ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง จา แง. 2-3 แฮ้งย้า ยิวชฺ้าง อืม เต็นท์ อางฮื่อ ทื่อลาง เทิง ชี. ยาว พามาน เทิง อางฮ้อง 2 ฮ้อง แต่ง ชี. อางฮ้อง ที่ 1 ม้า “อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง” แน ฮ้าว แง. อางฮ้อง คล้าว โย้เวอ ต่องซฺื่อลานตื้งย้า แน โต จา แง. แน โต ท่า โย้เวอ ค้านู้มป่าง พาจาว มางนา ไว้เซฺ้อ จา แง. ยาว อางฮ้อง ที่ 2 ม้า “อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิ่นเลิ่น” แน ฮ้าว แง. อางฮ้อง คล้าว โย้เวอ อางเกิ่งอางฮ้อม พีท่านย่า จา แง. อางเกิ่งอางฮ้อม พีท่านย่า แฮ้ย่า ค่าม แฮ้ง ไจ แต่ง ชี. แน อางฮี้บ ทื่อฮี้บ จา แง. อางฮี้บ นี้ม้า, “พาจาว มาง ก่ามค่าน อางฮี้บ” แน ฮ้าว แง. ล่าไม อางแพ้น คาโคลาโค ไจ อางฮี้บ แต่ง ชี แฮ้ย่า ค่าม ต่า โค ชี. อางฮี้บ คล้าว โย้เวอ อู้ง อางย่า ทื่อ ซื่อ จา แง. อู้ง อางย่า แฮ้ย่า ค่าม ไจ แต่ง ชี. แน มานา มู่งท่าจฺ่าเกิ่ง ย่าง กาน ชี ชี. แน อางฮี้บ คล้าว โย้เวอ อาโรน ล่าไมต้ามท้อ อางพ่า อางด่อ แต่ อ่อก ล้า ชีย้าง คาตา จา แง. แน ลอบา อางแพ้น 2 แพ้น อางลี้บอางล่าว ทื่อแช่ ข้อ แต้ม ชี ชีย้าง คาตา จา แง. อางฮี้บ ท่า โย้เวอ เท่วาด่า ฮู่บปาน 2 โต จา แง. เท่วาด่า ฮู่บปาน แฮ้ย่า อางต้อง จา แง, กาโต 2 ต้อง กาแน. เท่วาด่า ฮู่บปาน 2 โต นี้ย่า กงูนา พาจาว มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง เย้งซฺ้า ปี่ ล่าแง. เท่วาด่า ฮู่บปาน 2 โต แฮ้ย่า อางต้อง แฮ้ง กลาง คื้น แล ปี่ ยาว, อางฮี้บ ตู่กาบ ปุโรหิต ยอคา อือ ซฺี่ ท่าน, ชฺ้าง อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ชี่ แฮ้ต้าด พื่ง ชี ชี. จ้า อามือ กงู อางเลิ่ง นี้เลิ่ง นา โค แน บ่าม่า ล่าตอ กา, ไม้ ม่า ล่า ญ่าม บ่าจา.
โบสถ์ โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อ นี้อือ กอ ชี เปิน ยาว, ปุโรหิต อืม มือ กูนืง ย้า อางฮ้อง ที่ 1 มางก้อง อ้องแล คูแง, ไม้ พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูแง แนนอ, อางลี้บอางล่าว เวอ ม่า ฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน. จ้า อางฮ้อง ที่ 2 มางก้อง เวอ ปุโรหิต ยอคา มาง ญา อ้องแล กงากา แง. แน ยา กาปี กาเทอ กานญา อ้องแล แง. แน ยา ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง กงา ฮ้าน อ้องแล พาจาว มางนา ท่าน แล แง, ไม้ ค่าตอง นา ฮาย อางบล่าบ เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ แง แนนอ. แน ยิวชฺ้าง บ่าแบจ่าแล่ แน อางบล่าบ ฮา คูชี อือนา ฮาย อางบล่าบ เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ แง แนนอ. อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า อางเลิ่ง นี้เลิ่ง ไจ ม่ายแบ ปี่ แง. อางฮ้อง ที่ 2 โย้เวอ อ้อง แลย้า แฮ้ย่า บ่าพอง กาซื้ง, ไม้ อามืม กงูมู นี้ย่า เต็นท์ อางฮื่อ แฮ้ง ไจ ศาสนา พิธี ฮา คูแง, ก่ามค่าน อางอ้าน เวอ ม่าย ฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน. ยาว นี้ย่า เพ้กเต้ม ฮาย แบ ปี่ แง, อางเกิ่งท่านเซฺ่อ แน ซ้าดท่านเซฺ่อ พาจาว มางนา ท่าน แฮ้ย่า, ชฺ้าง ท่าน ฮู มาง นืงบา แฮ้งนา ม้าม้า แน บ่าฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ กงา กาแน. 10 ไม้ อางลี้บอางล่าว นี้อือย่า จฺ่าต้าง อางเลิ่ง แน ชี่ปู้ พิธี กานแอ. ปีนแตปีนนา แน ชฺ้าง นืงบา แฮ้งนา อางบล่าบ เวอ บ่าฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ กงากา. จ้า ชฺ้าง อือย่า อางลี้บอางล่าว นี้อือเจ้อ กงาฮายเค่ คูแง. พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว อางซฺื่อ แฮ้ง ปี่ เมอ เคอ.
