ยูดา คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ย้าง
ยูดา
ยูดา โจ้ดมาย นี้ย่า ยูดา แต้ม ชีเย. ยูดา พระเยซู แน ยากอบ เย่ด อางแพ้. ยาว ยูดา โจ้ดมาย นี้ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้ย่า, ไม้ คริสเตียนม้องน้าม อือนา นืงบาแฮ่ง ปี่, ยองนา ฮา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ บย่า เค่ ปี่ง แนนอ, แน ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ กว่า อือนา แต้ม จี่ แนนอ.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา ยูดา พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น แน ยากอบ อางแพ้ มาง เป.
โจ้ดมาย นี้ช่าบ้าบ กงา ชฺ้าง พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือนา แต้มเคอ แง. พาจาว กงู อางโบ้ง ม้า นองนา ลาก ล่าแง, แน พระเยซูคริสต์ นองนา ฮูพลา ล่าง.
พาจาว เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า แลน แล่ปาว, แน ยองนา ฮูพลา แม่นแนกงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว, แน ยองนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ลาก ลางกา ปี่ ปาว.
พาจาว ม้า ชฺ้าง อางเลิ่ง อางซี ฮา ชี อือนา วี่บ่ากไจ ปี่ง
กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ, ต่องก่า เวอ กงาย่า กงู ทื่งกง่า แน อางบล่าบ กงาปูน แล่ง อางเลิ่ง แฮ้ง นองนา โจ้ดมาย ชา แต้ม ปี่ ล่าแอ่. จ้า อามือ กงา นี้แม้แน เย้ง แง, กงา จามปีน ย้า โจ้ดมาย แต้ม นองนา นืงบาแฮ่ง กงาปี่ ล่าเปิน แงแน, ไม้ ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ม่าอู่บ กว่า อือนา นองนา บ่าปี่ จ้อบ ล่า แนนอ. ยาว นองนา ม่าอู่บจี่ต่าง ม้าม้า แฮ้ง เจ่อ แล ปี่ ล่าง แนนอ. แน พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ย่า ยาง ชฺ้าง อือนา ทื่อเทอ นี้งญา ปี่ แง. แน ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง นี้ย่า เพ่นนืง บ่าจา,
ไม้ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง, พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คู. ยองมู นี้ย่า นอง อางมู นู้เวอ ค่าว อ่อง ล้าน ชี. ยาว พาจาว ม้า ยองนา อางซี ต้าดต่อน ชี มล่าง คางญ้า, พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, ยองมู นี้ย่า ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่าอู่บ คูแง, ยอ ฮากนา นี้แม้แน ม่าอู่บ แง, พาจาว ม้า ชฺ้าง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แง, ชฺ้าง อือ ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา เวิม, จ้า พาจาว ม้า ชฺ้าง อือนา อางซี บ่ายู่ แน. แฮ้งย้า ชฺ้าง อือ อางซีอางบล่าบ ฮา แล่ คูแง. ยาว ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่าอู่บ คูชี นี้อือย่า พระเยซูคริสต์ นา วี คูชี. พระเยซูคริสต์ กงู เจ้านาย มาง ย้า, แน ยาง ญา กงู จี่วีดอางซื้ง เพล่อ แง.
นอ อางเลิ่ง คาโคลาโค นี้อือนา อางแบ คูย้า, จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม กงา นองนา ม่าแบ แล่ ปี่ ล่า ซี่ค้า, ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง อิสราเอลชฺ้าง อือนา ประเทศ อียิปต์ โย้เวอ ซฺื่ย อ่อกลือ ชี แฮ้งนา อางจามกงา ย้าลา? จ้า อิสราเอลชฺ้าง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง, พาจาว มางนา บ่าเจ่อ คูแน, จ้า น่อง เวอ พาจาว มาง ชฺ้าง ยางนา บ่าเจ่อ แฮ้อือนา ก่างพยา ญา. เท่วาด่า แฮ้อือนา อางจาม กงา ย้าลา? ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง ยองนา ล่ากาน ว่า ปี่ชี่ แฮ้งนา นืงบาบ่าจาบ คู, แน ยอ พาจาว มาง ยองนา ดื้ง ปี่ชี่ โย้เวอ บ่าดื่ง คู. แฮ้งย้า พาจาว มาง ยองนา โซ่ แชนืง บ่าจา แฮ้ง พือ ยาว ตี อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ล้อง ชี ชี, ไม้ พาจาว ม้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางนืงลีน แฮ้นืง เคิน ล้า เมอ, ยองนา อางซี ต้าดต่อน แง น้อ. โสโดม อางเมิง แน โกโมราห์ อางเมิง โย้เวอ อางเลิ่ง ตอล้า ชี แฮ้งนา อางจาม กงา ย้าลา? แน อางเมิง 2 เมิง โย้เวอ ฮากอางเมิง แท้ แน ดื้ง ชี อือก้อง อางเลิ่ง ตอล้า ชี แฮ้งนา อางจาม กงา ย้าลา? อางเมิง แฮ้อือ ก้อง ชฺ้าง อือย่า ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮาย คูชี, แน ยอ ค่าพ่าย่าต่องค่าพ่าย่า ค่าบาย่าต่องค่าบาย่า แน ยู่ดื้ง กาแง, แน ยอ ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ กาบ่ากาเจ้อ อือ คาตา ย้า ฮาย แล่ คูชี. พาจาว ม้า ยองนา วี่บ่ากไจ ปี่ง ญ้า, ยองมู นี้ย่า บี่ท่อ ซฺู่ นืง บ่าจา โย้เวอ กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แง. ยาว นี้ย่า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ฮา กงาแบ กงามย้าง ปี่ง, พาจาว ม้า ชฺ้าง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี อือนา บ้าเจอล้อแม้ วี่บ่ากไจ ปี่ง แน.
