ยอห์น คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 3 แต้ม เคอ ชีย้าง
3 ยอห์น
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา ยอห์น คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ย่าม่างยอคา มาง เป.
กายอัส เวอ, กงา นางนา แต้ม ซฺ้า ล่าง. นาย่า กงา อางช่าง ม้าม้า แน ลาก มาง ย้า.
กงา อางช่าง ลาก มาง เวอ, กงาย่า นางนา นี้แม้แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าง, บ้าเจอ ฮา เวิม แม่น แน กงาว่า เปิ้นเซฺิ่ง ปี่ว, แน นาง อางค่องอางล้า มาง แม้แน แฮ่ง จา แก่นคา โว แน. กงา นาบาตา ย้า กย่าง แง, คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือ กงานา นี้แม้ ม่า ล่า เมอ, อามื้อ นาย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ ชี, ค้าแต้ เวอ จาย เจ่อ ล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า แน. กงา นี้เลิ่ง กงากย่า ยาว นาบาตา ย้า กย่าง แง. แน เจิ้นเจ้อ บ่าจา แล่งลา กงานา ฮา นี้ม้อก แน กย่าง ปี่ ล่าง นี้ย่า. กงา นี้แม้ กงากย่า แอ, กงา อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺื้อ อือย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ ชี แน.
กายอัส คริสเตียนม้องน้าม อือนา ปล่อง ชีย้าง
กงา อางช่าง ลาก มาง เวอ, นาง คริสเตียนม้องน้าม อือนา ปล่อง เมอ, นา ฮาย มย้าง ปี่ง ญา นา นืงบาอางชี กงากา แน, ไม้ นาย่า คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือนา บ่าแบ กงากา, จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม นา ยองนา ปล่อง แง. อามื้อ คริสเตียนม้องน้าม แฮ้อือย่า นู้เวอ เคิน ล้างญ้า. แน ยอ นาง ยองนา ลาก แฮ้ง นู้เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา อู่บน้า ปี่ง ญา. กายอัส เวอ, ยอง นางนา บ่อซฺ้า แอ แล่ ล่าเมอ, นาง มือ ยอง แก้บ้า ย่อ แล แล่ อางเลิ่ง แฮ้ง ยองนา ปล่อง ปาว, พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน, ไม้ ยองมู นี้ย่า แก้บ้า ย่อ แล พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ แล แง. แน ยอ ชฺ้าง พาจาว นา บ่าเจ่อ อือ ก้อง เจิ้นเจ้อ บ่าป่า, ไม้ ยอ ชฺ้าง แฮ้อือนา ยองนา บ่าปล่อง ปี่ซี่. นี้แม้แนยาว กงูมู คริสเตียนชฺ้าง นี้ย่า ยองนา กงาปล่อง แง, ไม้ กงู ยองก้อง ทื่งกง่า แน ล่ากาน ว่า น้อ. ยอง ล่ากาน แฮ้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง ป่าว กว่า แฮ้งย้า เป.
ดิโอเตรเฟส บ่าแม่น ฮา ชีย้าง
กงาย่า นาง ค่อง โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา โจ้ดมาย อางแต้ม ปี่ กางซื้ง ย้า. จ้า ดิโอเตรเฟส กงา จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง ล่า. ยา ฮื่อจ่าแล่ง คริสเตียนชฺ้าง อือ ยอคา เพลิ่น ชี ช้อดย้า. 10 กงานา เคอ ล้า ปี่ ล่า ปาโน. ยาว กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, ดิโอเตรเฟส บ้าเจอ ฮาย ชี แน. ยา ฮากนา จี่ จ้อบ แง, กงา อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮาย ชี แน. อ่าจ่าม ยา คริสเตียนม้องน้าม แก้บ้า ย่อ เคอ ล้า ชี อือนา บ่าฮูบ่าพลา. แน ยา ชฺ้าง คริสเตียนม้องน้าม นี้ อือนา ฮูพลา คู ซี้ง อือนา ม่าย แล่ชี่, ยองนา บ่าฮูบ่าพลา โจ แน. อ่าซ่าง ยาง ม่า ชี แฮ้ง บ่าฮาย เค่, ยา คริสเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ ก่าอ่อก แง.
เดเมตริอัส อางแม่น ฮา ชีย้าง
11 กงา อางช่าง ลาก มาง เวอ, ชฺ้าง บ่าแม่น อือ ฮาย ชี แฮ้งแม้แน บ่าฮา โจ, จ้า ชฺ้าง อางแม่น อือ ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา ปาว. อ่าซ่าง อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แง, ฮายแบ ปี่ง ยา พาจาว มาง ชฺ้าง แน. อ่าซ่าง อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา แง, ฮายแบ ปี่ง ยา พาจาว มางนา บ่าแบ กงากา แน.
12 คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค อือย่า เดเมตริอัส นา ชฺ้าง อางแม่น แน จี่ คูแง. ยา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ แง. ยาว นี้ย่า ฮายแบ ปี่ง ยา ชฺ้าง อางแม่น แน. แน กงาย่า ยางนา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ แง. แน นาง อางแบ ย้า กงา จี่ นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แน.
โจ้ดมาย จี่ต่าง ต่องลีน ย่าง
13 กงาย่า นางนา อางเลิ่ง อางอีบ่าอ่า ม่า ล่าซี่ แง, จ้า โจ้ดมาย นู้เวอ บ่าแต่ม ซี้, 14 ไม้ กงา นี้แม้ นืงบาแก่น ไจ่ จา แง, บ่ามล่าง ย้า นางนา กงามย้าง ล่าง แน. ยาว ไกง้ มือ ทื่งกง่า แน ดื้ง จี่อู้ กา แงแน.
15 พาจาว เวอ, กายอัส นา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
นาง อางช่าง คาโคลาโค นู้เวอ ดื้ง ชี อือ กงานา ม่าย นางนา นี้แม้ ม่า ปี่ ล่าง, ยองมู นี้ย่า นางนา โมงซฺ้า ล่าง แน. กายอัส เวอ, กงู อางช่าง คาโคลาโค โย้เวอ ดื้ง ชี อือนา มย้าง เมอ นี้แม้ ม่า ล่าว, กงา ยองนา โมง ซฺ้า แงแน.