พระเยซู ซฺี่ กงูนา อางบล่าบ ชอ ล่าง ย้าง
11 จ้า อามื้อ พระเยซูคริสต์ ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น กงาเพล่อ ญ้า, ก่ามค่าน อางซฺื่อ แฮ้งแม้แน. ก่ามค่าน อางซฺื่อ นี้ย่า ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่แง. แน พระเยซูคริสต์ มู่งท่า เวอ โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อ้อง แลน ญ้า เป. มู่งท่า โย้เวอ โบสถ์อางฮื่อ นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ โบสถ์อางฮื่อ แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่แง, ไม้ มู่งท่า โย้เวอ โบสถ์ นี้ย่า ชฺ้าง บ่ากงา ชฺอ แน ชฺ้างอางเมิง มาง เฮอ บ่าอ่า. 12 พระเยซูคริสต์ อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิ่นเลิ่น อางคล้าว โย้เวอ อ้องแล นี้ย่า, ยา ทื่อเทอ นี้ง ญา อ้องแล แง. จ้า ยา แพแล ซฺี่ แน อ่ามย่าง อางย่า ซฺี่ บ่ากงา ฮ้าน ท่าน แล. จ้า ยา ค่าตอง ซฺี่ แฮ้ง ไจ ท่าน ชี, ไม้ กงูนา อางบล่าบ กงาปูน แล ปี่ ล่าง แนนอ, 13 ค้าแต้ เวอ อางลี้บอางล่าว นี้ย่า จาว่าแน อ่าซ่าง บ้าเจอ ฮา ยาว ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ฮา อางลี้บอางล่าว ซี ปี่ แง. ชฺ้าง แฮ้ม้าย่า จามปีน ย้า ปุโรหิต อือ ก้อง อ่ามย่าง อางฮู้ ซฺี่ แน แกะ ซฺี่ แฮ้ง กงา ปยา แล่แง. แน จามปีน ย้า อ่ามย่าง อางบา พี ยาว บี่ย่าวค้าล้า เพล่อ ชี แฮ้ง ล้าง เวอ กาน ยาว กงาปยา แล่แง, ไม้ ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ฮา เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ง แนนอ. อ่ามย่าง อางบา นี้ย่า อางนู่ม อือ แช้ยู้ แง. แน พี ท่าน ยาว บี่ย่าวค้าล้า เพล่อ ชี แฮ้ง ไจ แง. 14 จ้า พระเยซู ซฺี่ นี้ย่า แฮ้ ล่อบ่าปา แม่น แง. อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ซฺี้ นืง บ่าจา ม้าย่า พระเยซู นา ปล่อง ชี. แน พระเยซู ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ฮาย อางเกิ่งท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ชี่. อางเกิ่งท่านเซฺ่อ นี้ม้า ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ อางฮา เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ กงากา ม้าม้า ย้า. นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ง มือ อางลี้บอางล่าว เวอ พิธี จองไจ บ่าจา แฮ้งนา นืงบาบ่ากงาชี คาเป. จ้า กงูมู นี้ย่า พาจาว อางแต่ มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คู ปายา, ยาง กงูนา ฮา ปี่ ล่าซี่ แฮ้งแม้แน.
15 นี้งย้า พระเยซูคริสต์ ก่ามค่าน อางซฺื่อ แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ฮ้าน ปี่ ลือ ชี นี้ย่า, ไม้ ชฺ้าง พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือนา ก่ามป่อน โค นืง บ่าจา แฮ้ง กงาบู้ ปี่ แง แนนอ, พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน. พระเยซู ซฺี้ ชี นี้ย่า ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ แง, ไม้ ชฺ้าง นี้อือย่า ก่ามค่าน อางอ้าน แฮ้ง ฮายเค่ เมอ, อางบล่าบ ฮาย คู ป้าน่อ.