ยาว ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่าอู่บ คูชี นี้อืม ทื่อช่างกานญา. ยองมู นี้ย่า ยอง แมบืน บืน มย้าง ชี แฮ้ง ฮากนา นี้แม้แน ม่าอู่บ คูแง, ยอง แมบืน นี้ย่า พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง ย่าง แน, จ้า กานแตว ยอง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ย่า ยองนา ฮาย ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา ปี่ แง. ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้งนา ฮูย้า คูแง, แน มู่งท่า เวอ เท่วาด่า อือนา อี่ คูแง. ซ้ามบ้า เท่วาด่า ยอคา มีคาเอล มางมือ ยาง ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ซีแลช่าง เมอ ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา บ่าอี่ คาแน้. แฮ้ญ่ามเมอ ยา ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา โมเสส อางเลิ่ง แฮ้ง จี่เจ้ช่าง ชี, เย่ด จี่เจ้ กาแง โมเสส ศพ นี้ย่า อ่าซ่าง กงาย แอ แงแน. เท่วาด่า ยอคา มีคาเอล ย่า ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา บ่าอี่, จ้า ยา ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา นี้แม้แน ม่าย ชี, “พาจาว ม้า นางนา อี่ ล่าง!” แน. 10 จ้า ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่าอู่บ คูชี อือย่า ค่าตอง อางเลิ่ง บ่าแบ แฮ้งนา อี่ คูแง. แน ยอง อางเลิ่ง แบ ชี แฮ้ย่า ยองนา ก่างพยา แง, ไม้ ยอง อางเลิ่ง แบ ชี แฮ้ย่า ยอง ก่ามกืด เวอ จายล้า แง, ยอง ก่ามกืด นี้ย่า ซ้าด ก่ามกืด บ่าจา อือ ช้อดย้า. 11 ยองมู นี้ย่า ซื่งกง่ากย้า คาบอล้อ ย้า, ยอ คาอิน 1:11 ปฐมกาล 4:8-16 แม้แน ฮาย คูชี. คาอิน ค่าตอง อางแพ้ มางนา แซ่ ชี. ยองมู นี้ย่า พลู้ นา ลาก ปาปาย ฮากนา จ้อบ คูชี, บาลาอาม* 1:11 บาลาอาม ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู. ยา อิสราเอลชฺ้าง อือนา จ้อบ ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา ปี่ชี่. แฮ้งย้า อิสราเอลชฺ้าง ค่าพ่าย่า ทื่อบ่า อืม มีเดียน ชฺ้าง ค่าบาย่า ทื่อบ่า อือ ก้อง ยู่ดื้ง ชี. แน พาจาว กาบ่ากาเจ้อ อือนา ไว้ ชี. 1:11 กันดารวิถี 25:1-4; 31:16 ฮา ชี แฮ้งแม้แน. ยองมู นี้ย่า อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮาย คูชี, โคราห์ ฮา ชี แฮ้งแม้แน, โคราห์ โมเสส นา บ่าน่าจ่า. ยาว พาจาว ม้า ยองนา ก่างพยา แง, โคราห์ 1:11 โคราห์ อิสราเอลชฺ้าง อางเลิ่ง อางซืกอางซาก ฮาย ตอล้า ปี่ชี่ อือ ยอคา. ยองมู นี้ย่า โมเสส แน อาโรน เย่ดนา บ่าน่าจ่า. โมเสส แน อาโรน เย่ด อิสราเอลชฺ้าง อือ ยอคา. ยาว น่อง เวอ พาจาว มาง โคราห์ แน ยาง อางมู อือนา แซ่ โค ชี. 1:11 กันดารวิถี 16:1-35 นา ก่างพยา ชี แฮ้งแม้แน.
12 นอย่า นอง อางช่าง อือ ก้อง ทื่งกง่า แน จฺ่าต้าง คูแง, ไม้ ฮาย แบ ปี่ง นอ ลาก ลางกา แงแน. ยาว ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่าอู่บ คูชี แฮ้อือ คาตา ย้า ค่าว อ่องล้า นองก้อง ทื่งกง่า แน จฺ่าต้าง ล้า แง. ยอ ค่าตอง อางโต แฮ้งนา แอ่นญา ฮูพลา จ่าแล่ง. ยองมู นี้ย่า นอง เจ่อ แฮ้ง ฮาย ก่างพยา ปี่ ล่าง, ทะเล เวอ ลอบา อางฮื่อ ล้อง อือนา ฮาย ปล่าก ก่างพยา ปี่ชี แฮ้งแม้แน. ยองมู นี้ย่า มู่งบื่น มู่งฮ่อล้าง บ่าจา แน ฮ้างม้าน ชืก ซฺื่ย แอ ชี อือ ช้อดย้า. ยองมู นี้ย่า ซื่งซื่อล่างซื่อ ปาง อางซื่อ ซื่อญ่าม เวอ อางซื่อ บ่าซื่อ อือ ช้อดย้า, แน ซื่งซื่อล่างซื่อ ปาง แฮ้อือเจ้อ นา กื่น วี ยาว แฮ่ว กือ ซฺี้ ปี่ แง. 13 ยองมู นี้ย่า ทะเล โย้เวอ ล้างฮ้าด อางคา เอิก กว่า อือ ช้อด ย้า, ไม้ ยอง อางเลิ่ง ซ่าจอเกิ่ง ฮา ชี แฮ้ง ฮากนา กงาแบ กงามย้าง ปี่ง แนนอ. ยาว ยอง อางเลิ่ง ซ่าจอเกิ่ง ฮา ชี แฮ้ง อ่อกล้า ชฺ้าง อือนา กงามย้าง ปี่ แง, ทะเล โย้เวอ ล้างฮ้าด อางคา เอิก กว่า เมอ ค่านมู่บ อ่อกล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า. ยองมู นี้ย่า อู่กื่อ ยอง ดื้งย้า โย้เวอ อ่อกแอน ยาว, ยอง ดื้งย้า บ่าอ่า โย้เวอ ดื้ง แอ ชี อือ ช้อดย้า. นี้แม้แนยาว ยอง ม่าอู่บจี่ต่าง นี้ย่า นืงบาบ่าชี่ กงากา. พาจาว ม้า ยองนา ตี ดื้งย้า ซฺ้าชี้ ปี่ง ญ้า, ยา ยองนา ตี อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ดื้ง แล ปี่ แง.
14 เอโนค ย่า อาดัม ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี. อาดัม ก้อง จาย ต่องก่าต่าง นาบ ล้า ยาว เอโนค ชฺ้าง รุ่นที่ 7 เย. เอโนค ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แฮ้ง ฮากนา ม่าอู่บ อือ อางเลิ่ง มอ ชี มล่าง คางญา, ยา นี้แม้แน มอ ชี, “ฮูปาว! กาญ่าม เวอ จี่วีดอางซื้ง ม้า ยาง เท่วาด่า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือนา ไลป่าน องค์ ย้า ซฺื่ย ลู่งลือ แง. 15 ยา ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา อางซี ต้าดต่อน ลือ แง. แน ชฺ้าง อางบล่าบ คาโคลาโค ยางนา บ่าเจ่อ อือนา วี่บ่ากไจ ปี่ แง, ไม้ ยอ บ้าเจอ ฮา เวิม พาจาว มาง ม่าย ฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน บ่าฮา คู, แน ยอ พาจาว มางนา จี่ ฮูย้า คูง” แน. 16 ชฺ้าง นี้อือ จี่จาบ อางคา แน ฮากนา จี่ อางคา. ยอ อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา คูแง, ค่าตอง นืงบาจาบวา ย้า แน ยอ อู้จ่าแล่ง อางคา. ยอง ม่านป่อง นี้ย่า ฮากนา โญกจ่าญ่อจ่าง อางคา, ไม้ ค่าตอง นา จองไจ กงาบู้ ปี่ง แนนอ.