16 ล้อเกิ้ง เวอ พินัยกรรม จา แง, จามปีน ย้า กงาฮาย มย้าง ปี่ เปิน แง, ชฺ้าง พินัยกรรม แต่ง ชี่ แฮ้ม้า ม้าม้า ย้า ซฺี้ ชี แน, 17 ไม้ พินัยกรรม นี้ย่า ชฺ้าง แต่ง ชี่ มาง ซฺี้ เมินญา ไจ กงา กาแง. จ้า จาว่าแน ยาง บ่าซฺี่ ยาว พินัยกรรม แฮ้ง มือ เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา. 18 นี้งย้า โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ ซ้าด แซ่ ยาว ซฺี่ แฮ้ง ไจ ท่าน นี้ย่า, 19 ไม้ โมเสส มือ อางลี้บอางล่าว ปาบ โย้เวอ อางลี้บอางล่าว คาโคลาโค แฮ้ง ยิวชฺ้าง อือนา อ้าน น้า ปี่ เปิน ยาว, อ่ามย่าง อางย่า ซฺี่, แพแล ซฺี่ แฮ้ง ล้าง โย้เวอ ซูน ชี. ยาว ยาง มือ หุสบ ล่างาม แน แกะ อางมื่อ อางแน้ แฮ้ง ไจ จูบ อางลี้บอางล่าว ปาบ โย้เวอ ปยา กาน ชี. แน ตื่น ยิวชฺ้าง คาโคลาโค อือนา คาตา ย้า ปยา กาน ชี. 20 ยาว โมเสส มือ นี้แม้แน จี่ ชี, “ซฺี่ นี้ย่า ก่ามค่าน อางช่า ย่าง เป. พาจาว ม้า นองนา ม่า ก่ามค่าน นี้งนา ฮายเค่ ปี่ ล่าแง” แน. 9:20 อพยพ 24:8 21 ยาว โมเสส มือ ซฺี่ แฮ้ง พาจาว มาง เต็นท์ อางฮื่อ โย้เวอ ปยา กาน ชี. แน อางเกิ่งอางก้อ คาโคลาโค พาจาว มางนา ไว้ เมอ ไจ เซฺ่อ อือเมอ คาตา ย้า ปยา กาน ชี. 22 ม้าม้า นี้ย่า โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ ป้าดจา กูย่างกูเจ้อ ย้า ซฺี่ กงาไจ ฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ แง. จ้า ซฺี่ บ่าเซฺ่อ อ่อก ล้า ยาว ชฺ้าง อืม มือ อางซีอางบล่าบ บ่ากงา ปูน แล่ เย.
พระเยซูคริสต์ อางบล่าบ แฮ้งนา ก่างพยา อางกงา
23 นี้แม้แนยาว ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ โบสถ์ แน อางเกิ่งอางก้อ มู่งท่า โย้เวอ โบสถ์ แน อางเกิ่งอางก้อ อือ แม้แน แต่ง ชี แฮ้ย่า, ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง กงาไจ ฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ แง. จ้า มู่งท่า เวอ โบสถ์ แน อางเกิ่งอางก้อ แฮ้งนา ฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ง นี้ย่า, อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา แน แม่น แล่ง อือ กงาไจ แง, 24 ไม้ พระเยซูคริสต์ อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิ่นเลิ่น ชฺ้าง อือ แต่ง ชี โย้เวอ บ่ากงา อ้อง แล. ชฺ้าง อือ อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิ่นเลิ่น แต่ง ชี แฮ้ย่า มู่งท่า โย้เวอ อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิ่นเลิ่น แฮ้งแม้แน แต่ง ชี. จ้า ม้าม้า นี้ย่า ยา มู่งท่า โย้เวอ ตา แลน ชี. แน อามื้อ ยา กงู ปาปาย พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ดื้ง ชี. 25 พระเยซูคริสต์ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ปุโรหิต ยอคา อือ แม้แน บ่าอ่า. ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ปุโรหิต ยอคา อือย่า อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิ่นเลิ่น โย้เวอ กูปี ย้า ซ้าด ซฺี่ แฮ้ง กงาฮ้าน ท่าน แล แง. จ้า พระเยซูคริสต์ ยาง อางโต แฮ้ง ไจ ท่าน ชี. แน ยา ไล เทอ แน บ่ากงา ท่าน, 26 ไม้ แฮ้แม้ บ่าอ่ายาว พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง แต่ง เปิน เมอ จาย ย้า, ค่าตอง อางโต แฮ้ง ไล เทอ แน กงาท่าน จ่า แล่แง. จ้า อามื้อ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางนืงอางญ่าม ลีน ย้าง แท้ ล้า ชาเคิน ล้างญ้า. แน พระเยซู ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ทื่อเทอ แน อ้อง ล้า ชี นี้ กงา คางญ้า, ไม้ ค่าตอง อางโต แฮ้ง ท่าน อางเกิ่งท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ ยาว, อางบล่าบ อือนา โค แน ก่างพยา วี แง แนนอ.
27 ชฺ้าง คาโคลาโค อือย่า ทื่อเทอ นี้ง ญา ซฺี้ แง. ยาว น่อง โย้เวอ พาจาว มาง ชฺ้างซฺี้ แอ คูชี อือนา ต้าดต่อน แง. 28 พระเยซูคริสต์ มือ ทื่อช่างกานญา. ยา ค่าตอง อางโต แฮ้ง ทื่อเทอ นี้ง ญา ท่าน อางเกิ่งท่านเซฺ่อ เพล่อ ปี่ แง, ไม้ ชฺ้าง อางบย่า อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ง แนนอ. แน ยา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ทื่อเทอ อ้อง ล้า แล่แง, จ้า ยาง นี้เทอ ลือ นี้ย่า อางบล่าบ อือนา ก่างพยา ลืง บ่าอ่า, จ้า ยา ชฺ้าง ยางนา ล่อ คูง อือนา จี่วีดม้าม้า จา แล ปี่ แง.

9:20 9:20 อพยพ 24:8