ยูดา ม่าอู่บจี่ต่าง ย่าง
17 กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ, ค้าแต้ เวอ พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ศิษย์ อือ จี่ต่าง จี่ ชี ชี แฮ้งนา บ่าลู่ม คูโจ. 18 ยอ นี้แม้แน จี่ ชี ชี, “กาญ่าม เวอ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางนืงอางญ่าม ลีน แฮ้ง เคิน ล้า เมอ, ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า พาจาว มางนา ฮูย้า แง, ยอ พาจาว มางนา บ่าแค คู. ยอ ค่าตอง นืงบาจาบวา ย้า อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา คูง” แน. 19 ชฺ้าง แฮ้อือย่า นองนา ฮาย ซีแล อางมู เปิ่ง ลางกา ปี่ ล่าง. แน ยอ ค่าตอง ตานฮา วา ย้า อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา คูแง, ไม้ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า ยองก้อง บ่าดื่ง วา.
20 จ้า นองมู กงา อางช่าง ลาก อือ เวอ, นืงบาแฮ่ง ปี่ ลางกา คูปาว, ไม้ นอง เจ่อ แฮ้ง อางอ้าน ล่อบ่าปา แน บย่า เค่ ปี่ เซฺ้อ. อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ อธิษฐาน ฮาย ปาว. 21 แน นอง พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง นา ล่อ คู เมอ, พาจาว ม้า นองนา ลาก ล่าง แน บ่าลู่ม คูโจ. พระเยซูคริสต์ พ่าว ลือ แล่เมอ ยา นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง, ยา นองนา พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า จาแล ปี่ ล่าง.
22 ชฺ้าง พาจาว มางนา อางบย่า แน บ่าเจ่อ อือนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว. 23 แน ฮากนา ปล่อง ปาว, ยองนา บี่ท่อ โย้เวอ จากอ่อก ล้า ปี่ โว. แน ฮากนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว, จ้า แม่น แน อางโต แล่ม แล่ว, ยองนา นองนา อางบล่าบ บ่าปี่ จ้อบ ฮา ปี่ ล่าโจ.
พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ย้าง
24 พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปาว! ยา นองนา อางฮูอางพลา ล่ากงา กา, ยา นองนา อางบล่าบ ย่าเจ่น บ่าปี่ เพล่อ ล่า, ยาว ยา นองนา ยาง ล้าก้า โย้เวอ ซฺื่ยแล ล่าง. ยาว นอ พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ กย่างม่อนซ้า คูแง, แน ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ คูแง. 25 พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปาว! พาจาว นี้ย่า ทื่อม่าง ญา จา แง. แน ยา กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ล่าฮู มาง ย้า, ยา กงูนา พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา เจ่อ ปี่ ล่าง, ไม้ กงูนา อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าง แนนอ. พาจาว เวอ, นา พาจาว อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น มาง ย้า. แน นา กูย่างกูเจ้อ อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง. ชฺ้าง อือนา นางนา สรรเสริญ ฮายแล ปี่ ล่าโว, ไม้ นา ค้าแต้ เมอ จาย อามือ เคอ ย้า พาจาว อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น เพล่อ แง. แน นา กาญ่าม เมอ เคอ ย้า พาจาวอางฮื่อ เลิ่นเลิ่น เพล่อ แล แง.

1:11 1:11 ปฐมกาล 4:8-16

*1:11 1:11 บาลาอาม ค้าแต้ เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู. ยา อิสราเอลชฺ้าง อือนา จ้อบ ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา ปี่ชี่. แฮ้งย้า อิสราเอลชฺ้าง ค่าพ่าย่า ทื่อบ่า อืม มีเดียน ชฺ้าง ค่าบาย่า ทื่อบ่า อือ ก้อง ยู่ดื้ง ชี. แน พาจาว กาบ่ากาเจ้อ อือนา ไว้ ชี.

1:11 1:11 กันดารวิถี 25:1-4; 31:16

1:11 1:11 โคราห์ อิสราเอลชฺ้าง อางเลิ่ง อางซืกอางซาก ฮาย ตอล้า ปี่ชี่ อือ ยอคา. ยองมู นี้ย่า โมเสส แน อาโรน เย่ดนา บ่าน่าจ่า. โมเสส แน อาโรน เย่ด อิสราเอลชฺ้าง อือ ยอคา. ยาว น่อง เวอ พาจาว มาง โคราห์ แน ยาง อางมู อือนา แซ่ โค ชี.

1:11 1:11 กันดารวิถี 16:1-35